Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.11.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
5 (hodnocen1 x )
(28.8) Půjčeno:288x 
BK
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2009
447 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-571-4 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 421-438, bibliografické odkazy a rejstříky
000237449
Úvod: Didaktika jako věda a jako nástroj učitele -- Eva Vyskočilová, Dominik Dvořák -- Je vůbec didaktika k něčemu? -- Dvě pojetí vzdělávání: Komenský a Dewey -- J. A. Komenský byl první, kdo vytvořil systém didaktiky -- Americký pedagogický projekt: J. Dewey -- Vývoj didaktiky ve 20. století -- Behaviorismus a manažerské metody v didaktice -- Kognitivní a sociální obrat -- Neobehaviorismus a technologie vyučování -- Kurikulární hnutí a nástup kognitivismu -- Humanizace a sociální odpovědnost školy -- Současná situace -- Didaktika jako exaktní, anebo humanitní obor? -- Proč některé národy nemají „didaktiku"? -- Roztříštěnost didaktických koncepcí -- Didaktika preskriptivní, deskriptívni, anebo normativní? -- Empirické a hodnotové výpovědi -- Deskriptívni a preskriptivní didaktika, -- klinický a technologický přístup -- Jak může metodicky postupovat klinický obor? -- Na důkazech založený přístup -- Klasifikace teorií v didaktice -- Makro-a mikrodidaktické teorie -- Teorie učení východisko didaktických teorií -- Biologické a evoluční pohledy na učení a vyučování -- Podněty sociálních a kulturních věd -- Podněty z technických oborů: Systémová analýza -- Konstruktivismus v současné didaktice -- Některé proudy uvnitř konstruktivismu -- Žákovo pojetí učiva -- Sociální konstruktivismus -- Kritika konstruktivismu -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly --
Klíčová slova -- ČÁST I -- Činitele výuky -- Žák sekundární školy -- Otto Obst -- Dospívání jako biologická fáze a sociální konstrukt -- Dospívání období bouří a konfliktů? -- Vývoj inteligence v období dospívání -- Identita a učení -- Identita a subkultury současné mládeže -- Socioekonomická diferenciace žáků -- Nadaný žák ve výuce -- Kdo je to nadaný žák -- Vnější diferenciace -- Vnitřní diferenciace -- Handicapovaný žák ve výuce -- Se kterými typy zdravotního postižení -- se můžeme ve škole setkat? -- Pedagogická integrace postižených žáků -- Výhody a nevýhody integrace -- Žák jiného etnika a žák s jiným mateřským jazykem ve výuce -- Romové -- Zahraniční zkušenosti -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Učitel ve výuce -- Otto Obst -- Učitel jako expert -- Kompetence učitele -- Učitel jako pracovník pomáhajících profesí -- Pomáhající profese -- Akademická svoboda a právo na vzdělávání -- Rozhodování v pedagogické praxi a jeho problémy -- Sebereflexe a sebezdokonalování v pedagogické činnosti učitele -- Jak provádět sebereflexi -- Metody a techniky sebereflexe -- Učitelovo pojetí výuky -- Vyhasínání (burnout) a jeho prevence -- Standardy výkonu učitelské profese -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Učivo -- Helena Veverková -- Vzdělání -- Cíle školního vzdělávání --
Učivo a jeho struktura -- Vědomosti -- Dovednosti -- Hodnoty -- Vlastnosti člověka -- Přístupy k učivu: zprostředkující a vstřícný -- Kurikulum -- Konkretizace učiva v pedagogických dokumentech -- Standardy -- Rámcový vzdělávací program -- Koncepce školy -- Didaktická analýza učiva -- Učebnice -- Závěr -- Případová studie -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Sekundární škola: citlivé místo vzdělávacího systému -- Dominik Dvořák -- Škola a společnost -- Specifika situace sekundární školy -- Vnitřní problémy sekundární školy -- Organizační dilemata sekundárního školství -- Nedávný vývoj sekundárního školství v České republice -- Změny vzdělávacího systému po roce 1989 -- Svět jednotlivé školy -- Které školy jsou dobré? -- Závěr -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Mimoškolní prostředí -- Otto Obst -- Situované a autentické učení -- Enkulturační model vyučování -- Autentické učení -- Rodina žáka -- Region školy -- Učení v obci -- Škola a komunitní vzdělávání -- Škola, komunita a ohrožené dítě -- Prostředky masové komunikace -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- ČÁST II -- Teoretické základy vyučování a učení -- Pedagogickopsychologická diagnostika a evaluace -- Diagnostika vnitřních podmínek výuky -- Miloslava Dvořáková -- Přehled metod zjišťujících diagnostické údaje --
Diagnostika sociálních vztahů -- Diagnostika hodnotové orientace žáků -- Diagnostika sebepojetí žáků -- Diagnostika zájmů žáků -- Diagnostika perspektivní orientace -- Diagnostika žákova pojetí učiva -- Diagnostika učebního stylu žáků -- Hodnocení vzdělávacích výsledků žáků -- Miroslav Chráska -- Jaký je současný stav hodnocení -- vzdělávacích výsledků žáků? -- Co je to didaktický test? -- Jaké jsou druhy didaktických testů? -- Jak vytvořit dobrý didaktický test? -- Jak lze ověřit kvalitu vytvořeného didaktického testu? -- Jaké jsou možnosti využívání didaktických testů v praxi? -- Evaluace klimatu třídy -- Helena Grecmanová -- Evaluace učebnic -- Danuška Tomanová -- Kritéria hodnocení -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Pedagogická komunikace a interakce ve výuce -- Ludmila Prokešová -- Verbální komunikace -- Neverbální komunikace -- Komunikace činem -- Ludmila Prokešová, Miroslav Procházka -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Didaktické zásady -- Milena Kurelová -- Co jsou didaktické zásady? -- Přehled didaktických zásad -- Zásada komplexního rozvoje osobnosti žáka -- Zásada vědeckosti -- Zásada individuálního přístupu k žákům -- Zásada spojení teorie s praxí -- Zásada uvedomelosti a aktivity -- Zásada názornosti -- Zásada soustavnosti a přiměřenosti -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Výukové
cíle a jejich taxonomie -- Zdeněk Kalhous -- Požadavky na výukové cíle -- Komplexnost výukových cílů -- Konzistentnost (soudržnost) výukových cílů -- Kontrolovatelnost výukových cílů -- Přiměřenost výukových cílů -- Taxonomie výukových cílů -- Taxonomie kognitivních cílů -- Taxonomie afektivních cílů -- Taxonomie psychomotorických cílů -- Vymezování výukových cílů -- Závěr -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Organizační formy výuky -- Vladimír Václavík -- Individuální výuka -- Hromadná a frontální výuka -- Individualizovaná výuka -- Projektová výuka -- Diferencovaná výuka -- Skupinová a kooperativní výuka -- Týmová výuka -- Otevřené vyučování -- Organizační opatření ve vyučování týdenní plán, volná práce -- Otevírání školy navenek -- Závěr -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Výukové metody -- Zdeněk Kalhous -- Klasifikace metod výuky -- Informačně-receptivní metoda -- Reproduktivní metoda -- Metoda problémového výkladu -- Heuristická metoda -- Výzkumná metoda -- Komplexní klasifikace základních skupin metod výuky (Maňák, 1990) -- Klasifikace založená na teoriích učení -- Behaviorální modely -- Personální (humanistické) modely -- Sociální modely -- Skupina kognitivních (informačních) modelů -- Stručná charakteristika některých metod výuky -- Metody slovní -- Metoda práce s učebnicí, s knihou -- Metody názorně demonstrační
-- Didaktické hry -- Participativní metody -- Situační (případové) metody -- Inscenační metody (metody hraní rolí) -- Brainstormingové metody (burza dobrých nápadů) -- Vrstevnické vyučování učení vyučováním -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Učební úlohy ve výuce -- Zdeněk Kalhous -- Definice a role učebních úloh ve výuce -- Z teorie učebních úloh -- Taxonomie učebních úloh podle D. Tollingerové (1970) -- Posuzování a projektování souborů učebních úloh -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Materiální didaktické prostředky -- Otto Obst -- Klasifikace materiálních didaktických prostředků -- Některá doporučení pro práci -- s materiálními didaktickými prostředky -- Výpočetní technika ve výuce -- Výukové programy -- Počítač jako pracovní nástroj -- Programy k získávání informací z počítačových sítí -- Výuka programování -- Jak dál ve výuce pomocí informačních technologií -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- ČÁST lil -- Projektování, realizace a evaluace výuky -- Význam jednotlivých faktorů ve výuce -- Dominik Dvořák -- Školou ovlivnitelné faktory výuky -- Kvalita prezentace učiva -- Přiměřenost vyučování -- Pobídky -- Čas -- Vzájemné vztahy mezi faktory výuky -- Vztah mezi jednotlivými faktory -- Závěr -- Klíčová slova -- Projektování výuky -- Otto Obst -- Proč projektovat (plánovat) výuku? -- Kroky při plánování
výuky -- Studium kurikulárních dokumentů -- Zjištění potřeb žáků -- Tematický plán učiva -- Příprava na vyučování -- Příklad 1 -- Příklad 2 -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Realizace výuky -- Otto Obst -- Motivace -- Vnitřní motivace k učení -- Prostředky vnější motivace -- Jak pomoci nemotivovaným žákům? -- Vedení žáků v průběhu výuky -- Komunikace ve výuce, učitelova řeč -- Otázky ve výuce -- Humor ve výuce -- Kritické situace v komunikaci -- Závěr -- Případová studie -- Klíčová slova -- Kázeň ve výuce -- Otto Obst -- Příčiny nekázně ve škole -- Co může ovlivnit učitel -- Postupy pro budování ukázněného prostředí -- Kázeňské prostředky -- Šikana -- Řešení konfliktů a situační myšlení -- Klima třídy -- Autorita učitele -- Formální autorita -- Neformální autorita -- Na čem záleží neformální autorita učitele? -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Hodnocení výsledků výuky -- Otto Obst -- Co rozumíme hodnocením a jaké jsou jeho funkce -- Typy hodnocení -- Formativní hodnocení -- Domácí úkoly -- Aktuální problémy školního hodnocení -- Slovní hodnocení, nebo známka? -- Autentické hodnocení -- Doporučení pro praxi -- Závěr -- Případová studie -- Otázky a úkoly -- Klíčová slova -- Závěr -- Co budou potřebovat mladí lidé ve 21. století? -- Kompetence pro Evropu
-- Použitá literatura -- Rejstřík jmenný -- Rejstřík věcný
(OCoLC)432997023
cnb001864024

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC