Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
SE
Seriál, periodikum
Publikace z konference
Praha : Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, [2009]-
sv. ; 21 cm

2011, 2019
1x za dva roky
Popsáno podle: č.2 (2011)
Součástí názvu je označení pořadí konference, součástí podnázvu je označení běžného roku
Jednotlivé svazky mají ISBN
V roce 2019 změna podnázvu: sborník příspěvků z konference studentů doktorandských a magisterských studií a pedagogů hudebního vzdělávání v zemích V4 v roce ... v Praze
Český, anglický, polský, ruský a slovenský text, anglické resumé
Nad názvem: Univerzita Karlova v Praze - Pedagogická fakulta, Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, ZUŠ Music Art, Fakultní školou UK v Praze s podporou FRVŠ ČR
978-80-7290-519-5 (2/2011 ; brož.) 978-80-7603-163-0 (6/2019 ; brož.)
000237993
ČÍSLO 2 / 2011 :   ÚVODNÍ SLOVO ...3 // doc. MgA. JANA PALKOVSKÁ ...3 Teorie a praxe hudební výchovy - druhá doktorandská konference hudebních kateder pedagogických fakult České republiky a Slovenska // Úvodem ...5 SOUČASNOST A PERSPEKTIVY HUDEBNÉ PEDAGOGICKÝCH DOKTORANDSKÝCH STUDIÍ V ČR A V SR A EVROPSKÝCH STUDENTSKÝCH A DOKTORANDSKÝCH FÓR EAS // doc. PaedDr. MILOŠ KODEJŠKA, CSc., ...5 Čeští a slovenští doktorandi na pomoc hudebně pedagogické praxi // doc. PaedDr. MARIE SLAVÍKOVÁ, CSc ...9 Aktuální situace v doktorských studiích v ČR v oboru Hudební teorie a pedagogika // doc. Mgr. Art. IRENA MEDŇANSKÁ, Ph.D ...13 Zamyslenie nad poslaním a realizáciou doktorandského štúdia v odbore 1.1.10 Didaktika hudby na Slovensku // Proř. PaedDr. LUDĚK ZENKL, CSc ...21 Pozdrav prof. Luďka Zenkla // Mgr. VERONIKA KAČKOVIČOVÁ .... 22 Medzinárodné doktorandské fórum EAS ako súčasť 19. kongresu EAS a regionálnej konferencie ISME v Gdaňsku // Mgr. JAROSLAVA LOJDOVÁ ...24 Inspirace v rámci evropské studentské mobility // 1. téma ...28 SOUČASNÉ POTŘEBY VŠEOBECNÉHO HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Z HLEDISKA UPLATŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÉ REFORMY // Mgr. KATARÍNA GOLIÁŠOVÁ ...29 Školské vzdelávacie programy na slovenských a českých ZUŠ // Mgr. JINDRA STOLLEOVÁ ...34 Vzdělávací oblast Umění a kultura, vymezení předmětu hudební výchova se zaměřením na ZŠ s rozšířeným vyučováním hudební výchovy // Mgr. MAGDALÉNA ŠTAFFOVÁ ...39 Možností využití metody CLIL ve výuce hudební výchovy // PaedDr. JAN PRCHAL ...45 Nastává Čas bít na poplach? Hudební výchova ve 21. století. // 2. téma ...48 HLASOVÁ VÝCHOVA JAKO ZÁKLAD ROZVOJE HUDEBNOST1 DÍTĚTE VČETNĚ UPLATNĚNÍ MULTIMÉDIÍ // PaedDr. MÁRIA ZAHATLANOVÁ ...48 Vzťah detí k ludovým piesftam a úroveň poznania regionálneho folklóru na troch základných školách v oblasti Drotárie //
Mgr. MARTINA SPIRITOVÁ ...52 Alternativní koncepce výuky hudby na (čtyřletých) gymnáziích - výuka realizovaná v pěveckém sboru // PhDr. TATIANA LADIVEROVÁ ...57 Inovatívne metody a techniky vyučovania spevu v súčasnej škole vo vzťahu k iným hudobným aktivitám žiakov // Mgr. art. JURAJ RUTTKAY, Ph.D ...62 Pedagogická reforma - systém alebo plán? K filozofií hudobného vzdelávania a hudobnej výchovy v druhej dekáde dvadsiateho prvého storočía // Mgr. MICHAELA ŠRAMKOVÁ ...65 Osobnostný kompetenčný profil učitďa uplatňujúceho prvky tvořívej dramatiky v rámci hudobnej edukácie // Be. PETR STRATIL ...72 Souvislosti hudebních postojů a preferencí dětí a jejich rodičů // PaedDr. SLÁVKA KOPČÁKOVÁ, PhD ...77 Prepájanie recepčných aktivit s inými umeleckými médiami pri edukácii študentov estetiky ako budúcich učiteťov // Mgr. MATĚJ BARTOŠ ...82 Modálna harmónia v liturgii a jej vyučovanie na slovenských školách (predbežné výsledky dotazníkového prieskumu) // Mgr. MARTIN GROBÁR ...86 Dovednosti pedagoga pro práci s notačním programem // PaedDr. LENKA KAŠČÁKOVÁ ...90 Rozvoj hudobnosti detí predškolského veku v podmienkach školskej a rodinnej výchovy // PaedDr. DANA MARTINKOVÁ ...94 Zkušenosti se zahájením sborového zpěvu v 1. ročníku ZŠ // 3. téma SOUČASNÉ POTŘEBY VŠEOBECNÉHO HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Z HLEDISKA UTVÁŘENÍ INSTRUMENTÁLNÍCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ // Mgr. MILAN BÁTOR, DIS ...98 Pedagogické využití hry na elektrickou kytaru v rámci Hudební výchovy na střední škole // Mgr. art. BLANKA PAVLOVIČOVÁ ...101 Baroková hudba a jej miesto v inštrumentálnom edukačnom procese // Mgr. LENKA HEDEROVÁ ...106 Inštrumentálne zručnosti finských žiakov nadobudnuté školskou hudobnou edukáciou //
Mgr. PAVLA OLŠAROVÁ ...111 Komorní verze symfonické básně Vltava ve výuce hudební výchovy na 2. stupni základní školy // Mgr. Bc. MIROSLAV VENCEL ...116 Hudební fyziologie a fyzioterapie v prevenci a terapii profesionálních postižení hudebníků // 4. téma SOUČASNÉ POTŘEBY VŠEOBECNÉHO HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Z HLEDISKA UTVÁŘENÍ HUDEBNÉ POHYBOVÝCH DOVEDNOSTÍ ŽÁKŮ // Mgr. LUDMILA VACKOVÁ ...121 Možnosti hudebně pohybové výchovy na II. stupni základních škol // Mgr. SILVIE SCHMUCKEROVÁ ...125 Skotské tance v koncepci hudebně pohybové výchovy jako prostředek k vytváření sociálních vztahů na středních Školách v rámci třídy a společnosti // 5. téma SOUČASNÉ POTŘEBY VŠEOBECNÉHO HUDEBNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Z HLEDISKA HUDEBNÉ POSLECHOVÝCH ČINNOSTÍ A PROPOJENÝCH AKTIVIT (HUDEBNÍ DÍLNY) // Mgr. ADÉLA SLÁDKOVÁ ...128 Interaktivní prezentace: Nový trend při poslechu hudby na základních uměleckých školách // Mgr. DAVID KOZEL ...131 Sémantické vazby hudební recepce skladeb s antickým mytologickým námětem u středoškolských studentů // PaedDr. JANA HUDÁKOVÁ, PhD ...137 Muzeálna pedagogika v hudobnej výchove - nové dimenzie. // Mgr. KATEŘINA SABOVÁ ...144 Vizuální imperialismus aneb Proč vidět slyšené ...? // Mgr. LUBOMÍRA VRÁBLOVÁ ...148 Komunikačně kompetencie žiaka nižšieho sekundárného vzdelávania v oblasti percepcie hudby a ich rozvoj v hudobno-edukačnom procese // Mgr. ZUZANA MASARYKOVÁ ...153 Školské hry minulosti ako zdroj inšpirácie pre uplatnenie hudobnodramatických činností v súčasnosti // PhDr. JIŘINA JIŘIČKOVÁ, Ph.D - Švýcarská inspirace creafon aneb k možnostem kreativního uchopení poslechových činností // Mgr. ANNA NAJSROVÁ ´- Využití duchovní hudby v poslechových činnostech hudební výchovy na gymnáziích v učebnici Hudební výchova pro gymnázia //
Mgr. JINDŘICH SCHWARZ, DiS - Film jako prostředek popularizace hudby // Mgr. MARTINA ŠEBOVÁ - Projekt dětského hudobného divadla a proces vzniku dětského hudobného divadla Belo Felix: Múdry Maťko a blázni // PaedDr. EVA KRÁLOVÁ - Pohlad na pósobenie hudobného programu ako prostriedku zmiernenía přechodu na 2. stupeň ZŠ cez optiku prípadovej štúdie // Mgr. JARMILA ZAVŘELOVÁ - Motivace v hudební výchově ...,? // PaedDr. PATRICIA SCHNEIDEROVÁ - Využitie prostriedkov tvorivej dramatiky v receptívnych činnostiach primárnej školy // JANA BOSÁKOVÁ, ThDr. - STORY - tvořivá dielňa ako praktický model v naplňaní cieľov predmetu Umenie a kultura na strednej škole // Mgr. KATARÍNA KOVÁČOVÁ - Predmet Výchova uměním očami žiakov na ISCED 2A // MGR. ALENA MORAVČÍKOVÁ - Hudobno-edukačný program ako nástroj riešenia sociálneho vylúčenia
ČÍSLO 6 / 2019 :   Zahájení: -- 3/ Jana Palkovská • Teorie a praxe hudební výchovy první doktorandská konference hudebních kateder pedagogických fakult České republiky a Slovenské republiky -- Úvodem: Současnost a perspektivy doktorandských studií v oblasti hudební pedagogiky ve Vysegradských zemích -- 5/ Miloš Kodejška • Visegrádské hudební iniciativy -- 9/ Marie Slavíková • Doktorandská studia v České republice -- 14/ Irena Medňanská • Doktorandská studia ve Slovenské republice -- 1. téma: Vývoj hudebního vzdělávání v posledních dvaceti letech -- 19/ Luděk Zenkl • Doktorské studium a hudební výchova -- 21/ Josef Říha • Hudební výchova z pohledu učitele za katedrou -- 34/ Katarína Chalupkova • Edukácia hudbou v koncepte hudobného vzdelávania Lea Kesten-berga a v súčasnosti -- 38/ Jindra Stollerová • Základní školy s rozšířeným vyučováním hudební výchovy 42/ Adéla Sládková • Analýza současného stavu Hudební nauky na ZUŠ 45/ Jarmila Zavřelová • Vlastenectví, tradice, morální zásady a HV -- 49/ Jana Konvalinková • Podstata, charakter a kvalita tónin z pohledu waldorfské pedagogiky a antroposofie -- 54/ Juraj Ruttkay • Odborné vysokoškolské vzdelávanie hudby na Slovensku v rokoch 1989-2009 -- 2. téma: Hlasová výchova a její vazby na ostatní aktivity -- 57/ Alena Tichá • Hlasová výchova dětí -- 61/ Hana Váňová • Tvořivá intonace-nedoceněný prostředek rozvoje dětské hudební tvořivosti --
69/ Martina Procházková • Kultivovanie speváckeho prejavu študentov v študijnom programe Predškolská a elementárna pedagogika prostredníctvom hudobno-dramatických projektov -- 74/ Ludmila Kroupová • Analýza vybraných písní z cyklu písně milostné Antonína Dvořáka -- jako příprava k jejich interpretaci 79/ Luděk Koverdynský • Význam držení těla v hlasové výchově 83/ Zuzana Slávikova • Učiteľ spevu v súčasnom období pedagogických premien 86/ Dagmar Makovcová • Lidová píseň na Pelhřimovsku a její využití v ŠVP 90/ Jaroslava Lojdová • Praktické přístupy k pěvecké hudební tvořivosti -- 3. téma: Prvky instrumentální tvořivosti -- 95/ Jiří Holubec • Tvořivost učitele v oblasti instrumentálních činností 100/ Jiřina Jiříčkova • Komplexní přístup k hudbě modelové situace s uplatněním klavíru na l stupni ZŠ -- 104/ Jana Sečká • Hra na zobcovou flétnu jako jeden z prostředků rozvoje hudební -- představivosti předškolního dítěte 108/ Stanislav Baláž • Aspekty ovplyvňujúce estetiku husľovej interpretácie umeleckého slohu -- barok a ich vplyv na súčasnú husľovú pedagogickú prax 112/ Josef Hrušovský • Hudobný folklór a jeho interpretácia v študijnom programe Katedry -- hudby FHPV PU v Prešove -- 4. téma: Ve prospěch komunikace s hudbou -- 115/ Jaroslav Herden • Ve prospěch komunikace s hudbou -- 124/ Veronika Radimcová • Komunikace o hudbě, komunikace hudbou --
127/ Eva Benešová • Pohádky Františka Hrubína v obleku hudby XX.století -- 130/ David Kozel • Archetypalní symbolika antického hudebního mýtu jako integrující -- prostředek poslechu hudby 133/ Emília Lederleitnerová Hudobné projekty, ich realizácia a budúcnosť na slovenských -- školách -- 138/ Libor Fridman • Determinanty formovania vkusu v hudobnej edukácii -- 142/ Katarína Burgrová • Vysokoškolská príprava budúcich učiteľov v oblasti recepcie hudby -- 5. téma: Hudba ve škole jako terapeutický faktor -- 147/ Jana Weber • Hudební výchova, muzikoterapie a já učitel aneb proč nás naše práce čím dál méně těší? -- 154/ Alena Moravčíková • Vnímané bio-psycho-sociálne benefity spevu a subjektívny pocit zdravia u spevákov a vplyv nácviku speváckeho zboru na vybrané emocionálne stavy jeho aktívnych účastníkov -- 159/ Andrea Kotmanová • Hudba ako prostriedok k celkovému osobnostnému zreniu dieťaťa -- 164/ Eva Králová • Hudobná edukácia v tranzitívnom období: návrat k človeku 168/ Jana Horáčková • Poslech hudby ve chvílích smutku a vzteku u mladých lidí v období dospívání -- VII Klaudia Košalová • Pedagogická orientácia hudobnej terapie možnosti intervencie -- 175/ Andrea Bontová • Možnosti využitia muzikoterapie v subsystémoch andragogiky -- 180/ Michaela Šrámková • Použitie improvizačnej metody pri hre na detské hudobné nástroje v rámci muzikoterapeutického pôsobenia hudby --
184/ Jaroslava Gajdošíková Zeleiová • Projekt „Inovatívne hudobno-edukačné modely -- akcentujúce etnopedagogické a muzikoterapeutické prístupy v ďalšom vzdelávaní učiteľov -- hudby"
(OCoLC)796019536
cnb002362038

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC