Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(26) Půjčeno:26x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2002
416 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-86473-23-6 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 325-334
000238047
Úvod ...9 // 1. Jazyk a řeč v psychice a socializaci člověka ...15 // 1.1. Terminologickč vymezení ...15 // 1.2. Vnitřní a vnější determinanty ...18 // 1.2.1. Fylogeneze řeči a jazyka ...19 // 1.3. Neurobiologie řeči ...21 // 1.3.1. Pohlavní rozdíly projevující se v řeči ...23 // 1.3.2. Ontogeneze řeči ...24 // 1.4. Řcě - myšlení - inteligence - učení ...28 // 1.4.1. Neurobiologie myšlení ...29 // 1.4.2. Inteligence ...31 // 1.4.3. Názory Piageta a Vygotského ...35 // 1.4.4. Verbální intelektová schopnost ...40 // 1.4.4.1. Koncepce H. Gardncra ...41 // 1.4.5. Asociace a asociování ...44 // 1.4.5.1. Pojetí slovních asociací ...44 // 1.4.5.2. Základní formulace pojmu ...45 // 1.4.5.3. Historie výzkumů asociací ...48 // 1.4.5.4. Ontogeneze volných slovmeh párových asociací ...49 // 1.4.5.5. Využití techniky volných slovních párových asociací . 50 // 1.4.6. Kognitivní procesy a učení ...51 // 1.4.6.1. Obecná charakteristika učení ...51 // 1.4.6.2. Styly učení ...60 // 1.4.6.3. Psychologie a didaktika počátečního člení a psaní ...62 // 1.5. Řeč a sociální zařazení člověka ...66 // 1.5.1. Verbální schopnost a školní úspěšnost ...69 // 1.6. Řeč a komika ...71 // 1.6.1. Ontogeneze komiky ...74 // 1.6.2. Výrazově prostředky jazykové komiky ...76 // 2. Lidská komunikace ...79 // 2.1. Vymezení pojmu ...79 // 2.2. Sociální komunikace a její struktura a funkce ...81 // 2.3. Verbální komunikace ...83 // 2.4. Komunikace ve škole ...87 // 2.4.1. Komika jako součást komunikace ve škole ...88 // 2.5. Komunikační kompetence ...89 //
3. Specifické poruchy učení ...93 // 3.1. Terminologické vymezení ...97 // 3.1.1. Definice dyslexic ...98 // 3.2. Vývoj názorů na specifické poruchy učení ...99 // 3.2.1. Příčiny specifických poruch učení ...100 // 3.2.2. Specifické poruchy učení a LMD ...104 // 3.2.3. Klasifikace specifických poruch učení ...111 // 3.3. Otázky kolem diagnostiky a nápravy ...112 // 3.3.1. Diagnostika specifických poruch učení ...116 // 3.3.2. Náprava specifických poruch učení ...117 // 3.3.2.1. Využití multimediálmeh prostředků v péči // o deli sc SPU ...119 // 3.3.3. Prevence specifických poruch učení ...120 // 3.4. Jednotlivé aspekty specifických poruch učení ...122 // 3.4.1. Neurobiologické a neuropsychologické souvislosti SPU ...122 // 3.4.2. Specifické poruchy učení a inteligence ...124 // 3.4.2.1. Výzkum verbální složky intelektu žáků // se specifickou poruchou učení ...126 // 3.4.3. Specifické poruchy učení jako postiženi jazykové oblasti ...129 // 3.4.3.1. Výzkumný rozbor dysortografických chyb ...130 // 3.4.3.2. Pragmatika jazyka jako součást komunikační // kompetence deli se SPU ...132 // 3.4.3.3. Výzkum pragmatické úrovně jazyka žáků se SPU ...133 // 3.4.3.4. Výzkumy asociování žáků se SPU ...185 // 3.4.3.5. Jazykový cit žáků se specifickou poruchou učení ...197 // 3.4.3.6. Výzkum jazykového citu u dčtí se SPU ...197 // 3.4.3.7. Výzkum chápání a produkce jazykového komična // u dčtí se SPU ...200 // 3.4.4. Emocionální a sociální aspekty specifických poruch učení ...208 // 3.4.4.1. Výzkum sociálních a emocionálních aspektů SPU ...211 // 3.4.5. Specifické poruchy učení a potuchy chování ...222 // 3.5. Žák se SPU ve výchovné vzdélávacím procesu ...225 // 3.5.1. Styly učení žáků se specifickou poruchou učení ...225 // 3.5.1.1. Výzkum stylů učení žáků se SPU ...226 //
3.5.2. Výuka cizích jazyků u dětí se SPU ...236 // 3.5.3. Legislativní podpora vzdělávání žáků se specifickou // poruchou učení ...239 // 3.5.4. Organizační formy a metody práce s žáky se specifickou // poruchou učení ...239 // 3.5.4.1. Výzkum postojů učitelů ke vzdélávání žáků se SPU . 240 // 3.6. Integrace nebo segregace žáků se SPU? ...249 // 3.6.1. Výzkum integrace žáků se SPU ...251 // 4. Výchovně vzdělávací proces a jeho možnosti individualizace, // integrace a inkluze ...255 // 4.1. Výchova a vzdělávání jako sociální fenomén ...255 // 4.2. Paradigma výchovy, pedagogiky a speciální pedagogiky ...257 // 4.2.1. Paradigma vědy ...257 // 4.2.2. Nové paradigma výchovy a pedagogiky ...259 // 4.2.3. Paradigma speciální pedagogiky ...262 // 4.2.3.1. Integrace a inkluze jako součást paradigmatu // pedagogiky a speciální pedagogiky ...264 // 4.3. Výchova člověka s postižením v historicko společenském a výchovném kontextu ...269 // 4.4. Integrace jedinců s postižením jako součást nového pojetí výchovy ...271 // 4.5. Norma a normalita ...275 // 4.6. Výchova jako systém ...277 // 4.7. Pojetí vzdělávání ...278 // 4.8. Individualizace ...280 // 4.8.1. Individualizace ve vyučování ...281 // 4.8.2. Vzdělávání respektující individuální potřeby žáka ...288 // 4.8.2.1. Personalistické - humanistické vyučování ...288 // 4.8.2.2. Technologické teorie ...292 // 5. Vzdělávání žáků se specifickou poruchou učení ...295 // 5.1. Speciální vzdělávací potřeby ...296 // 5.1.1. Jaké jsou charakteristiky sledované žákovské minority? ...296 // 5.1.2. Jak respektovat speciální vzdělávací potřeby žáků? ...301 // 5.1.2.1. Vyučování ...302 // 5.1.2.2. Rozvoj osobnosti a socializace žáka ...309 // 5.1.2.3. Učitel ...312 // 5.1.2.4. Rodina žáka ...317 // Závěr ...321 // Použitá literatura ...325 //
Odkazy k jednotlivým kapitolám ...335 // Přflohy ...337 // Příloha č. 1. Dotazník pragmatické úrovně jazyka po věkových skupinách . 337 Příloha í. 2. Dotazník pragmatické úrovné jazyka. Srovnání chlapců a dívek s poruchou ...386 // Příloha č. 3. Dotazník pragmatické úrovně jazyka. Srovnání skupiny s poruchou a bez poruchy ...389 // Příloha č. 4. Thomdikcův test. Vyhodnocení jazykových subtestů ...392 // Příloha č. 5. Zkouška jazykového citu ...394 // Příloha č. 6. Dotazník LSI. Srovnání stylů učení skupiny s poruchou // a bez poruchy ...400 // Příloha č. 7. Dotazník LSI. Srovnání stylů učení hochů a dívek s poruchou . 404 // Příloha č. 8. Test volných slovních párových asociací. Ukázka // zpracovám asociací ...406 // Příloha č. 9. Test volných slovmeh párových asociací. Typy vazeb - ukázka 412
(OCoLC)53261063
cnb001240741

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC