Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Jubilejní sborník
Biografie
1. vyd.
Praha : Československá akademie věd, 1954
552 s. ; 25 cm

objednat
Československá akademie věd. Sekce jazyka a literatury
000238508
Úvodní poznámka... 5 // Blahopřání presidenta Klementa Gottwalda... 7 // Pozdravný dopis akademika Zd. Nejedlého... 8 // Pozdravný dopis ministra V. Kopeckého... 9 // Pozdravný dopis ministra L. Štolla...10 // Přehled Havránkovy vědecké činnosti. Karel Horálek...11 // Bohuslav Havránek a Karlova universita. Jan Mukařovský...36 // Bohuslav Havránek a Příruční slovník jazyka českého. Kvido Hodura ... 40 // Slovo a věta ve světle Stalinova učení o jazyce. František Trávníček...43 // Základní slovní fond s hlediska prací J. V. Stalina a sovětských jazykovědců. Miroslav Roudný...55 // O ,»významu“ hlásek. Pavel Trost...67 // ? otázce ustálení západoslovanského přízvuku. Milan Romportl...73 // O t. zv. „švábské melodii“ v češtině. Bohuslav Hála...81 // ? fonetické povaze staročeského č. Miroslav Komárek...90 // K otázce slovotvorných typů, zvláště slovanských. Antonín Dostál...99 // Príspevok k štúdiu najstarších vrstiev základného slovného fondu slovanských jazykov. ?. V. Isačenko...114 // Abstraktní význam u nejstarších vrstev slovanských substantiv (kmenů souhláskových). Antonín Mátl...131 // Příspěvek ke kritice a výkladu sborníku Supraslského. František Ryšánek ... 152 // Rod pomnožných miestnych mien v spisovnej slovenčine. Eugen Pauliny ...154 // K vývoji deklinace substantiv v angličtině. Petr Sgall...162 // K problematice českých posesivních adjektiv. Josef Vachek...171 // Poznámky k tvoření některých adjektivních složenin. Miloš Held...190 // Podíl mluvnice a nauky o slovníku na problematice slovesného vidu. Ivan // Poldauf...200 // Passivum, reflexivní forma slovesná a reflexivní sloveso. František Kopečný ...224 // Slovanská intensiva slovesná s příponovým -stati. Vádav Machek...248 //
K modální výstavbě věty. Miloš Dokulil ... 255 // Příspěvek k rozboru významové výstavby výpovědi. František Daneš ... 263 // Volba a postavení subjektu v ruštině a v češtině. Bohuslav Hek...275 // O ruské skladbě na české škole. Leonti j V. Kopeckij...296 // Vývoj dialektů a společenský řád. Vladimír Skalička...308 // Kotázce historického formování jazykových hranic. Adolf Kellner...317 // O úkolech dialektologie a metodách jazykového zeměpisu. Jaroslav Voráč ...328 // Čeština nejstarších úsovských matrik (1610—1725). Slavomír Utěšený...341 // Jeden případ medzislovanských jazykových vplyvov. Vincent Blanár...353 // K problematice dějin spisovného jazyka. Karel Horálek...369 // ? otázce bohemik v charvátskohlaholském písemnictví. Markéta Štěrbová ...376 // Některé zásadní otázky historického slovníku českého jazyka. Jiří Daňhelka. . 385 // Dvě redakce staročeské Rady otce synovi. Josef Hrabák...395 // Příspěvek k dějinám spisovné češtiny. František Svěrák...405 // Legenda o slovanském původu Justiniánově. Oldřich Králík...420 // Vztah obrozenské literatury k literárnímu dědictví. Felix Vodička...437 // ? otázce jazykové kultury v třicátých a čtyřicátých letech XIX. století. // Alois Jedlička...459 // O jazyce poesie Wolkerovy. Karel Hausenblas...473 // Jazyk u Julia Fučíka jako prostředek boje. Václav Křtstek...494 // K otázce využívání nářečí v literatuře. Jaromír Bělič...510 // Soupis prací akad. Bohuslava Havránka. Sestavili Karel Horálek a Zdeněk Tyl ...529
cnb000431067

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC