Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:52x 
BK
Vyd. 1.
Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2012
2 sv. : il. (některé barev.), mapy, portréty, plány, faksim., geneal. tabulky ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-7422-167-5 (soubor ; váz.)
ISBN 978-80-7422-168-2 (I. díl ; váz.)
ISBN 978-80-7422-169-9 (II. díl ; váz.)
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
I. Od pravěku do roku 1490. 708 s., [16] s. obr. příl. -- II. 1490-1763 / autorský kolektiv Radek Fukala ... [et al.]. 595 s., [24] s. obr. příl.
Anglická resumé
000239476
DÍL I. - OD PRAVĚKU DO ROKU 1490 :   Dějiny Slezska z pohledu české historiografie (Zdeněk Jirásek) ...5 // Úvod (Martin Čapský) ...11 // SLEZSKO V PRAVĚKU {Vratislav Janák) ...17 // Období lovecko-sběračské (paleolit až mezolit) ...19 // Před nástupem moderního člověka // (starý a střední paleolit) ...20 // Kulminace lovecko-sběračské epochy spjaté s člověkem současného typu // (mladý a pozdní paleolit) ...24 // Závěr lovecko-sběračské epochy (mezolit) ...28 // Nejstarší zemědělci ...31 // Eneolit: přechod k užívání barevných kovů ...37 // Nástup eneolitu ...39 // Období destabilizace osídleni v mladší části eneolitu ...47 // Příchod doby bronzové ...52 // Kulminace bronzové metalurgie ...60 // Počátky metalurgie železa ...67 // Předřímská doba železná ...74 // Pomořská kultura ...74 // Laténská civilizace ...75 // Púchovská kultura ...81 // Doba římská a počátek epochy stěhování národů ...82 // Převorská kultura ...83 // SLEZSKO V ČASECH RANÉHO STŘEDOVĚKU (Robert Antonín, Pavel Kouřil, Dalibor Prix) 95 // Od příchodu Slovanů ke kmenovému zřízení ...97 // Slezské kmeny a jejich hrady ...102 // Mezi Přemyslovci, Piastovci a císařem ...115 // 10. století ve slezských dějinách ...115 // Ve virech krize a obnovy ...120 // Neklidný počátek 12. století ...128 // Slezská raně středověká společnost ...129 // Úsvit křesťanské epochy očima archeologie ...129 // Vznik a vývoj kastelánské soustavy aneb Od hradu k městu ...132 // Počátky proměny Slezska ve druhé polovině 12. století ...136 // Vláda Vladislava II. Vyhnance ...136 // Návrat Vyhnancových synů a zakořeněni „slezských " Piastovců ...139 // Slezští Piastovci v časech souboje o seniorát ...142 // Počátky „zlepšováni země" ...144 // Slezská církev ve druhé polovině 12. století ...148 // Slezsko ve světle architektonické a umělecké tvorby ...151 //
SLEZSKÝ A OPOLSKÝ REGION VE 13. STOLETÍ A PRVNÍCH DESETILETÍCH 14. VĚKU (Robert Antonín, Dalibor Prix) ...165 // Do mongolského vpádu ...167 // Jindřich I. Bradatý - počátky a perspektivy ...167 // Vláda Jindřicha Bradatého od krvavé lázně v Gqsawie ...172 // Jindřich II. Pobožný: krátká vláda nadějného panovníka ...175 // Češti králové a Slezsko ...177 // Slezská společnost v první polovině 13. století: kolonizace a města ...179 // Slezská církev na cestě za velkou imunitou ...185 // Odraz proměny společnosti v architektuře a umělecké tvorbě ...187 // Společenský a hospodářský vývoj v českém Slezsku v první polovině 13. století ...203 // Panovník - správce a hospodář ...203 // Počátky měst v českém Slezsku ...205 // Církev a zlepšováni země ...206 // (Dolní) Slezsko a Opolsko po bitvč u Lehnice do počátku 14. století ...208 // Rozpad panství Jindřicha Pobožného ...208 // Dědictví Jindřicha II. ve světle uměleckých památek a architektury. . . . 210 Slezská knížectví ve druhé polovinč 13. století a na počátku 14. věku . . . 220 // Vratislavsko po smrti Jindřicha IV. Pro ba ...223 // Svídnicko-Javorsko ...225 // Opolsko ...225 // Hlohovsko ...225 // Společenský a hospodářský vývoj Slezska ve druhé polovině 13. a první třetině 14. století 227 // Slezská společnost a německá kolonizace ...227 // Městské lokace a vikpildy ...230 // Slezská církev v souboji se světskou moci ...233 // Cesta slezského Poodří mezi země přemyslovského regna od poloviny 13. do první třetiny 14. století 237 // Od Lehnice k Moravskému poli ...237 // Opavsko ve druhé polovině 13. a na počátku 14. století ...244 // V tenatech politiky krále Václava II ...247 // „Ad coronam et mensam“ ...254 // Král Jan, slezští Piastovci a Polsko před rokem 1320 ...254 // Český král lenním pánem části slezských knížat ...255 //
Lenní přísahy dolnoslezských vévodů v roce 1329 ...257 // Jablkem sváru mezi Lucemburky a Polskem ...259 // SLEZSKO V POZDNÍM STŘEDOVĚKU (DO ROKU 1490) (Martin Čapský, Dalibor Prix) 261 // Prolog ...263 // Nastolení české královské moci ...266 // Slezská knížectví v jednáních mezi českým a polským králem ...266 // Převzetí vratislavského knížectví a ustavení lucemburské správy ...272 // Vratislav a Jan Lucemburský ...276 // Spor s biskupem Nankerem a úprava postaveni niského knížectví ...278 // Lucemburský pokus o přičleněni vratislavské diecéze ...283 // Lucemburská politika vůči knížatům ...284 // Postaveni svídnického knížectví ...289 // Namyslovský mír ...291 // Vytvoření soustátí zemí Koruny české ...297 // Upevnění české královské moci ...299 // Svídnické a javorské knížectví na cestě k bezprostřední podřízenosti // České koruně ...299 // Lucemburské vztahy s Polskem v šedesátých letech ...303 // Posilováni hospodářské dominance Vratislavi ...305 // Proměny centrální moci v Poodři na počátku vlády Václava IV ...312 // Lenní knížectví v období vrcholného středověku ...315 // Minsterberské knížectví do roku 1428 ...315 // Proměny břežského a lehnického knížectví do konce vlády Lucemburků .317 // Vývoj hlohovského knížectví do konce vlády Lucemburků ...322 // Proměny Olešnického knížectví ...325 // Opolské knížectví ...328 // Proměny hranic bytomského knížectví ...331 // Osvětimské a těšínské knížectví ...332 // Vývoj opavského vévodství a ratibořského knížectví ...335 // Slezsko knížecí a královské v předvečer husitských bouří ...338 // V proměnách středoevropské politiky přelomu 14. a 15. století ...338 // Spolky slezských knížat a jejich partneři ...341 // Spory opolských Piastovců a posíleni instituce knížecího soudu ...343 //
Vratislavské povstání v roce 1418 jako příznak oslabení královské autority ...345 // Pokračující sjednocování Slezska v době husitských válek ...347 // Správa korunní domény v prvních letech Zikmundova panováni ...347 // Proměny knížecího spolku do konce roku 1427 ...351 // Slezská knížectví za vrcholící husitské ofenzívy ...355 // Slezsko za vlády Albrechta Habsburského ...360 // Nové proudy laické zbožnosti a proměny církevní správy ...364 // Slezská knížectví v době oslabení ústřední moci ...367 // V časech bezvládí ...367 // Proměny slezského obchodu ...371 // Vzestup Jiřího z Poděbrad a korunovace Ladislava Pohrobka ...374 // Protižidovské pogromy v roce 1453 ...377 // Posílení postavení Vratislavi za kralování Ladislava Pohrobka ...379 // Slezská knížectví mezi dvojí královskou volbou ...382 // Volba Jiřího z Poděbrad ...382 // Město vyvolené ...384 // Slezská politika Jiřího z Poděbrad ...388 // Vratislav komunikačním a intelektuálním centrem pozdně středověkého Slezska 392 // Přijetí krále Matyáše Korvína ...396 // Za dvou českých králů ...396 // Vláda a správní reformy krále Matyáše Korvína ...398 // Lenní knížectví v závěru středověku ...402 // Kladsko a minsterberské knížectví ...402 // Břežské a lehnické knížectví ...405 // Hlohovské knížectví ...407 // Olešnické knížectví ...408 // Opolské knížectví ...409 // Opavské vévodství a ratibořské knížectví ...410 // Osvětimské a těšínské knížectví ...413 // Pozdně středověké Slezsko prizmatem architektury a výtvarného umění. . . 416 // Země měst - fragment viděný optikou stavitelství ...416 // Země klášteru a kostelů ...420 // Malířství a sochařství ...424 // Závěrem (Robert Antonín) ...430 //
Poznámky ...437 // Rodokmeny ...568 // Seznam vratislavských biskupů ...588 // Přehled vratislavských hejtmanů ...589 // Srovnávací tabulka místních jmen ...590 // Přehled pramenů a výběr z literatury ...600 // Seznam zkratek ...666 // Zdroje vyobrazení ...668 // Summary ...670 // Rejstřík jmenný ...677 // Rejstřík místní ...689 //
DÍL II - 1490-1763 :   I. SLEZSKO NA PRAHU NOVOVĚKU (Radek Fukala) ...5 // Uherský prolog ...7 // Slezsko v českém státě ...7 // Společnost na prahu novověku ...10 // Mezi českými, polskými a uherskými mocenskými zájmy ...13 // Zápas o hlohovské dědictví ...15 // Korvinovy mocenské aspirace a centralizační pokus ...19 // Vzestupy a pády slezských knížat na prahu novověku ...21 // Poděbradská slezská knížata ...22 // Fridrich II. Lehnický a jeho nábožensko-mocenské aspirace ...25 // Hornoslezská knížata ...26 // Spor o opolsko-ratibořské knížectví ...28 // Nástup Hohenzoííernů ve Slezsku ...29 // Předbělohorská doba ...35 // Spory o víru ...35 // Počátky reformace ...36 // Slezská společnost v bouřlivé éře ...39 // Ohlas reformace na Opavsku ...42 // Nástup protireformace ...43 // Slezská knížata mezi habsburskými // a hohenzollernskými mocenskými zájmy ...44 // Minsterbersko-olešnická knížata v období reformace a renesance ...45 // Emancipační nábožensko-mocenská politika // lehnicko-břežských Piastovců ...47 // Bouřiivák Jindřich XL Lehnicko-Hajnovský ...51 // Obnovitel hohenzollernské moci v Horním Slezsku: // markrabě Jiří Fridrich ...54 // Státoprávní spor o Opavsko ...59 // Na cestě k velkému konfliktu ...68 // Protilichtenštejnská opozice na Opavsku ...72 // II. TŘICETILETÁ VÁLKA VE SLEZSKU (Radek Fukala) ...79 // Od lokálního konfliktu k zimnímu království ...81 // Slezsko a české stavovské povstání ...81 // Opavsko a české stavovské povstání ...84 // Vstup Slezska do povstaleckého tábora ...89 // Slezsko po Bílé Hoře ...94 // Tažení Jana Jiřího Krnovského ...94 //Dozvuky falcké války a obrana Kladska ...97 // Vítězství a prohry dánských zbraní ...105 // Švédská mračna nad Slezskem ...113 // Banérův vpád ...120 // Ve švédském sevření ...124 // Slezská otázka a vestfálský mír ...130 //
III. OD BAROKA К OSVÍCENSTVÍ (Irena Korbelářová, Rudolf Žáček) ... 135 // Slezsko v mezinárodních vztazích ...137 // Mezi Poláky a Švédy ...139 // Islám na postupu ...148 // Braniborské a polské zájmy ve Slezsku po vymření Piastovců ...154 // Neklidné Uhry ...158 // Pod tlakem sousedů ...164 // Slezsko v Koruně české ...172 // Země a zemičky ...172 // S tradičním právem ...181 // Na cestě K absolutismu ...185 // Hra na stavovskou samosprávu ...195 // Slezsko: země a lidé ...208 // Krajina barokní ...208 // Progeresivním směrem ...215 // Ve státním zájmu ...221 // Věrní naši milí ...222 // Urození a stateční ...228 // Otcové a pastýři ...241 // Moudří a opatrní ...253 // Vypovídaní i trpěni ...265 // Poddaní ...267 // Preferovaní, zatlačovaní i tolerovaní ...282 // Od partikulární školy K univerzitě ...295 // Slezsko v letech 1648-1740: země České koruně se vzdalující ...299 // IV. VÝTVARNÉ UMĚNÍ VE SLEZSKU V EPOŠE MANÝRISMU, POZDNÍ RENESANCE A BAROKA (Jaromír Olšovský) ...303 // Manýrismus a doznívání pozdní renesance ...305 // Vzestup nových mocenských elit a potřeba nového typu reprezentace ... 311 // Lesk barokního umění ...316 // Malířství ...316 // Umění iluze (trompe-l ’oeil) // - nástěnné malířství v církevních interiérech ...322 // Sochařství ...328 // Architektura ve službách katolické církve ...346 // Protestantská sakrální architektura ...357 // Doznívání baroka ve Slezsku ...358 //
IV. EPILOG „ČESKÉHO” SLEZSKA V LETECH 1740-1763 (Dušan Uhlíř) ...363 // Slezsko a Hohenzollerni. Geneze problému ...365 // Násilná anexe Slezska a první slezská válka ...368 // Politická a administrativní integrace Slezska ...375 // Druhá slezská válka a její následky ...383 // Válka sedmiletá a konec habsburských nadějí ...390 // Poznámky ...399 // Vratislavští biskupové v 16.-18. století ...503 // Vrchní slezští hejtmani v období let 1490-1719 ... 504 // Prameny a literatura ...515 // Seznam zkratek ...558 // Zdroje vyobrazení ...559 // Summary ...561 // Rejstřík jmenný ...565 // Rejstřík místní ...580
(OCoLC)817050335
cnb002405442

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC