Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.02.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Bratislava : Iris, [1998?]
303 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 80-88778-73-5 (váz.)
Název z obálky
Obsahuje bibliografii na s. 287-301
000239493
I. ČASŤ: ZÁKLADY METODOLÓGIE VIED O VÝCHOVE // 1 VEDY O VÝCHOVE - Štefan Švec 29 // U POJEM VEDY 29 // 1.2 HIERARCHICKÁ SÚSTAVA VIED O VÝCHOVE 32 // 1.3 VZŤAHY MEDZI PREVAŽNE TEORETICKÝM! A PREVAŽNE // PRAKTICKÝMI ODBORMI VIED O VÝCHOVE 34 // 1.3.1 Súvzťažný model členenia vied o výchove 34 // 1.3.2 Stieranie rozdielov medzi sústavami vied 35 // 1.3.3 Spektrum poňatí pedagogickej a andragogickej vedy 36 // 1.4 ÚROVNE VŠEOBECNOSTI-ŠPECIF1CKOSTI VIED O VÝCHOVE 36 // 1.5 METODOLOGICKÁ DIFERENCIÁCIA A INTEGRÁCIA VIED O VÝCHOVE 41 // 2 KONCEPCIA METODOLÓGIE VIED O VÝCHOVE - Štefan Švec 43 // 2.1 Širšie a užšie poňatia metodológie vied o výchove 43 // 2.1.1 Najužšie poňatia metodológie vedy 43 // 2.1.2 Pomerne úzke poňatia 43 // 2.1.3 Stredná porovnávacia kategória poňatí 44 // 2.1.4 Relatívne širšie poňatia 45 // 2.1.5 Najširšie poňatia 45 // 2.2 DEFINÍCIA METODOLÓGIE VEDY 46 // 2.3 METODOLÓGIA VIED = METODOLÓGIA VÝSKUMU, VÝVOJA A VYHODNOCOVANIA 47 // 2.4 APLIKÁCIE POŇATIA METODOLÓGIE VIED O VÝCHOVE 51 // 2.4.1 Teoretická ohlast aplikácie 51 // 2.4.1.1 Vzťahy medzi výskumom a vedou 51 // 2.4.1.2 Vzťahy medzi základným a aplikovaným výskumom 52 // 2.4.2 Praktická oblasť aplikácie 52 // 3 KVANTITATÍVNA A KVALITATÍVNA METODOLÓGIA VIED O VÝCHOVE - Štefan Švec 54 // 4 DRUHY EDUKAČNÉHO VÝSKUMU - Štefan Švec 59 // 4.1 VYMEDZENIE VÝSKUMU V KONTEXTE INOVAČNÉHO CYKLU 59 // 4.2 SKÚMANIE ZÁVISLOSTÍ V SYSTÉMOVOM PRÍSTUPE K VÝCHOVE 61 // 4.3 ČLENENIE A CHARAKTERISTIKA EDUKAČNÝCH VÝSKUMOV 62 // 5 FÁZY VÝSKUMNÉHO PROCESU - Peter Gavora 67 // 5.1 PLÁNOVANIE VÝSKUMU 67 // 5.1.1 Výskumný projekt 68 // 5.1.2 Predvýskum a hlavný výskum 68 // 5.2 PROCES KVANTITATÍVNEHO VÝSKUMU 69 // 5.2.1 Vymedzenie výskumnej témy 69 // 5.2.2 Formulovanie výskumných otázok 70 //
5.2.3 Formulovanie výskumných hypotéz 70 // 5.2.4 Určenie výskumných metód 71 // 5.2.5 Stanovenie výskumnej vzorky 72 // 5.2.5.1 Náhodný výber 73 // 5.2.5.2 Strätifikovaný výber 73 // 5.2.5.3 Mechanický výber 73 // 5.2.5.4 Zámerný výber 74 // 5.2.6 Zber výskumných údajov a ich spracovanie 74 // 5.2.7 Interpretácia zistení 74 // 5.3 PROCES KVALITATÍVNEHO VÝSKUMU 75 // 5.3.1 Procedúra analytickej indukcie 76 // 5.3.2 Procedúra konštantnej komparácie 76 // 5.3.3 Výber prípadov (osôb, lokalít) 77 // 5.4 TVORBA VÝSKUMNÉHO VÝSTUPU- Štefan Švec 79 // 5.4.1 Štruktúra kvalifikačnej práce 79 // 5.4.2 Najčastejšie nedostatky kvalifikačných prác 81 // 5.4.3 Kritériá na posudzovanie kvality a hodnoty vedeckej práce 82 // II. ČASŤ: PREVAŽNE KVANTITATÍVNE METÓDY V EDUKAČNOM VÝSKUME // 6 MERANIE A ŠKÁLY VO VEDÁCH O VÝCHOVE - Marián Lapitka 85 // 6.1 EDUKAČNÝ JAV AKO OBJEKT MERANIA 85 // 6.2 MERANIE AKO METODOLOGICKÝ PROBLÉM 87 // 6.3 DRUHY STUPNÍC MERANIA 89 // 6.3.1 Nominálna stupnica 89 // 6.3.2 Poradová stupnica 90 // 6.3.3 Intervalová stupnica 91 // 6.3.4 Podielová stupnica 91 // 6.4 OPERA C IÓNA LIZÁ CIA POJMOV 91 // 6.5 ZÁVER 93 // 1 OBJEKTIVITA, VALIDITA A RELIABILITA VÝSKUMU - // Peter Gavora a Marián Lapitka 94 // 7.1 OBJEKTIVITA 94 // 7.2 VALIDITA 94 // 7.2.1 Obsahová validita 95 // 7.2.2 Kritériová validita 95 // 7.2.3 Konštruktová validita 96 // 7.2.4 Interná a externá validita 96 // 7.3 RELIABILITA 98 // 7.3.1 Reliabilita výskumného nástroja 98 // 7.3.2 Reliabilita procesu merania 99 // 7.4 VALIDITA A RELIABILITA PRI KVALITATÍVNOM VÝSKUME 99 // 8 METÓDA POZOROVANIA V EDUKAČNOM VÝSKUME - Peter Gavora 101 // 8.1 ETAPY POZOROVANIA 101 // 8.2 DRUHY POZOROVANIA 102 // 8.2.1 Neštruktúrované pozorovanie 102 // 8.2.2 Štruktúrované pozorovanie - 103 //
8.2.2.1 Pozorovacie systémy 106 // 8.2.2.2 Posudzovacie škály 107 // 8.3 ZÁZNAM POZOROVANIA 107 // 8.4 VYHODNOCOVANIE ZÍSKANÝCH ÚDAJOV // 8.5 ZÁCVIK POZOROVATEĽA // 8.6 VALIDITA A RELIABILITA POZOROVANIA 112 // 8.7 VPLYV POZOROVATEĽA NA POZOROVANĚ OSOBY // 8.8 ZHODNOTENIE METODY POZOROVANIA 114 // 9 INTERVIEW V EDUKAČNOM VÝSKUME - Miron Zelina 115 // 9.1 ÚVOD 115 // 9.2 FÁZY INTERVIEW 117 // 9.3 OTÁZKY V INTERVIEW IIS // 9.4 TYPY INTERVIEW 119 // 9.5 ZHODNOTENIE METÓDY INTERVIEW 120 // 10 METÓDA VERBÁLNYCH VÝPOVEDÍ V EDUKAČNMOM VÝSKUME - P. Gavora 122 // 10.1 PRIEBEŽNÉ VERBÁLNE VÝPOVEDE 122 // 10.2 RETROSPEKTÍVNE VERBÁLNE VÝPOVEDE 123 // 10.3 SPRACOVANIE PROTOKOLOV VERBÁLNYCH VÝPOVEDÍ 123 // 10.4 INÉ PODNETY VYVOLÁVAJÚCE VERBÁLNE VÝPOVEDE 124 // 10.5 ZHODNOTENIE METÓDY VERBÁLNYCH VÝPOVEDÍ 124 // 11 METÓDA DOTAZNÍKA V EDUKAČNOM VÝSKUME-Štefan Švec 125 // 11.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 125 // 11.2 ÚČEL DOTAZNÍKA 126 // 11.3 ŠTRUKTÚRA DOTAZNÍKA 128 // 11.4 FORMY DOTAZNÍKOVÝCH POLOŽIEK 129 // 11.4.1 Druhy dotazníkových otázok 129 // II. 4.1.1 Priame a nepriame otázky 129 // H. 4.1.2 Špecifické versus nešpecifické otázky 130 // 11.4.1.3 Faktuálné vs. názorové položky 130 // II. 4.1.4 Otázky vs. podnetové tvrdenia 130 // II.4.1.5 Uzavreté, polouzavreté a otvorené položky 131 // 11.4.2 Druhy dotazníkových odpovedí 132 // 11.4.2.1 Neštruktúrovaná odpoveď 133 // 11.4.2.2 Doplňovaná odpoveď 133 // 11.4.2.3 Tabelárna odpoveď 134 // 11.4.2.4 Škálovaná odpoveď 134 // 11.4.2.5 Poradová odpoveď 135 // 11.4.2.6 Zoznamová odpoveď 136 // 11.4.2.7 Kategorická odpoveď 136 // 11.5 ZOSTAVOVANIE DOTAZNÍKA 137 // 11.5.1 Špecifikovanie premenných 137 // 11.5.2 Výber formy podnetovej časti položiek 137 // 11.5.3 Výber formy odpoveďovej časti položiek 138 //
11.5.4 Príprava dotazníkových položiek 139 // 11.5.6 Pilotné odskúšanie dotazníka 141 // 11.5.7 Stanovenie výskumnej vzorky 142 // 11.5.8 Administrovanie dotazníka 142 // 11.5.8.1 Sprievodný list 142 // 11.5.8.2 Procedúry na zvýšenie návratnosti dotazníka.143 // 11.5.9 Príprava dotazníkových dát na spracovanie 143 // 11. 6 ZHODNOTENIE METÓDY DOTAZNÍKA 143 // 12 OBSAHOVÁ ANALÝZA TEXTOVÝCH DOKUMENTOV - Stefan Švec 146 // 12. J DEFINÍCIA OBSAHOVEJ ANALÝZY 146 // 12.2 DRUHY TEXTOVÝCH DOKUMENTOV 148 // 12.3. METODIKA OBSAHOVEJ ANALÝZY 150 // 12.3.1 Špecifikácia výskumného problému a hypotézy 150 // 12.3.2 Stanovenie výskumnej vzorky 150 // 12.3.3 Voľba analytickej jednotky obsahu 151 // 12.3.4 Stanovenie kódovacích kategórií obsahu 152 // 12.3.5 Kvantifikácia analytických kategórií obsahu 155 // 12.3.6 Interpretácia tabelovaných údajov analýzy obsahu..155 // 12.4 OBSAHOVÁ ANALÝZA POMOCOU POČÍTAČA 155 // /2.5 APLIKÁCIE OBSAHOVEJ ANALÝZY /56 // /2.6 OBJEKTIVITA, VALIDITA A RELIABILITA OBSAHOVEJ ANALÝZY 158 // 13 PROJEKTÍVNA METÓDA V EDUKAČNOM VÝSKUME- // Teodor Konárik 161 // 13.1 KRESBOVÉ PROJEKTÍVNE PROCEDÚRY 161 // 13.2 DOTAZNÍKOVÉ PROJEKTÍVNE PROCEDÚRY 162 // 13.3 PROJEKTÍVNE INTERVIEW 163 // 13.4 PROJEKTÍVNE POSTUPY V SKUPINOVEJ PRÁC! 164 // 13.5 PROCEDÚRA VOĽBY FARIEB 164 // 13.6 ZHODNOTENIE PROJEKTÍVNEJ METÓDY /65 // 14 SOCIOMETRIA V EDUKAČNOM VÝSKUME -Teodor Kollárik 166 // 14.1 ZAČIATKY SOCIOMETRIE 166 // 14.2 ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA SOCIOMETRIE 167 // 14.3 VARIANTY SOCIOMETRIE V ŠKOLSKEJ PRAXI 170 // 14.4 ZHODNOTENIE SOCIOMETRICKEJ METÓDY 171 // 15 EXPERIMENT V EDUKAČNOM VÝSKUME - Libuša Maršálová 173 // / 5.1 POTREBA EXPERIMENTU V PEDAGOGIKE A ANDRAGOGIKE 173 // 15.2 HLA VNÉ KRITÉRIÁ EXPERIMENTU 174 // 15.3 TERÉNNY EXPERIMENT V PEDAGOGIKE A ANDRAGOGIKE 175 //
15.3.1 Pravý terénny experiment 175 // 15.3.2 Kváziexperimenty 179 // 15.4 ÚČASŤ EXPERIMENTÁLNEJ METÓDY V EDUKAČNOM VÝSKUME 183 // 16 ZÁKLADNÉ METÓDY ŠTATISTICKÉHO SPRACOVANIA DÁT V EDUKAČNOM VÝSKUME - Alojz Ritomský 185 // 16.1 ZÁKLADY ŠTATISTICKEJ ANALÝZY KVANTITATÍVNYCH ZNAKOV (PREMENNÝCH) 185 // 16.1.1 Jeden kvantitatívny znak v jednom súbore 186 // 16.1.2 Jeden kvantitatívny znak v dvoch súboroch 190 // 16.1.3 Vzťah medzi dvoma kvantitatívnymi znakmi v súbore.194 // / 6.2 ZÁKLAD Y ŠTATISTICKEJ ANALÝZY KVALITATÍVNYCH ZNAKOV (PREMENNÝCH) 196 // 16.2.1 Jeden kvalitatívny znak v jednom súbore 196 // 16.2.2 Dva kvalitatívne znaky v jednom súbore 198 // 17 PROGNOSTICKÉ METÓDY V EDUKAČNOM VÝSKUME - Jozef Benčo 201 // 17.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 201 // 17.2 KLASIFIKÁCIA PROGNOSTICKÝCH METÓD 202 // 17.3 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÝCH PROGNOSTICKÝCH METÓD 205 // 17.3.1 Heuristické metódy prognózovania 205 // 17.3.2 Delfská metóda prognózovania 206 // 17.3.3 Morfologická prognostická analýza 207 // 17.3.4 Burza nápadov ako prognostická metóda 208 // 17.3.5 Synektická metóda prognózovania 209 // 17.4 EXPERTÍZNE METÓDY PROGNÓZOVANIA 209 // III. ČASŤ: PREVAŽNE KVALITATÍVNE METÓDY V EDUKAČNOM VÝSKUME // 18 METÓDY KAZU1STFKY ŽIAKA A UČITEĽA - Ivan Bajo 211 // 18.1 VYMEDZENIE ZÁKLADNÝCH POJMOV 211 // 18.1.1 Kazuistika 211 // 18.1.2 Anamnéza 212 // 18.1.3 Katamnéza 213 // 18.1.4 Diagnostikovanie a diagnóza 213 // 18.1.5 Prognostikovanie a prognóza 213 // 18.1.6 Diagnostická dokumentácia 214 // 18.2 DRUHYKAZUISTÍK 214 // 18.3 PRAMENE INFORMÁCIÍ KU KAZUISTIKE 216 // 18.4 KAZUISTICKÁ METÓDA V EDUKAČNOM VÝSKUME 216 // 18.5 UKÁŽKY KAZUISTÍK 217 // 18.5.1 Ukážka kazuistiky žiaka základnej školy 217 // 18.5.2 Ukážka kazuistiky učiteľa základnej školy 220 //
19 METÓDY KAZUISTIKY TRIEDY A ŠKOLY - Věra Semerádová 221 // 19.1 ETNOGRAFICKÁ KAZUISTIKA 221 // 19.2 ZÁKLADNÉ METÓDY 222 // 19.2.1 Účastnícke pozorovanie 222 // 19.2.2 Rozhovor 222 // 19.2.3 Pasportizácia 223 // 19.2.4 Analýza textových dokumentov 223 // 19.3 UKÁŽKY VYUŽITIA ETNOGRAFICKEJ KAZUISTIKY 223 // 19.3.1 Prehľad štúdií -..223 // 19.3.2 Etnografická štúdia o štýloch riadenia škôl: školský manažér a riaditeľ orientovaný na žiaka 225 // 19.4 ZHODNOTENIE METÓDY PRÍPADOVEJ ŠTÚDIE 229 // 20 METÓDY ŠKOLSKEJ ETNOGRAFIE - Miloš Kučera 230 // 20.1 TYPICKÁ UKÁŽKA ZÁZNAMU ETNOGRAFICKÉHO POZOROVANIA 230 // 20.2 ŠKOLSKÁ ETNOGRAFIA AKO ODBOR 231 // 20.3 FÁZY A METÓDY ETNOGRAFICKÉHO VÝSKUMU 233 // 20.3.1 Začatie výskumu 233 // 20.3.2 Zber empirických údajov 234 // 20.3.3 Etnografická analýza a syntéza 236 // 20.3.4 Písanie etnografických textov 237 // 20.4 ZHRNUTIE A ZHODNOTENIE METÓD 237 // 21 METÓDY HISTORICKEJ ETNOGRAFIE VÝCHOVY-Ján Michálek 238 // 21.1 MOŽNOSTI UPLATNENIA METÓD HISTORICKEJ ETNOGRAFIE 238 // 21.2 KA TEGÓRIE SPOMIENKO VÉHO ROZPRÁ VAN í A ZO ŽIVOTA 238 // 21.3 metóda Štúdia životných memorátov 239 // 21.4 METÓDA BIOGRAFIE HISTORICKEJ OSOBNOSTI : 241 // 21.5 ZHODNOTENIE METÓD HISTORICKEJ ETNOGRAFIE VÝCHOVY 243 // 22 METÓDY EDUKAČNEJ HISTORIOGRAFIE - Marián Skladaný 244 // 22.1 PREDMET HISTORICKEJ VEDY 244 // 22.2 HISTORICKÝ PRAMEŇ 244 // 22.3 HISTORICKÁ HEURISTIKA A HEURISTICKÉ POMÔCKY 246 // 22.4 KRITIKA HISTORICKÝCH PRAMEŇOV 247 // 22.5 HISTORIK AKO SUBJEKT HISTORICKÉHO POZNANIA 248 // 22.6 POSLANIE HISTORIOGRAFIE 249 // 22.7 HISTORICKÝ A HISTORIOGRAFICKÝ FAKT 250 // 22.8 METÓDY POUŽÍVANÉ V HISTORIKOVEJ PRÁCI 250 // 23 METÓDY FILOZOFOVANIA O VÝCHOVE - Jozef Plaček 252 // 23.1 ŠPECIFIKUM EDUKAČNÉHO FILOZOFOVANIA A JEHO METÓD 252 //
23.2 DIACHRÓNNY VÝVIN VZŤAHUSCIENTIZMUA ANTISCIENTIZMU 254 // 23.3 METÓDA SCIENTISTICKÉIIO FILOZOFOVANIA O VÝCHOVE 255 // 23.4 METÓDA ANTISC1ENTISTICKĚHO FILOZOFOVANIA O VÝCHOVE 256 // 23.5 INTEGRATÍVNE TENDENCIE VO VÝVINE METÓD FILOZOFOVANIA 257 // 23.6 OBRAT KU KAŽDODENNOSTI V EDUKAČNOM FILOZOFOVANÍ 258 // 23.7 ALTERNATIVIZMUS A POLYLÓG EDUKAČNÉHO FILOZOFOVANIA 25P // 23.8 NAMIESTO ZÁVERU 260 // 24 METÓDY POROVNÁVACEJ PEDAGOGIKY A ANDRAGOGIKY - Július Matulčík 261 // 24.1 OPISNÁ METÓDA 262 // 24.2 HISTORICKÁ METÓDA 262 // 24.3 SOCIOLOGICKÁ METÓDA 262 // 24.4 METÓDA MODELOVANIA 264 // 24.5 ŠTATISTICKÉ METÓDY 264 // 24.6 CHARAKTERISTIKA A ZHODNOTENIE KOMPARATÍVNEHO ŠTÚDIA .264 // IV. ČASŤ: AKČNÝ VÝSKUM V INOVATÍVNEJ PRAXI ŠKÔL // 25 EMPIRICKÁ MIKROANALÝZA EDUKAČNÝCH PROCESOV A EFEKTÍVNOSŤ ŠKOLY - Miron Zelina 266 // 25.1 ÚVOD 266 // 25.2 NAJZNÁMEJŠIE PRÍSTUPY K OBSERVAČNÝM MIKROANALÝZAM 267 // 24.3 NIEKTORÉ PROBLÉMY OBSERVAČNÝCHM1KROANALÝZ VÝUČBY 27! // 25.4 NIEKTORÉ ZISTENIA Z OBSERVAČNÝCH MIKROANALÝZ VÝUČBY 272 // 25.5 ZHODNOTENIE POSTUPOV MIKROANALÝZY 273 // 26 EDUKAČNÉ TESTOVANIE A DIAGNOSTIKOVANIE - Pavol Kompolt 274 // 26.1 VYMEDZENIE POJMOV 274 // 26.2 DIAGNOSTIKOVANIE. EVALVÁC1A A VÝSKUM 275 // 26.3 DIDAKTICKÉ TESTY A KONTROLA KVALITY VZDELANIA 277 // 27 DIAGNOSTIKOVANIE SOCIÁLNEJ KLÍMY V ŠKOLSKEJ TRIEDE - Teodor Kollárik 283 // 27.1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 283 // 27.2 SOCIÁLNA KLÍMA ŠKOLSKEJ TRIEDY 284 // 27.3 ŠTRUKTÚRA A ZLOŽKY KLÍMY TRIEDY 285 // 27.4 ZHODNOTENIE MERANIA KLÍMY TRIEDY 286 // LITERATÚRA 287 // ADRESY AUTOROV 302

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC