Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:24x 
BK
EB
1. vyd.
Praha : Grada, 2011
213 s. : il., mapy, portréty ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4039-3 (brož.)
ISBN 978-80-247-7059-8 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie
Prakticky zaměřená publikace s mnoha příklady je určena zejména podnikatelům v cestovním ruchu, pracovníkům veřejné správy a vzhledem k tomu, že představuje i teoretická východiska, tak i studentům středních a vysokých škol. Kniha pojednává o jednotlivých oblastech cestovního ruchu (CR): počínaje ubytovacími a stravovacími službami přes dopravní služby až po služby průvodců a cestovní kanceláře a agentury. Dále se věnuje řízení destinace a financování rozvoje CR a legislativním podmínkám CR, aplikuje principy marketing managementu do cestovního ruchu a přibližuje specifické techniky a formy CR. Čtivá publikace shrnuje všechny důležité oblasti cestovního ruchu (teoretické východisko plus praktická aplikace) a poskytuje tak čtenářům komplexní přehled od obecných zákonitostí až po specifické nástroje řízení cestovního ruchu..
Anglické resumé
000239982
O autorech 11 // Předmluva 13 // 1 Úvod 15 // Literatura a prameny ke kapitole // 2 Vymezení cestovního ruchu 17 // 2.1 Základní pojmy v cestovním ruchu 18 // 2.2 Typologie cestovního ruchu 19 // 2.2.1 Formy cestovního ruchu 19 // 2.2.2 Druhy cestovního ruchu 20 // 2.3 Specifika trhu cestovního ruchu 22 // Literatura a prameny ke kapitole 23 // 3 Vývoj cestovního ruchu 24 // 3.1 Prvopočátky cestovního ruchu 25 // 3.2 Moderní cestovní ruch 25 // 3.3 Novodobý cestovní ruch 26 // 3.3.1 Československo / Česká republika 26 // 3.3.2 Cestovní ruch na Západě 26 // 3.4 Současné období (po roce 1989) 27 // 3.4.1 Vývoj v Československu / České republice 27 // 3.4.2 Charakteristické rysy a požadavky současného cestovního ruchu 31 // Literatura a prameny ke kapitole 32 // 4 Faktory ovlivňující cestovní ruch 34 // 4.1 Lokalizační faktory 34 // 4.1.1 Přírodní podmínky 34 // 4.1.2 Společenské atraktivity 35 // 4.1.3 Význam lokalizačních faktorů pro marketing destinací 35 // 4.2 Realizační faktory 35 // 4.2.1 Doprava 36 // 4.2.2 Infrastruktura služeb 36 // 4.3 Selektivní (stimulační) faktory 37 // 4.3.1 Objektivní stimulační faktory 38 // 4.3.2 Subjektivní stimulační faktory 39 // Literatura a prameny ke kapitole 39 // 6 / Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi // 5 Regiony, destinace // 5.1 NUTS 40 // 5.2 Mikroregiony, turistické regiony, euroregiony 40 // 5.2.1 Mikroregiony 40 // 5.2.2 Turistické regiony 40 // 5.3 Destinace 42 // Literatura a prameny ke kapitole // 6 Řízení cestovního ruchu v ČR 45 // 6.1 Kompetence v oblasti řízení cestovního ruchu 45 // 6.1.1 Stát (NUTS 1) 45 // 6.1.2 Kraje (NUTS 3) 46 // 6.1.3 Obce a města (NUTS 5) 47 // 6.1.4 Sdružení obcí 47 // 6.1.5 Podnikatelský sektor 47 // 6.1.6 Turistické informační centrum 47 // Literatura a prameny ke kapitole //
7 Materiálně-technická základna 49 // 7.1 Ubytovací služby v cestovním ruchu 49 // 7.1.1 Členění ubytovacích zařízení 49 // 7.1.2 Hromadná ubytovací zařízení 50 // 7.1.3 Individuální ubytovací zařízení 5I // 7.1.4 Terminologie ubytovacích služeb // 7.1.5 Základní aspekty provozu ubytovacího zařízení 52 // 7.1.6 Klasifikace ubytovacích zařízení 55 // 7.2 Stravovací služby v cestovním ruchu 56 // 7.2.1 Společné stravování 56 // 7.2.2 Catering 57 // 7.2.3 Terminologie stravovacích služeb 53 // 7.2.4 Základní aspekty provozu stravovacího zařízení 59 // 7.3 Cestovní kanceláře a agentury 60 // 7.3.1 Předmět činnosti 60 // 7.3.2 Situace na trhu v ČR a zahraničí 61 // 7.3.3 Specifika služeb cestovních kanceláří 62 // 7.4 Služby průvodců 63 // 7.5 Dopravní služby v cestovním ruchu 64 // 7.5.1 Železniční doprava 65 // 7.5.2 Silniční doprava 66 // 7.5.3 Letecká doprava 67 // 7.5.4 Vodní (lodní) doprava 69 // 7.5.5 Cyklodoprava, cykloturistika // Obsah / 7 // 7.5.6 Další druhy dopravy - 73 // Literatura a prameny ke kapitole 73 // 8 Legislativní podmínky pro služby CR 74 // 8.1 Základní legislativní rámec 74 // 8.1.1 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) 74 // 8.1.2 Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 74 // 8.1.3 Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích na stavbu 75 // 8.1.4 Daň z příjmů 75 // 8.1.5 Daň z nemovitostí 76 // 8.1.6 Daň silniční a použití vozidla pro podnikatelské účely 76 // 8.1.7 Daň z přidané hodnoty, DPH 77 // 8.1.8 Poplatky koncesionářské a autorské 77 // 8.1.9 Program statistických zjišťování 77 // 8.1.10 Požární bezpečnost, bezpečnost práce 77 // 8.1.11 Další zákony 77 // 8.2 Legislativa pro ubytovací služby 78 //
8.2.1 Ubytovací služby - obsahová náplň, živnost ohlašovací volná 78 // 8.2.2 Hostinská činnost - obsahová náplň, živnost ohlašovací řemeslná 79 // 8.2.3 Poplatky místní 79 // 8.2.4 Evidence činností, informační a registrační povinnosti, ochrana osobních údajů 79 // 8.3 Legislativa pro stravovací služby 83 // 8.3.1 Vyhláška 252/2004 sb., o požadavcích na pitnou a teplou vodu 84 // 8.3.2 Podmínky provozu stravovacího zařízení 84 // 8.3.3 HACCP 85 // 8.4 Legislativa pro služby cestovních agentur a kanceláří 87 // 8.4.1 Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu -obsahová náplň, živnost volná 87 // 8.4.2 Provozování cestovní kanceláře - obsahová náplň, živnost koncesovaná 87 // 8.4.3 Zájezd, cestovní smlouva 88 // 8.5 Legislativa pro průvodcovské činnosti 90 // 8.6 Legislativa pro silniční osobní motorovou dopravu 90 // 8.7 Další živnosti volné 91 // 8.8 Pasová a celní služba 91 // 8.8.1 Schengenský prostor 92 // 8.8.2 Víza 92 // 8.8.3 Celní kontrola 93 // 8.8.4 Devizová kontrola 94 // Literatura a prameny ke kapitole 94 // 9 Využití principů marketingového managementu v cestovním ruchu 96 // 9.1 Vlastnosti služeb cestovního ruchu 96 // 9.2 Rozhodovací proces a psychologické aspekty účastníků cestovního ruchu 98 // 8 / Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi // 9.2.1 Specifika rozhodovacího procesu // 9.3 Nástroje marketingu v cestovním ruchu // 9.3.1 Strategické analýzy // 9.3.2 Marketingová strategie a taktika // 9.3.3 Marketingový mix // 9.3.4 Product - produkt // 9.3.5 Price-cena // 9.3.6 Place - distribuce // 9.3.7 Promotion - propagace // 9.3.8 Packaging - balíčky služeb // 9.3.9 Programming - programování // 9.3.10 People-lidé // 9.3.11 Partnership - partnerství //
9.4 Segmentace trhu cestovního ruchu // 9.4.1 Proces segmentace // 9.4.2 Segmentační kritéria // 9.5 Kvalita služeb v cestovním ruchu // 9.5.1 Kvalita jako komplexní otázka // 9.5.2 Přístupy k hodnocení kvality // 9.5.3 Kvalita z pohledu udržitelnosti v CR // 9.6 Marketing destinace // 9.6.1 Strategický marketing destinací // 9.6.2 Životní cyklus destinace // 9.6.3 Velikost destinace a její konkurenceschopnost // 9.6.4 Image destinace // 9.6.5 Positioning (umisťování produktu) // 9.6.6 Branding (politika značky) // 9.6.7 Systémy klíčových produktů (obchodů) // 9.6.8 Distribuční sítě // Literatura a prameny ke kapitole // 10 Destinační management // 163 // 10.1 Organizace cestovního ruchu v destinaci // Literatura a prameny ke kapitole // 163 // 166 // 11 Speciální techniky v cestovním ruchu // 167 // 11.1 Timesharing // 11.2 Franchising // 11.3 Revenue/yield management (RYM) // 11.3.1 Systémy a procedury // 11.3.2 Strategické a taktické plánování // 11.3.3 Systémy zpětné vazby // Literatura a prameny ke kapitole // 12 Podpora cestovního ruchu z verejných zdrojů 176 // 12.1 Poslání a struktura podpůrných finančních nástrojů 176 // 12.2 Příprava projektu 178 // 12.2.1 Prvotní analýza charakteru projektu a finančního zdroje 179 // 12.2.2 Základní požadavky na žadatele a projekty 180 // 12.2.3 Realizace projektu 183 // 12.2.4 Udržitelnost výstupů projektu 184 // Literatura a prameny ke kapitole 185 // 13 Specifické formy cestovního ruchu 186 // 13.1 Cestovní ruch dětí a mládeže 188 // 13.2 Cestovní ruch seniorů (50+) 189 // 13.3 Kongresový a incentivní CR (KIT) 190 // 13.4 Golfová turistika 192 // 13.5 Lázeňství a wellness 194 // 13.6 Cestovní ruch na venkově 196 // 13.7 Pěší a cykloturistika 200 // 13.8 Náboženský cestovní ruch 202 // 13.9 Kosmická turistika 203 // Literatura a prameny ke kapitole 203 //
Přílohy 206 // Příloha 1: Vytvoření metodiky hodnocení vhodnosti investičních záměrů v rekreační plavbě v ČR 206 // Příloha 2: Hodnocení plnění zásad udržitelného cestovního ruchu / v ubytovacím zařízení podle ECEAT Quality Label 211 // Shrnutí/Summary 213
(OCoLC)757678064
cnb002219609

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC