Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(17.5) Půjčeno:193x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2012
236 s. : il., portréty ; 21 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3008-0 (brož.)
ISBN 978-80-247-8319-2 (online ; pdf)
ISBN 978-80-247-8320-8 (online ; epub)
Pedagogika
Dotisk 2015
Obsahuje bibliografii na s. 229-236 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000240209
OBSAH // Úvod... // 1. Proces osvojování komunikačních schopností v předškolním věku // 1.1 Vymezení základních pojmú... // 1.2 Etapy ontogeneze řeči... // 1.3 Aspekt)’ optimálního vývoje řeči... // 1.4 Rizikové faktory vývoje řeči ... // 2. Deficity komunikační schopnosti před zahájením školní docházky // 2.1 Narušený vývoj řeči ... // Opoidéný vývoj řeči... // Vývojová dysfázie... // 2.2 Poruchy artikulace... // Dyslalie... // Vývojová dysartrie... // 2.3 Poruchy plynulosti a tempa řeči... // Koktavost ... // Breptavost... // 2.4 Poruchy zvuku řeči... // Huhňavost... // Palatolalie... // 2.5 (S)Elektivní mutismus... // 2.6 Poruchy hlasu... // 7 // 9 // 9 // 16 // 20 // 25 // 31 // 31 // 35 // 38 // 41 // 41 // 48 // 50 // 51 57 // 62 // 62 // 68 // 3. Specifika jazykových rovin a potenciál jejich rozvoje u předškolních dětí 72 // 3.1 Foneticko-fonologická rovina... 72 // 3.2 Lexikálne-sémantická rovina... 75 // 3.3 Morfologicko-syntaktická rovina ... 80 // 3.4 Pragmatická rovina... 83 // s§ // 4. Komunikační kompetence v předškolním vzdčlávání... // 4.1 Komunikace v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní // vzdčlávání ... // Díle a jeho tělo ... // Ditě a jeho psychika... // Dite a len druhý... // Diti a společnou ... // Diti a svit... // 4.2 Zastoupení komunikačních kompetencí v projektu Zdravá mateřská // škola ... // 4.3 Komunikace v programu „Začít spolu“ ...
// 4.4 Edukativné stimulační skupiny... // 4.5 Komunikace ve výchovném systému Montessori ...* ’ // 4.6 Rozvoj komunikační schopnosti ve Waldorfské pedagogice ... // 4.7 Podstata komunikace v Daltonském modelu ... // 5. Podpora rozvoje komunikačních kompetencí v předškolním věku . .. // 5.1 Sluchové vnímání a fonematická diferenciace... // Náměty pro rozvoj sluchového vnímání a sluchové diferenciace. . _ // 5.2 Zrakové vnímání... // Náméty pro rozvoj zrakové percepce... // 5.3 Dechová a fonační cvičení ... // Náměly pro realizaci dechových cvičeni... // 5.4 Rozvoj motoriky mluvních orgánů... // Náměly pro rozvoj motoriky mluvních orgánů... // 5.5 Hrubá motorika... // Náměly pro rozvoj hrubé motoriky... // 5.6 Jemná motorika a grafomotorika ... // Náměty pro rozvoj jemné motoriky a grafomotoriky... // 6. Vyvození správné výslovnosti ... // 6.1 Vokály... ... // 6.2 Obouretné konsonanty... // 6.3 Rctozubnc konsonanty... // 6.4 Dásňové konsonant)’ ... // 6.5 1 vrdopatrové konsonanty... // 6.6 Mčkkopatrové konsonanty... // 6.7 Hrtanové konsonanty... // Použité zdroje... // ...88 // .. 88 .. 90 .. 90 .. 96 .. 96 .. 96 // .. 97 .. 99 . 100 . 104 . 108 . 111 // 114 114 .118 122 .123 125 .127 133 .136 141 .143 146 . 149 // 157 // 159 // 168 // 175 // 179 // 212 // 220 // 226 // 229
(OCoLC)817050693
cnb002409575

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC