Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 16.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Ve Středoklukách : Zdeněk Susa, 2012
539 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-86057-78-1 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 520-539 a bibliografické odkazy
000240362
Obsah // Předmluva...25 // Úvodní slovo...33 // 1 Vymezení teologické etiky... // 1.1 Na úvod vyznačený přístup... // 1.2 ? pojmu etika (Ethik)... // 1.3 ? pojmu morálka (Moral)... // 1.4 ? pojmu moralita (Moralität)... // 1.5 ? pojmu mravnost (Sittlichkeit)... // 1.6 ? pojmu étos (Ethos)... // 1.6.1 Étos skupiny povolání... // 1.6.2 Etické kodexy sociálních pracovníku... // 1.7 Mravní kompetence... // 1.8 ? adjektivům morální, mravní, etické... // 1.9 Shrnutí... // 1.10 Teologická etika... // 1.10.1 Vymezení pojmu-oboru... // 1.10.2 Určité dělení... // 1.10.3 Proprium... // 1.11 Role křesťanské víry v teologickoetické reflexi // a pro křesťanskou mravnost... // 1.11.1 Význam křesťanské víry pro křesťanskou mravnost // 1.11.2 Role křesťanské víry v teologickoetické reflexi. // 37 // 37 // 40 // 42 // 44 // 44 // 45 // 47 // 48 // 51 // 52 // 53 57 // 57 // 58 // 59 // 60 60 64 // 1 1 // 2 Idea (lovčka sfvořenóho ? Božímu obrazu // a podobenství (imago Dei/imago Christi)...69 // 2.1 Výchozí biblická místa...69 // 2.2 Zásadní význam, určení a tajemství člověka. Důsledky pro ctos...70 // 2.3 Zodpovědné zprítomňování a spravování...72 // 2.4 Bezprostřední vztah, univcrzalizacc a rovnost...74 // 2.5 Plné lidství a jeho praxe...76 // 2.6 Postavení a úkol být médiem Hospodinova působení...80 // 2.7 Způsobilost rozlisovat, rozhodovat a jednat v kontextu dobra a zla.83 // 2.8 Imago Christi...84
2.9 Falešné představy o Bohu a jejich vliv na utváření život člověka // ??? Žáková/...90 // 2.9.1 Úvodem...90 // 2.9.2 „Metoda klíče"...90 // 2.9.3 Negativní klíčová pozice a falešná představa o Bohu...93 // 2.9.4 Bůh jako mozaika...:...94 // 2.9.5 Jednotlivé falešné obrazy Boha...95 // 2.9.6 Vypořádání se s vlastní klíčovou pozicí a falešným obrazem Boha... 5>ó // 2.9.7 Předložit vlastní minulost Hospodinu:...98 // 2.9.8 Krize...99 // 2.9.9 Pozitivní, uzdravující obrazy...100 // 2.9.9.1 Gn 1,26 „Učiňme člověka, aby byl naším obrazem // podle naší podoby."...101 // 2.9.9.2 Žalm 139 a meditace vlastního křtu...101 // 2.9.9.3 Bůh jako dobrý pastýř, který člověka doprovází a chrání jeho život... 101 // 2.9.9.4 Bůh, který jako „mateřský" Otec pečuje o lidi...102 // 2.9.9.5 Bůh, jenž s člověkem trpí, svým utrpením a smrtí ho // vysvobozuje ? životu...103 // 2.9.10 Gn 12,1-10 Hospodin povolává Abrama...104 // 2.9.11 Vzkříšení Lazara (Jan 11)...106 // 2.9.12 Závěrem...107 // 12 // 3 Celistvé pojetí člověka... // 3.1 Úvodem... // 3.2 Základní biblická antropologická gramatika // 3.2.1 Básár... // 3.2.2 Ncfcs... // 3.2.3 Ruach... // 3.2.4 Léb(áb)... // 3.3 Inkarnační hledisko pro solidární existenci.. // 3.4 Příklad celostní bolestné zkušenosti... // 3.4.1 Důsledky dualistiekcho štepení... // 3.4.2 Potřeba celistvé, upřímné lásky a pomoci // 109 // 109 // 110 111
111 111 112 112 114 // 114 // 115 // 4 Člověk ve dvojím vydání: mužské a ženské pohlaví // 4.1 Úvodem: zákaz diskriminace podle pohlaví... // 4.2 Stejná osobní důstojnost ženy i muže... // 4.3 Antitéze horské reci... // 4.4 Rovné druhé já téhož lidství: model partnerství... // 4.5 Malé shrnutí... // 119 // 119 // 120 121 126 128 // 5 Dekalog (Desatero)...\80 // 5.1 Úvodem: darovaná, odůvodněná a osvedčovaná zodpovědná svoboda ... 150 // 5.2 Smysl a vzorec biblického étosu...? // 5.2.1 Stále dynamicky přítomný, živy Osvoboditel a Dárce života..155 // 5.2.2 Malé prozatímní shrnutí...157 // 5.3 Varování před manipulací, egoismem a výzva ? odpovídajícímu // svědectví... // 5.4 Poslední smysl a cíl stvoření, exodu a lidské existence...140 // 5.5 Vděčnost, naplněné prožívání času a otevřená budoucnost...141 // 5.6 Ochrana bližního a základních dober života, manželského vztahu // a vlastnictví... /44 // 5.6.1 Zákaz zabít nevinný život a ochrana s rozvojem života...144 // 5.6.1.1 Antitéze Ježíšovy horské řeči.../47 // 13 // 5.6.1.2 Smerovka k pozitivnímu naplňování... // 5.6.2 Nezneužívaná, zodpovedná sexualita a ochrana // partnerských vztahu... // 5.6.3 Zákaz prodeje člověka. Ochrana vlastnictví a zajištění // spravedlivých poměrů... // 5.7 Ochrana cti a dobre pověsti... // 5.7.1 Příklad souvislosti s lidskými právy... // 5.7.2 Příklad souvislosti s trestním právem...
// 5.8 Vztah právních ustanovení a teologickoctických požadavků... // 5.9 Male prozatímní shrnutí... // 5.10 Součást Světového étosu... // 5.11 Nebezpečí závisti a žádostivosti: spojitost vnitřního smýšlení, // postojů a jednání... // 5.12 Malé závěrečné shrnutí... // 149 // 151 // 153 // 155 // 158 // 159 // 160 // 163 // 164 // 166 // 168 // 6 Blahoslavenství: umožněné postojové vzorce a jednání dobrého života pro přítomnost i definitivní budoucnost...170 // 6.1 Vstupní brána Ježíšovy horské řeči (tzv. Magny charty křesťanské // mravnosti). Souvislost s Dekalogcm...170 // 6.2 Zmocňovací slova svobody do přítomné situace i definitivní // budoucnosti... // 6.3 „Blahoslavení chudí z Ducha, neboťjejich je království nebeské“ // (Mt 5,3)... // 6.4 „Blahoslavení truchlící, neboť oni zakusí útěchu (od Boha)“(Mt 5,4)... 175 // 6.5 „Blahoslavení bezbranní (tiší), neboť oni zdedí zemi“ (Mt 5,5)...177 // 6.6 „Blahoslavení, kteří hladoví a žízní po dobrem/pravem životě // (před Bohcni)/spravcd Inasti, neboť oni budou nasyceni" (Mt 5,6)... 180 // 6.7 „Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství“ (Mt 5,7) 184 // 6.8 „Blahoslavení čistého srdce, neboť oni uzří Boha" (Mt 5,8)...188 // 6.9 „Blahoslavení ti, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni // syny Božími“ (Mt 5,9)...189 // 6.10 „ Blahoslavení, kdo trpí pronásledování kvůli dobrému životu
// (před Bohem), neboť jejich je království nebeské" (Mt 5,10)... 192 // 14 // 7 Způsobilost stávat se bližním. Přikázání lásky...195 // 7.1 Příbčh sc stěžejními aspekty křesťanské mravnosti a etiky...195 // 7.2 Cesta do bezprostředně přítomné sféry působícího Božího života...197 // 7.3 Aspekt věčného života: dar, zaslíbení, naděje i zodpovědnost...198 // 7.4 Otázka na bližního a její důsledky pro lidskou praxi...201 // 7.5 Napětí univerzálního principu a konkrétního jednání v dané situaci... 204 // 7.6 Přikázání lásky vs. příkaz partikulární náboženské morálky...206 // 7.7 Propojenost vztahů v přikázání lásky...208 // 7.8 Přikázání lásky ? nepřátelům...210 // 7.9 Primát ctnosti lásky: láska jako základní tón křesťanské mravnosti.213 // 8 Biblické obrysy pojmu svědomí... // 8.1 Biblické srdce ? porozumění svědomí... // 8.1.1 Centrální pojem biblické antropologie... // 8.1.2 Ilustrativní biblické nálezy... // 8.1.3 Význam s důsledky pro morální kvalitu jednání... // 8.1.4 Shrnutí s důrazem na dobré srdce pro dobrou cestu // (života a pokoje)... // 8.2 Aspekty svědomí ve spojitosti s apoštolem Pavlem... // 8.2.1 Všeobecně lidský fenomén i svoboda z víry v evangelium. // 8.2.2 Stvořená instance, která přezkoumává a dosvědčuje... // 8.2.3 Dobré svědomí s ryzostí, upřímností, láskou a čistým srdcem // 8.2.4 Definitivně přezkoumané čisté
svědomí... // 8.2.5 Svědomí sc zodpovědností u proměněného života... // 8.2.6 Pastorační rada: svoboda z víry a lásky... // 8.2.7 Malé shrnutí... // 8. 3 Clausula Petri (Sk 5,29)... // 8.3.1 Výchozí situace... // 8.3.2 Svoboda z víry v evangelium a právo na svobodu vyznání. // 8.3.3 Mimobiblický podklad... // 8.3.4 Souvislost s identitou... // 8.3.5 Maxima postojů a jednání do budoucna... // 217 // 217 // 217 // 217 // 219 // 220 223 // 223 // 224 // 225 227 // 227 // 228 // 230 // 231 // 231 // 232 // 233 // 234 236 // 15 // 9 Nesvoboda závisti a žárlivosti: příklad špatných postojových vzorců (neřestí)...239 // 9.1 Stín, kořeny, důsledky a možnosti uzdravení...239 // 9.2 Temné stránky lidské psychiky...239 // 9.3 Sestry Ráchel a Lea, jejich otec a jejich muž Jákob...241 // 9.4 Nenávidený a prodaný Josef. Bratři a jejich otec...242 // 9.5 Sáraj a její muž Abram a její otrokyne Hagar...244 // 9.6 Možná cesta uzdravení a vysvobození...246 // 9.7 Rozpor s Boží sférou života a se svobodou z víiy v evangelium.247 // 10 Metanoia (obrácení, pokání, změna smýšlení, určení a smyslu života)... // 10.1 Úvodem príbeh a jeho rámec... // 10.2 Milosrdný otec, ztracení synové, přechod z cesty smrti // na cestu života... // 10.3 Záchrana a znovunalczcní lidství. // Vnitřní proměna celého člověka... // 10.4 Nové, stále osvědčované určení celého života a jeho smyslu. // 10.5 Malé shrnutí...
231 // 251 // 253 // 256 // 259 // 262 // 11 Lidskoprávní a etický princip lidská důstojnost... // 11.1 Výsostné postavení s napčtím ohledne obsahu a dosahu... // 11.2 Základ lidskoprávních standardu: příklady na globální // a regionální úrovni... // 11.3 V lidskoprávních standardech v kontextu biomcdicíny... // 11.4 V ústavách... // 11.5 V étosu sociálních pracovníků... // 11.6 Ve stanoviscích církví... // 11.7 Jako premisa a cíl lidských práv... // 11.7.1 Kategorické hranice pro politické jednání a odôvodnení // omezení lidských práv... // 11.7.2 Rcdukcionistická a ne-rcdukcionistická pozice... // 265 // 265 // 267 // 270 // 273 // 275 // 277 // 281 // 282 // 283 // IÓ // 11.8 Kdo jc nositelem a adresátem oprávnené ochrany?: // extenze morálne právního statusu... // 11.8.1 Kriteria příslušnosti ? lidskému rodu, aktuálně nalezených // zájmů a vlastností personality... // 11.8.2 Zásada obezřetnosti a proporcionality... // 11.9 Metafora vrozené důstojnosti člověka... // 11.9.1 Modifikovaná teorie uznání: zásadní pozice inherentního // sociálního statusu... // 11.9.2 Modifikovaná teorie uznání v horizontu důstojnosti // na základě stvoření a ospravedlnění... // 11.10 Důležitost pojmu pro plné porozumění lidským právům... // 11.10.1 Vnitřní smysluplná závazná spojitost lidských práv... // 11.10.2 Horizont zodpovědné svobody... // 11.10.3 Zásadní rovnost... // 11.10.4 Nczcizitclná
(nezadatelná) práva... // 11.10.5 Morální báze... // 11.10.6 Otevřenost pro spirituálně etické obsahy... // 11.11 Lidská důstojnost jako ncjvyšsí morální a právní princip. // 11.11.1 Kantův kategorický imperativ jako odůvodnění a výklad .. // 11.11.2 Zákaz úplné instrumcntalizacc. Vždy kvalita subjektu. // Bezpodmínečná úcta ? životu... // 11.11.3 Morální sebezákonodárství... // 11.12 Hranice kategorických práv a povinností. // 285 // 286 286 287 // 287 // 289 // 291 // 291 // 292 // 292 // 293 // 294 // 296 // 297 297 // 299 // 300 303 // 12 Lidská práva jako součást teologickoetické argumentace. // 12.1 ? vymezení: práva sc zodpovědností a povinnostmi... // 12.1.1 Znaky lidských práv... // 12.1.1.1 Morální... // 12.1.1.2 Univerzální a rovná... // 12.1.1.3 Vrozená a nczcizitclná (nezadatelná)... // 12.1.1.4 Přcdstátní a předpozitivní... // 12.1.1.5 Pozitivně-právní (legální)... // 12.1.1.6 Kritická... // 307 // 307 // 309 // 309 // 311 // 313 // 313 // 313 // 315 // 17 // 12.1.1.7 Nedílná a vzájcmnč závislá a podmíněná... // 12.2 Nejrozšířenější kategorizace a diferenciace lidských práv // 12.2.1 Občanská a politická práva... // 12.2.1.1 Občanská práva... // 12.2.1.2 Politická práva... // 12.2.2 Hospodářská, sociální a kulturní práva... // 12.2.3 Solidární práva... // 12.3 Koncepce hlavních dimenzí lidských práv... // 12.3.1 Dimenze pnmí... // 12.3.2 Dimenze druhá...
// 12.3.3 Dimenze tríctí... // 12.3.4 Dimenze čtvrtá... // 12.4 Lidská práva v biomedicínsko-ctických diskusích... // 12.5 Sociální práce jako lidskoprávní profese... // 12.6 Lidské povinnosti na základě lidských práv... // 12.7 Závazky Světového étosu jako podpora a prohloubení lidských práv... // 12.8 Lidskoprávní vzdělávání aneb lidské právo na lidskoprávní vzdělávání... // 12.9 Malé shrnující zastavení... // 12.10 Lidská práva a církve... // 12.10.1 Proměny vztahu. Osobní důstojnost s právy a povinnostmi... // 12.10.2 Evangelium a společné dobro všech lidí. Zasazování sc // za lidská práva jako podstatná součást poslání... // 12.10.2.1 Výraz evangelia a společné dobro všech lidí... // 12.10.2.2 Součást pastoračního působení: křesťanský základ // a obžaloba porušování... // 12.10.2.3 Nejen navenek, ale i dovnitř a uvnitř... // 12.10.3 Orientace pro svědomí... // 12.10.4 Odůvodnění a důrazy v hlásání církví... // 12.10.4.1 Základ v lidské důstojnosti založené na imago // Dci/imago Christi a ospravedlnění skrze víru... // 12.10.4.2 Lidská práva nejsou evangeliem. Vztah obdoby // a rozdílnosti s obsahy a zkušenostmi křesťanské víry... // 12.11 Partikulární morálky a univerzalita lidských práv... // 12.11.1 Stvořené společné lidství a univerzální závazek lidskosti. // 317 // 318 // 319 // 319 // 320 // 321 // 323 // 324 // 324 // 325 325 // 325 // 326
328 // 329 332 337 // 341 // 342 342 // 344 // 344 // 345 // 346 // 348 // 349 // 349 // 351 // 352 // 353 // 18 // 12.11.2 Vedomí vlastní omyl nosti a jen predbežná možnost spravedlnosti... 353 // 12.11.3 Univcrzalizacc právních rámcových podmínek...353 // 12.11.4 Perspektiva obětí a zvláště zranitelných osob jako pravidlo // výkladu a sociálněctickc kriterium spravedlnosti...354 // 12.12 Úctyhodní svědkové i pokorné vědomí vlastních selhání...355 // 12.13 Koncepce základních práv v církvi...355 // 13 Svoboda vyznání jako lidské právo a odraz // Božího sebesdělení...358 // 13.1 Zásadní součást národních, regionálních i globálních // lidskoprávních standardu...358 // 13.2 Svoboda vyznání na rovině lokální: ČR...361 // 13.3 Příklad vztahu lidských práv s náboženstvím...365 // 13.3.1 Lidská práva a islám...366 // 13.3.2 Lidské právo na svobodu vyznání a římskokatolická církev...368 // 13.3.2.1 Důležitý přelom...368 // 13.3.2.2 Základ v důstojnosti každé osoby. Negativní i pozitivní // základní občanské právo...368 // 13.3.2.3 Kontext triády lidskoprávních povinností...370 // 13.3.2.4 Důstojnost s právy a povinnostmi, postavená na ospravedlnění... 37/ // 13.3.2.5 Zdroj a syntéza ostatních práv a měřítko skutečného // lidského pokroku...372 // 13.4 Shrnující systematické pojednání...373 // 13.4.1 Stále bolestné zkušenosti ohrožení a porušování...373 // 13.4.2 horum
internum i forum externum...374 // 13.4.3 Pozitivní i negativní aspekty...375 // 13.4.4 Lidské právo vs. pouhá tolerance...376 // 13.4.5 Povinnosti sekulárního nábožensky-světonázorově neutrálního // právního státu...377 // 13.4.6 Fundamentální význam pro lidská práva a báze pro vztah státu // s církvemi...379 // 19 // 14 Lidská sexualita jakou součást a příklad teologickoetické reflexe v oblasti partnerských vztahů a osobnosti...$81 // 14.1 Úvodem...881 // 14.2 Představy a zkušenosti mladistvých...382 // 14.3 Sexuální chování sc znalostmi o sexualitě v CR...38?) // 14.4 Příklady eticky a právně nepřijatelného zacházení se sexualitou // v pluralitní společnosti jako jeden z výchozích bodů pro stanovení měřítek zodpovědného utváření sexuality...386 // 14.5 Malé shrnutí a přemostění...39] // 14.6 Porušení lidské důstojnosti v sexuální oblasti: nepřijatelnost // v právu a mravnostní kriminalitě...392 // 14.7 Právo na scbcurčcní v oblasti sexuality...395 // 14.8 Biblické porozumění sexualitě...396 // 14.9 Sexualita jakou součást vztahů lásky...400 // 14.10 Významy a komplexnost fenoménu lidské sexuality... 403 // 14.11 Shrnutí: primát lásky, pozitivní a negativní etická norma, výhled.406 // 14.12 Právo na zodpovědnou sexuální výchovu...408 // 14.13 Příspěvek projektu Světový étos a Prohlášení lidských povinností... 4I1 // 15 Empowerment přístup v oblasti podpory sexuality
a partnerských vztahů osob s lehkou a středně těžkou mentální retardací /Barbora Zelenková/... // 15.1 Úvodem... // 15.2 Sexualita osob s mentálním postižením... // 15.3 Úmluva o právech osob s postižením a její koncept pojmu postižení... // 15.4 Mentální retardace... // 15.4.1 Lehká mentální retardace... // 15.4.2 Osoby se středně těžkou mentální retardací... // 15.5 Podpora sebeurčení osob s mentálním postižením... // 15.6 Empowerment přístup... // 15.7 Informovaný souhlas při práci s lidmi s mentálním postižením.. // 15.8 Edukace osob s mentálním postižením v oblasti sexuality... // 4I6 // 416 // 416 // 418 // 419 // 420 422 424 426 // 429 // 430 // 20 // 15.9 Aplikace cmpowcrmcm přístupu na konkrétní příklady // partnerských vztahu... // Příklad první: Libor a Ivana... // Příklad druhý: Karel a Pavla... // 15.10 Závěrem... // 432 // 432 // 434 // 441 // 16 Morálné právní status lidského života před narozením a jeho důsledky. Vztah lidské důstojností a oihrany lidského života...442 // 16.1 Úvodem...442 // 16.2 Lidská důstojnost a ochrana nenarozeného života...443 // 16.3 Oddělování lidské důstojnosti a práva na život: redukce lidské důstojnosti na zákaz ponižování, zbavení sebeúcty, pocitování // bolesti a solidaritu druhu...443 // 16.4 Ztotožňování lidské důstojnosti s právem na život...447 // 16.5 Morálně právní status nenarozeného lidského života...448
16.5.1 Teze rozdílnosti: snížené právo na život...448 // 16.5.2 Teze mozkového zrodu...449 // 16.5.3 Teze individuace od nidace... 432 // 16.5.4 Argumentace „(S)KIP“...433 // 16.5.5 Právo na tělesnou nedotknutelnost celostně chápané // lidské bytosti...436 // 16.6 Právní ochrana lidského života před narozením. Potraty jako // sociálně patologický jev...438 // 16.7 Ani legální případy potratů nejsou pro všechny legitimní...460 // 16.8 Lidská důstojnost a právo na život individuální lidské bytosti // před narozením...462 // 16.9 Právo na sebeurčení matky vs. právo dítěte na život?...463 // 16.10 Příklad extrémně konfliktní situace: konfliktní situace matky // vs. právo dítěte na život?...463 // 16.11 Příklad problematiky výzkumu na kmenových embryonálních // buňkách...467 // 16.11.1 Požadavky legality...467 // 21 // 16.11.2 Intence, cíle, prostředky i následky...469 // 16.11.3 Snížený morálne právní status nadbytečných embryí // s rcfinalizací?...471 // 16.11.4 Hranice argumentace lidskoprávního standardu...473 // 16.12 Závěrem: lidská důstojnost jako transcendentálni veličina // zaručující lidské bytosti od počátku existence // oprávněnou ochranu...473 // 17 Problematika lidsky důstojného umírání...478 // 17.1 Úvodem...478 // 17.2 Pořádek v základních pojmech...478 // 17.3 Argumentace pomocí různých funkcí principu lidské důstojnosti...482 // 17.3.1 Argumentace pomocí
funkce ochrany i statusu...483 // 17.3.2 Univerzalita principu lidské důstojnosti v kontextu nevyléčitelné // nemocných a umírajících...486 // 17.3.3 Konkretizace lidské důstojnosti: z ní odvozená základní // práva nevyléčitelně nemocných a umírajících...486 // 17.3.3.1 Faktory ohrožující základní práva...486 // 17.3.3.2 Respektování, ochrana a zajištění základních práv...487 // 17.3.4 Lidské právo na život nezahrnuje právo na smrt...488 // 17.4 Modely právní úpravy eutanázie a asistovaného suicida // v pluralitních společnostech a právním státe...491 // 17.5 Argumentace pomocí autonomie a práva na scbcurčcní...493 // 17.5.1 Autonomie jako koncepce človeka a sebeurčení jako její projev... 493 // 17.5.2 Negativní právo na scbcurčcní s hranicemi, péčí a solidaritou.494 // 17.5.3 Svoboda a vzájemná odkázanost...496 // 17.5.4 Svobodný sebezávazek v sociálním a právním kontextu...499 // /17.5.5 Vnitřní a vnější posouzení hodnoty fundamentálního // dobra lidského života...499 // 17.5.6 Jednostranné používání sebeurčení...502 // 17.5.7 Boží vzor solidární svobody a přikázání lásky...505 // 17.6 Shrnující pojednání o argumentaci autonomií v kontextu // nevyléčitelně nemocných a umírajících...506 // 22 // 17.6.1 Tžlcsnost jako součást a projev osoby... // 17.6.2 Zásady doprovázení nevyléčitelné nemocných a umírajících // v étosu lékařů...’?... // 17.6.3 Základní
principy a východiska lékařského étosu ohledně ukončení či nepokračování marné či neúčelné léčby // v terminálním stádiu onemocnění... // 17.6.4 Malé shrnutí...yl... // 17.7 Lidské právo na paliativní péči... // 17.7.1 Vymezení přístupu paliativní péče... // 17.7.2 Použití sedativ v paliativní péči... // 17.7.3 Paliativní péče jako naplnění lidsky důstojného umírání // 509 // 510 // 512 // 514 // 514 // 514 // 516 // 518 // Smani literatury // 520 // Internatové zdroja // 536 // N // 23
(OCoLC)817049804
cnb002396640

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC