Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2009
424 s. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1687-2 (váz.)
Rozložená tit. s.
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000240388
OBSAH -- Předmluva /15 -- 1. ÚVODEM K VÝVOJI SOUKROMÉHO PRÁVA V EVROPSKÉ UNII (Marian Paschke, přeložil Petr Dobiáš) -- 1.1 Harmonie prostřednictvím harmonizace? K vývoji soukromého práva v Evropské unii /18 -- 1.1.1 Rozmanitost koncepcí v současné soukromoprávní politice EU /19 -- 1.1.2 Mezitímní závěry /22 -- 1.1.3 Harmonie prostřednictvím harmonizace jako úloha právní vědy a právní praxe v Evropě /23 -- 1.1.4 Závěry /26 Literatura ke kapitole I /27 -- 2. NOVÉ JEVY V PRÁVU OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTÍ (Stanislava Černá) -- 2.1 Lze prolomit hranice majetkové samostatnosti obchodní společnosti? (Stanislava Černá) /28 -- 2.1.1. Pojem průniku /28 -- 2.1.2 Anglosaská doktrína a judikatura /2 9 -- 2.1.3 Německá doktrína a judikatura /34 -- 2.1.4 Francouzská doktrína a judikatura /40 -- 2.1.5 Možnosti postihu společníka věřiteli společnosti v tuzemských podmínkách /41 -- 2.1.6 Závěry /46 -- 2.2 K možnosti prolomení majetkové samostatnosti české společnosti s ručením omezeným (Daniel Patek) /4.6 -- 2.2.1 Postavení společníků ve společnosti s ručením omezeným / S -- 2.2.2 Nedostatečná kapitalizace a zásahy společníků /50 -- 2.2.3 Shrnutí /$2 -- 2.3 K povinnosti loajality společníka vůči společnosti a ostatním společníkům (Petr Čech) fa -- 2.3.1 Zásada dobré víry ve smluvním právu 755 -- 2.3.2 Odraz zásady dobré víry ve smluvním základu práva společností / ] -- 2.3.3 Konkrétní
projevy povinné loajality /59 -- 2.3.4 Loajalita akcionářů v německém právu /61 -- 2.3.5 Důsledky porušení povinnosti loajality /62 -- 2.3.6 Potvrzení povinnosti loajality v tuzemské judikatuře /67 -- 2.4 Kde končí působnost představenstva a začíná působnost valné hromady? (Kateřina Eichlerová) /70 -- 2.4.1 Obchodní vedení /70 -- 2.4.2 Omezení jednatelského oprávnění představenstva /71 -- 2.4.3 Obchodní vedení a faktický koncern /j<z -- 2.4.4 Rozdělení kompetencí mezi jednotlivé členy představenstva při obchodním vedení /74 -- 2.4.5 Záležitosti neobvyklé, ale nikoli mimořádné 775 -- 2.4.6 Mimořádné záležitosti /79 2.5 Závěry (Stanislava Černá) /82 Literatura ke kapitole 2 /84 -- 3. NOVÉ JEVY V OBLASTI OBČANSKÉHO PRÁVA (Jan Dvořák) -- 3.1 Nové jevy v oblasti závazkového práva (Jan Dvořák) /86 -- 3.1.1 Vývoj a současný stav právní úpravy obligačního práva /87 -- 3.1.2 Obligace hospodářský význam a funkce závazkového práva /88 -- 3.1.3 Obligace základní teoretické dělení závazkového práva /89 -- 3.1.4 Posilování smluvních prvků /90 -- 3.1.5 Veřejnoprávní smlouvy /91 -- 3.1.6 Závazkové právo v systému občanských zákoníků /g2 -- 3.1.7 Ochrana spotřebitele /g4 -- 3.1.8 Harmonizace smluvního práva v Evropě /g6 -- 3.1.9 Culpa in contrahendo /97 -- 3.2 Poctivost a důvěra jako jeden ze základních principů evropského smluvního práva (Petr Tégl) /99 -- 3.2.1 Poctivost
a důvěra jako dobrá víra v objektivním smyslu terminologický problém /100 3.2.2 Poctivost a důvěra jako právní princip /102 -- 3.2.3 Poctivost a důvěra v zahraničních právních řádech /105 -- 3.2.4 Poctivost a důvěra vplatném právu České republiky. Pokusy o vymezení pojmu /114 -- 3.2.5 Poctivost a důvěra v návrhu nového občanského zákoníku ČR úvahy de lege ferenda /118 -- 3.2.6 Získané poznatky /120 -- 3.3 Nájem a vlastnictví bytů uspokojování bytových potřeb a bytová politika ve světle legislativních úprav (Josef Salač) /121 -- 3.3.1 Historické souvislosti /121 -- 3.3.2 Současný stav /124 -- 3.3.3 Institut vlastnictví bytu /127 -- IO -- 3.34 Statistické shrnutí /128 3.3.5 Výhledy do budoucna /131 -- 3.4 Smluvní pokuta nebo liquidated damages? (Ivana Mrázová) /134 -- 3.4.1 Americká koncepce liquidated damages /135 -- 3.4.2 Smluvní pokuta v českém soukromém právu /139 -- 3.4.3 Srovnání americké a české právní úpravy /143 -- 3.4.4 Závěry /145 -- 3.5 Nové i staronové jevy v deliktním právu vybrané aktuální otázky v právu odpovědnosti za škodu (David Elischer) /146 -- 3.5.1 Preventivní funkce náhrady škody v souvislosti s koncepcí protiprávnosti jako předpokladu odpovědnosti /148 -- 3.5.2 Punitive damages problematika sankční náhrady škody /159 -- 3.5.3 Imateriální újma /160 -- 3.6 Moderní trendy ve vývoji institutu právnické osoby (Ondřej Frinta) /163 -- 3.6.1 Zrod a vývoj konceptu
právnické osoby jako samostatného subjektu /164 -- 3.6.2 Počátky konceptu právnické osoby ve starověkém Římě /165 -- 3.6.3 Velké teorie o právnické osobě v obecných souvislostech 19. století /167 -- 3.6.4 Eroze konceptu právnické osoby jako samostatného subjektu /169 -- 3.6.5 Vlivy evropské integrace /170 -- 3.7 Závěry (Jan Dvořák) /174 Literatura ke kapitole 3 /176 -- 4. PROMĚNY MEZINÁRODNÍHO PRÁVA SOUKROMÉHO (Monika Pauknerová) -- 4.1 Kodifikace mezinárodního práva soukromého v EU: má ještě smysl rekodifikace českého mezinárodního práva soukromého? (Monika Pauknerová) /178 -- 4.1.1 Význam mezinárodního práva soukromého a základní východiska jeho úpravy /178 -- 4.1.2 Otázka spojení kolizního a mezinárodního civilního procesního práva a postavení mezinárodního práva soukromého v systému soukromého práva /179 -- 4.1.3 Význam kodifikace mezinárodního práva soukromého v České republice a v členských státech EU /182 -- 4.1.4 Obecné trendy kodifikace mezinárodního práva soukromého v členských státech Evropské unie /184 -- 4.1.5 Kolizní právo /184 -- 4.1.6 Specifika mezinárodního civilního procesního práva (exkurz) /186 -- 4.1.7 Fenomén evropského mezinárodního práva soukromého jako nejdynamičtěji se rozvíjející oblasti evropského soukromého práva /187 -- 4.1.8 Současný stav přehled unifikované a harmonizované úpravy mezinárodního práva soukromého v EU /190 -- 4.1.9
Výhledy připravované unifikované úpravy /192 -- 4.1.10 Úvahy o kodifikaci evropského mezinárodního práva soukromého /193 -- 4.1.11 První návrhy kodifikace evropského mezinárodního práva soukromého a jejich -- hodnocení /195 -- 4-2 K rekodifikaci mezinárodního práva soukromého národním zákonem (Zdeněk Kučera) /198 -- 4.3 Proniknutí přes hradbu subjektivity právnické osoby a některé otázky mezinárodního práva soukromého (Jan Brodec) /199 -- 4.3.1 Případ Salomon v. Salomon /200 -- 4.3.2 Trustor AB v. Smallbone /202 -- 4.3.3 Některé případy corporate veil piercing v německém právním řádu /203 -- 4.3.4 Insolvenční řízení ohledně české společnosti mající COMI v Německu /205 -- 4.4 Zásady evropského pojišťovacího smluvního práva (Petr Dobiáš) /210 -- 4.4.1 Ustanovení společná všem smlouvám zahrnutým v zásadách evropského pojišťovacího smluvního práva /212 -- 4.4.2 Ustanovení společná pro škodové pojištění /218 -- 4.4.3 Ustanovení společná pro pojištění na pevnou částku /219 -- 4.5 Národní v. evropská úprava aneb je zapotřebí zákon o mezinárodním právu soukromém? (Naděžda Rozehnalová) /219 -- 4.5.1 K některým spíše technickým otázkám /223 -- 4.5.2 Pro a proti přijetí zákona /226 -- 4.6 Závěry (Monika Pauknerová) /230 Literatura ke kapitole 4 /232 -- 5. PROMĚNY RODINNÉHO PRÁVA (Dita Frintová) -- 5.1 Nové trendy vývoje rodinného práva (Michaela Zuklínová)
/233 -- 5.2 Rodina a dítě otazníky doby (Senta Radvanová) /238 -- 5.2.1 Rodina univerzální společenský jev /238 -- 5.2.2 Nevratné procesy a jejich vliv na rodinu /239 -- 5.2.3 Měnící se rodina a její vliv na ohrožené děti /241 -- 5.3 Vybrané otázky rekodifikace rodinného práva v České republice (Dita Frintová, Ondřej Frinta) /246 -- 5.3.1 Obecně o rodině, právu a vztahu mezi nimi /246 -- 5.3.2 Historický vývoj právní úpravy rodinných poměrů /246 -- 5.3.3 Rodinné právo v návrhu nového občanského zákoníku /249 -- 5.4 Právní, biologické a sociální rodičovství ve světle práv dítěte znát svůj původ (Zdeňka Králíčková) /257 -- 5.4.1 Mater semper čerta est! /259 -- 5.4.2 Pater semper incertus? /261 -- 5.5 Závěry (Dita Frintová) /%6’j Literatura ke kapitole 5 /269 -- 6. ZMĚNA OKOLNOSTÍ A JEJÍ NÁSLEDKY PRO SMLUVNÍ VZTAHY (Luboš Tichý) -- 6.1 Úvodní část vymezení problematiky /270 6.1.1 Účel /270 -- 12 -- 6.1.2 Právní úpravy a doktrína /271 -- 6.1.3 Plán výkladu /272 -- 6.1.4 Základní pojmy a hodnotící hlediska /272 -- 6.2 Vývoj a stav /275 -- 6.2.1 Základy /275 -- 6.2.2 Přístupy a řešení /295 -- 6.2.3 Srovnání zahraničních řešení /309 -- 6.3 Analýza /310 -- 6.3.1 Pojem a přehled problémů, typologie /310 -- 6.3.2 Právní povaha dotčených smluvních vztahů jako komplementární aspekt /312 -- 6.3.3 Kvalifikace dopadů, doktrinální definice /313 -- 6.3.4 Důsledky dopadů /314
-- 6.3.5 Problém omylu /3154 -- 6.4 Závěry /315 Literatura ke kapitole 6 /315 -- 7. REFLEXE GLOBALIZACE V ČESKÉM PRACOVNÍM PRÁVU (Miroslav Bělina) -- 7.1 Flexibilita a české pracovní právo (Miroslav Bělina) /317 -- 7.2 Současné trendy pracovního práva (Petr Hůrka) /321 -- 7.2.1 Flexicurita v pracovním právu /321 -- 7.2.2 Smluvní volnost, „co není zakázáno, je dovoleno" /322 -- 7.2.3 „Legislativně technická" novela /323 -- 7.2.4 Nález Ústavního soudu /323 -- 7.2.5 Změny „de lege ferenda" 7325 -- 7.2.6 Mezinárodní trendy v pracovním právu /326 -- 7.2.7 Akademické formy vývoje pracovního práva v Evropě /327 -- 7.3 Některé aspekty agenturního zaměstnávání v době globalizace (Jan Pichrt) 7329 -- 7.3.1 Jsou stále aktuální úvahy o flexibilizaci právní úpravy agenturního zaměstnávání (pracovního práva vůbec) v době globální krize? /329 -- 7.3.2 Rozvoj agenturního zaměstnávání jako jeden z požadavků flexibilizace pracovního práva a tři tendence jeho vývoje /330 -- 7.3.3 K nesystémovosti české právní úpravy agenturního zaměstnávání /333 -- 7.3.4 Preferovat flexibilitu nebo akcentovat ochranářskou rigiditu? 7336 -- 7.4 Vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb (Martin Štefko) /337 -- 7.4.1 Obecně /337 -- 7.4.2 Úprava vysílání zaměstnanců v rámci nadnárodního poskytování služeb do České republiky /338 -- 7.4.3 Flexicurity z hlediska nadnárodního poskytování
služeb (zaměstnanců) /343 -- 7.4.4 Race to Bottom (vzhůru ke dnu) /345 -- 7.4.5 Přeshraniční zprostředkovávání zaměstnání formou agenturního zaměstnávání /348 -- 7.5 Závěry (Miroslav Bělina) /351 Literatura ke kapitole 7 /352 -- 13 -- 8. NOVÉ JEVY V PROCESNÍM PRÁVU (Alena Winterová) -- 8.1 Hromadné žaloby (Alena Winterová, Petr Smolík) /353 -- 8.1.1 Vymezení pojmu a podstata problému /353 -- 8.1.2 Zvláštnosti řízení o skupinové žalobě v právních řádech vybraných zemí /355 -- 8.1.3 Závěry /373 -- 8.2 Apelace, kasace a revize v civilním procesu (Alena Winterová, Alena Macková, Dita Frintová) /374 -- 8.2.1 Stručný přehled právní úpravy obecných opravných prostředků ve vybraných evropských zemích  79 -- 8.2.2 Shrnutí /391 -- 8.3 Patent Společenství a jednotné patentové soudnictví iluze nebo blízká realita (Zuzana Slováková) /393 -- 8.3.1 K vývoji problematiky patentu Společenství a jednotného patentového soudnictví v rámci Společenství /394 -- 8.3.2 Patent Společenství /397 -- 8.3.3 Jednotné patentové soudnictví /399 -- 8.3.4 Shrnutí /404 -- 8.4 Insolvenční právo v evropském kontextu (František Zoulík) /404 -- 8.5 Závěry (Alena Winterová) /414 Literatura ke kapitole 8 /415 -- PŘÍLOHY -- Dopis ministra spravedlnosti České republiky (Jiří Pospíšil) /417 -- Závěrečný projev děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze (Aleš Gerloch) /419 -- Zpráva z mezinárodní
konference „Nové jevy v právu na počátku 21. století" (výňatek) (Petr Dobiáš) /421 -- 14
(OCoLC)607524984
cnb002012243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC