Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:3x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2010
464 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-2716-2 (brož.)
slovenština
Přeloženo ze slovenštiny?
Obálkový podnázev: pro verze 3 a 4
Obsahuje rejstřík
000240406
Úvod -- Na čem závisí úspěšnost aplikací -- Silverlight versus Windows Presentation Foundation (WPF) -- Co budete potřebovat -- Instalace doplňku Silverlight do internetového prohlížeče -- Aktualizace doplňku Silverlight -- Správa digitálních přístupových práv -- Ukládací prostor doplňku Silverlight pro aplikace -- Konfigurace webkamery a mikrofonu ve verzi Silverlight 4 -- Nástroje pro vývoj Silverlight aplikací -- Microsoft Web Platform -- Rodina nástrojů Microsoft Expression -- Instalace Microsoft Expression Blend 3 -- Instalace Microsoft Expression Blend Preview For.NET4 -- Silverlight Toolkit -- Silverlight Tools 3.0 pro Visual Studio 2008 -- Update Silverlight 4 Tools pro Visual Studio 2010 -- Shrnutí lekce -- lekce 2 -- Vytvoření projektu pomocí nástrojů -- Expression Blend a Visual Studio -- Vytvoření aplikace v návrhovém prostředí Microsoft Expression Blend Náhled možností návrhu Silverlight aplikací v prostředí Expression Blend přes ukázkové příklady -- Vytvoření nového projektu -- Seznámení se s návrhovým prostředím -- Návrh prezentační vrstvy -- Spuštění aplikace v prostředí Expression Blend -- Vytvoření aplikace ve vývojovém prostředí Microsoft Visual Studio -- Silverlight 3.0 aplikace ve vývojovém prostředí Visual Studio 2008 -- Návrh formuláře pro interakci s uživatelem -- Kód pro obsluhu událostí -- První spuštění aplikace -- Vývoj toho samého projektu v prostředí Expression
Blend a Visual Studio -- Silverlight aplikace ve vývojovém prostředí Visual Studio 2010 -- Shrnutí lekce -- L&kc& 3 -- Základní principy jazyka XAML -- Proč je deklarativní jazyk pro návrh prezentačního rozhraní vhodnější než -- klasické.NET jazyky -- Syntaktické principy jazyka XAML -- XAML dokument musí striktně dodržovat XML syntaxi -- Komentáře -- Definování grafických komponent -- Jmenné prostory -- Jazyk XAML jako most pro spolupráci mezi designéry a vývojáři -- Shrnutí lekce -- Lekce 4 -- Design aplikace, rozmístění a polohovém prvků -- Rozmístění prvků prezentačního rozhraní -- Polohování prvku vůči kontejneru -- Rozmísťování prvků do mřížky objekt Grid -- Mřížka s pevně definovanými rozměry -- Mřížka s flexibilně definovanými rozměry -- Prvek GridSplitter pro změnu velikosti polí Gridu -- Ukládání prvků vodorovně nebo svisle pomocí objektu StackPanel Umístění prvků do souřadnicového systému objektu Canvas -- Canvas jako LayoutRoot kontejner -- Vnoření objektů Canvas -- Objekt Canvas zapouzdřený v grafických prvcích -- Z-index pořadí objektů z hlediska viditelnosti -- Objekt DockPanel -- Shrnutí lekce -- Základy grafiky na platformě Silverlight -- Souřadnicový systém -- Základní prvky a tvary vektorové grafiky -- Základem vektorové grafiky je čára -- Interaktivní návrh čáry v prostředí Expression Blend -- Soustava navazujících úseček -- Vykreslení obdélníkových
a nepravidelných ploch ohraničených úsečkami -- Všeobecná plocha ohraničená úsečkami objekt Polygon -- Vykreslení kruhových a elipsových ploch pomocí objektu Ellipse -- Vyšší škola geometrie geometrické třídy -- Kompozitní geometrie -- Kreslení všeobecného tvaru složeného z přímek, oblouků a křivek -- Definování obrazců pomocí Mini-jazyka -- Prostředky pro kreslení a vybarvování -- Použití předdefinovaných barev -- Prolínání barev a odstínů -- Definování lineárního prolínání v návrhovém prostředí -- Využití průhlednosti výplně -- Radiální prolínání barev a odstínů -- Výplň pomocí obrázku -- Výplň pro obrys prvku -- Práce s obrázky -- Umístění obrázku do Resources -- Transformace pro dvojrozměrnou grafiku -- Maticová transformace -- Rotační transformace -- Škálování grafických objektů -- Zešikmení grafických objektů pomocí transformace SkewTransform -- TranslateTransform -- TransformGroup -- Shrnutí lekce -- Lekce 6 -- Návrh prezentační vrstvy a obsluha událostí -- Zobrazení textu -- Výpis formátovaného textu -- Zarovnávání textu -- Barevná úprava textu -- Zadávání textu -- Zadávání hesla -- Odezva na události vyvolané uživatelem -- Prvky primárně určené pro generování událostí -- Ovládací prvek typu „spínač" -- Ovládací prvek typu „přepínač" -- Zpřesnění a ovládání zobrazování -- Určení výřezu okna pro zobrazení aktuálního
pohledu -- Ovládání spojitých parametrů -- Indikace průběhu činnosti -- Zobrazení množiny entit -- Jednoduchý seznam -- Zobrazení více entit na menší ploše -- Prvek PathListBox -- Zobrazení hierarchické struktury -- Zobrazení seznamu entit se záhlavím -- Rozšíření možnosti zobrazování -- Rozčlenění plochy na karty se záložkami -- Dialogové okno -- Zobrazení informace v dočasném okně -- Okno s možností rolování obsahu -- Svázání elementů (Element binding) -- Interaktivní pomoc při zadávání údajů -- Vysvětlení významu prvku -- Interaktivní zadávání údajů -- Shrnutí lekce -- Lekce 1 -- Pokročilé možnosti grafiky -- Obrazové efekty -- Rozostření obrázku -- Stínování obrysu obrázku nebo prvku -- 3D perspektiva na platformě Silverlight -- Trojrozměrná transformace perspektivy aplikovaná na formulář -- Interaktivní ovládání trojrozměrné transformace -- Transformace perspektivy -- Hra světla a stínu vytváří dojem 3D perspektivy -- Technologie Deep Zoom pro inteligentní zvětšování obrázků -- Projekt v aplikaci Silverlight Deep Zoom Composer -- Projekt inteligentního zoomování -- Zakomponování kolekce obrázků z DeepZoom projektu do Silverlight aplikace -- Ovládání zoomování a výběr zobrazované oblasti -- Silverlight 4: Ovládání zoomování pomocí kolečka myši -- Shrnutí lekce -- Lekce 8 -- Animace grafických objektů -- Objekty pro animaci -- Úvod do animací pomocí
Point Animation -- Definování parametrů animace -- Spuštění animace -- Řízení průběhu animace -- Animace změnou parametru pomocí Double Animation -- Animace změnou barev pomocí Color Animation -- Kombinace více animací -- Vytvoření animace v grafickém návrhovém prostředí -- Vytvoření animace pomocí kódu v.NET programovacím jazyku -- Komplexní příklad animace -- Pokročilá animace typu Key-Frame -- Reálné pohyby pomocí Animation Easing -- Animace BackEase -- Animace BounceEase -- Animace CircleEasy -- Animace ElasticEase -- Shrnutí lekce -- Lekce 9 -- Práce s multimédii -- Podporované formáty video a audio souborů -- Přehrávání video souborů -- Umístění multimediálního souboru do adresáře aplikace -- Přehrávání videa pomocí prvku MediaElement -- Zobrazení údajů o aktuálním stavu přehrávání -- Obrazové efekty s využitím videa -- Výpis markerů -- Povolení hardwarové akcelerace grafiky -- Příprava videa v aplikaci Expression Encoder -- Služba Silverlight Streaming by Windows Live migruje na platformu Azure -- Silverlight 4: Smooth Streaming -- Instalace IIS Media Services 3.0 -- Příprava obsahu pro Smooth Streaming -- Vytvoření přehrávače využívajícího technologii Smooth Streaming -- Silverlight 4: Podpora webové kamery a mikrofonu -- Shrnutí lekce -- Lekce 10 -- Práce se soubory, ukládání údajů u klienta -- Přenos souborů na server -- Aplikace pro výběr a odeslání souboru -- Aplikace
pro převzetí souboru ze strany serveru -- Uložení obsahu do souboru na lokálním počítači -- Uložení obsahu z webu do souboru na lokální počítač -- Ukládání údajů u klienta v izolovaném úložišti -- Aplikace pro otestování možností izolovaného úložiště -- Pohled za oponu -- Zobrazení údajů z izolovaného úložiště -- Ukládání údajů z objektu typu List do izolovaného úložiště -- Uložení údajů do Isolated Storage ve formě souborů -- Ukládání strukturovaných údajů do souborů v XML formátu -- Shrnutí lekce -- Práce s údaji -- Zobrazení údajů ve formě tabulky -- Explicitní generování sloupců -- Zobrazení detailních informací -- Seskupování zobrazovaných údajů -- Řazení zobrazovaných údajů -- Filtrování zobrazovaných údajů -- Zobrazení údajů vyžadujících konverzi -- Přidávání a mazání záznamů -- Editování záznamů -- Silverlight 4: Kopírování údajů z prvku DataGrid -- Ověřování údajů při jejich zadávaní -- Ověřování údajů zadávaných pomocí formuláře -- Komplexní příklad pro ověřování vkládaných a editovaných údajů Ponořte se hlouběji do technologie LINQ -- Lambda výrazy -- Práce s XML údaji pomocí technologie LINQ -- Zobrazení údajů z jednoduchého XML dokumentu -- Zobrazení údajů z XML dokumentu se složitější strukturou a atributy -- Přístup Silverlight aplikace k údajům poskytovaným webovou službou -- Příklad Silverlight
aplikace využívající údaje z webové služby -- Přístup k údajům přes ADO.NET Entity Framework -- Příklad na využití údajů poskytovaných WCF prostřednictvím ADO.NET Data Entities -- Shrnutí lekce -- Technologické pozadí a bezpečnost -- Vývoj platformy Silverlight -- Architektura Silverlight 1.0 a 2.0 -- Architektura Silverlight 3.0 -- Přehled nejvýznamnějších novinek Silverlight 3.0 -- Přehled nejvýznamnějších novinek verze Silverlight 4.0 -- Anatomie Silverlight projektu -- Testovací webová aplikace -- Silverlight aplikace -- Silverlight aplikace po sestavení -- Bezpečnost -- Zabezpečení na platformě.NET Framework -- Zabezpečení Silverlight aplikací -- Šifrování údajů -- Autentizace a autorizace -- Autentizace na úrovni ASP.NET aplikace -- Příklad Silverlight aplikace využívající ASP.NET autentizaci prostřednictvím služby -- Autentizace v Silverlight aplikaci -- Autentizace pomocí vlastní webové služby -- Shrnutí lekce -- Lekce 13 -- Běh aplikace mimo webový prohlížeč a na ploše celé obrazovky -- Spuštění aplikace v režimu zobrazení na celou obrazovku Běh Silverlight aplikace mimo prohlížeč aplikace typu Out-of-Browser -- Vytvoření OOB aplikace v prostředí Expression Blend -- Vytvoření OOB aplikace ve vývojovém prostředí Visual Studio -- Aktualizace aplikace -- Přístup k dokumentům bez interakce s uživatelem -- Digitální podepisování XAP souborů -- Využívání COM objektů v režimu
Out of Browser -- Kopírování údajů do COM objektu v režimu OOB -- Přístup k parametrům OOB aplikace -- Výpis oznámení v notifikačním okně -- Zobrazení HTML obsahu v kontextu Silverlight aplikace -- Zobrazení RSS obsahu pomocí Silverlight aplikace -- Shrnutí lekce -- Typické scénáře a řešení pro Silverlight aplikace -- Kopírování údajů přes schránku -- Výstup na tiskárnu -- Táhni a pusť -- Testovací aplikace pro přesun objektů -- Silverlight 4: Editování formátovaného textu -- Přenos zpráv mezi Silverlight aplikacemi -- Obsluha kolečka a pravého tlačítka myši -- Šablona projektu Silverlight Navigation Application -- Business aplikace využívající WCF RIA Services -- Vytvoření datového modelu -- Vytvoření doménové služby -- Vytvoření šablony stránky pro zobrazení údajů a její zařazení do navigační struktury aplikace -- Zobrazení údajů poskytovaných prostřednictvím služby -- Přístup k údajům přes DomainDataSource -- Řazení a filtrování údajů -- Stránkování údajů -- Zobrazení údajů ve formátu master detail -- Editování údajů -- Ověřování údajů při zadávání -- Sketch Flow -- Závěrem
(OCoLC)655153618
cnb002106960

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC