Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(35.4) Půjčeno:177x 
BK
3. vyd.
Praha : Portál, 2012
219 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0217-2 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 205-219
000240445
Obsah // // P ř e d m lu v a k d r u h é m u v y d á n í ... 1 C o j e p s y c h o lo g ie r o d in y ? ... 1.1 V ym ezení o b o r u ... 1.2 S tru č n á h isto rie psychologie rodiny ... S h r n u t í ... // // 9 11 11 14 17 // // 2 // // S y sté m o v ý p r ístu p k r o d i n ě ... 19 2.1 Nové vedecké p a r a d ig m a ... 19 2.2 V ym ezení pojm u s y s t é m ... 21 2.3 Rodinný s y s t é m ...24 2.4 Ekologický p r í s t u p ... 29 2.5 M ožnosti a m eze u p la tn e n í systém ového p rístu p u . . . 30 S h r n u t í ... 32 V y b ran é p o jm y z p s y c h o lo g ie r o d i n y ... 33 S h r n u t í ... 53 M o d ely r o d in n é h o fu n g o v á n í ...55 4.1 Sym ptom atologické, bipolární a m řížkové modely . . . 56 4.2 Vývojové m o d e l y ... 57 4.3 P ro cesu áln i m o d e ly ... 58 S h r n u t í ... 69 R o d in n á r e s i l i e n c e ... 71 5.1 Z dravé rodinné f u n g o v á n í... 71 5.2 R odinný stre s a stra te g ie zvládání zátěže v ro d in ě . . . 77 5.3 R odinná r e s i l i e n c e ...80 S h r n u t í ...107 // // 3 // // 4 // // 5 // // 7 // // \f6 // // M e to d o lo g ic k á s p e c ifik a s t u d ia r o d i n ... 109 6.1 D isproporce ve výzkum u rodin a jeh o s p e c if ik a ...109 6.2 A dek v átn o st m etod a otázky sociální desirability . . . .1 1 3 6.3 P roblém in te rp re tac e rodinných d a t ...115 6.4 „M etodologická č isto ta “ výzkum u ...118 S h r n u t í ... 121 M e to d y p o u ž
ite ln é v d ia g n o s t ic e r o d in y ... 123 7.1 O becné principy rodinné diagnostiky a výběr diagnostických m etod ...123 7.2 K linické m etody ...129 7.3 T estové m e t o d y ...140 S h r n u t í ... 151 S tu d ie r o d ič o v s tv í - p ř ík la d y a p lik a č n íc h o b la s t í p s y c h o lo g ie r o d i n y ...153 8.1 S oučasný tr e n d o dkládání m a t e ř s t v í ... 154 8.2 A bsence rodičovství - nedobrovolná b e z d ě tn o s t...162 8.3 Rodiny s je d n ím ro d ič e m ...170 8.4 N ev lastn í r o d i n y ... 178 8.5 Rodiny hom osexuálních p a r t n e r ů ...189 S h r n u t í ... 198 Z á v ěr - n a č r t n u t í p e r s p e k tiv a ú k o lů p s y c h o lo g ie r o d i n y ...199 // // 7 // // 8 // // 9 // // L i t e r a t u r a ... 205 // // 8 // // \f

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC