Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 26.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(18.6) Půjčeno:167x 
BK
EB
3. vyd.
Praha : Portál, 2012
543 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0212-7 (váz.)
ISBN 9788026203179 (ebook)
ISBN 8026203178 (ebook)
ISBN 978-80-262-0317-9 (online ; pdf)
Obálkový podnázev: krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000240449
Poděkování...12 // Úvod...13// DÍL PRVNÍ// ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRIZOVÉ INTERVENCE (DanielaVodáčková) ..171 // Tři příběhy pro začátek...19 // 1.1 Příběh první...19 // 1.2 Příběh druhý ...24 // 1.3 Příběh třetí ...25 // 2 Čemu říkáme krize ...27 // 2.1 Krize, obecný pojem ...27 // 2.2 Příčiny krize ...32 // 2.3 Typologie krizí ...34 // 2.4 Krize z hlediska trvání v čase a její fáze ...39 // 2.5 Syndrom psychického ohrožení ...40 // 2.6 Krize a tělo ...42 // 2.7 Podíl neřešené či nedořešené krize na vznik či posílení nemoci ..42 // Řešení krize ...45 // 3.1 Přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc, kontakt s rodinou, přáteli, laická pomoc ...46 // 3.2 Odborná pomoc v krizi ...53 // Krizová intervence ...59 // 4.1 Definice krizové intervence ...60 // 4.2 Výchozí body a principy krizové intervence ...60 // 4.3 Základní vymezení krizové intervence ve vztahu k psychoterapii ..61 // 4.4 Srovnání krizové intervence tváří v tvář a telefonické krizové intervence ...70 // 5 Krizová intervence krok za krokem ...74 // 5.1 Krizová intervence tváří v tvář, základní postupy ...75 //
5.2 Telefonická krizová intervence, základní postupy a techniky ....89 // Práce s emocemi v krizové intervenci ...115 // 6.1 Pláč ...116 // 6.2 Strach, úzkost ...119 // 6.3 Panická úzkost ...121 // 6.4 Hněv, vztek ...123 // Krizová intervence s párem, rodinou a přirozenou skupinou 125 // 8 Krizová intervence ve vztahu k některým formám krizových služeb ...129 // 8.1 Lůžkové krizové služby ...130 // 8.2 Krizová pomoc a krizová intervence ve vztahu k terénní službě a službě v domácím prostředí ...143 // 8.3 Návštěvní služba a krizová péče v klientově přirozeném prostředí ...151 // 8.4 Telefonická krizová pomoc a telefonická krizová intervence na lince důvěry ...151 // 9 Pracovník krizové intervence...164 // 9.1 Pracovník krizové intervence - odborník, laik, profesionál, dobrovolník (Daniela Vodáčková)...165 // 9.2 Požadavky na krizového pracovníka (Daniela Vodáčková)...167 // 9.3 Vztahové aspekty v krizové práci (Daniela Vodáčková)...169 // 9.4 Syndrom vyhoření, práce s ním a jeho prevence (Yvonne Lucká , Lubomír Kobrle)...174 //
9.5 Systém supervize v oblasti krizové pomoci a služeb (Daniela Vodáčková)...180 // 9.6 Právní aspekty krizové intervence (Renata Ošancová)...183 // 9.7 Etika práce v oblasti krizové pomoci a služeb (Daniela Vodáčková)...189 // 10 Pracoviště krizové pomoci, služeb a intervence ...196 // 10.1 Krizová centra v zahraničí - historie (Barbora Janečková)...197 // 10.2 Ambulantní a mobilní krizové služby v zahraničí a u nás (Barbora Janečková)...198 // 10.3 Kombinovaná medicínsko-psychiatrická péče krizová péče v zahraničí (Barbora Janečková)...199 // 10.4 Krizová centra v ČR (Barbora Janečková)...202 // 10.5 Linky důvěry v zahraničí - historie a současnost (Barbora Janečková)...206 // 10.6 Ifotes (Barbora Janečková)...208 // 10.7 Linky důvěry u nás (Daniela Vodáčková)...210 // 10.8 Česká asociace pracovníků linek důvěry (Daniela Vodáčková)...212 //
DÍLDRUHÝ: SPECIFICKÁ TÉMATA KRIZOVÉ INTERVENCE ...215 // ČÁST I. Krize z očekávaných životních změn s přesahem do krizí vývojových // Běh lidského života (Bohumila Baštecká)...217 // Přechod jako čas ke změně ...218 // Růstové proměny a (krizová) pomoc ...219 // Dvě výrazná období, dvě výrazné teorie, dvojí krize smyslu ...221 // Rodinný životní cyklus ...223 // 12 Krizové situace v životě ženy (Olga Havránková)...225 // 12.1 Menstruace ...226 // 12.2 Těhotenství ...228 // 12.3 Sterilita ...238 // 12.4 Krize v období klimakteria ...238 // Krizové situace v životě muže (Petr Šmolka)...241 // 13.1 Chlapi nepláčou!? ...241 // 13.2 Biologicky náročná období ...242 // 13.3 Základní typy krizových situací v životě muže ...243 // 13.4 Specifické typy krizových situací v životě muže ...244 // 13.5 Pasti a pastičky pomoci mužům v krizových životních situacích ...245 // 14 Sexualita, její vývoj a krize (Bohumila Baštecká)...246 // 14.1 Co je to sex ...246 // 14.2 Krize západní sexuality ...249 // 14.3 Změny v sexuálním chování a prožívání při krizi ...251 // 14.4 Poruchy sexuality ...251 // 14.5 Požadavky na pomáhajícího pracovníka ...255 // 14.6 Telefonické hovory za účelem sexuálního uspokojení ...259 // 14.7 Závěr ...260 //
15 Krizová intervence u dětí a jejich rodin (Hana Vyhnálková)...262 // 15.1 Úvod ...263 // 15.2 Telefonická krizová intervence ...264 // 15.3 Krizová intervence s dítětem a jeho rodinou ...272 // 16 Krizová intervence u dospívajících (Jan Lorenc) ...278 // 16.1 Úvod ...278 // 16.2. Krize sexuálního vývoje u dospívajících ...280 // 16.3. Krize tělesnosti u dospívajících ...281 // 16.4. Krize identity a depersonalizační krize u dospívajících ...282 // 16.5. Krize autority u dospívajících ...282 // 16.6. Krize sebeúcty u dospívajících ...283 // 16.7. Suicidální krize u dospívajících ...284 // 16.8. Setkání dospívajícího s dospělým ...284 // 17 Partnerství, manželství a krizová intervence (Petr Šmolka)...286 // 17.1 Úvod ...286 // 17.2 Specifické nároky na pomáhajícího pracovníka ...287 // 17.3 Základní typy intervencí v partnerských a manželských krizích ...289 // Krizová intervence u seniorů (OlgaHavránková, MarieSchusterová)...292 // 18.1Stáří - závěrečná etapa, příležitost? ...292 // 18.2 Osamělost ....293 // 18.3 Týrání starých lidí ...294 // 18.4 Další příběhy vycházející ze zkušeností linky důvěry, kontaktního a informačního centra a linky důvěry a poradny pro deniory ...295 //
19 Téma smrti a umírání (Olga Havránková)...305 // 19.1 Úvod... 305 // 19.2 Fáze umírání ...307 // 19.3 K průběhu jednotlivých fází ...308 // 19.4 Smrt jako terminální stav?...311 // 19.5 Pohřeb a truchlení ...312 // 19.6 Závěr ...313 // 20 Duchovní témata a krize (Jarmila Čierná, Jan Mamula)...314 // 20.1 Souvislost krizí a duchovních otázek ...315 // 20.2 Několik otázek k sebereflexi ...315 // 20.3 Stručně o pojmosloví a kontextu, v němž se nacházíme ...316 // 20.4 Podoby setkání s klientem v krizi s ohledem na spiritualitu ...318 // 20.5 Místo krize v životě věřícího, způsoby svépomoci ...322 // 20.6 S kým spolupracovat ...325 // 20.7 Předsudky o věřících a o víře ...327 // 20.8 Závěrem ...327 // 21 Psychospirituální krize (Michael Vančura)...329 // 21.1 Definice ...329 // 21.2 Kontext duchovního hledání v naší kultuře ...330 // 21.3 Výskyt v populaci ...331 // 21.4 K pojmu psychospirituální krize ...332 // 21.5 Mimořádné stavy vědomí ...333 // 21.6 Diagnóza a diferenciální diagnóza ...335 // 21.7 Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize ...337 //
21.8 Obrazy psychospirituální krize ...339 // 21.9 Výkladové modely psychospirituální krize ...346 // 21.10 Východiska pomoci ...347 // 21.11 Krizová intervence a návazná terapeutická práce ...355 // 21.12 Organizace a instituce, které poskytují pomoc těm, kteří procházejí psychospirituální krizí...356 // ČÁST II. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru // 22 Srážka s překážkou (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) ...359 // 22.1 Úvod, adaptačnísyndrom ...359 // 22.2 Znaky psychického traumatu ...360 // 22.3 Akutní reakce na stres ...360 // 22.4 Posttraumatická stresová reakce ...363 // 22.5 Krizová intervence ...366 // Jak poskytovat pomoc obětem hromadných neštěstí (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle)...371 // Krizové řízení a pomoc při hromadných neštěstích (Bohumila Baštecká)...375 // 24.1 Typy hromadných neštěstí ...376 // 24.2 Oběti ...377 // 24.3 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel ...378 // 24.4 Časový průběh vyrovnání se s (hromadným) neštěstím ...379 // 24.5 Psychologický debriefing - metoda porozumění zážitkům ve vztahu k traumatizující události ...381 //
24.6 Úkoly před katastrofou, při ní a po ní ...385 // 24.7 Jak profesionálně předcházet zátěži, působené katastrofou, a jak ji zvládat ...396 // 24.8 Závěr...399 // Krize v kontextu psychopatologi e smožným původem v krizích vývojových a neodkladné krizové stavy // 25 Psychopatologické otázky v krizové intervenci (Jan Lorenc)...401 // 25.1 Úvod ...402 // 25.2 Klient s organicky podmíněným onemocněním ...402 // 25.3 Psychotický klient ...405 // 25.4 Depresivní klient ...410 // 25.5 Neurotický klient ...412 // 25.6 Klient s nápadnými osobnostními rysy ...413 // 25.7 Klient, který užívá psychofarmaka ...417 // 25.8 Klient trpící nespavostí ...419 // 25.9 Otravy ...421 // 26 Drogová závislost a krize (Martin Hajný)...426 // 26.1 Úvod ...426 // 26.2 Vznik a rozvoj závislosti ...427 // 26.3 Lze se na kontakt s lidmi, jichž se závislost nějak týká, připravit?...433 // 26.4 Možné formy odborné pomoci závislým a jejich blízkým ...434 // 26.5 Principy péče a léčby závislosti ...435 // 26.6 Přesahy léčby závislosti a krizové intervence ...438 //
26.7 Situace - s kým budete asi jednat ...440 // 27 Krize ve vztahu k poruchám příjmu potravy (Zdena Štichová)....448 // 27.1 Úvod ...448 // 27.2 Definice mentální anorexie ...449 // 27.3 Definice mentální bulimie ...450 // 27.4 Co způsobuje jídelní poruchy?...451 // 27.5 Poruchy příjmu potravy a linka důvěry ...453 // 27.6 Porucha příjmu potravy a krizové centrum ...455 // 28 Problematika týraných a zneužívaných lidí (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle)...458 // 28.1 Úvod ...458 // 28.2 Formy týrání a zneužívání ...459 // 28.3 Následky týrání a zneužívání ...461 // 28.4 Telefonická krizová intervence ...462 // 28.5 Krizová pomoc tváří v tvář osobám, které se staly obětí týrání a zneužití ...469 // 29 Specifika krizové intervence u domácího násilí (Renata Ošancová)...475 // 30 Sebevražedná tematika (Olga Havránková)...482 // 30.1 Úvod...482 // 30.2 Postoj k sebevrahům ...483 // 30.3 Pojmenování sebevraždy ...484 // 30.4 Kompetence klienta ...485 // 30.5 Očekávání od smrti ...487 // 30.6 Ringelův presuicidální syndrom ...488 //
30.7 Shneidmanovy charakteristiky sebevražd ...489 // 30.8 Rizikové faktory ...490 // 30.9 Ohrožené skupiny ...492 // 30.10 Komunikace se sebevražedným jedincem ...494 // 30.11 Práce s pozůstalými ...497 // ČÁST IV. Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové pomoci, služeb a intervence // 31 Psychosociální síť krizového pracoviště (Zuzana Nováková)...500 // 31.1 Struktura psychosociální sítě ...501 // 31.2 Podrobnější popis nejdůležitějších subjektů ...502 // 32 Systém sociální ochrany (Zuzana Nováková)...516 // 32.1 Dávky důchodového a nemocenského pojištění ...517 // 32.2 Dávky státní sociální podpory ...518 // 32.3 Dávky sociální péče (sociální pomoci)...519 // Závěr ...522 // O autorech publikace ...523 // Literatura ...533
cnb002414956

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC