Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19.6) Půjčeno:176x 
BK
EB
3. vyd.
Praha : Portál, 2012
543 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0212-7 (váz.)
ISBN 978-80-262-0317-9 (e-kniha ; pdf)
Obálkový podnázev: krize v životě člověka, formy krizové pomoci a služeb
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000240449
Poděkování 12 // Úvod 13// DÍL PRVNÍ// ÚVOD DO PROBLEMATIKY KRIZOVÉ INTERVENCE (DanielaVodáčková) ..171 // Tři příběhy pro začátek 19 // 1.1 Příběh první 19 // 1.2 Příběh druhý 24 // 1.3 Příběh třetí 25 // 2 Čemu říkáme krize 27 // 2.1 Krize, obecný pojem 27 // 2.2 Příčiny krize 32 // 2.3 Typologie krizí 34 // 2.4 Krize z hlediska trvání v čase a její fáze 39 // 2.5 Syndrom psychického ohrožení 40 // 2.6 Krize a tělo 42 // 2.7 Podíl neřešené či nedořešené krize na vznik či posílení nemoci 42 // Řešení krize 45 // 3.1 Přirozené vyrovnávací strategie, svépomoc, kontakt s rodinou, přáteli, laická pomoc 46 // 3.2 Odborná pomoc v krizi 53 // Krizová intervence 59 // 4.1 Definice krizové intervence 60 // 4.2 Výchozí body a principy krizové intervence 60 // 4.3 Základní vymezení krizové intervence ve vztahu k psychoterapii ..61 // 4.4 Srovnání krizové intervence tváří v tvář a telefonické krizové intervence 70 // 5 Krizová intervence krok za krokem 74 // 5.1 Krizová intervence tváří v tvář, základní postupy 75 // 5.2 Telefonická krizová intervence, základní postupy a techniky .89 // Práce s emocemi v krizové intervenci 115 // 6.1 Pláč 116 // 6.2 Strach, úzkost 119 // 6.3 Panická úzkost 121 // 6.4 Hněv, vztek 123 // Krizová intervence s párem, rodinou a přirozenou skupinou 125 // 8 Krizová intervence ve vztahu k některým formám krizových služeb 129 // 8.1 Lůžkové krizové služby 130 // 8.2 Krizová pomoc a krizová intervence ve vztahu k terénní službě a službě v domácím prostředí 143 // 8.3 Návštěvní služba a krizová péče v klientově přirozeném prostředí 151 // 8.4 Telefonická krizová pomoc a telefonická krizová intervence na lince důvěry 151 // 9 Pracovník krizové intervence 164 //
9.1 Pracovník krizové intervence - odborník, laik, profesionál, dobrovolník (Daniela Vodáčková) 165 // 9.2 Požadavky na krizového pracovníka (Daniela Vodáčková) 167 // 9.3 Vztahové aspekty v krizové práci (Daniela Vodáčková) 169 // 9.4 Syndrom vyhoření, práce s ním a jeho prevence (Yvonne Lucká , Lubomír Kobrle) 174 // 9.5 Systém supervize v oblasti krizové pomoci a služeb (Daniela Vodáčková) 180 // 9.6 Právní aspekty krizové intervence (Renata Ošancová) 183 // 9.7 Etika práce v oblasti krizové pomoci a služeb (Daniela Vodáčková) 189 // 10 Pracoviště krizové pomoci, služeb a intervence 196 // 10.1 Krizová centra v zahraničí - historie (Barbora Janečková) 197 // 10.2 Ambulantní a mobilní krizové služby v zahraničí a u nás (Barbora Janečková) 198 // 10.3 Kombinovaná medicínsko-psychiatrická péče krizová péče v zahraničí (Barbora Janečková) 199 // 10.4 Krizová centra v ČR (Barbora Janečková) 202 // 10.5 Linky důvěry v zahraničí - historie a současnost (Barbora Janečková) 206 // 10.6 Ifotes (Barbora Janečková) 208 // 10.7 Linky důvěry u nás (Daniela Vodáčková) 210 // 10.8 Česká asociace pracovníků linek důvěry (Daniela Vodáčková) 212 // DÍL DRUHÝ: SPECIFICKÁ TÉMATA KRIZOVÉ INTERVENCE 215 // ČÁST I. Krize z očekávaných životních změn s přesahem do krizí vývojových // Běh lidského života (Bohumila Baštecká) 217 // Přechod jako čas ke změně 218 // Růstové proměny a (krizová) pomoc 219 // Dvě výrazná období, dvě výrazné teorie, dvojí krize smyslu 221 // Rodinný životní cyklus 223 // 12 Krizové situace v životě ženy (Olga Havránková) 225 // 12.1 Menstruace 226 // 12.2 Těhotenství 228 // 12.3 Sterilita 238 // 12.4 Krize v období klimakteria 238 // 13. Krizové situace v životě muže (Petr Šmolka) 241 //
13.1 Chlapi nepláčou!? 241 // 13.2 Biologicky náročná období 242 // 13.3 Základní typy krizových situací v životě muže 243 // 13.4 Specifické typy krizových situací v životě muže 244 // 13.5 Pasti a pastičky pomoci mužům v krizových životních situacích 245 // 14 Sexualita, její vývoj a krize (Bohumila Baštecká) 246 // 14.1 Co je to sex 246 // 14.2 Krize západní sexuality 249 // 14.3 Změny v sexuálním chování a prožívání při krizi 251 // 14.4 Poruchy sexuality 251 // 14.5 Požadavky na pomáhajícího pracovníka 255 // 14.6 Telefonické hovory za účelem sexuálního uspokojení 259 // 14.7 Závěr 260 //15 Krizová intervence u dětí a jejich rodin (Hana Vyhnálková) 262 // 15.1 Úvod 263 // 15.2 Telefonická krizová intervence 264 // 15.3 Krizová intervence s dítětem a jeho rodinou 272 // 16 Krizová intervence u dospívajících (Jan Lorenc) 278 // 16.1 Úvod 278 // 16.2. Krize sexuálního vývoje u dospívajících 280 // 16.3. Krize tělesnosti u dospívajících 281 // 16.4. Krize identity a depersonalizační krize u dospívajících 282 // 16.5. Krize autority u dospívajících 282 // 16.6. Krize sebeúcty u dospívajících 283 // 16.7. Suicidální krize u dospívajících 284 // 16.8. Setkání dospívajícího s dospělým 284 // 17 Partnerství, manželství a krizová intervence (Petr Šmolka) 286 // 17.1 Úvod 286 // 17.2 Specifické nároky na pomáhajícího pracovníka 287 // 17.3 Základní typy intervencí v partnerských a manželských krizích 289 // Krizová intervence u seniorů (OlgaHavránková, MarieSchusterová) 292 // 18.1Stáří - závěrečná etapa, příležitost? 292 // 18.2 Osamělost .293 // 18.3 Týrání starých lidí 294 // 18.4 Další příběhy vycházející ze zkušeností linky důvěry, kontaktního a informačního centra a linky důvěry a poradny pro seniory 295 //
19 Téma smrti a umírání (Olga Havránková) 305 // 19.1 Úvod 305 // 19.2 Fáze umírání 307 // 19.3 K průběhu jednotlivých fází 308 // 19.4 Smrt jako terminální stav? 311 // 19.5 Pohřeb a truchlení 312 // 19.6 Závěr 313 // 20 Duchovní témata a krize (Jarmila Čierná, Jan Mamula) 314 // 20.1 Souvislost krizí a duchovních otázek 315 // 20.2 Několik otázek k sebereflexi 315 // 20.3 Stručně o pojmosloví a kontextu, v němž se nacházíme 316 // 20.4 Podoby setkání s klientem v krizi s ohledem na spiritualitu 318 // 20.5 Místo krize v životě věřícího, způsoby svépomoci 322 // 20.6 S kým spolupracovat 325 // 20.7 Předsudky o věřících a o víře 327 // 20.8 Závěrem 327 // 21 Psychospirituální krize (Michael Vančura) 329 // 21.1 Definice 329 // 21.2 Kontext duchovního hledání v naší kultuře 330 // 21.3 Výskyt v populaci 331 // 21.4 K pojmu psychospirituální krize 332 // 21.5 Mimořádné stavy vědomí 333 // 21.6 Diagnóza a diferenciální diagnóza 335 // 21.7 Spouštěcí mechanismy psychospirituální krize 337 // 21.8 Obrazy psychospirituální krize 339 // 21.9 Výkladové modely psychospirituální krize 346 // 21.10 Východiska pomoci 347 // 21.11 Krizová intervence a návazná terapeutická práce 355 // 21.12 Organizace a instituce, které poskytují pomoc těm, kteří procházejí psychospirituální krizí 356 // ČÁST II. Krize pramenící z náhlého traumatizujícího stresoru // 22 Srážka s překážkou (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) 359 // 22.1 Úvod, adaptačnísyndrom 359 // 22.2 Znaky psychického traumatu 360 // 22.3 Akutní reakce na stres 360 // 22.4 Posttraumatická stresová reakce 363 // 22.5 Krizová intervence 366 // 23. Jak poskytovat pomoc obětem hromadných neštěstí (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) 371 //
24. Krizové řízení a pomoc při hromadných neštěstích (Bohumila Baštecká) 375 // 24.1 Typy hromadných neštěstí 376 // 24.2 Oběti 377 // 24.3 Zranitelné (rizikové) skupiny obyvatel 378 // 24.4 Časový průběh vyrovnání se s (hromadným) neštěstím 379 // 24.5 Psychologický debriefing - metoda porozumění zážitkům ve vztahu k traumatizující události 381 // 24.6 Úkoly před katastrofou, při ní a po ní 385 // 24.7 Jak profesionálně předcházet zátěži, působené katastrofou, a jak ji zvládat 396 // 24.8 Závěr 399 // Krize v kontextu psychopatologi e smožným původem v krizích vývojových a neodkladné krizové stavy // 25 Psychopatologické otázky v krizové intervenci (Jan Lorenc) 401 // 25.1 Úvod 402 // 25.2 Klient s organicky podmíněným onemocněním 402 // 25.3 Psychotický klient 405 // 25.4 Depresivní klient 410 // 25.5 Neurotický klient 412 // 25.6 Klient s nápadnými osobnostními rysy 413 // 25.7 Klient, který užívá psychofarmaka 417 // 25.8 Klient trpící nespavostí 419 // 25.9 Otravy 421 // 26 Drogová závislost a krize (Martin Hajný) 426 // 26.1 Úvod 426 // 26.2 Vznik a rozvoj závislosti 427 // 26.3 Lze se na kontakt s lidmi, jichž se závislost nějak týká, připravit? 433 // 26.4 Možné formy odborné pomoci závislým a jejich blízkým 434 // 26.5 Principy péče a léčby závislosti 435 // 26.6 Přesahy léčby závislosti a krizové intervence 438 // 26.7 Situace - s kým budete asi jednat 440 // 27 Krize ve vztahu k poruchám příjmu potravy (Zdena Štichová) .448 // 27.1 Úvod 448 // 27.2 Definice mentální anorexie 449 // 27.3 Definice mentální bulimie 450 // 27.4 Co způsobuje jídelní poruchy? 451 // 27.5 Poruchy příjmu potravy a linka důvěry 453 // 27.6 Porucha příjmu potravy a krizové centrum 455 //
28 Problematika týraných a zneužívaných lidí (Yvonne Lucká, Lubomír Kobrle) 458 // 28.1 Úvod 458 // 28.2 Formy týrání a zneužívání 459 // 28.3 Následky týrání a zneužívání 461 // 28.4 Telefonická krizová intervence 462 // 28.5 Krizová pomoc tváří v tvář osobám, které se staly obětí týrání a zneužití 469 // 29 Specifika krizové intervence u domácího násilí (Renata Ošancová) 475 // 30 Sebevražedná tematika (Olga Havránková) 482 // 30.1 Úvod 482 // 30.2 Postoj k sebevrahům 483 // 30.3 Pojmenování sebevraždy 484 // 30.4 Kompetence klienta 485 // 30.5 Očekávání od smrti 487 // 30.6 Ringelův presuicidální syndrom 488 // 30.7 Shneidmanovy charakteristiky sebevražd 489 // 30.8 Rizikové faktory 490 // 30.9 Ohrožené skupiny 492 // 30.10 Komunikace se sebevražedným jedincem 494 // 30.11 Práce s pozůstalými 497 // ČÁST IV. Psychosociální podpůrný systém v oblasti krizové pomoci, služeb a intervence // 31 Psychosociální síť krizového pracoviště (Zuzana Nováková) 500 // 31.1 Struktura psychosociální sítě 501 // 31.2 Podrobnější popis nejdůležitějších subjektů 502 // 32 Systém sociální ochrany (Zuzana Nováková) 516 // 32.1 Dávky důchodového a nemocenského pojištění 517 // 32.2 Dávky státní sociální podpory 518 // 32.3 Dávky sociální péče (sociální pomoci) 519 // Závěr 522 // O autorech publikace 523 // Literatura 533
cnb002414956

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC