Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33.5) Půjčeno:536x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2010
351 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-818-0 (váz.)
ISBN 9788026202349 (ebook)
ISBN 8026202341 (ebook)
ISBN 978-80-262-0234-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000240453
1 Klientův přirozený svět jako východisko sociální práce -- Oldřich Matoušek -- Literatura -- 2 Sociální práce se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi -- a jejich rodinami -- Oldřich Matoušek -- 2.1 Posuzování špatného zacházení s dítětem -- 2.2 Charakteristiky obětí a jejich rodin -- 2.3 Reakce společnosti na špatné zacházení s dítětem -- 2.4 Možnosti intervence -- Péče o dětské oběti -- Péče o oběti v dospělosti -- Programy pro dospělé -- Intervenční programy orientované na rodinu -- 2.5 Preventivní programy -- Literatura -- 3 Sociální práce s osamocenými rodiči -- Pavla Kodymová, Jana Koláčková -- 3.1 Osamocený rodič -- 3.2 Rizika osamoceného rodičovství -- Ohrožení základních funkcí rodiny -- Ekonomické znevýhodnění -- Nezaměstnanost -- Bytová problematika -- Sociální izolace -- Problém sociálního vyloučení (exkluze) -- 3.3 Podpora osamocených rodičů -- Dávky sociální péče -- Sociální služby -- 3.4 Principy sociální práce s osamocenými rodiči -- Literatura -- 4 Sociální práce s rodinami v rozvodu -- Oldřich Matoušek, Šárka Uhlíková -- 4.1 Manželství j ako soustava smluv -- 4.2 Typy rozvodů -- Opuštění partnera, aniž byla navázána silnější vazba -- Vyústění prvních krizí -- Odmítnutí partnera, protože se u něj projevily -- předtím málo zřetelné rysy -- Vyčerpání vztahu -- 4.3 Rozvod jako proces -- Období ambivalence -- Vlastní
rozvod -- Období po rozvodu -- 4.4 Postavení dítěte v průběhu rozvodu a po něm -- 4.5 Principy pomoci -- 4.6 Řešení porozvodových sporů o děti -- Literatura -- 5 Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami -- Oldřich Matoušek -- 5.1 Pokusy o interpretaci chování MPR -- 5.2 Principy terapeutické práce s MPR -- První kontakt -- Definice cílů -- Postup terapie -- Organizace terapie -- Literatura -- 6 Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými -- Jana Koláčková, Pavla Kodymová -- 6.1 Terminologie -- 6.2 Koncepce ucelené rehabilitace -- Sociální rehabilitace v rámci ucelené rehabilitace -- Dávky a sociální služby -- 6.3 Ideál inkluze, případně integrace -- Sociální práce jako nástroj proti sociálnímu vyloučení -- 6.4 Východiska sociální práce se zdravotně znevýhodněnými -- Od izolace k socializaci a integraci -- Nezávislý způsob života -- 6.5 Závěr -- Literatura -- 7 Sociální práce s lidmi s mentálním postižením -- Hedvika Hrušková, Oldřich Matoušek, Erika Landischová -- 7.1 Principy a cíle práce s mentálně postiženými -- Obecné principy -- Cíle práce -- 7.2 Nástin vývoje služeb pro mentálně postižené -- 7.3 Metody a techniky -- Asistence -- Individuální a skupinová sociálně-terapeutická práce -- Pracovní a umělecké terapie -- Komunitní podpora -- Péče -- 7.4 Zapojení a spolupráce vybraných profesí -- 7.5 Přehled poskytovaných služeb -- Raná péče -- Starší děti
-- Mládež a dospělí -- 7.6 Způsoby hodnocení kvality -- Literatura -- 8 Sociální práce s duševně nemocnými -- Václava Probstová -- 8.1 Sociální pracovník jako poskytovatel péče o duševně nemocné -- 8.2 Sociální práce v kontextu komunitní péče o duševně nemocné -- Moderní psychiatrická rehabilitace -- Případové vedení -- Týmová práce -- 8.3 Práce s rodinou duševně nemocných -- 8.4 Specifické potřeby duševně nemocných -- Bydlení -- Práce -- Volný čas -- 8.5 Podpora svépomocného hnutí, obhajování práv klientů -- 8.6 Měření úspěšnosti programů a intervencí -- 8.7 Závěr -- Literatura -- 9 Sociální práce se starými lidmi -- Hana Janečková -- 9.1 Kritické body v sociální práci se seniory -- 9.2 Sociální práce se seniory ve zdravotnických zařízeních Úloha sociálního pracovníka při propouštění -- starého rizikového pacienta z akutní péče -- Sociální práce s rodinou nemocného seniora -- Přímá sociální práce se starším pacientem -- 9.3 Sociální práce se starými lidmi -- v domácím prostředí a v komunitě -- Sociální práce se starými lidmi žijícími doma -- Komunitní sociální práce se seniory -- 9.4 Sociální práce se seniory v rezidenčních zařízeních -- Činnosti sociálního pracovníka v domově důchodců -- 9.5 Péče o člověka s demencí -- 9.6 Vybrané metody sociální práce se seniory upoutanými na lůžko, s těžkým postižením a s omezením
v pohybu nebo -- v komunikaci -- Validace -- Preterapie -- Práce se vzpomínkami -- 9.7 Kvalita sociální práce se seniory -- Literatura -- 10 Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici -- Marie Svatošové -- 10.1 Potřeby nemocného -- Co je zdraví a co je nemoc -- Pravda z hlediska potřeb nemocného -- Fáze umírání podle Kubler-Rossové -- 10.2 Paliativní medicína -- Význam a možnosti paliativní medicíny -- Léčba bolesti -- Symptomy a utrpení -- 10.3 Hospice -- Indikace a formy hospicové péče -- Zvláštnosti hospicové péče -- Dětský hospic -- 10.4 Vlastní sociální práce s umírajícími -- Postavení sociálního pracovníka v hospicovém týmu -- Role sociálního pracovníka -- Zvláštnosti sociální práce v dětské hospicové péči -- Literatura -- 11 Sociální práce s uživateli drog -- Pavlína Múllerová, Oldřich Matoušek, Andrea Vondrášková -- 11.1 Cílová skupina -- 11.2 Cíle a principy práce s uživateli drog -- 11.3 Druhy služeb a zařízení, které jsou v ČR zaměřeny přímo na -- práci s uživateli drog -- Stávající služby a zařízení -- Předpokládané trendy ve vývoji služeb -- 11.4 Sociální práce v nízkoprahových službách -- Terénní sociální práce s uživateli drog -- Předléčebné poradenství a práce s klientovou motivací -- 11.5 Sociální práce v průběhu pobytové léčby -- 11.6 Sociální práce v následné péči -- 11.7 Hodnocení kvality služeb -- Literatura --
12 Sociální práce s oběťmi násilí v rodině -- Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová -- 12.1 Pachatelé a oběti -- Pachatelé -- Oběti -- 12.2 Reakce společnosti na domácí násilí -- 12.3 Výsledky šetření obětí v Bílém kruhu bezpečí -- 12.4 Principy práce s oběťmi domácího násilí -- Literatura -- 13 Sociální práce s ženami, které poskytují placené sexuální služby -- Hana Malinová -- 13.1 Charakteristiky žen, které poskytují sexuální služby -- Motivace k prostitučnímu chování -- 13.2 Společnost a prostituce -- Sexuálně přenosné infekce a jejich prevence -- Zdaňování příjmů z prostituce -- 13.3 Strategie a cíle sociální práce s prostitutkami -- Zmírňování škod -- Resocializace a prevence návratu -- 13.4 Metody práce v závislosti na prostředí -- Streetwork sociální práce na ulici -- Práce v podnicích, kde jsou poskytovány sexuální služby Institucionální pomoc -- Literatura -- 14 Sociální práce s rizikovou mládeží -- Oldřich Matoušek -- 14.1 Hlavní typy rizik -- 14.2 Instituce a služby zabývající se rizikovou mládeží situace -- v České republice -- 14.3 Druhy programů pro ohrožené děti a mládež -- Intervence před vznikem delikventního chování -- neboli primární prevence -- Mimosoudní intervence neboli sekundární prevence -- Práce s odsouzenými, terciární prevence -- 14.4 Efektivita programů -- 14.5 Vodítka pro konstrukci funkčního programu -- Literatura
-- 15 Sociální práce v rámci probačnía mediační služby -- Andrea Kroftová, Lenka Ouředníčková -- 15.1 Cílová skupina -- Pachatelé trestných činů (provinění) -- Osoby poškozené trestnou činností -- 15.2 Poslání, cíl a zásady činnosti PMS -- Restorativní justice -- Poslání PMS -- Cíle působení Probační a mediační služby -- Zásady a principy činnosti pracovníků -- Probační a mediační služby -- 15.3 Historie vzniku PMS -- 15.4 Sociální práce v PMS -- Přípravné řízení a řízení před soudem -- Probace -- Obecně prospěšné práce -- Parole -- Literatura -- 16 Sociální práce s nezaměstnanými -- Pavla Kodymová, Jana Koláčková -- 16.1 Druhy a příčiny nezaměstnanosti -- 16.2 Rizikové skupiny -- 16.3 Psychické důsledky nezaměstnanosti -- Průběh reakce na ztrátu zaměstnání -- Psychické změny vyvolané dlouhodobou nezaměstnaností -- 16.4 Sociální důsledky nezaměstnanosti -- Ztráta sociálního statusu -- Snížení životní úrovně -- Sociální role nezaměstnaného -- Sociální izolace -- Nezaměstnanost a sociální selhání -- Rodina nezaměstnaného -- 16.5 Genderový mainstreaming -- 16.6 Principy sociální práce s nezaměstnanými -- Literatura -- 17 Sociální práce s bezdomovci -- Gabriela Schwarzová -- 17.1 Charakteristika cílové skupiny -- Lidé ohrožení bezdomovectvím -- Vývoj pojmu bezdomovec -- Statistické údaje o lidech bez domova -- 17.2 Příčiny bezdomovectví
-- Faktory způsobující ztrátu domova -- Per čepce bezdomovectví -- Individuální důsledky bezdomovectví -- 17.3 Bezdomovectví praktické přístupy -- Preventivní aktivity -- Služby zaměřené na naplnění základních potřeb -- Služby zaměřené na reintegraci a soběstačnost -- 17.4 Organizace pracující s bezdomovci -- 17.5 Závěr -- Literatura -- 18 Sociální práce s uprchlíky -- Tereza Gunterová -- 18.1 Cílová skupina -- 18.2 Principy práce s uprchlíky -- 18.3 Legislativní rámec sociální práce s uprchlíky v ČR -- 18.4 Typy sociálních služeb poskytovaných uprchlíkům -- 18.5 Specifika sociální práce s uprchlíky -- 18.6 Spolupráce s jinými profesionály -- 18.7 Problémy v systému pomoci uprchlíkům -- Literatura
(OCoLC)697264174
cnb002124969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC