Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.07.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(43.3) Půjčeno:732x 
BK
EB
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2010
351 s. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-818-0 (váz.)
ISBN 978-80-262-0234-9 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000240453
Předmluva 13 // 1 Klientův přirozený svět jako východisko sociální práce 17 - Oldřich Matoušek // Literatura 26 // 2 Sociální práce se zneužívanými, týranými a zanedbávanými dětmi a jejich rodinami 27 - Oldřich Matoušek // 2.1 Posuzování špatného zacházení s dítětem 28 // 2.2 Charakteristiky obětí a jejich rodin 29 // 2.3 Reakce společnosti na špatné zacházení s dítětem 31 // 2.4 Možnosti intervence 33 // Péče o dětské oběti 33 // Péče o oběti v dospělosti 34 // Programy pro dospělé 34 // Intervenční programy orientované na rodinu 36 // 2.5 Preventivní programy 37 // Literatura 41 // 3 Sociální práce s osamocenými rodiči 43 - Pavla Kodymová, Jana Koláčková // 3.1 Osamocený rodič 44 // 3.2 Rizika osamoceného rodičovství 44 // Ohrození základních funkcí rodiny 45 // Ekonomické znevýhodnění 45 // Nezaměstnanost 46 // Bytová problematika 46 // Sociální izolace 47 // Problém sociálního vyloučení (exkluze) 47 // 3.3 Podpora osamocených rodičů 47 // Dávky sociální péče 48 // Sociální služby 48 // 3.4 Principy sociální práce s osamocenými rodiči 50 // Literatura 54 // 4 Sociální práce s rodinami v rozvodu 57 - Oldřich Matoušek, Šárka Uhlíková // 4.1 Manželství jako soustava smluv 57 // 4.2 Typy rozvodů 61 // Opuštění partnera, aniž byla navázána silnější vazba 61 // Vyústění prvních krizí 61 // Odmítnutí partnera, protože se u něj projevily předtím málo zřetelné rysy 62 // Vyčerpání vztahu 62 // 4.3 Rozvod jako proces 63 // Období ambivalence 63 // Vlastní rozvod 63 // Období po rozvodu 64 // 4.4 Postavení dítěte v průběhu rozvodu a po něm 65 // 4.5 Principy pomoci 68 // 4.6 Řešení porozvodových sporů o děti 70 // Literatura 74 // 5 Sociální práce s mnohoproblémovými rodinami 75 - Oldřich Matoušek // 5.1 Pokusy o interpretaci chování MPR 78 //
5.2 Principy terapeutické práce s MPR 79 // První kontakt 79 // Definice cílů 80 // Postup terapie 81 // Organizace terapie 85 // Literatura 87 // 6 Sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 89 - Jana Koláčková, Pavla Kodymová // 6.1 Terminologie 91 // 6.2 Koncepce ucelené rehabilitace 92 // Sociální rehabilitace v rámci ucelené rehabilitace 94 // Dávky a sociální služby 94 // 6.3 Ideál inkluze, případně integrace 97 // Sociální práce jako nástroj proti sociálnímu vyloučení 99 // 6.4 Východiska sociální práce se zdravotně znevýhodněnými 101 // Od izolace k socializaci a integraci 101 // Nezávislý způsob života 102 // 6.5 Závěr 104 // Literatura 108 // 7 Sociální práce s lidmi s mentálním postižením 111 - Hedvika Hrušková, Oldřich Matoušek, Erika Landischová // 7.1 Principy a cíle práce s mentálně postiženými 112 // Obecné principy 113 // Cíle práce 113 // 7.2 Nástin vývoje služeb pro mentálně postižené 115 // 7.3 Metody a techniky 116 // Asistence 116 // Individuální a skupinová sociálně-terapeutická práce 117 // Pracovní a umělecké terapie 119 // Komunitní podpora 120 // Péče 120 // 7.4 Zapojení a spolupráce vybraných profesí 120 // 7.5 Přehled poskytovaných služeb 121 // Raná péče 121 // Starší děti 122 // Mládež a dospělí 123 // 7.6 Způsoby hodnocení kvality 126 // Literatura 131 // 8 Sociální práce s duševně nemocnými 133 - Václava Probstová // 8.1 Sociální pracovník jako poskytovatel péče o duševně nemocné 135 // 8.2 Sociální práce v kontextu komunitní péče o duševně nemocné 138 // Moderní psychiatrická rehabilitace 139 // Případové vedení 140 // Týmová práce 143 // 8.3 Práce s rodinou duševně nemocných 144 // 8.4 Specifické potřeby duševně nemocných 145 // Bydlení 145 // Práce 148 // Volný čas 150 //
8.5 Podpora svépomocného hnutí, obhajování práv klientů 151 // 8.6 Měření úspěšnosti programů a intervencí 152 // 8.7 Závěr 152 // Literatura 159 // 9 Sociální práce se starými lidmi 163 - Hana Janečková // 9.1 Kritické body v sociální práci se seniory 164 // 9.2 Sociální práce se seniory ve zdravotnických zařízeních 165 // Úloha sociálního pracovníka při propouštění starého rizikového pacienta z akutní péče 166 // Sociální práce s rodinou nemocného seniora 168 // Přímá sociální práce se starším pacientem 170 // 9.3 Sociální práce se starými lidmi v domácím prostředí a v komunitě 171 // Sociální práce se starými lidmi žijícími doma 172 // Komunitní sociální práce se seniory 175 // 9.4 Sociální práce se seniory v rezidenčních zařízeních 177 // Činnosti sociálního pracovníka v domově důchodců 180 // 9.5 Péče o člověka s demencí 183 // 9.6 Vybrané metody sociální práce se seniory upoutanými na lůžko, s těžkým postižením a s omezením v pohybu nebo v komunikaci 184 // Validace 185 // Preterapie 186 // Práce se vzpomínkami 188 // 9.7 Kvalita sociální práce se seniory 189 // Literatura 190 // 10 Sociální práce s lidmi umírajícími v hospici 195 - Marie Svatošová // 10.1 Potřeby nemocného 196 // Co je zdraví a co je nemoc 196 // Pravda z hlediska potřeb nemocného 197 // Fáze umírání podle Kübler-Rossové 197 // 10.2 Paliativní medicína 198 // Význam a možnosti paliativní medicíny 199 // Léčba bolesti 199 // Symptomy a utrpení 200 // 10.3 Hospice 201 // Indikace a formy hospicové péče 201 // Zvláštnosti hospicové péče 202 // Dětský hospic 204 // 10.4 Vlastní sociální práce s umírajícími 204 // Postavení sociálního pracovníka v hospicovém týmu 205 // Role sociálního pracovníka 205 // Zvláštnosti sociálbá práce v dětské hospicové péči 207 // Literatura 210 //
11 Sociální práce s uživateli drog 211 - Pavlína Müllerová, Oldřich Matoušek, Andrea Vondrášková // 11.1 Cílová skupina 212 // 11.2 Cíle a principy práce s uživateli drog 212 // 11.3 Druhy služeb a zamení, které jsou v ČR zaměřeny přímo na práci s uživateli drog 214 // Stávající služby a zařízení 215 // Předpokládané trendy ve vývoji služeb 216 // 11.4 Sociální práce v nízkoprahových službách 217 // Terénní sociálni práce s uživateli drog 217 // Předléčebné poradenství a práce s klientovou motivací 219 // 11.5 Sociální práce v průběhu pobytové léčby 221 // 11.6 Sociální práce v následné péči 223 // 11.7 Hodnocení kvality služeb 224 // Literatura 225 // 12 Sociální práce s oběťmi násilí v rodině 227 - Ludmila Čírtková, Petra Vitoušová // 12.1 Pachatelé a oběti 228 // Pachatelé 228 // Oběti 231 // 12.2 Reakce společnosti na domácí násilí 233 // 12.3 Výsledky šetření obětí v Bílém kruhu bezpečí 236 // 12.4 Principy práce s oběťmi domácího násilí 240 // Literatura 248 // 13 Sociální práce s ženami, které poskytují placené sexuální služby 251 - Hana Malinová // 13.1 Charakteristiky žen, které poskytují sexuální služby 251 // Motivace k prostitučnímu chování 253 // 13.2 Společnost a prostituce 255 // Sexuálně přenosné infekce a jejich prevence 256 // Zdaňování příjmů z prostituce 258 // 13.3 Strategie a cíle sociální práce s prostitutkami 259 // Zmírňování škod 259 // Resocializace a prevence návratu 260 // 13.4 Metody práce v závislosti na prostředí 262 // Streetwork - sociální práce na ulici 262 // Práce v podnicích, kde jsou poskytovány sexuální služby 264 // Institucionální pomoc 264 // Literatura 266 // 14 Sociální práce s rizikovou mládeží 267 - Oldřich Matoušek // 14.1 Hlavní typy rizik 268 ///
14.2 Instituce a služby zabývající se rizikovou mládeží - situace v České republice 270 // 14.3 Druhy programů pro ohrožené děti a mládež 274 // Intervence před vznikem delikventního chování neboli primární prevence 274 // Mimosoudní intervence neboli sekundární prevence 275 // Práce s odsouzenými, terciární prevence 276 // 14.4 Efektivita programů 277 // 14.5 Vodítka pro konstrukci funkčního programu 278 // Literatura 280 // 15 Sociální práce v rámci probační a mediační služby 283 - Andrea Kroftová, Lenka Ouředníčková // 15.1 Cílová skupina 284 // Pachatelé trestných činů (provinění) 284 // Osoby poškozené trestnou činností 285 // 15.2 Poslání, cíl a zásady činnosti PMS 285 // Restorativní justice 285 // Poslání PMS 286 // Cíle působení Probační a mediační služby 286 // Zásady a principy činnosti pracovníků Probační a mediační služby 286 // 15.3 Historie vzniku PMS 287 // 15.4 Sociální práce v PMS 289 // Přípravné řízení a řízení před soudem 289 // Probace 292 // Obecně prospěšné práce 294 // Parole 296 // Literatura 298 // 16 Sociální práce s nezaměstnanými 299 - Pavla Kodymová, Jana Koláčková // 16.1 Druhy a příčiny nezaměstnanosti 299 // 16.2 Rizikové skupiny 301 // 16.3 Psychické důsledky nezaměstnanosti 303 // Průběh reakce na ztrátu zaměstnání 303 // Psychické změny vyvolané dlouhodobou nezaměstnaností 303 // 16.4 Sociální důsledky nezaměstnanosti 304 // Ztráta sociálního statusu 305 // Snížení životní úrovně 305 // Sociální role nezaměstnaného 305 // Sociální izolace 306 // Nezaměstnanost a sociální selhání 306 // Rodina nezaměstnaného 307 // 16.5 Genderový mainstreaming 308 // 16.6 Principy sociální práce s nezaměstnanými 309 // Literatura 312 //
17 Sociální práce s bezdomovci - Gabriela Schwarzová // 17.1 Charakteristika cílové skupiny // Lidé ohrožení bezdomovectvím // Vývoj pojmu bezdomovec // Statistické údaje o lidech bez domova // 17.2 Příčiny bezdomovectví // Faktory způsobující ztrátu domova // Percepce bezdomovectví // Individuální důsledky bezdomovectví // 17.3 Bezdomovectví - praktické přístupy // Preventivní aktivity // Služby zaměřené na naplnění základních potřeb // Služby zaměřené na reintegraci a soběstačnost // 17.4 Organizace pracující s bezdomovci // 17.5 Závěr // Literatura // 18 Sociální práce s uprchlíky 331 - Tereza Günterová // 18.1 Cílová skupina 331 // 18.2 Principy práce s uprchlíky 333 // 18.3 Legislativní rámec sociální práce s uprchlíky v ČR 335 // 18.4 Typy sociálních služeb poskytovaných uprchlíkům 338 // 18.5 Specifika sociální práce s uprchhky 339 // 18.6 Spolupráce s jinými profesionály 340 // 18.7 Problémy v systému pomoci uprchlíkům 341 // Literatura 344 // Rejstřík 347
(OCoLC)697264174
cnb002124969

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC