Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.4) Půjčeno:161x 
BK
EB
2., aktualiz. a rozš. vyd.
Praha : Portál, 2012
334 s. : il. ; 20 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-262-0191-5 (brož.)
ISBN 9788026201106 (ebook)
ISBN 8026201108 (ebook)
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografii na s. 323-334 a bibliografické odkazy
Popsáno podle tištěné verze
000240472
Obsah // // P ř e d m lu v a ...15 // // První část // // Vědecké zá k la d y s ro v n á va c í p e d a g o g ik y ... 19 // 1 2 3 Co je srovnávací p e d a g o g ik a ? ...21 Účely a využitelnost srovnávací p e d a g o g ik y ...23 Teorie, m etodologie a vývoj srovnávací pedagogiky... 31 3.1 3.2 3.3 3.4 Vznik a vývoj srovnávací p ed ag og iky... 32 Teorie a metodologie srovnávací pedagogiky... 41 In fra s tru k tu ra a info rm a čn í báze srovnávací p e d a g o g ik y ... 47 Term inologické problém y p ři srovnávání vzdělávacích systé m ů ... 61 // // 5 // // \fTřetí část // // Trendy a p ro b lé m y vzděláván í v m ezinárodním k o n te x tu ... 225 // 9 Vzdělávání a sociální s tra tifik a c e ... 229 9.1 9.2 9.3 Problém „rovnost p říle žito stí k vzdělávání“ ... 234 Vzdělávání a vliv sociálního p ů v o d u ... 239 E litn í v z d ě lá v á n í... 249 // // 10 Jednotná škola, nebo selektivní v z d ě lá v á n í? ... 255 11 Interkulturní faktory ve vzdělávání... 267 12 Cizí jazyky v evropských vzdělávacích s y s té m e c h ... 279 12.1 Cizí jazyky ve školních k u r ik u le c h ... 280 12.2 Cizí jazyky v českém vzdělávacím s y s té m u ... 287 12.3 Hvropanství a d isk u ta b iln í problém y vzdělávání v cizích ja z y c íc h ... 294 Úvaha na z á vě r...309 // P ř ílo h a ... 3 1 7 // // Mezinárodní norm a pro klasifikaci vzdělávání - ISCED 1997 ... // Literatura
// // 317 323 // // \f\f
(OCoLC)864847199
cnb002395481

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC