Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
219 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-644-8 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 206-217, bibliografické odkazy a rejstřík
Souběžné anglické resumé
000240521
1 Analýza výchozího rámce pro řízení veřejných výdajových programů, veřejných projektů a veřejných zakázek a náměty -- na jeho reformu -- 1.1 Nabídkový versus poptávkový přístup k realizaci výdajových aktivit -- 1.2 Analýza role klíčových aktérů ovlivňujících realizaci výdajových aktivit -- 1.3 Cílově orientované rozpočtování v ČR stav a perspektivy -- 1.4 Plánování, programování a rozpočtování výdajových aktivit -- 2 Veřejné výdajové programy -- 2.1 Role cílů veřejných výdajových programů -- 2.2 Funkce veřejných výdajových programů -- 2.3 Problém efektivnosti a spravedlnosti při realizaci veřejných výdajových programů. Kaldor-Hicksův kompenzační test -- 2.4 Vliv vládní regulace na efektivnost -- 2.5 Mikroekonomická analýza peněžních a věcných dotačních výdajových programů -- 2.6 Použití dotace na jiné účely aneb „Minutí se sociálních dávek účinkem" -- 2.7 Problém vládních dotací cen zemědělských produktů na trhu -- 2.8 Důsledky vládních cenových intervenčních programů -- 2.9 Předběžná, průběžná a následná analýza veřejných výdajových programů -- 2.10 Hodnocení veřejných výdajových programů -- 2.10.1 Použití principů hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti -- při hodnocení veřejných programů a projektů -- 2.10.2 Povinnosti hospodárného, efektivního a účelného nakládání se zdroji stanovené subjektům veřejné --
správy relevantními právními předpisy ČR -- 2.11 Metody pro analýzu veřejných výdajových programů -- 2.11.1 Použití speciálních algoritmů k hodnocení veřejných výdajových programů (pro hodnocení programových cílů) -- 2.11.2 Použití jednokriteriálních nákladově-výstupových metod pro analýzu veřejných programů -- 2.11.2.1 Metoda CMA -- 2.11.2.2 Metoda CBA -- 2.11.2.3 Metoda CEA -- 2.11.2.4 Metoda CUA -- 2.11.3 Použití vhodných vícekriteriálních metod -- pro hodnocení veřejných výdajových programů -- 2.11.3.1 Použití binární stupnice pro ex ante hodnocení veřejných programů -- 2.11.3.2 Použití ordinální klasifikační stupnice -- pro ex post analýzu veřejných programů -- 2.11.3.3 Použití ordinální bodovací stupnice -- pro ex post hodnocení veřejných programů -- 2.11.3.4 Použití rozhodovacích tabulek pro výběr vhodné programové varianty -- 3 Veřejné projekty -- 3.1 Základní metodické kroky při tvorbě a hodnocení veřejných projektů -- 3.2 Metody hodnocení veřejných projektů -- 3.2.1 Role času při peněžním hodnocení -- veřejných projektů -- 3.2.2 Metody peněžního hodnocení veřejných projektů -- 3.2.2.1 Metoda výpočtu budoucí hodnoty projektu -- 3.2.2.2 Metoda výpočtu čisté současné hodnoty -- 3.2.2.3 Metoda doby splacení investice -- 3.2.2.4 Metoda výpočtu vnitřního výnosového procenta -- 3.2.3 Hodnocení akvizičních projektů na základě stanovení ukazatele
„efektivních nákladů" -- 3.2.4 Metody kontingentního hodnocení veřejných projektů -- 3.2.4.1 Metoda „ochoty platit" (WTP) -- 3.2.4.2 Metoda „ochoty přijmout" (WTA) -- 3.2.4.3 Získávání informací pro WTP, resp. WTA -- 3.2.4.4 Případová studie na hodnocení dopravního projektu kontingentní metodou -- 3.3 Časové hodnocení projektových činností nástroji síťové -- analýzy -- 4 Veřejné zakázky -- 4.1 Fáze veřejné zakázky -- 4.2 Předmět veřejné zakázky. Prověření účelnosti předmětu veřejné zakázky -- 4.3 Předpokládaná hodnota veřejné zakázky a způsoby jejího stanovení -- 4.4 Technické podmínky a jejich stanovení s ohledem -- na princip účelnosti -- 4.5 Stanovení hodnotících kritérií a požadavky na jejich obsah -- 4.5.1 Použití kritéria nejnižší nabídkové ceny -- 4.5.2 Kritérium ekonomické výhodnosti nabídky -- 4.5.3 Věcná analýza nákladových a užitkových kritérií -- 4.5.4 Racionalita výšky hodnot kritérií (úprava ukazatelů na racionální hranici) -- 4.5.6 Transformace kvalitativních kritérií na měřitelné -- ukazatele -- 4.6 Stanovení vah jednotlivých dílčích kritérií a objektivizace vah dílčích kritérií -- 4.6.1 Použití metody alokace 100 bodů ze strany zadavatele k procentnímu určení vah dílčích kritérií -- 4.6.2 Použití metody párového srovnávání pro stanovení vah dílčích kritérií -- 4.6.3 Stanovení vah dílčích kritérií metodou postupného
rozvrhu váhy -- 4.6.4 Objektivizace vah dílčích hodnotících kritérií -- 4.7 Praktický postup hodnotící komise při hodnocení nabídek na základě použití základního kritéria ekonomické výhodnosti nabídky -- 4.8 Fáze výběru veřejné zakázky -- 4.9 Kontrolní povinnosti zadavatele spadajícího pod režim zákona o finanční kontrole -- 4.10 Externí kontrola zadavatele
(OCoLC)730408101
cnb002175459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC