Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(20.3) Půjčeno:61x 
BK
2., přeprac. a rozš. vyd.
Praha : Portál, 2009
286 s. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-7367-628-5 (brož.)
Pedagogická praxe
Obsahuje bibliografii na s. 273-278, bibliografické odkazy a rejstříky
000240720
ÚVODEM -- Slovo k pojetí, cílům a adresátům díla -- ČÁST PRVNÍ -- Objevování dítěte a jeho dětství -- 1 Dějiny dítěte, dějiny dětství -- 1.1 Dějiny dítěte jako dějiny prohřešků na něm páchaných -- 1.2 Pokusy o obrat k dítěti -- 1.3 Objevení dítěte? -- 2 Impulz reformní pedagogiky zrod úsilí být dítěti práv -- 2.1 Reformně pedagogický přínos Marie Montessoriové -- 2.2 Ke kritice extrémních projevů reformismu -- 3 Impulzy psychologických bádání -- 3.1 Impulz klasické psychoanalýzy preformativní význam dětství -- 3.2 Neopsychoanalytický impulz -- 3.3. Impulzy plynoucí z koncepcí antiautoritářské výchovy -- 3.4 Impulzy humanistické psychologie -- 3.5 Impulzy kognitivní psychologie -- 3.6 Impulzy vyvěrající z psychologického konstruktivismu -- Závěrem první části -- ČÁST DRUHÁ -- Dítě a dětství situované v dnešní době -- 1 Dítě a problémy současné rodiny -- 1.1 Tři fáze ve vývoji moderní rodiny -- 1.2 Porodnost a sourozenectví -- 2 Dominující znaky současného dětství -- 2.1 Dětství medializované -- 2.2 Dětství konzumní -- 2.3 Dětství seholarizované -- 2.4 Dětství proplánované versus zanedbané -- 2.5 Dětství emocionálně přetížené -- 2.6 Dětství agresivní versus viktimizované -- Závěrem druhé části -- ČÁST TŘETÍ -- Dítě-osobnost dítě v osobnostním pojetí -- 1 Vymezení pojmu dítě -- 1.1 K formálnímu vymezení věkové určení -- 1.2
K obsahovému vymezení dětství -- 2 Vymezení pojmu osobnost -- 2.1 Vyčlenění osobnostních kvalit člověka osobnostní desatero -- 2.2 Rozlišení tří typů osobnostní rozvinutosti -- 3 Dítě jako osobnost dítě v osobnostním pojetí -- 3.1 Specifická osobnostní kvalita dítěte: Otevřené prožívání -- 3.2 Specifická osobnostní kvalita dítěte: Odkázanost -- 3.3 Specifická osobnostní kvalita dítěte: Směřování -- 3.4 Specifická osobnostní kvalita dítěte: Bohatství rozvojových možností -- 4 Postoje vychovatele (učitele, rodiče) bránící -- osobnostnímu rozvoji dítěte -- 4.1 Dítě jako materiál, objekt manipulace -- 4.2 Dítě jako hrozba, zátěž -- 4.3 Dítě jako kompenzace vychovatelových nedostatků a komplexů -- 4.4 Zaslepenost dítětem protekcionistický redukcionismus -- 4.5 Prohřešky školy -- Závěrem třetí části -- ČÁST ČTVRTÁ -- Osobnostní zřetele v přístupu k dítěti -- 1 Zřetel k základním vlastnostem -- 1.1 Schopnosti : -- 1.2 Pojem inteligence -- 1.2 Temperament -- 1.3 Charakter -- 1.4 Vlastnosti resilientní oproti vlastnostem vulnerabilním -- 2 Zřetel k zaměřenosti osobnost jako cílesměrné usilování -- 2.1 Co tvoří zaměřenost osobnosti? -- 2.2 Perspektivní orientace -- 3 Zřetel k mezilidským vztahům osobnost jako začlenění -- 3.1 Podoby začlenění osobnosti -- 3.2 Sociální interakce a komunikace -- 4 Zřetel k pohlaví a genderu osobnost jako muž, či žena -- 4.1 Pohlaví
a gender -- 4.2 Vpravování dítěte do femininního či maskulinního genderu -- 4.3 Jak vnímají chlapci a dívky sami sebe -- 4.4 Vliv skladby rodiny na vývoj genderových vlastností -- 5 Zřetel k potencialitám -- 5.1 Hlavní směry aktualizace či využívání potencialit -- 5.2. Co způsobuje, že potenciality nejsou využívány -- 5.3 Využívání potencialit citlivost vychovatele vůči dítěti -- 5.4 Využívání potencialit posilování vzdělávací úspěšnosti žáků -- 6 Zřetel k sebepojetí osobnost jako já -- 6.1 Ke vzniku sebepojetí teorie sociálního zrcadla -- 6.2 K pojmu identita osobnosti -- 6.3 Aspekty identity a formy jejího vývoje -- 6.4 Sebeodcizení popírání sebe samého -- 7 Zřetel k autoregulaci osobnost jako člověk sám sebe ovládající -- 7.1 Tři vybraná témata posilování autoregulace -- 7.2 Autoregulace sebeomezující/obranná -- Závěrem čtvrté části -- ČÁST PÁTÁ -- Pojetí, úrovně a stadia vývoje osobnosti dítěte -- 1 Pojetí vývoje osobnosti dítěte -- 1.1 Senzitivní, zlomová a krizová období ve vývoji dítěte -- 1.2 Obecné a zvláštní ve vývoji dítěte -- 2 Úrovně psychického vývoje -- 2.1 Vývoj j ako zrání -- 2.2 Vývoj jako učení -- 2.3 Vývoj jako socializace osobnosti -- 2.4 Vývoj jako edukace osobnosti -- 2.5 Vývoj jako seberozvoj osobnosti -- 3 Stadia vývoje osobnosti dítěte -- 3.1 Stručná charakteristika prenatálního vývojového stadia -- 3.2 Kojenecké stadium
první rok života -- 3.3 Batolecí stadium -- 3.4 Stadium předškolního věku -- 3.5 Stadium raného školního věku -- 3.6 Stadium pubescence -- 3.7 Adolescence -- Závěrem páté části -- VYÚSTĚNÍ -- Vychovatel realizující osobnostní pojetí dítěte -- 1 Připomenutí vůdčí myšlenky knihy -- 2 Vychovateli jsou především rodiče a učitelé -- 3 Učitelovy kompetence -- 4 Profesionalita učitele -- 5 Učitel jako osobnost -- 5.1 Kvalita rozvinuté osobnosti přesah -- 5.2 Kvalita rozvinuté osobnosti integrita -- 5.3 Kvalita rozvinuté osobnosti životní cesta -- 6 Pedagogické ctnosti učitele -- 6.1 Pedagogická láska -- 6.2 Pedagogická moudrost -- 6.3 Pedagogická odvaha -- 6.4 Pedagogická důvěryhodnost
(OCoLC)505914056
cnb001968203

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC