Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze : Casablanca, 2009
716 s. : il. (některé barev.), portréty, faksim. ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-903756-9-7 (Václav Žák - Casablanca ; váz.)
ISBN 978-80-7308-265-9 (Univerzita Karlova, Filozofická fakulta ; váz.)
čeština
Pub. vznikla na podkladě jednání 4. mezinárodního kolokvia v dubnu 2008
Část. tištěno napříč
Obsahuje bibliografické odkazy
Část. německý a polský text (část. souběžný včetně tit. s.), česká, německá a polská resumé
000240793
7 // Obsah / Inhalt / Zawartosc // // Úvodem / Einleitung / Slowo wst pne // Blanka Zilynská - Jan Zdichynec // Stav bádání o církevní problematice korunních zemí na prechodu od středověku k novoveku // I. CIRKEVNÍ SPRÁVA A ŘÁDOVÉ ORGANIZACE // ORDENSORGANISATIONEN UND KIRCHENVERWALTUNG ORGANIZÁCIE ZÁKONNE I USTROJ KOŠCIOLA // Lenka Bobková (Praha) // Diecezální správa na území Koruny království českého a její úloha v politice Karla IV. // Mlada Holá (Praha) // Vztahy českých králů a vratislavských biskupů vletech 1327-1378 Jiří Mitáček (Brno) // Správa české provincie johanitů za vlády Lucemburků s důrazem na vedlejší zemč Koruny české Martin Čapský (Opava) // Sekularizační tendence v prostředí hornoslezských knížat v pozdním středověku Petr Bibel (Brno - Wien) // Správa utrakvistické církve na Moravě mezi husitskou revolucí a reformací Jan Zdichynec (Praha) // Budyšínská administratura a její vztahy ? Čechám Winfried Töpler (Görlitz) // Die Eingliederung des Zisterzienserklosters Neuzelle in die böhmische Ordensprovinz (1580-1626) // 13 // 19 // 60 // 76 // 92 // 112 // 126 // 145 // 163 // 8 // II. DUCHOVNI ŽIVOT V POZDNÍM STŘEDOVĚKU GEISTLICHES LEBEN IM SPÄTEN MITTELALTER ŽYCIE DUCHOWE PÓŽNEGO ŠREDNIOWIECZA // Martin Nodi (Praha) // Mezi laickou a učeneckou zbožností. Katechetické příručky pro faráře v českém a slezském prostředí pozdního středověku Anna Pobóg-Lenartowicz
(Opole) // Kontakty šl skich kanoników regulárnych z klasztorami kanoników regulárnych w Czechach i na Morawach w XIV-XV wieku Stanislavo Jujeczka (Wroclaw) // Duchowni czescy w šredniowiecznych kapitulách šl skich. Z dziejówpowiq,zaň personálnych mi dzy Koron a prowlncj // Jan Hrdina (Praha) // Braniborské poutní místo Wilsnack a Lucemburkové Marius Winzeier (Görlitz) // Zentrum und Peripherie. Das Kloster St. Marienstern als Wallfahrtsort und seine Verbindungen nach Prag im 14. Jahrhundert Silke Koshab (Bautzen) // Das Privileg König Johanns von Böhmen zum Zinskauf des Budissiner Hospitals 1345. Eine majestätische Geste für ein Hospital am Rande der Stadt Zdeněk Vašek (Praha) // Zbožné dary šlechty na Moravě v 1. polovině 14. století (diskusní příspěvek) // Daniel Wojtucki (Wroclaw) // Aspekty religijne w XV-wiecznych ugodach kompozycyjnych na Sl sku i w Czechach // III. ŠÍŘENÍ REFORMACE A JEJÍ DŮSLEDKY DIE VERBREITUNG DER REFORMATION ROZPOWSZECHNIANIE REFORMÁCH // 176 // 192 // 204 // 223 // 242 // 256 // 267 // 281 // Tomáš Baletka (Vsetín) // Morava a nástup reformace. Obrazy a postřehy ze života kněžstva olomoucké diecézte v 1. polovině 16. století 294 // 9 // Boguslaw Czechowicz (Wroclaw - Hradec Králové) // Martyrologia i promocja spolecznej užytecznošci klem šl skiego jako element reakcjľna husytyzm 308 // Lucy na Hare (Wroclaw) // Žycie religijne we Wroclawiu w przeddzieň // i w pocz tkowym okresie reformacji 321
// Kai Wenzel (Görlitz) // Transformationen sakraler Räume im Zeitalter // der Reformation. Programmatische Ausstattungsstücke // in den Stadtkirchen der Oberlausitz 332 // Siegfried Hoche (Görlitz) // Katholische Landesherrschaft und Reformation in der Oberlausitz. Beispiel Görlitz 355 // Petr Hrachovec (Praha) // Počátek reformace v Žitavě (do čtyřicátých let 16. století) 371 // Zdeňka Hledíková (Praha) // Knihovna a další vybavení augustiniánské kanonie v Kladsku před jejím zánikem v roce 1594 386 // Jan Rzonca (Opole) // Stosunki wyznaniowe na Ziemi Klodzkiej od wojen husyckich do schylku reformacji 405 // František Musil (Hradec Králové) // Náboženské zvraty v Kladsku 422 // Tomasz Jaworski (Zielona Gora) // Wplywy czeskie a rola kobiet w procesie przemian religijnych na pograniczu š4sko-lužyckim odXVIdoXVlIIwieku 439 // Uwe Kahl (Zittau) // „Patent der Direktoren mit der Aufforderung an alle // Stände,..., am 25. Juni zu Verhandlungen auf der Prager Burg zu erscheinen.u Die Wiederentdeckung eines historischen Dokumentes der böhmischen Geschichte im Altbestand der Christian-Weise-Bibliothek Zittau 448 // IV. CÍRKEV, SPOLEČNOST A KULTURA // KIRCHE, GESELLSCHAFT UND KULTUR KOŠCIÓL, SPOLECZEŇSTWO I KULTURA // Petr Hlaváček (Praha) // Cor Europae. Církevně politické a teologicko-geografické představy o roli českých zemí v Evropě 13.-17. století 460 // 10 // Antoni Barciak (Katowice) // Košciól Wroctawski w šredniowiecznej
historiografii czeskiej 473 // Iwona Pietrzyh (Katowice) // Motywy religijne w dokumentach ksiq,žq,t opolskich 482 // Dagmara Adamska (Wroclaw) // In domo sua. Kaplice rycerskie na dworach i zamkach ksi stwa šwidnicko-jaworskiego w sredniowieczu 489 // Wojciech Iwanczak (Kieice) // Pisarz wroclawski Piotr Eschenloer i jego stosunek do Košciola 504 // Jaroslav Havrlant (Louny) // Recepce myšlenek Erasma Rotterdamského v Čechách a na Moravě a osobnost katolického kněze Tomáše Bavorovského (t 1562) 517 // Martin Holý (Praha) // Vliv luterské reformace na rozvoj partikulárního školství ve vedlejších zemích České koruny v 16. století 535 // Falko Neininger (Potsdam) // Die erste Kirchengeschichte der Niederlausitz: // Johann Christian von Schmidts Niederlausitzische Religions-, // Kirchen- und Kloster-Geschichte von 1760 551 // Petr Kozák (Opava) // Hans Rechenberg (t 1537): slezský válečníky diplomat a stoupenec luterství 572 // Josef Šebesta (Praha) // Vliv slezských hudebníků na kulturní a náboženský život v Praze kolem roku 1600 589 // V. VÁLKA A VÍRA // KRIEG UND GLAUBEN WOJNA I WIARA // Andrzej Olejniczak (Wroclaw - Boleslawiec) // Represje wobec protestantów w zachodniej cz šci Dolnego Sl ska podczas wojny trzydziestoletniej 600 // Vladimír Urbánek (Praha) // Morava a Slezsko v politicko-náboženských vizích a proroctvích českých exulantů 613 // Jana Hubková (Ústí nad Labem) » // Úděl proroka - případ Kryštof Kotter.
? objevu nej staršího dochovaného tisku Kotterova proroctví // 626 // 11 // Alexander Schunka (Stuttgart) // Im Schatten der Grenze. Die Länder der Böhmischen Krone als Aus- und Einwanderimgsgebiete // nach der Schlacht am Weißen Berg 641 // Marta Bečkovd (Praha) // Význam Slezska pro bratrskou pobělohorskou emigraci 657 // Jörg Deventer (Leipzig) // Grenzen überschreiten. Konversionen zum Katholizismus in Böhmen und Schlesien im späten // 16. und im 17. Jahrhundert 670 // Milan Svoboda (Liberec) Čeští exulanti v Žitavě v paměti potomků 683 // Rejstřík vybraných místních názvů Register aus gewählter Ortsnamen Indeks wybranych nazw miejscowych 706 // Seznam černobílých vyobrazení Verzeichnis der Schwarz weiß abbildungen Spis ilustracji czarno-bialych 710 // Seznam barevných vyobrazení Verzeichnis der Färb abbildungen Spis ilustracji barwnych 713 // Seznam zkratek Verzeichnis der Abkürzungen Wykaz skrótów 714
(OCoLC)500002424
cnb001861712

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC