Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 15.01.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.3) Půjčeno:43x 
BK
EB
Vydání 4., V Karolinu 2., doplněné
Praha : Karolinum, 2011
380 stran ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF 
   Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro vzdálený přístup 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-246-1946-0 (brožováno)
ISBN 978-80-246-2360-3 (e-kniha)
Obsahuje bibliografii na straně 367-380
Druhé vydání zavedené jazykovědné publikace přináší ucelený přehled běžných i méně běžných poznatků o jazyce a jazykovědě. Kniha je pojata jako synchronní a primárně strukturní. Autor klade důraz na klasické lingvistické pohledy a na bohatou empirii. Ilustrativní materiál byl vybrán ze známějších a češtině bližších jazyků.
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verze
000240894
Úvod 9 // JAZYK A JAZYKOVĚDA 11 // 1.0 Jazyk a komunikace 13 // 1.1 Jazyk a nejazyk 14 // 1.2 Jazyky 14 // 1.3 Jazyk přirozený: vnitřní elenoni 16 // 1.31 Jazyk (systém) inteme 16 // 1.311 Jazyk vc vertikálním pohledu 16 // 1.312 Jazyk v horizontálním pohledu 17 // 1.313 Jazyk v koncentrickém pohledu 17 // 1.314 Jazyk v pohledu mediálním (média) 18 // 1.32 Jazyk externé 18 // 1.4 Produkce a pcrccpcc jazyka v komunikaci 18 // 1.41 Komunikativní situace a komunikativní funkce 18 // 1.42 Produkce a pcrccpcc 20 // 1.5 Jazykový znak v systému a jeho forma: sémiotika a grafika 23 // 1.51 Znak a jeho povaha 23 // 1.52 Struktura znaku a jeho vztahy 25 // 1.53 Grafika 29 // 1.531 Systémy psaní // 1.532 Způsoby záznamu fonémů // 1.533 Další způsoby zápisu mluveného jazyka // 1.6 Psaná a mluvená komunikace: znaky v textu // 1.61 Psaný text // 1.62 Mluvený text // 1.63 Mluvený a psaný jazyk: korelace a rozdíly // 1.7 Neverbální komunikace: paralingvistika, proxémika a kinesika // 2.0 Vazby jazyka (Vnější lingvistika) // 2.1 Jazyk a spolcenosl: sociolingvislika // 2.11 Jazykové spolcécnstvi, jeho typ. variety, postoje, situace a další 45 // 2.12 Jazyková politika, bilingvismus a zdvořilost 47 // 2.13 Jazyk a geografie 48 // 2.14 Stylistika a interakéni sociolingvislika 49 // 2.2 Jazyk a vědomí: psycholingvistika 49 // 2.21 Produkce a percepce. Nabýváni jazyka 50 // 2.22 Studium dalšího jazyka 53 // 2.23 Paměť 55 // 2.24 Vnitřní mluva, bilingvismus a další otázky 55 // // 2.3 Jazyk a etnikum: etnolingvistika, antropolingvistika // 2.4 Jazyk a mozek: neurolingvistika. biolingvislika // 2.41 Jazyk v mozku // 2.42 Afázie // 2.5 Jazyk a logika // 2.6 Jazyk a literatura // 3.0 Původ a funkce jazyka // 3.1 Ontogeneze a fylogeneze jazyka // 3.11 Nabývání jazyka a učení se jazyku //
3.12 Fylogeneze jazyka. Divergence a konvergence. Kontakt jazyků // 3.13 Vznik jazyka // 3.14 Genetická klasifikace jazyku // 3.2 Konstitutivní rysy a funkce jazyka // 3.21 Obecná povaha jazyka (langue) // 3.22 Funkce jazyka // 3.23 Konstitutivní rysy jazyka jako komunikativního systému // 3.3 Jazyková politika a kultura // 3.31 Jazyková situace // 3.32 Jazyková politika a jazykové plánování. Jazyková kultura // 4.0 Systém a text (Langue a parole) // 4.1 Synchronic a diachronic // 4.2 Langue a parole // 4.3 Langue jako systém znaků // 4.31 Systém (langue). Pravidla. Paradigma a vztahy. Modely // 4.32 Závěry o systému: shrnuté. Hodnota // 4.4 Text jako struktura znaků // 4.41 Parole (mluva text) // 4.42 Syntagma a relace v něm. Segmentace // 4.5 Pragmatika // 4.6 Styl a stylistika // 5.0 Struktura jazyka (Vnitřní lingvistika) // 5.1 Lingvistika teoretická a aplikovaná // 5.11 Lingvistické zdroje (data) // 5.12 Korpusová lingvistika // 5.2 Jazykové discipliny: centrum a periferie // 5.21 Disciplíny a roviny (plány) // 5.22 Jednotka. Invariant a varianty // 5.23 Centrum a periferie // 5.3 Fonologie a fonetika // 5.31 Zvuková stránka // 5.32 Fonetika a fonologie: forma a funkce // 5.33 Fonetika // 5.331 Anikulační orgány (mluvidla) // 5.332 Třídění hlásek // 5.333 Kombinatorika (syntagmalika) hlásek: jejich řetězy // 5.34 Fonologie // 5.341 Foném, přízvuk a tón // 5.342 Distinktivni rysy fonému (protiklady). Prozódie. Paradigmatika fonémů // 5.343 Kombinatorika (syntagmalika) fonémů // 5.35 Změny hlásek a alternace // 5.4 Gramatika // 5.41 Morfologie // 5.4111 Morfologie a její operace 134 // 5.4112 Morfém 135 // 5.4113 Kombinatorika morfémů. Morfonologie 137 // 5.4114 Vztah formy a funkce morfému 139 // 5.412 Flexe 139 // 5.4121 Kategorie flexe jména. Numerus. Genus a třídy. Casus 140 //
5.4122 Posesivita a determinace 145 // 5.4123 Kategorie flexe slovesa. Valence. Kauzativila. Persona. Numerus. Tempus. // Modus. Genus verbi. Aspectus 148 // 5.4124 Infinitní formy verba (neurčité tvary slovesné) 156 // 5.4125 Poznámky k morfologii verba 158 // 5.4126 Jiná flexe 159 // 5.413 Tvoření slov (slovotvorba) a tvoření pojmenování 159 // 5.4131 Způsoby tvořeni slov a pojmenování 160 // 5.4132 Morfém v tvoření slov (slovotvorbě) 164 // 5.4133 Onomaziologické způsoby a procesy ve slovotvorbě 165 // 5.42 Syntax 166 // 5.421 Syntax vély 167 // 5.4211 Véla a propozice. Význam propozice 167 // 5.4212 Typy vět 169 // 5.4213 Otázka a zápor 170 // 5.4214 Členy vély. Subjekt, predikát, objekt, atribut, adverbiale, parentéze. Téma. dalši 173 // 5.4215 Syntagmalika slovních druhů při stavbě fráze 176 // 5.4216 Konstrukce a syntagmata 177 // 5.4217 Syntaktické vztahy 178 // 5.4218 Kombinatorika vět (syntagmalika vět) 179 // 5.4219 Aktuální členění věty (funkční perspektiva) 181 // 5.422 Valenční a generativní syntax 184 // 5.4221 Valenční (závislostní) syntax 184 // 5.4222 Generativní syntax (generativní gramatika) 184 // 5.423 Text a diskurz 187 // 5.4231 Text. Diskurz. Hypersyntax 187 // 5.4232 Faktory textu a prostředky vazby textu 188 // 5.4233 Mluvní akty 190 // 5.5 Lexikon 191 // 5.51 Nominativni aspekty slovniku/lexikonu 191 // 5.52 Jednotka lexikonu. Forma a význam. Pojmenování jednoslovné a víceslovné. Nominativni mikrosystémy. Lokalita 192 // 5.53 Typy slov. Slovní druhy 198 // 5.531 Autosémantika a synsémantika 199 // 5.532 Slovní druhy (Partes orationis). Kvantifikátory. Substantivum. Adjektivum. Verbum. Adverbium. Pronomen. Numerale. Prepozice a postpozice. Konjunkce. Partikule. Interjekce. Člen. Klasifikátor (numerativ). Další slovní druhy. Víceslovná forma slovních druhů 199 //
5.533 Sémantické a funkční třídy. Jiné 210 // 5.54 Frazém a idiom 211 // 5.55 Paradigmatika slovníku: homonymie, synonymie, opozitnost, hyponymie. Jiná paradigmata. Polysémie 212 // 5.56 Syntagmalika slovníku. Kombinatorika lexémů 215 // 5.57 Kombinace textové (neustálené): výrazy. Metafora 218 // 5.58 Funkce lexikálních jednotek. Diachronie v synchronii 220 // 5.59 Slovníky 222 // 5.6 Sémantika 223 // 5.61 Sémantika a lingvistika 223 // 5.62 Význam vély a lexému 224 // 5.63 Paradigmatika a syntagmalika významu 226 // 6.0 Jazyky 228 // 6.1 Typologie a univerzálie 228 // 6.11 Typologie 228 // 6.12 Univerzálie 232 // 6.2 Kontrastivni lingvistika 233 // 7.0 Etapy vývoje lingvistiky 235 // 7.1 Začátky jazykovědy (zvláště evropské) 235 // 7.2 Indoevtopeislika 237 // 7.3 Dvacáté století a další vývoj 240 // 7.4 Historická dokumentace jazyků 243 // 7.5 Otevřené problémy lingvistiky 243 // Příloha: Některé specifické lingvistické zdroje na webu 245 // Příloha: Tabulka 1 247 // Literatura a poznámky 248 // Zkratky 253 // SLOVNÍKY 255 // Slovník lingvistických termínů // Slovník osob // Slovník jazyků // BIBLIOGRAFIE 367
(OCoLC)761168821
(OCoLC)878145746
cnb002196778

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC