Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 3., V nakl. Karolinum 1.
Praha : Karolinum, 2012
953 s. : il. ; 25 cm + 1 CD-ROM

objednat
ISBN 978-80-246-2173-9 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno studentům vysokých škol technického, přírodovědného, ale i humanitního a ekonomického směru
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000240939
Obsah // Předmluva ...15 // • // 1 CHYBY INSTRUMENTÁLNÍCH MĚŘENÍ...21 // 1.1 Klasifikace chyb mfiřeni...21 // 1.2 Charakteristika přesnosti přístrojů...23 // 1.2.1 Mezní hodnoty chyb a třída přesnosti přístroje...24 // 1.2.2 Zařazeni přístroje do třídy přesnosti...25 // 1.2.3 Zaokrouhlování chyby \7sledku...26 // 1.2.4 Složky chyby výsledku mčřeni...28 // 1.3 Modely mčření...28 // 1.3.1 Aditivní model mčření ...29 // 1.3.2 Modely se systematickou chybou...30 // 1.3.3 Multiplikativní model mčření...31 // 1.3.4 Kombinovaný model mčření...32 // 1.3.5 Rozdčlení chyb mčřicích přístrojů ...34 // 1.4 Kvantilovč odhady chyb...36 // 1.5 Sčítání kvantilových chyb ...39 // 1.6 Momentové odhady chyb...40 // 1.6.1 Pravděpodobnostní interval chyb...41 // 1.6.2 Toleranční interv al chyby...42 // 1.7 Chyba výsledků instrumentálních mčření ...43 // 1.7.1 Metoda Taylorova rozvoje ...44 // 1.7.2 Metoda dvoubodové aproximace ...49 // 1.7.3 Metoda simulaci Monte Carlo... 49 // 1.8 Nejistoty mčření...51 // 1.8.1 Modely zahrnující působení neměřených faktorů...52 // 1.8.2 Intervaly spolehlivosti a nejistoty ...55 // 1.8.3 Porovnání nejistot výsledků měřeni ...58 // 1.8.3.1 Přímá mčření...58 // 1.8.3.2 Nepřímá mčření ...60 // 1.8.4. Přístup intervalové analýzy ? nejistotám...61 // 1.8.5 Doplňující poznámky ? nejistotám...63 // 1.9 Postup určeni chyby instrumentálních mčření...66 // 1.10 Ostatní
řešené příklady...66 // Literatura...73 // 2 PRŮZKUMOVÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT ...75 // 2.1 Metody průzkumové analýzy dal...76 // 2.1.1 Grafy identifikace statistických zvláštností dat...79 // 2.1.2 Konstrukce a identifikace rozděleni výběru ...92 // s // OBSAH // 2.1.3 Identifikace rozdíleni výbíru pro diskrétní náhodné veličiny ...113 // 2.1.4 Transformace dat...115 // 2.1.5 Zpélná transformace...122 // 2.2 Ovéřenl předpokladů o datech...124 // 2.2.1 Určení minimální velikosti vý’béru ...125 // 2.2.2 Ovčřcni předpokladu nezávislosti prvků výbéru...126 // 2.2.3 Ovčřcni normality výbéru...128 // 2.2.4 Ovčření homogenity výběru ...132 // 2.3 Postup průzkumové analýzy...137 // 2.3.1 Postup analýz>r rutinních dat...137 // 2.3.2 Postup při nesplněni předpokladů o datech ...138 // 2.4 Ostatní řešené příklady...140 // Literatura ...147 // 3 STATISTICKÁ ANALÝZA JEDNOROZMĚRNÝCH DAT ...149 // 3.1 Bodové odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru...150 // 3.1.1 Metoda maximální věrohodnosti...150 // 3.1.2 Výběrové charakteristiky ...152 // 3.2 Intervalový odhad parametrů polohy a rozptýlení...163 // 3.2.1 Povaha inter\’alovcho odhadu...163 // 3.2.2 Konstrukce intervalových odhadů...164 // 3.2.3 Interx’aly spolehlivosti pro zešikmená rozdělení...168 // 3.3 Odhady parametrů polohy rozptýleni a tvaru u vybraných rozdělení...175 // 3.3.1 Poissonovo rozděleni ...175 // 3.3.2 Normální
rozdělení...178 // 3.3.3 Laplaceovo rozděleni ...181 // 3.3.4 Rovnoměrné rozděleni ...182 // 3.3.5 Exponenciální rozděleni...184 // 3.3.5.1 Jednoparametrové exponenciální rozdělení...184 // 3.3.5.2 Dvouparametrové exponenciální rozděleni...185 // 3.3.6 Logaritmicko-normálni rozděleni...187 // 3.3.6.1 Dvouparametrové logaritmicko-normálni rozdělení ...188 // 3.3.6.2 Třiparametrové logaritmicko-nonnálni rozděleni ...191 // 3.4 Robustní odhady parametrů polohy a rozptýlení...193 // 3.4.1 Medián ... 194 // 3.4.2 Uřezaný průměr ...195 // 3.4.3 Robustní M-odhady...199 // 3.4.4 Analýza malých výběrů...202 // 3.4.5 Neparametrické odhady rozptylů ...206 // 3.5 Testováni statistických hypotéz...212 // 3.5.1 Postup testováni statistické h>-potézy...212 // 3.5.2 Testy hypotéz o parametrech jednoho souboru...215 // OBSAH // 9 // 3.5.3 Tesly hypotéz o parametrech dvou souborů ...216 // 3.5.3.1 Testy shody středních hodnot („testy shodnosti")...218 // 3.5.3.2 Testy shody rozptylů...225 // 3.6 Postup vyhodnoceni jednorozmémých výbérů...227 // 3.7 Ostatní řešené příklady...229 // Literatura ...239 // 4 STATISTICKÁ ANALÝZA VÍCEROZMĚRNÝCH DAT...241 // Popisné statistiky vícerozměrných dat ...244 // 4.1 Pojem vícerozměrné náhodné veličiny...244 // 4.1.1 Charakteristiky vícerozmčmých náhodných veličin...247 // 4.1.2 Odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru ...251 // 4.1.3 Vybočující body...259 // 4.1.4 Statistická
analýza vektoru středních hodnot ...264 // 4.1.5 Statistická analýza kovariančních matic...271 // 4.2 Přcdúprava vícerozměrných dat...274 // 4.2.1 Různé formy standardizace dat...275 // 4.2.2 Užiti statistických vah...280 // 4.3 Průzkumová analýza vícerozmčmých dat ...281 // 4.3.1 Zobrazeni vícerozmčmých dat ...281 // 4.3.2 Analýza profilů...290 // 4.3.3 Ověřeni normality...293 // 4.3.3.1 Grafy pro ovčření normality ...293 // 4.3.3.2 Testy nomiality... 295 // Určeni struktury ve znacích a objektech... // 4.4 Analýza hlavních komponent (PCA)... // 4.4.1 Zaměření metody PCA... // 4.4.2 Podstata metody PCA... // 4.4.3 Statistická analýza hlavních komponent... // 4.4.4 Grafické pomůcky analýzy hlavních komponent ... // 4.4.5 Diagnostika metody hlavních komponent... // 4.4.6 Určeni počtu komponent směsi analýzou absorbančni matice // 4.4.7 Řešení častých problémů v PCA... // 4.5 Faktorová analýza (FA)... // 4.5.1 Zaměřeni metody FA ... // 4.5.2 Podstata metody FA ... // 4.5.3 Grafické pomůcky FA... // 4.5.4 Průběh diagnostikováni dle FA... // 300 // 301 // 301 // 302 322 327 330 332 340 344 344 346 // 354 // 355 // 10 OBSAH // 4.6 Kanonická korelační analýza (CCA) ...371 // 4.6.1 Zamířeni melody CCA...371 // 4.6.2 Podstata metody CCA...371 // 4.6.3 Průbčh diagnostikování CCA...378 // Klasifikace objektů...385 // 4.7 Diskriminační analýza (DA)...387 // 4.7.1 Zamíření metody DA ...387 // 4.7.2 Zařazovací
pravidla DA ...388 // 4.7.3 Lineární (LDA) a kvadratická (QDA) diskriminační funkce...389 // 4.7.4 Užiti kanonické korelace v diskriminační analýze ...397 // 4.7.5 Úprava prahového hodu ...398 // 4.7.6 Volba znaků, diskriminátorů ...399 // 4.7.7 Kvalita zařazení objektů do tříd ...402 // 4.7.8 Logistická diskriminace ...403 // 4.7.9 Průbčh diagnostikování DA ...405 // 4.8 Logistická regrese (LR)...429 // 4.8.1 ZamČřcní metody LR ...429 // 4.8.2 Logistický regresní model...432 // 4.8.3 Volba promčnných...439 // 4.8.4 Tčsnost proloženi logistickým modelem...440 // 4.8.5 Kvalita vyhodnoceni logistickou regresí...442 // 4.8.6 Aplikace logistické regrese...443 // 4.9 Analýza shluků (CLU)...454 // 4.9.1 Dendrogramy hierarchického shlukováni ...468 // 4.9.2 Shlukování metodou ncjbližSich těžišť (K-Means)...477 // 4.9.3 Shlukování metodou optimálních středů čili medoidů ...482 // 4.9.4 Fuzzy shlukováni ...487 // 4.9.5 Postup obecné analýzy shluků ...491 // 4.10 Mapování objektů viccrozmčmým škálovánim (MDS)...497 // 4.10.1 Zamčřcni metody MDS...497 // 4.10.2 Podstata metody MDS ... 497 // 4.10.3 Postup subjektivního mapování objektů...502 // 4.11 Korespondenční analýza (CA)...515 // 4.11.1 Zamčření metody CA ...515 // 4.11.2 Podstata metody CA...516 // 4.11.3 Postup korespondenční analýzy ...518 // Literatura...526 // OBSAH 11 // 5 ANALÝZA ROZPTYLU (ANOVA) ...529 // 5.1 Základní pojmy analý/y rozptylu...529
// 5.2 Jcdnofaktorová analýza rozptylu ...531 // 5.2.1 Modely s pevnými efekty ...533 // 5.2.1.1 Metodologie statistické analýzy...533 // 5.2.1.2 Technika vícenásobného porovnáni...535 // 5.2.1.3 Lineární regresní model...537 // 5.2.1.4 Ovčření normality chyb...539 // 5.2.1.5 Ovčření konstantnosti rozptylu (homoskedaslicity)...540 // 5.2.2 Modely s náhodnými efekty ...541 // 5.3 Dvoufaktorová analýza rozptylu ...543 // 5.3.1 Modely s pevnými efekty...545 // 5.3.1.1 Modely pro ptípad bez. opakování mčření (ANOVA»2P)...545 // 5.3.1.2 Vyvážené modely (ANOVA»2B) ...551 // 5.3.1.3 Nevyvážené modely (ANOVA#2U) ...556 // 5.3.2 Modely se smíSenými efekty...557 // 5.3.3 Modely s náhodnými efekty...558 // 5.4 Zhodnoceni postupu při analýze rozptylu ...560 // 5.5 Ostatní řešené příklady...560 // Literatura...564 // 6 LINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY ...565 // 6.1 Formulace lineárního regresního modelu...565 // 6.2 Geometrie a předpoklady metody nejmenšich čtverců...567 // 6.2.1 Geometrie metody nejmenšich čtverců...567 // 6.2.2 Předpoklady metody nejmenšich čtverců...573 // 6.3 Statistické vlastnosti metody nejmenšich čtverců ...575 // 6.3.1 Konstrukce intervalů spolehlivosti...584 // 6.3.2 Testováni hypotéz...587 // 6.3.2.1 Test multikolinearity...590 // 6.3.2.2 Test významnosti absolutního členu ...592 // 6.3.2.3 Testy složených h>potéz. ...595 // 6.3.2.4 Test shody dvou lineárních modelů...598 // 6.3.2.5 Testy vhodnosti
lineárního modelu...601 // 6.3.3 Porovnáni regresních přímek ...607 // 6.3.3.1 Test homogenity úseků ...608 // 6.3.3.2 Test homogenity smčmic...610 // 6.3.3.3 Test shody regresních přímek ...610 // 12 // OBSAH // 6.4 Numerické problémy lineárni regrese na poéítači ...613 // 6.4.1 Metoda ortogonálních funkci ...618 // 6.4.2 Metoda racionálních hodnosti...621 // 6.4.3 Metody hřebenové regrese ...625 // 6.5 Regresní diagnostika ...628 // 6.5.1 Využiti průzkumové analýzy dat...629 // 6.5.2 Posouzení kvality dat ...630 // 6.5.2.1 Statistická analýza reziduí...631 // 6.5.2.2 Analýza prvků projekční matice H ...636 // 6.5.2.3 Grafy identifikace vlivných bodů...638 // 6.5.2.4 Ostatní charakteristiky vlivných bodů...644 // 6.5.3 Posouzení kvality navrženého regresního modelu ...650 // 6.5.3.1 Parciální regresní grafy...651 // 6.5.3.2 Parciální reziduálni grafy...653 // 6.5.3.3 Znaménkový test vhodnosti modelu ...656 // 6.5.4 Ovčřcni předpokladů metody nejmenšich čtverců ...658 // 6.5.4.1 Heteroskedasticita (nekonstantnost rozptylu) ...658 // 6.5.4.2 Autokorelace...659 // 6.5.4.3 Normalita chyb ...660 // 6.6 Postupy při porušení předpokladů metody nejmenšich čtverců...661 // 6.6.1 Omezení na parametry ...662 // 6.6.2 Metoda zobecněných nejmenšich čtverců (MZNČ)... 666 // 6.6.2.1 Heteroskedasticita...668 // 6.6.2.2 Autokorelace...673 // 6.6.3 Multikolincarita ...679 // 6.6.4 Proměnné zatížené náhodnými chybami...685
// 6.6.5 Jiná rozděleni chyb...689 // 6.6.6 Zobecněný lineární regresni model...702 // 6.7 Kalibrace ... 7<>4 // 6.7.1 Druhy kalibrace a kalibrační modely ...705 // 6.7.2 Kalibrační přímka...707 // 6.7.3 Přesnost kalibrace...713 // 6.8 Postup při lineární regresní analýze...717 // 6.9 Ostatní řešené příklady...718 // Literatura ...734 // 7 KORELACE ...737 // 7.1 Korelační modely...738 // 7.1.1 Korelační modely pro dvě náhodné veličiny...738 // 7.1.2 Korelační model pro více náhodných veličin...744 // OBSAH // 13 // 7.2 Korelační koeficienty...754 // 7.2.1 Párový korelační koeficient...756 // 7.2.2 Interpretace korelačního koeficientu...762 // 7.2.3 Korelační křivka...769 // 7.2.4 Parciální korelační koeficient...772 // 7.2.5 Vícenásobný korelační koeficient...773 // 7.2.6 Pořadové korelace...777 // Literatura...779 // 8 NELINEÁRNÍ REGRESNÍ MODELY...781 // 8.1 Formulace nelineárního regresního modelu...783 // 8.2 Modely chyb mčření...788 // 8.3 Formulace kritéria regrese...793 // 8.4 Geometrie nelineárni regrese...799 // 8.5 Numerické postupy odhadování parametrů ...805 // 8.5.1 Nederivačni optimalizační postupy...806 // 8.5.1.1 Metody přímého hledání...807 // 8.5.1.2 Simplexové metody...808 // 8.5.1.3 Metody využívající náhodných čísel...814 // 8.5.1.4 Speciální postupy pro metodu nejmenSích čtverců (MNČ)...817 // 8.5.2 Derivační metody pro kritérium MNČ ...821 // 8.5.2.1 Gaussovy-Newtonovy
metody ...824 // 8.5.2.2 Metody Marquardtova typu...827 // 8.5.2.3 Postupy typu dog-leg...829 // 8.5.3 Komplikace procesu nelineární regrese ...831 // 8.5.3.1 Neodhadnutelnost nčkterých parametrů...831 // 8.5.3.2 Existence minima L(ß)...832 // 8.5.3.3 Výskyt lokálních minim...833 // 8.5.3.4 Špatná podminčnost parametrů v modelu ...834 // 8.5.3.5 Malé rozmezí experimentálních dat...834 // 8.5.4 Testování spolehlivosti regresních algoritmů...837 // 8.6 Statistická analýza nelineární regrese...839 // 8.6.1 Nelinearita regresního modelu ...841 // 8.6.1.1 Vychýleni odhadů parametrů...841 // 8.6.1.2 Asymetrie odhadů parametrů...844 // 8.6.2 Intervalové odhady parametrů...845 // 8.6.2.1 Oblasti spolehlivosti parametrů...845 // 5.6.2.2 Intervaly spolehlivosti parametrů...850 // 8.6.2.3 Intervaly spolehlivosti predikce...852 // 8.6.3 Testy hypotéz o odhadech parametrů ...853 // 14 // OBSAH // 8.6.4 Tčsnost proloženi regresni křivky ...855 // 8.6.4.1 Statistická analýza rezidui...855 // 8.6.4.2 Analýza vlivných bodů ...857 // 8.7 Postup při testováni navrženého modelu...859 // 8.8 Ostatní řešené příklady...862 // Literatura...868 // 9 INTERPOLACE A APROXIMACE...871 // 9.1 Klasické interpolační postupy ...872 // 9.1.1 Lagrangcova a Newtonova interpolační formule ...874 // 9.1.2 Hermitovská interpolace...879 // 9.1.3 Racionální interpolace ...881 // 9.2 Spline interpolace...883 // 9.2.1 Lokální hermitovská interpolace...888
// 9.2.2 Kubický spline ...T...893 // 9.3 Aproximace funkcí...901 // 9.4 Aproximace tabelárních závislostí...905 // 9.4.1 Polynomická aproximace ...905 // 9.4.2 Úseková regrese ...908 // 9.5 Numerické vyhlazováni...914 // 9.5.1 Spline vyhlazování ... 914 // 9.5.2 Neparametrická regrese...924 // 9.5.3 Číslicová filtrace...926 // 9.6 Postup při interpolaci a aproximaci...934 // 9.7 Ostatní řešené příklady...935 // Literatura...936 // Komentář ? CD ...939 // Rejstřík // 941

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC