Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 29.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 2010
249 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-83-229-3104-2 (váz.)
Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN 0239-6661 ; no 3220
Obsahuje bibliografii na s. [225]-237, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000241036
Spis tresci // Wykaz skrótów... 11 // Wprowadzenie... 13 // 1. Ogólna charaktery stýka žródel... 14 // 2. Stan badan... 16 // 3. Zakres i cele rozprawy... 25 // Rozdzial L Miejsce arbitražu w žródlach prawa oraz w dzielach uczonych prawników šredniowiecza... 29 // 1. Prawo rzymskie oraz kanoniczne w sredniowieczu... 30 // 2. Glosatorzy... 36 // 3. Uczeni procesuališci oraz twórcy doktryny notarialnej... 43 // 4. Komentatorzy... 49 // 5. Konkluzje... 62 // Rozdzial II. Pojatie i odmiany arbitražu... 63 // 1. Stanowisko prawników XI-XII wieku... 64 // 2. Pojawienie si? w XIII wieku rozróžnienia arbiter - arbitrator... 74 // 3. Formula arbiter, arbitrator seu amicabilis compositor... 80 // 4. Sententia arbitratorum est quaedam transactio i pierwsi komentatorzy. . 83 // 5. Lanfrancus de Oriano i dalsi komentatorzy... 86 // 6. Konkluzje... 89 // Rozdzial III. Strony arbitražu... 91 // 1. Zdolnošč arbitražowa... 92 // 2. Umowa jako podstawa prawna arbitražu... 97 // 3. Szczególny nakaz prawa jako podstawa prawna arbitražu... 109 // 4. Oczekiwania stron zwi zane z arbitražem... 121 // 5. Konkluzje... 127 // Rozdzial IV. S?dziowie arbitražowi... 130 // 1. Liczba s?dziów arbitražowych... 131 // 2. Kwalifikacje s?dziów arbitražowych... 132 // 8 // Spis tresci // 3. Obowi zki s?dziów arbitražowych... 142 // 4. Uprawnienia s dziów arbitražowych... 146 // 5. Zakoňczenie misji s dziów arbitražowych... 150 // 6. Doradcy s dziów arbitražowych... 153 // 7. Konkluzje...
154 // Rozdzial V. Post powanie arbitražowe... 157 // 1. Miejsce post powania... 158 // 2. Czas postepowania... 160 // 3. Obecnošč s dziów arbitražowych... 162 // 4. Obecnošč stron... 163 // 5. Litis contestatio... 165 // 6. PostQpowanie dowodowe... 170 // 7. Konkluzje... 175 // Rozdzial VI. Wyrok arbitražowy... 177 // 1. Podstawy wyrokowania... 178 // 2. Narada arbitrów i glosowanie... 182 // 3. Trešč wyroku... 187 // 4. Ogloszenie wyroku... 196 // 5. Možliwošci odwolania si$ od wyroku... 198 // 6. Wykonanie wyroku... 212 // 7. Konkluzje... 219 // Zakoňczenie... 220 // Bibliografia... 225 // A. Žródla... 225 // B. Literatura... 228 // Indeks osôb... 238 // Summary... 243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC