Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.3) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2009
xii, 554 s. : il., portréty, 1 plán ; 23 cm + 1 MP3

objednat
ISBN 978-80-251-2442-0 (brož.)
Jazyky. Učebnice
Obálkový podnázev: vhodné i pro samouky
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2011
Rusko-český a česko-ruský slovník
000241308
Přehled lekcí // Lekce 0: Fonetika (???) ...i // Lekce 1: ??? ???, ??? ??!...19 // ??? A: Naučte se následující slovíčka ...19 // ??? ?: ??? ?? - ???...21 // Ruská věta; Osobní zájmena // ??? ?: ??? ???! ...24 // Lekce 2: ??? á ???, ??? ??? ...29 // ??? A: Naučte se následující slovíčka ...29 // ??? ?: ??? ? ??? flená?...30 // Podstatná jména rodu mužského zakončená na tvrdou souhlásku v jednotném čísle; Vázání slov v řeči // ??? ?: ? ??? ??? ???...34 // Sloveso mít v ruském jazyce; Sloveso jmenovat se; Skloňování zájmen ???/náš, ???/váš (mužský rod) // Lekce 3: ??? ??? ???...39 // ??? A: Naučte se následující slovíčka ...39 // ??? ?: ??? ??? ??? ??? ...40 // Infinitiv ruských sloves; Minulý čas; Intonace otázek a odpovědí; Skloňování zájmen ???/kdo, ???/?? Skloňování podstatných jmen rodu ženského zakončených na -a v jednotném čísle // ??? ?: ??? ??? ??? ...46 // Skloňování zájmen Háina/naše, Báma/vaše (ženský rod); // Přídavná jména tvrdá v 1. pádu; // Lekce 4: ??? ???, ??? ??? ?...51 // ??? A: Naučte se následující slovíčka ...51 // ??? ?: ??? ??? ...53 // Skloňování podstatných jmen rodu středního zakončených na -o v jednotném čísle; Výslovnost zdvojených souhlásek; Skloňování zájmen Háme/naše, Báme/vaše (střední rod); Vazba ? ??? ??? // ??? ?: ??? ? ??? ??? ...61 // Časování sloves (I. časování - slovesa typu pa6óiai b/pracovat, ???/měnit); // Pohyblivý
přízvuk v rámci jednoho slova // Lekce 5: ??? ?? ???...65 // ??? A: Naučte se následující slovíčka ...65 // ??? ?: ??? ? ??? ???...67 // Vykání; Skloňování zájmen ???/můj, ???/má, ???/mé, ???/tvůj, ???/tvá, ???/tvé, ???/svůj, ???/svá, ???/své v jednotném čísle; Skloňování zájmen ???/tento, ???/ tato, ???/toto, ???/ten, ??/ta, ??/to v jednotném čísle; Základní číslovky 0-20 v 1. pádu; // Sloveso ???/být; Tvoření příslovcí // ??? B: llpára - ??? ??? ???...74 // Přivlastňovací zájmena eró/jeho, ??/její, ??/jejich; Časování sloves typu ???/jít; Ruská spojka „a“ // Opakovací blok I (??? ??? I) ...79 // Lekce 6: ??? ??? ...83 // ??? ?: ??? ??? ??? ...83 // ??? ?: ??? ??? ?? ??? ...86 // Skloňování podstatných jmen ženského rodu (???, ???) v jednotném čísle; Skloňování osobních zájmen; Časování sloves se zvratnou částicí -?? (-??) -??? ???/věnovat se čemu, zajímat se ? ?? // ??? ?: ??? ? ???...94 // Budoucí čas nedokonavých sloves; Ceůnác ??? ??? (teď/nyní v ruštině); Slovesa typu ycnéTb/stihnout // Lekce 7: ??? flocýr...99 // ??? ?: ??? ??? ??? ...99 // ??? ?: ??? ? ??? - ???, ??? ??? ???...101 // Skloňování podstatných jmen mužského (???, ???) a středního rodu (???, ???) v jednotném čísle; Sloveso ???/být (minulý čas); Vazba ?ý??o/?á?o/?p?-???/musím, je potřeba, potřebuji, je třeba + infinitiv // ??? ?: ??? ...?? // Skloňování přídavných jmen (???, ???) v jednotném
čísle; Tvoření příslovcí pomocí přípony -e; BpeMeHá ???/Roční období; ??? ???/Dvanáct měsíců // Lekce 8: ??? ? ??, ? ??? ? ??? ... 117 // ??? ?: ??? ??? ??? ...117 // ??? ?: ??? ...119 // Časování sloves (II. časování - slovesa typu ???/mluvit); Časování slovesa ???/ jíst; Časování slovesa ???/chtít; ??? - ???! (Lze/Je možné? - Nelze/Není možné); Skloňování podstatných jmen zakončených na -??, -??, -?? (???, coópáime, ???) v jednotném čísle // ??? ?: ??? ???...130 // Ruská věta a sloveso být v minulém a budoucím čase; Zápor u slovesa být; // Vazba ? ??? ??? v minulém a budoucím čase; Zápor u vazby ? ??? ???; Základní číslovky 30-1000 v 1. pádu; ??? KOMý ??? (Kolik je komu let?); Počítaný předmět; Časování sloves se zvratnou částicí -?? (-??) - ??? o véWdomluvit se o čem // Lekce 9: ??? ???... 139 // ??? ?: ??? ??? ??? ...139 // ??? ?: ??? ??? ?? ??? ...142 // Pohybová slovesa - slovesa ???/jít ? ???/chodit; Slovesa ???/jet a éaflHTb/jezdit; Slovesa ??? «ydá/dostat se kam a ynácTb/upadnout, spadnout; Slovesa ???/??? ? ???/??? s předponami; ??? ??? ??? (užití „tam“ v ruštině); Infinitivní věty - otázky // ??? ?: ??, ???, ??? ??? ...152 // Základní číslovky 2000 až miliarda v 1. pádu; Časování sloves typu ???/moci (???/ pomoci); Řadové číslovky // Lekce 10: ??? ???!... 161 // ??? ?: ??? ??? ??? ...161 // ??? ?: ???...163 // Časování sloves - souhrn; Změna kmenové souhlásky
- slovesa CKasáxb/říci ? ???/ žádat, prosit; Skloňování podstatných jmen rodu ženského (???) končících na měkkou souhlásku v jednotném čísle; Telefonování; Neurčitá zájmena a příslovce // ??? ?: ??? - ???...174 // ???/??? ??? ???/???; Skloňování podstatných jmen rodu mužského (???, ???) a ženského (???, ???) v množném čísle; Skloňování přídavných jmen (???, ???) v množném čísle; ??? ??? ?? ??? BKýcHbiň // (tzv. zrádní přátelé) // Opakovací blok II (??? ??? II)...181 // Lekce 11: ??? ??? ???, ??? ??? ??? ...187 // ??? ?: ??? ??? ??? ...187 // ??? ?: ??? ??? - ??? ??? ??? ...189 // ??? ??? ? ??? oópasoBáima ? ???/Školské instituce a vzdělávací systém v Rusku; Skloňování podstatných jmen středního rodu (cnoeá, ???, eo6páHra) v množném čísle; Kmen podstatných jmen na ?, ?, ?, ?, ?; Časování sloves ?? -???/-??? (??? Kocó/žárlit na koho, Honesarb/nocovat); Vazby ??? ???, ???/zajímat se o koho, ?? ? ??? ???/používat ?? // IX // ??? ?: ??? ??? ? ??? ...197 // Časování sloves ???/dát a ;ianáib/dávat; Sloveso jiaTbáiasáib s předponami; Skloňování zájmen Háiim/naši, naše, Bánm/vaši, vaše, ???/mí, mé, ???/tví, tvé, ???/sví, své, ??/ti, ty, ???/tito, tyto v množném čísle; Podmiňovaní způsob; Konstrukce typu ??? ?? ??? ?? ???, ?? 6ýfleM ?? onýmaTb/Ať už říkají cokoli, budeme je poslouchat; ??? ? ???/??? ? jazycích; ???, ??? ? ???/Státy, národnosti a jazyky // Lekce
12: ??? ???! // 207 // ??? ?: ??? ??? ??? ...207 // ??? ?: ??? ??? ? ??? ...210 // Časování slovesa ???/přijmout; Časování sloves typu ???/pít; Skloňování podstatných jmen mužského rodu typu ??? a ženského rodu typu ??? v množném čísle; Sloveso nncáTb/psát; Konstrukce ?? ???, ?? ??, ?? ??, ?? ??; ??? ???/ Názvy nemocí // ??? ?: ??? rýpni...219 // ??? ??? ??? ??? (časování sloves ??? ? ???); Časování sloves ???/milo-vat, mít rád a ???/koupit; ??? ??? ??? ???; Skloňování základních číslovek 1-100; Skloňování číslovek ó6a/oba, obě, ó6e/obě; ???, no>KányňcTa, ??? ??? ??? ??? (Kolik je hodin?) // Lekce 13: ??? ? ??? ??? ...229 // ??? ?: ??? ??? ??? ...229 // ??? ?: ??? ??? ???, ???-??? ? ??? ???... 232 // Časování sloves ???/nést, ???/vést, ???/vézt; Rozkazovací způsob; Skloňování číslovek ???/??? a MHÓro/mnoho // ??? ?: ??? „???“...241 // Pohybová slovesa; Konstrukce ??? ?? ???!; ? ?? 3Háere, ??? ??? ??? (Kolikátého je dnes?) // Lekce 14: ? ???...249 // ??? ?: ??? ??? ??? ...249 // ??? ?: ??? ??? ??...252 // Skloňování podstatných jmen ženského rodu (???) končících na měkkou souhlásku v množném čísle; Časování sloves končících na -??? (-???)/-??? (-???); ??-??? ??? ?? TBoeMý ??? (Podle tvého názoru...) // ??? ?: ??? ? ??? ??? ...259 // Časování nepravidelných sloves ???/sundat a óeacárb/běžet; Podmínkové věty (???, ??? ??, ???á) a věty s částicí ?? // Lekce 15: ?? ??? ???
??? // 267 // ??? ?: ??? ??? ??? ...267 // ??? ?: ??? ???...270 // Vazba ??? ???/být spokojen s čím; Spojky ??? ??? ???, ??? ??? ??? ? ???; Nepravidelné skloňování podstatných jmen // ??? ?: ??? ?? ???...277 // Časování slovesa ???/pochopit, porozumět; Konstrukce Hý>KeH/Hy5KHá/Hý>KHo/ // ??? s podstatným jménem/zájmenem; ?? ??? ?? ??? ? ???! (vyjádření pravidelnosti); ?? ??? ???, ?? ??? ??? (spojky ??...??, ??... ??, ???... ???, ???... ???; ? ??? ??? ??? ??? (? počasí); ??? CBéra/svétové strany // Opakovací blok III (??? ??? III) ...287 // Lekce 16: ??? ??? ???...293 // ??? ?: ??? ??? ???...293 // ??? ?: ?? ??? ??? ? ???-??? ?? ??? ...295 // Stupňování přídavných jmen; Vztažná a tázací zájmena ???, ???, ???, ??? ? ???, ???; ? ??? ?? ? ??? ?? ? ??? ?? ??? - záporná zájmena a příslovce; Zájmena a příslovce ???, ???, ???, ???, ???, ??? ??? ?: ??? „???“...306 // Skloňování podstatných jmen typu ???; Počítaný předmět s přídavným jménem nebo zájmenem; Konstrukce typu ??? ???, ??? ???!; Krátké formy přídavných jmen; Užití předložek ??? - ??? // Lekce 17: ?? ??? ??? ???, ? ??? ???...317 // ??? ?: ??? ??? ??? ...317 // ??? ?: ?? ??? ???...320 // Užití přechodníků; Skloňování zájmen ???, ???, ???, ???; Sloveso ???/??, vlastnit // ??? ?: „??? ???“ ? ??? ??? ...328 // Skloňování podstatných jmen typu ?pa?á???; Zájmena ??? a cáMbiň; Stupňování příslovcí // Lekce 18: ??? ??? - ??? ???...335
??? ?: ??? ??? ??? ...335 // ??? ?: ??? ??? ...338 // Trpný rod; Přídavná jména slovesná činná // ??? ?: ??? ?? ?? „???“ ? ??? ?? ???...347 // XI // Přídavná jména slovesná trpná; ??? ??? cýny ??? cýna? (koncovky -?-?/-?-? ve 2. pádu podst. jmen mužského rodu); ?? ??? ??? ? aecý? (prízvučné koncovky -?/-? v 6. pádu podst. jmen mužského rodu) // Lekce 19: ?? ??? ? ? ???...357 // ??? ?: ??? ??? ??? ...357 // ??? ?: ? ??? ??? ? ? ???, ??? ??? ?? ??? ??? ... 359 Základní rozdíly v užití vidu v ruštině a češtině; Spojky; Sponové sloveso ???; Te6é ??? ??? (konstrukce ??? + infinitiv) // ??? ?: ??? ? ??? ??? ...367 // Skloňování podstatných jmen ??? ? ???; Infinitiv v ruštině a češtině; Užití předložek; Skloňování základních číslovek 200 1000, milion, miliarda; Skloňování víceslovných číslovek // Lekce 20: Ymóm ??? ?? ???, ??? ??? ?? ??? — 375 // ??? ?: ??? ??? ??? ...375 // ??? ?: ??? ??? ...377 // Zájmena ???, KaKoaá, ???, ???; Skloňování příjmení; ???-??? ? ??? (pravopis složených slov začínajících na ???-); Honropá uacá ??? ??? MHHýra - skloňování číslovky nonropá, ???/jeden a půl; Skloňování druhových číslovek xiBÓe/dva, dvě, dvoje, Tpóe/tři, troje, ???, čtvero, čtverý // ??? ?: ??? ? CaHKT-IIeTepňýpr...384 // Zlomky a desetinná čísla; ? ?? ???, ??? ?? ? ???! (projev jazykové ekonomie); ? ?? ???, ???... (Věděli jste, že...) // Přehled gramatiky...401 // PýecKO-HéiucKHÍí
???...435 // 4émcKO-pýccKHfi ???...467 // Klíč ke cvičením...507 // Gramatický rejstřík ...549 // XII

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC