Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 14.11.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13.3) Půjčeno:120x 
BK
Příručka
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2013
150 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0404-6 (brož.)
000242315
Obsah // Ú v o d ...7 1 V y b rané te o re tic k é p ře d p o k la d y a k tiv n í v ý u k y ...9 A ktivní u č e n í ja k o p ro s tře d e k efektivního v y u č o v á n í...9 Požadavky n a p rá c i u č i t e l e ...10 P ožadavky n a výuku z p o h le d u ž á k a ...13 Dotazník: P o d p o ra ž á k ů ... 14 M otivace žák ů k u č e n í ... 18 Učební c y k l u s ...24 U m ění ž á k ů u čit s e ...31 P odpora ak tiv n íh o u č e n í ...32 Učební styly ... 35 2 A ktivní v ý u k a fo rm o u sk u p in o v ý ch vy u čo v acích m e to d - te o re tic k á č á s t ... 49 Skupinové vyučovací m etody ... 49 Využití skupinových m etod p ro d o sa ž e n í klíčových k o m p e te n c í ...50 P řehled skupinových vyučovacích m e t o d ... 51 C h arak ter p rá c e ž á k a ...51 C h arak ter p rá c e u čitele ...52 P racovní sku p in y ... 53 Z ačlenění žák ů do výuky ... 56 Podm ínky v ý u k y ...58 H odnocení p rá c e ve s k u p i n á c h ... 62 3 A ktivní v ý u k a fo rm o u sk u p in o v ý c h vy u čo v acích m e to d - p r a k tic k á č á s t ... // // 67 // // B rain sto rm in g (b o u ře m ozků) ... 67 Snow balling (sn ěh o v á koule) ...71 Buzz G roups (m u ší skupiny, bzu čící s k u p in y ) ... 76 Role Play (h r a n í r o l í ) ... 80 R ounds (kolečka) ... 84 C arousel (k o lo to č )... 87 N á v š tě v n íc i...92 D is k u s e ...95 D ebata ...100 Case Study (p říp a d o v á
stu d ie, stu d iu m n a p ř í p a d u ) ...105 // // Goldfish Bowl ( a k v á r i u m ) ... 109 M en táln í m a p o v á n í (m yšlenkové m ap y , p av u čin a, v ěd o m o stn í m apy) 113 4 D a lší m e to d y a k tiv n í v ý u k y ... 117 S e m in á ř ...117 P re z e n ta c e s e m in á rn í p r á c e ... 118 P ro h lášen í/v ý ro k y /v ý sled k y ... 119 J e d e n p ro ti všem ... 119 S v ě d e c tv í...120 5 P e d a g o g ic k é h ry ... 121 // // R ozhodni se ... 122 Co se h o d í ...123 To si m y s l í m ... 123 S p ráv n ý p o s t u p ... 124 R ozdílné p o hledy ... 125 Výukový kvíz ( s o u t ě ž ) ... 126 6 R ychlé h ry n a z o p a k o v á n í a u p e v n ě n í l á t k y ...129 Řekni m i víc ... 129 T e n i s ... 129 V ý s t a v a ... 130 S o u t ě ž e ... 130 M odifikace telev izn ích a ro zhlasových s o u t ě ž í ... 131 7 P rá c e s t e x t e m ... 133 V ýzkum né tým y ...135 8 A s e rtiv n í k la d e n í o tá z e k a ž á k o v s k á u k á z k a ... 139 A sertiv n í k la d e n í o t á z e k ...140 S tu d e n ts k á u k á z k a , d e m o n s t r a c e ... 142 9 Z p ra c o v á n í p ís e m n é p rá c e ...143 1 0 D lo u h o d o b é ú k o ly a p r o j e k t y ... 145 // //
cnb002438235

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC