Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6.5) Půjčeno:13x 
BK
EB
Referát, resumé
Publikace z konference
Vyd. 1.
Praha : Karolinum, 2012
857 s. : il. ; 23 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (EBSCO) 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-246-2121-0 (brož.)
ISBN 978-80-246-2717-5 (ebook) ISBN !9788024621210 (chyb.)
Texty příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané 1.-3.6.2011 v Praze Ústavem pro jazyk český Akademie věd ČR
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstříky
Část. bulharský, polský, slovenský a slovinský text, anglická resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
Popsáno podle tištěné verte
000242525
Úvodem // 1. Ohlédnutí za minulostí ÚJC (Návraty ke kořenům) // Věra Dvořáčková: K počátkům institucionalizace českého jazykovědného bádání // Ludmila Uhlířová: Kancelář Slovníku jazyka českého a Naše řeč: osobnosti, souvislosti // Rudolf Šrámek: Hovory o propriích a o onomastice // Miloslava Knappová: K vývoji standardizace repertoáru rodných / křestních jmen v českých zemích ve 20. století // Rostislav Kocourek: Slovo k jazykovědnému studiu terminologie // Jaroslava Hlavsová: Diachronie a synchronie v historii české dialektologie // Petr Karlík, Jarmila Panevová: České syntaktické bádání od Šmilauera po dnešek očima Prahy a Brna // Eva Hajičová, Barbora Hladká: Od kořenů ke stromům: příbčh anotovaných korpusů češtiny // Jan Králík: Kvantitativní lingvistika v Čechách // Bohuslav Hoffmann: Umělecká slovesnost a její vědecká reflexe ve Slovu a slovesnosti a v Naší řeči v posledním půlstoletí // Teresa Dobrzyńska: Czesi w Warszawie. Inspirację oraz obszary wspólnych badań w zakresie stylistyki, wersologii i teorii tekstu // 2. Etymologie // Helena Karlíková: Etymologie a sémantika // Bohumil Vykypěl: Gramatikalizace a etymologie // Jiří Rejzek: Nová řešení v české etymologii // Mariola Jakubowicz: Enancjosemiczny rozwój przymiotnika czeskiego spory // Christina Dejková: Etymologizování lexika podle věcných okruhů (na příkladu českých názvů ptáků) // Pavla Valčáková: Etymologie některých českých lidových názvů jídel // Jana Villnow Komárková: K původu dvou českých termínů z oblasti textilní produkce // Vít Boček: K substituci románských geminát v praslovanštině // Aleš Bičan: Vlastnosti konsonantických kombinací v češtině //
3. Vývoj jazyka ...141 // Hana Kreisingerová, Markéta Pytlíková: Nejstarší Český biblický překlad jako pramen poznání historické češtiny ...143 // Karel Hádek: Negativní emoce (projevy hněvu) v Dalimilově kronice ...149 // Martin Stluka: Kolokace v počátcích staročeské prózy ...157 // Milada Homolková: Staročeský překlad Tabulí Mikuláše z Drážďan ...163 // Martina Jamborová: Staročeský překlad sbírky nálezů brněnsko-jihlavských ...169 // Petr Nejedlý: Reflexe prostoru v české slovní zásobě pozdního středověku ...173 // Josef Vintr: Prvotisky staročeského žaltáře ...179 // Miloslava Vajdlová: O formování nekmenového deklinačního typu píseň (se zaměřením na období staro- a středněčeské) ...185 // Martina Smejkalová: Reflexe nehistorického deklinačního typu píseň v dobových gramatikách a učebnicích českého jazyka ...191 // Jiří Kraus: Knížky o řádném mluvení a mlčení mistra Albertana, kteréž jest napsal řečí latinskú synu svému, počínají se šťastně ...197 // Alena M. Černá: Daniel Adam z Veleslavína a jeho nomenklátory ...201 // Jana Vojtíšková: Jazyková specifika Práv městských Království českého od Pavla Kristiána z Koldína ...207 // Jana Pleskalová: Prakticky odborné texty a jejich jazyk v kontextu středni češtiny ...213 // František Martínek: Co říkají slovníkové a korpusové zdroje o humanistické češtině? 219 // Pavel Kosek: Slovosled výrazu ť v češtině barokního období ...225 // Tilman Berger: Odkaz Jána Václava Póla dnešku ...235 // Stefan Michael Newerkla: Čeština ve Vídni na konci 18. století ...241 // Irina Abisogomjan: K otázce periodizace dějin české lexikografie doby národního obrození ...247 // Vladimír Koblížek: Vývojové tendence českého slovesa ve světle několika mluvnic češtiny období národního obrození ...253 //
Barbora Hanzová: Tvorba elektronických edic v oddělení vývoje jazyka ÚJČ AV ČR ...259 // Alena M. Černá, Boris Lehečka: Elektronická příprava a publikace starších českých textů ...265 // Marek Janosik-Bielski: Vokabulář webový webové hnízdo pramenů k poznání historické češtiny ...271 // Kateřina Voleková: Elektronický slovník staré češtiny ...275 // Barbora Chybová - Eva Záhořová: Lexikální databáze MADLA a možnosti jejího využití ...279 // Štěpán Šimek: Výzkumné centrum vývoje staré a střední češtiny (od praslovanských kořenů po současný stav) ...285 // 4. Dialektologie ...289 // Jarmila Bachmannová: Jazykovězeměpisný výzkum nářečí metodou korespondenčních anket ...291 // Stanislava Kloperová: Český jazykový atlas a čeština ...297 // Martina Ireinová - Hana Konečná: Český jazykový atlas v datech ...303 // Pavol Zigo: Prínos Slovanského jazykového atlasu pre súčasnú jazykovedu ...307 // Janusz Siatkowski: Rozrůznění fonetické a morfologické vrstvy ve Slovanském jazykovém atlase ...315 // Jožica Škofic: Slovenska geolingvistika danes ...321 // Milena Šipková: Možné typy nářečního slovníku ...327 // Slavka Keremidčieva: Projekt Bulharský náfeční slovník (hlavní rysy koncepce jeho zpracování) ...333 // Bogusław Wyderka: O Słowniku gwar śląskich ...339 // Zbyněk Holub: Současný stav nářečí na severním Hlučínsku jako model, výzva nebo relikt? ...345 // Jerzy Sierociuk: Problem wariantywności i synonimii w dociekaniach dialektologicznych ...351 // Libuše Čižmárová: Dialektologie a Slovník pomístních jmen na Moravě a ve Slezsku ...357 // 5. Lexikologie a lexikografie ...363 // Diana Svobodová: Variantnost grafických forem anglicismů v češtině z pohledu uživatelů jazyka ...365 //
Mirosław Bańko, Milena Hebal-Jezierska: Proč jazz, nikoliv džez"! Harmonie grafické podoby lexému a obsahu jako jeden z činitelů ovlivňujících adaptaci cizojazyčných přejímek? ...371 // František Čermák: Frazeologie v českých slovnících, lexikografie a lexikon ...377 // Mieczysław Balowski: Sémantická relace protikladu ve frazeologických přirovnáních ...383 // Jiří Hasil: Kam s ní? aneb místo frazeologie ve výuce češtiny pro cizince ...389 // Aleš Horák, Miloš Husák, Karel Pala, Adam Rambousek: Lexikografické nástroje pro češtinu ...395 // Jindra Světlá: Lexikální databáze Pralex nástroj a základna pro výzkum a popis slovní zásoby současné češtiny ...403 // Jindra Světlá, Martina Habrová: Práce s Praledem a struktura hesla v lexikální databázi Pralex ...409 // Marta Koutová: K exemplifikaci substantiv v lexikální databázi Pralex ...415 // Alexandra Jarošová: Slovník súčasného slovenského jazyka kodifikačné kontexty a normatívne determinanty ...421 // Dagmar Zídková: K homonymii v moderních českých výkladových slovnících ...429 // Tadeusz Piotrowski: Słowniki mobilne na przykładzie słowników dla czytnika ebooków Kindle ...437 // Zdeňka Tichá: Neologie v oddělení současné lexikológie a lexikografie, výsledky a plány ...441 // Eva Beková: Vícečlenná kompozita v české slovní zásobě 20. století ...447 // Диана Благоева: Нова обществено-политичесkа леkсиkа в българсkия и чешkия езиk ...453 // Božana Niševa: Nová expresívni slovní zásoba (na materiálu českých a bulharských tištěných médií) ...459 // Сия Колkовсkа: Леkсиkални неологизми в българсkия езиk, възниkнали чрез отсичане на думи ...465 //
Надежда Костова: Наблюдения върху нови глаголи и отглаголни // съществителни в българсkия езиk ...469 // Цветелина Георгиева: За няkои неологизми от областта на изkуството в kрая на XX и началото на XXI веk (върху материал от българсkия и чешkия езиk) ...475 // Albena Rangelová, Hedvika Sixtová, Natalie Kalajdžievová: Projekt Bulharsko-české slovníkové databáze ...481 // Janko Bäčvarov, Margarita Mladenova: Malý česko-bulharský slovník nespisovné slovní zásoby - problematika a koncepce // 6. Onomastika // Milan HarvalIk: Česká onomastická škola po 36 letech // Jaromír Krško: Niekoľko poznámok k formantom v onymii // Pavel Štěpán: Ke slovotvorným specifikům anoikonymie Čech // Лиляна Димитрова-Тодорова: Топонимията в България през погледа на Константин Иречеk (въз основа на kнигата му „Пътувания по България“) ...513 // Miriam Giger: Výber osobných mien v Českej republike a vo Švajčiarsku v 20. storočí a na začiatku 21. storočia ...519 // Yordanka Trifonova: Externě podmíněná dynamika bulharského a českého propriálního systému ...529 // Žaneta Dvořáková: Synchronní a diachrónní pohledy na literárni antroponyma ...537 // Marek Bohuš: Hrdý Budžes a pilný Čehona - humor ve jménech ...543 // 7. Gramatika, sémantika, pragmatika ...547 // Galina Neščimenko: Jazyková konkurence a její lingvistická interpretace ...549 // František Štícha: Výzkum tvoření slov dříve a dnes ...555 // Ivana Kolářová: Univerbizační tendence v pojmenování jevů z oblasti zdravotnictví (na materiálu Českého národního korpusu) ...561 //
Markus Giger: Participiální systém češtiny a pozice příčestí minulého činného na -(v)š- v něm ...567 // François Esvan: Užívání vidu v kontextech s adverbii typu často a několikrát: korpusový rozbor ...575 // Josef Šimandl: Morfologie proprií včera a dnes ...583 // Lucie Kopáčková: Posesivní adjektiva na -ův/-in v mluvené češtině - frekvenční analýza PMK ...593 // Magda Ševčíková: Predikativum v gramatickém popisu češtiny ...597 // Markéta Ziková: Není nula jako nula: fonologie nulových koncovek Nsg a Gpl v češtině ...603 // Veronika Kolářová: Valence dějových substantiv odvozených od sloves s předmětovým genitivem ...609 // Kateřina Rysová: Možnosti jednotlivých volných slovesných doplnění být obligatomím členem věty ...615 // Karolína Skwarska: Sémantické diateze v češtině a dalších slovanských jazycích ...621 // Pavel Pečený: Několik hypotéz k výzkumu srovnávacích konstrukcí s elidovaným členem ...629 // Mojmír Dočekal: Reference k druhům ...635 // Milada Hirschová: Gramatika v pragmatice a pragmatika v gramatice ...641 // Andrey Izotov: Ilokuční direktivní a závazkově-direktivní slovesa v korpusu ...647 // Oldřich Uličný: K moderní mluvnici češtiny ...657 // Zbigniew Greń: Návrh komunikační mluvnice češtiny pro Poláky ...661 // Milan Hrdlička: O principech výběru mluvnického učiva ...665 // Lucie Saicová Římalová: První „gramatika“ - o osvojování češtiny dítětem ...669 // Helena Lehečková: Čeština v Bilingvním afatickém testu ...673 // 8. stylistika a lingvistika textu ...679 // Stanisław Gajda: Stylistyka czeska a stylistyka powszechna ...681 // Alena A. Fidlerová: Česká rétorika a stylistika kolem poloviny 19. století: Styl, stylistika a rétorika u J. Jungmanna a F. M. Klácela ...687 // Světla Čmejrková: Styl, registr, dialog ...697 //
Jana Hoffmannová: Syntaktická stylistika mluvených projevů ...707 // James Wilson: Opravdu mluví Moravané žijící v Praze obecnou češtinou? ...715 // Patricie Kubáčková: Manžel běžel na úřady. Kalky v mluveném projevu první generace českých přistěhovalců v USA ... 721 // Oľga Orgoňovám Alena Bohunická: Štylistika a ... mládežnicky diskurz ...727 // Jiří Zeman: Prezentace moderních dívek v časopisech pro dospívající dívky ...737 // Zdeňka Hladká: K rodinné korespondenci ... 743 // Lucie Jílková: Bilej kůň, žlutej drak: diskurz o autorství ...749 // Eliška Kleňhová: Míšení rysů „mluvenosti" a „psanosti“ ve vybraných českých písňových textech ...755 // Marcela Grycerková: Persvazivní funkce v kázáních ... 761 // Petr Kaderka, Martin Havlík: Interview s respondenty: pomocný žánr televizní reportáže ...767 // Tora Hedin: Čeština v médiích po převratu 1948 příklady z Rudého práva ...773 // Eva Höflerová: Vlastnosti elektronických textů s věcněsdělnou funkcí ...779 // 9. Jazyková kultura ...787 // Juraj Dolník: Jazyková kultúra z perspektívy kultúrnych vied ...789 // Ondřej Hausenblas: Spisovnost je kultivovanost je myšlení ... 795 // Iva Nebeská: O kultivovaném vyjadřování ...801 // Martin Beneš: Jazyková norma a možné způsoby jejího zjišťování ...807 // Martin Prošek, Kamila Smejkalová: Kodifikace právo, nebo pravomoc? ...813 // Markéta Pravdová: Elektronizace jazykových dat nové výzvy pro jazykovou kulturu ...819 // Jana Svobodová: Názory a pohledy na spisovnou češtinu ...825 // Robert Adam: Máme se obávat anglicizace češtiny? ...831 // Ivana Svobodová: Vývoj zásad psaní velkých písmen ...839 // Pavla Chejnová: Vývojové tendence ve vyjadřování zdvořilosti ...845 // Věcný rejstřík ...851 // Jmenný rejstřík ...855
(OCoLC)842343724
cnb002438499

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC