Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.03.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(7.8) Půjčeno:39x 
BK
Příručka
1. vyd.
Praha : Grada, 2013
296 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-4580-0 (brož.)
Psyché
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000242624
OBSAH // O autorce...13 // Úvod...14 // 1. Delikvence mladistvých...15 // Charakteristické znaky mladistvých delikventů, cesta ke kriminální kariéře ...16 // Podmínky determinující vývoj mladistvého delikventa a jeho osobnost...19 // Pouiilá a doporučená literatura ...21 // 2. Domácí násilí...22 // Druhy, formy a rizikové faktory...24 // Použitá a doporučená literatura ...29 // 3. Drogová kriminalita ...30 // Drogová závislost ...31 // Z historie ...32 // Které drogy jsou v kurzu? ...35 // Způsoby páchání drogové kriminality...36 // Typické rysy pachatelů...36 // Komunikace s jedincem pod vlivem návykové látky...36 // Použitá a doporučená literatura ...37 // 4. Fanatismus ...38 // Formy a možnosti rozdělení fanatismu...38 // „Esenciální“ fanatismus („klasický“, „původní“ nebo „strukturální"fanatismus) .. 38 // „Indukovaný“fanatismus („infikovaný", „částečný"fanatismus)...38 // Typické vlastnosti a rysy fanatických osobností...40 // Způsob myšlení a vidění světa (kognitivní úroveň)...40 // Způsob prožívání a vztahů (afektivní úroveň)...40 // Způsob zpracování a reakce (psychodynamická úroveň) ...40 // Role agrese, nenávisti a ochoty ? násilí...40 // Význam osobnostní struktury...41 // Sekty...41 // Použitá a doporučená literatura ...43 // 5. Forenzně psychologický audit ...44 // Osobnost pachatele trestného činu z pohledu forenzní psychologie ...45 // Forenzně
psychologický audit...47 // Použitá a doporučená literatura ...49 // 6. Forenzní analýza obsahu textu (psychologická expertiza anonymních // komunikátů)...50 // Použitá a doporučená literatura ...53 // 7. Fyziodetekce...54 // Použitá a doporučená literatura ...58 // 8. Grafologie...59 // Rozbory rukopisu...61 // Hodnota podpisu ...62 // Písmo a nemoc ...62 // Patografologie...63 // Meze grafologického poznání ...63 // Grafolog není písmoznalec ...64 // Metody zkoumání písma ...65 // Použitá a doporučená literatura ...65 // 9. Historie forenzní psychologie...66 // Nastolení forenzně psychologické problematiky ve 2. polovině 18. století ...67 // Vývoj forenzně psychologického zkoumání v 19. století ...67 // Vznik forenzní psychologie jako experimentální disciplíny na počátku 20. století ... 68 Rozvoj forenzní psychologie ve 20. století...69 // Použitá a doporučená literatura...69 // 10. Hromadné chování...70 // Charakteristika davu, „duše davu“...-...70 // Vlastnosti davu...70 // Prostředky ovládnutí davu...71 // Zhodnocení a následovníci Le Bona ...72 // Základní rozčlenění jevů hromadného chování...73 // Jevy spontánní hromadné nákazy...73 // Jevy hromadných erupcí impulzivního chování...73 // Použitá a doporučená literatura ...75 // 11. Hypnóza ...76 // Technika hypnotizace...76 // Hloubka hypnózy...77 // Typy hypnózy ...77 // Ukončení hypnózy...77 // Použitá a doporučená literatura...79
// 12. Kognitivní interview...80 // Kognitivní psychologie ...80 // Kognitivní interview...81 // Použitá a doporučená literatura...83 // 13. Kriminální chování...84 // Kriminologická psychologie...84 // Psychologie kriminálního chování...84 // Formy kriminálního chování ...85 // Kriminální motivace - teorie příležitostí ...86 // Koncept běžné činnosti ...87 // Teorie struktury trestné činnosti ...87 // Hledisko racionálního výběru...88 // Deset principů příležitosti ? trestné činnosti ...88 // 1. princip - Příležitosti jsou jednou z příčin všech trestných činu...89 // 2. princip - Příležitosti ? trestné činnosti jsou vysoce specifické...89 // 3. princip - Příležitosti ? trestné činnosti se soustřeďují v určitých lokalitách // a časech...90 // 4. princip - Příležitosti ? trestné činnosti vycházejí z každodenního pohybu // aktivit...90 // 5. princip - Jeden typ trestné činnosti vytváří příležitosti pro další...90 // 6. princip - Některé produkty nabízejí lákavější příležitosti ? trestné činnosti.91 // 7. princip - Společenské a technické změny vyvolávají nové příležitosti ...91 // 8. princip - Prevenci kriminality lze provádět omezováním příležitostí...92 // 9. princip - Omezení příležitostí obvykle nevede ? přesunu trestné činnosti...92 // 10. princip - Zacílené omezení příležitosti může vést ? rozsáhlejšímu snížení // kriminality...93
Použitá a doporučená literatura...93 // 14. Krizová intervence (Posttraumatická péče)...94 // Použitá a doporučená literatura...98 // 15. Loupežné přepadení...99 // Příprava ke spáchání trestného činu ...100 // Spáchání trestného činu...101 // Činnost po spáchání činu ...102 // Co následuje po přepadení? ...102 // Použitá a doporučená literatura...105 // 16. Metody forenzní psychologie...106 // Druhy výzkumu ...106 // Použitá a doporučená literatura...109 // 17. Nebezpečnost pachatele...110 // Základní délení pachatelů...110 // Socializovaný typ...110 // Neurotický typ ...110 // Psychopatický typ...111 // Mentálně nedostatečný typ ...111 // Psychotický typ...111 // Další možné délení pachatelů...111 // Afektivní pachatelé...111 // Deviantní pachatelé...111 // Racionální pachatelé ...112 // Prognóza nebezpečnosti pachatele...112 // Motivace...112 // Socioekonomické vrstvy ...113 // Návykové látky ...113 // Aeresivita...113 // Mladiství pachatelé...114 // Chronický pachatel...114 // Mladistvý delikvent...114 // Sexuální deviace...114 // Sadismus...115 // Fetišistický Sadismus ...115 // Agresivní Sadismus...115 // Pseudopedagogický Sadismus ...115 // Patologická sexuálni agresivita...115 // Agresivní sexuální jednání...115 // Klasifikace dokonaných násilných trestných činu ...116 // Vraždy v rodině ...116 // Majetkové vraždy...116 // Nájemné vraždy...116 // Použitá a doporučená
literatura...119 // 18. Nckontaktní násilí...120 // Telefonní hovory...120 // E-mailové zprávy a krátké textové zprávy...122 // Dopisy a zásilky obecné...123 // Zařazení nekontaktního násilí ...124 // Použitá a doporučená literatura...124 // 19. Neverbální komunikace...125 // Funkce neverbální komunikace ...127 // Neverbální projevy jsou zdrojem informací o aktuálních emočních stavech lidí... 127 Neverbální projevy jako agens (činitel) doplňující, korigující, přip. nahrazující // verbální projevy...128 // Neverbální projevy jako produkt a zdroj informací o existujících postojích, // vztazích mezi účastníky sociálního styku...128 // Použitá a doporučená literatura...130 // 20. Osobnost pachatele trestného činu ...131 // Osobnost pachatele...131 // Teorie osobnosti ...131 // Ernst Kretschmer ...132 // Psychologické a psychoanalylické teorie kriminality ...132 // Psychoanalytické koncepce...133 // Neopsychoanalýza ...133 // Sociologická teorie kriminality...133 // Vícefaktorové teorie (dnešní pohled)...133 // Psychologické zkoumáni pachatelů (modely a přístupy ? popisu osobnosti // pachatele)...136 // Sociostrukturální teorie...136 // Socioprocesuální teorie...137 // Viktimologicky orientované teorie ...138 // Použitá a doporučená literatura ...139 // 21. Paměťové stopy Druhy paměti . // 140 // 140 // Záznam dynamiky paměťové stopy - jak dochází k zapamatování...141 // Poruchy paměti...143
// Retrográdní a anterográdní amnézie...143 // Použitá a doporučená literatura...144 // 22. Patologické hráčství ...145 // jak vzniká chorobné hráčstvi? ...146 // Stadia uzdravování...147 // Použitá a doporučená literatura...148 // 23. Penitenciární psychologie, psychika vězňů a její problémy...149 // Psychika vězňů ve vazbě ...149 // Trest odnětí svobody ...150 // Výjimečný trest odnětí svobody...151 // Postpenitenciární péče...151 // Použitá a doporučená literatura ...152 // 24. Počítačová kriminalita...153 // Definice pojmů ...153 // Počítačová kriminalita...154 // Historie počítačové kriminality ...154 // Projevy počítačové kriminality...154 // Počítačová trestná činnost...155 // Charakteristiky vybraných trestných činů...155 // Podvody a padělky...156 // Bankovní podvody...156 // Porušování autorských práv ...156 // Nelegální užívání softwaru ...157 // Šíření nelegálního softwaru ...157 // Změna díla bez svolení autora ...158 // Počítačové viry a právo...159 // Pachatelé počítačové kriminality...159 // Použitá a doporučená literatura ...160 // 25. Psychologické problémy vyšetřování sexuálních trestných činů ...161 // Hodnocení příčetnosti a nebezpečnosti pachatele...162 // Falopletyzmografické vyšetření ...164 // Vyšetřování obětí sexuálního zneužití, zejména dětí...165 // Použitá a doporučená literatura ...166 // 26. Psychologické
problémy vyšetřování trestných činů v dopravě...168 // Použitá a doporučená literatura...173 // 27. Psychologické problémy vyšetřování vražd...174 // Kriminalistické hledisko ...174 // Příprava ke spáchání...175 // Ozbrojení pachatele...175 // Mechanismus usmrcení oběti ...176 // Způsoby utajování vražd...177 // Typické stopy ? vražd...177 // K osobnosti pachatelů vražd...178 // Osobnostní typologie využitelné pro forenzní praxi...179 // Použitá a doporučená literatura ...182 // 28. Psychologické profilování...183 // Přístupy ...183 // FBI připravuje...184 // Teoretické zázemí...187 // Použitá a doporučená literatura...189 // 29. Rekognice ...190 // Použitá a doporučená literatura ...194 // 30. Sebeobvinéní a nepravdivá doznání ...195 // Příčiny sebeobvinéní a nepravdivých doznání mladistvých...195 // Ad. 1: Příčiny sebeobvinéní a nepravdivých doznání mající původ v osobnosti..195 // Účelová jednání...196 // Neinformovanost a omyl...197 // Sugesce a sugestibilita...197 // Psychické poruchy...198 // Ad. 2: Příčiny sebeobvinéní a nepravdivých doznání mladistvých mající původ // v procesu vyšetřování...199 // Nepříznivá životní situace...199 // Nesprávná procesní situace...199 // Ad. 3: Příčiny nepravdivých doznání mající původ v psychořyziologických // metodách výslechu ...200 // Narkoanalýza...200 // Působení na vyslýchaného, který vypovídá nepravdivé,
případné vypovídat // odmítá...201 // Použitá a doporučená literatura...201 // 31. Sérioví a masoví vrazi...202 // Použitá a doporučená literatura...206 // 32. Soudní psychologie...207 // Členění soudní psychologie ...208 // A. Psychologie soudního líčení...208 // B. Psychologický výklad rozhodovacího procesu soudců...208 // C. Soudné znalecká psychologická činnost...209 // D. Psychologie obžalovaného a svédka...210 // Použitá a doporučená literatura ...211 // 33. Stalking ...212 // Druhy stalkingu ...213 // Pokusy o kontakt pomocí komunikačních prostředků...213 // Vyhledáváni fyzické blízkosti obéti, slídění...213 // Osočování, devalvace, nátlak a psychické deptání...213 // Pokusy o kontakt přes třetí osoby ...213 // Fyzické násilí ...213 // Cyberstalking...214 // Falešné mýty o pronásledování...214 // Použitá a doporučená literatura...215 // 34. Sugesce a sugestibilita...216 // Sugesce ...216 // Sugestibilita...216 // Sugesce na každém kroku ...216 // Použitá a doporučená literatura ...219 // 35. Suicidální jednání...220 // Sebevraždy podle véku a pohlaví ...221 // Sebevraždy podle způsobu provedení a motivu...222 // Sebevraždy podle socioekonomických kritérií...222 // Sebevražednost a psychické zdraví...222 // Časové rozložení sebevražd...222 // Sebevražedné myšlenky...223 // Sebevražedný pokus...223 // Suicidium - sebevražda...224 // Použitá a doporučená literatura
...225 // 36. Syndrom vyhoření ...226 // Popis syndromu, strukturální a dynamické stránky tohoto jevu...226 // Fáze vyhoření...227 // Tri komponenty vyhoření ...227 // Tělesné vyčerpání...227 // Emocionální vyčerpání...228 // Duševní vyčerpání...228 // jak dochází ? syndromu „vyhoření osobnosti“...228 // Přehled činností, při nichž dochází ? vyhoření...228 // Vliv prostředí, pracovních podmínek a organizace práce ...228 // Postup, metodika pro praktické využití ...229 // Jak postupovat, pokud již na sobě pozorujeme příznaky syndromu?...231 // Použitá a doporučená literatura...232 // 37. Systém forenzní psychologie...233 // Použitá a doporučená literatura ...236 // 38. Šikana ...237 // Jak se pozná obét? ...240 // Použitá a doporučená literatura ...241 // 39. Trestné činy z nenávisti (Hate crime) ...242 // Dělení pachatelů podle motivu...243 // Ideologicky motivovaný pachatel...243 // Xenofobní pachatel...243 // Ekonomicky a sociálně motivovaný pachatel...244 // Kriminální pachatel...244 // Politický pachatel...244 // Použitá a doporučená literatura ...245 // 40. Věrohodnost výpovědi...246 // Základní pojetí, druhy věrohodnosti...250 // Věrohodnost výpovědi nedospělých a mladistvých osob...250 // Použitá a doporučená literatura...253 // 41. Viktimologie ...255 // Trauma oběti trestného činu...257 // Mnohočetné obéti...258 // Použitá a doporučená literatura ...260
// 42. Výslech dětí a mladistvých...261 // Předškolní věk...262 // Mladší školní věk ...262 // Střední školní věk...262 // Starší školní věk...263 // Nejčastéjší důvody dětské lži...264 // Hodnocení hodnověrnosti výpovědi dítěte...265 // Kladení otázek...265 // Použitá a doporučená literatura ...265 // 43. Výslech seniorů a nemocných osob...267 // Nemocné, zraněné osoby...269 // Použitá a doporučená literatura ...270 // 44. Znalecký posudek...271 // Jmenování znalců... 272 // Obligatórni přibrání znalce...272 // Použitá a doporučená literatura...276 // Příloha... // Příklad znaleckého posudku 1 ... // Znalecký posudek... // Příklad znaleckého posudku 2 ... // Znalecký posudek ve věci nezl S. N.. nar 1996 // 277 // 277 // 282 // 282 // Literatura // 286
(OCoLC)837503399
cnb002439645

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC