Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 30.11.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Brno : Muzejní a vlastivědná společnost v Brně, 2011
655 s., 16 s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.), mapy, plány ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-7275-088-7 (váz.)
Vlastivěda moravská. Země a lid, nová řada ; sv. 4
Obsahuje bibliografii na s. 622-651
Německé resumé
000245746
OBSAH // Předmluva...7 // Úvodem...8 // L Předslovanské osídlení závěru doby stěhování národů...9 // II. Středoevropský prostor, etnogeneze a expanze Slovanů...16 // III. Časně slovanské osídlení na Moravě...35 // HI. 1 Obydlí a sídliště...35 // IIL2 Hospodářství...41 // III. 3 Pohřební ritus...47 // III. 4 Uspořádání časně slovanské společnosti...58 // IV. Hmotná kultura nejstarších českých a moravských Slovanů...61 // IV. 1 Kovové předměty...61 // IV.2 Předměty z parohu a kosti...66 // IV.3 Předměty ze skla...69 // IV.4 Kamenné předměty...70 // IV.5. Dřevěné předměty...71 // IV.6 Keramika a její chronologie...72 // IV.7 Hmotná kultura nejstaršího slovanského obyvatelstva českých zemí, Slovenska a středního // Podunají...80 // IV. 8 Periodizace časně slovanského období...81 // V. Avaři a Sámův kmenový svaz...82 // VI. Doba předvelkomoravská...91 // VI. 1 Druhá slovanská vlna a vymezení celého období...91 // VI.2 Osídlení, obydlí a sídliště...92 // VI.3 Hospodářství...115 // VI. 4 Nekropole...133 // VI.5 Otázky společenského vývoje ve starší době hradištní a v předvelkomoravském období a poznámky ? etnické situaci...142 // VII. Hmotná kultura starší doby hradištní a předvelkomoravského období...144 // VII. 1 Kovové předměty...144 // VII.2 Předměty z parohu a kosti...182 // VII.3 Předměty ze skla...189 // VII.4 Kamenné předměty...190 // VII.5 Dřevěné
předměty...190 // VII.6 Starohradištní a předvelkomoravská keramika a její chronologie...191 // Doba přelomu - konec předvelkomoravská epochy a změny mocenské situace na středním // Dunaji po vítězných válkách Karla Velikého s Avary...197 // Vznik mojmírovského knížectví a první výboje (do r. 846)...203 // Etnogeneze Moravanů a etatizační proces...203 // IX.2 Čechové a Moravané vstupují do dějin...212 // IX.3 Vývoj od třicátých let 9. století a připojení Nitranská...225 // IX. 4 Mojmírova Morava do roku 846 ...228 // X. Odraz historického vývoje v hmotných památkách - tzv. blatnicko-mikulčický horizont.233 // XI. Konsolidace moci Rostislavovy Moravy a první krize - politické vztahy mezi Franky, Římem // a Byzancí (846-870)...248 // XII. Počátky křesťanství a jeho rozvoj...291 // XII. 1 První dotyk křesťanství na středním Dunaji a prvé křesťanské misie...291 // XII.2 Vývoj moravské církve ve 2. polovině 9. století...319 // XII.3 Tradice moravského biskupství v 10. století...340 // XII.4 Velkomoravská sakrální architektura...344 // XII.5 Otázka existence klášterů a dalších církevních institucí na Velké Moravě...375 // XII.6 Odraz křesťanství v památkách velkomoravského uměleckého řemesla...381 // VIII. // IX. IX. 1 // 5 // XIII. Hospodářství, zemědělská výroba a řemesla...401 // XIV. Obchod, komunikace a směna...403 // XIV. 1 Dálková komunikační síť... 404 // XIV. 2 Směna,
nálezy předmincovních platidel a mincí...405 // XV. Sídelní typy...414 // XV. 1 Otevřená zemědělská sídliště...415 // XV. 2 Hradiště a opevněná sídliště...417 // XVI. Nekropole...431 // XVI. 1 Plochá pohřebiště...436 // XVI.2 Hroby na sídlištích...462 // XVI. 3 Mohylníky...470 // XVI. 4 Kostelní hřbitovy...485 // XVII. Svatoplukova Velká Morava (871-894)...496 // XVII. 1 První roky Svatoplukovy vlády (872-874)...496 // XVII.2 Doba konsolidace a dalšího rozmachu Svatoplukovy říše (875-880/882)...501 // XVII.3 Územní expanze Svatoplukovy Velké Moravy (880/882-884)...514 // XVII.4 Poslední desetiletí Svatoplukovy vlády a vrchol jeho moci (884-894) ...524 // XVII.5 Definitivní usazení starých Maďarů v karpatské kotlině...569 // XVIII. Pád Velké Moravy (894-906/907)...581 // Výběrová bibliografie...622 // Bibliografické zkratky...651 // Zusammenfassung...652 // P // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC