Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(13) Půjčeno:13x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2008
487 s. : il., mapy, portréty, faksim. ; 31 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1544-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Vydavatel: Univerzita Karlova
000246180
Úvodem k Dějinám českých zemí /15 -- I Územní vývoj a proměny krajiny -- Eva Semotanová -- 1. 1 Formování geografického jádra českého státu /23 -- 1. 2 Země Koruny české /26 -- 1. 3 Československo a středoevropský prostor /28 -- 1. 4 Česká republika v srdci Evropy /31 -- 1. 5 Proměny krajiny /32 -- 1. 6 Krajina českých zemí v neolitu. Raně středověké kolonizační procesy /32 -- 1. 7 Velké proměny krajiny raného novověku /34 -- 1. 8 Krajina v proudu industrializace, urbanizace a rozmachu dopravy /37 -- 1. 9 Krajina na střetu s moderní společností /39 -- II Pravěk a počátky slovanského osídlení (do 8. století) -- Dušan Třeštík -- II 1 Význam neolitické revoluce /45 -- 11. 2 Keltové v českých zemích /46 -- 11. 3 Stěhování národů /47 -- III Velká Morava a počátky státního života (9 10. století) -- Dušan Třeštík -- III 1 Počátky Velké Moravy /53 -- 111. 2 Velká Morava mezi Byzancí a franskou říší /55 -- 111. 3 Politické sjednocení Čech /59 -- 111. 4 Krize kolem roku 1000 a její překonání /61 -- IV Český stát za přemyslovských knížat a králů (od počátku 11. století do 1306) -- Dušan Třeštík (IV1) Josef Žemlička (IV2-4) IV1 Upevnění českého státu v době knížecí /67 IV2 Královské tituly a jejich historický význam /75 IV3 České země v době „velké" kolonizace /77 IV4 „Říše" Přemysla Otakara II. a Václava II. /83 -- V Rozmach českého státu za Lucemburků
(1306-1419) -- Miloslav Polívka -- VI Evropský rozměr české politiky /93 -- V2 Společnost a kultura lucemburské doby /103 -- V3 Před revolucí /109 -- VI Husitská revoluce (1419-1471) -- František Šmahel -- VI. 1 Počátky reformního hnutí /l17 -- VI. 2 Husitské války v letech 1420-1434 /121 -- VI. 3 Období polipanské restaurace a interregna (1434-1452) /126 -- VI. 4 Království „dvojího lidu" /128 -- VII České země za vlády Jagellonců (1471-1526) Jaroslav Boubín -- VII. 1 Česko-uherská personální unie /135 VII. 2 Stavy a společnost doby jagellonské /137 VII. 3 Před branami evropské reformace /140 VII. 4 Vzdělanost a kultura doby jagellonské /142 -- VIII Český stavovský stát v habsburské monarchii (1526-1620) Jaroslav Pánek -- VIII. l Začlenění českého státu do středoevropské monarchie /149 VIII. 2 Země krále a stavů /152 -- VIII. 3 Společnost a kultura ve století před třicetiletou válkou /158 VIII. 4 Vyhrocení konfliktu a české stavovské povstání 1618-1620 /169 -- IX Barokní absolutismus (1620-1740) Jiří Mikulec -- IX 1 Státoprávní a společenské proměny za třicetileté války /181 IX. 2 Poválečná konsolidace a rekonstrukce českých zemí /186 IX. 3 Český stát jako integrální součást habsburské monarchie /190 IX. 4 Barokní kultura a společnost českých zemí /195 -- X Osvícenský absolutismus a zrod moderního státu (1740-1792) Martina Ondo Grečenková -- X. l Gesta k centralizovanému
státu /205 -- X. 2 Reformy osvícenského absolutismu /210 -- X. 3 České osvícenství a počátky občanské společnosti /215 -- XI Zrození moderního českého národa (1792-1848) Jan Hájek Milan Hlavačka -- XI. 1 Na prahu nové epochy českých dějin /221 XI. 2 Obecné rysy vývoje /222 -- XI. 3 České země v rámci habsburské monarchie /223 XI. 4 Počátky industrializace českých zemí /225 -- XI. 5 Vznik a vývoj českého národního hnutí /230 -- XI. 6 Duchovní pozadí doby. Česká a moravská obrozenecká kultura /235 -- XII Češi za revoluce a neoabsolutismu (1848-1860) Milan Hlavačka -- XII. l Jaro národů v habsburské monarchii a jeho vyústění /245 -- XII. 2 Zrod české politické reprezentace /249 -- XII. 3 Dvojí tvář neoabsolutismu /251 -- XII. 4 Hospodářská politika neoabsolutismu /253 -- XIII Dotvoření české národní společnosti v období liberalismu a nacionalismu (1860-1914) -- Pavel Cibulka Jan Hájek Martin Kučera -- XIII 1 Obnovení ústavního života a státoprávní boje /261 XIII. 2 Češi a Němci zostření národnostního zápasu /266 XIII. 3 Hospodářský vzestup českých zemí /273 -- XIII. 4 Kultura v českých zemích druhé poloviny 19. století a počátku 20. století /278 -- XIV České země v letech první světové války (1914-1918) Josef Hama -- XIV1 Reakce na vypuknutí války /299 XIV2 Zahraniční akce /302 XIV3 Situace doma uprostřed války /303 XIV4. Rovnováha sil /305 -- XIV5 Agónie habsburské
říše a československý odboj /306 -- XV První Československá republika (1918-1938) Josef Hama -- XVI Budování státu /313 -- XV2 Na cestě k prosperitě /318 -- XV3 Kulturní život v podmínkách demokracie /322 -- XV4 Odraz velké hospodářské krize v sociální a politické sféře /327 -- XV5 Demokracie v ohrožení /331 -- XVI Československo v pomnichovském období a v letech druhé světové války (1938-1945) Jan Gebhart -- XVI. 1 Důsledky mnichovského diktátu na odtrženém území /343 -- XVI. 2 Druhá republika /346 -- XVI. 3 Protektorát Čechy a Morava /348 -- XVI. 4 Protinacistická rezistence doma a v zahraničí /349 -- XVI. 5 Česká kultura v letech války /354 -- XVI. 6 Závěrečná etapa války a obnova Československa /355 -- XVII. Československo mezi dvěma totalitami (1945-1948) Jiří Kocian -- XVII 1. Poválečné proměny /365 -- XVII. 2. Život v poválečném Československu /375 -- XVI 1. 3. Boj za zachováni československé demokracie /379 -- XVIII Nastolení komunistického režimu v Československu a jeho první krize (1948-1958) -- Jiří Pernes -- XVIII 1. Mocenský převrat v únoru 1948 /387 -- XVIII. 2. Zásadní změny politického a hospodářského charakteru státu /392 XVIII. 3. První krize komunistického režimu a její překonání /400 -- XIX Komunistické Československo na cestě od upevňování totality k liberalizaci režimu (1959-1967) -- Jiří Pernes -- XIX. l. Upevňování totalitního režimu koncem 50.
let /409 -- XIX. 2. Pokusy o hospodářskou reformu a liberalizace režimu v polovině 60. let /413 -- XX Poločas rozpadu: velká krize komunistického režimu (1967-1971) Oldřich Tůma -- XX 1. Pražské jaro /421 -- XX. 2. Srpnová intervence a její následky /432 XX. 3. Obnovení pořádku /437 -- XXI Druhá stabilizace komunistického režimu a cesta k pádu (1972-1989) Oldřich Tůma -- XXI 1. Normalizační režim /443 -- XXI. 2. Protirežimní opozice nového typu /448 XXI. 3. Degenerace a kolaps /451 -- XXII Návrat Československa k demokracii (1989-1992) Jiří Suk -- XXII. 1. Sametová revoluce /457 -- XXII. 2. Politika v přechodném období (leden-červen 1990) /459 -- XXII. 3. Parlamentní volby 1990, pokus o přijetí nových ústav a vyřešení základních problémů přechodu k demokracii (červen 1990-červen 1992) /463 -- XXII. 4. Parlamentní volby 1992, nové rozdělení moci a zánik České a Slovenské Federativní Republiky (červenec-prosinec 1992) /473 -- Jmenný rejstřík /479
(OCoLC)298778999
cnb001829032

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC