Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.02.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
2. vyd.
Praha : Fragment, 2013
167 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-253-1663-4 (brož.)
Anglicko-český slovník
000246525
OBSAH // Obsah // Předmluva // Pár tipů, aby řeč nestála // Co Kel na úvod... // lak uvidí t a řadil jednotlivě myšlenky... // |ak snadno zavést icé na néco. o ŕem toho hodné vii lak se vyhnout nepři»cmným otázkám. // Co říci na závér // // •••••*•••••• // • »•••••«•»••••••••••x // // // •«••«•••••••••»••t««•••¦••« // • «•»••?* »? t »••••••••••••••••«• // // I ••••••••«•••»•••••«••••• // «•»••••••••••••••••••x // // 13 // ...13 // ...13 // ___13 // _...13 // ...u // Jak se učit k maturitě...15 // 1. The Czech Republic and Prague...24 // 1. sekce... // Some History...x...x...x...x...x...*...24 // Bohemia...»...-... // Moravia...-...23 // Prague...x...X..25 // Gramatické okénko (Složeniny) —...x...x...x...26 // 2. sekce ...x...••••••...x...27 // Klíč... ---29 // // 2. Life in the Czech Republic Before 1989 and Now...30 // 1. sekce...x...x.x...—x.x...x...x...30 // Ihc Velvet Revolution...30 // Life before 1989...*•••...,...x.x...31 // Life after 1989...?! // Gramatické okénko (Přítomné přiéesti jako přechodník; minulé příécsti)...32 // 2. sekce »»•••#•••••...«.»..x...«.x...x...x.x...«.x.x.x.x.»...«.»...*..*..x.x.x33 // Klid ...x...xx...x-x..x»x..x...x...x...x-x..xxx.x-x..xx.x.x.3S
// 3.The United Kingdom.#***«***»*»»***«*«*«**««»*«***«*»»»»»»«»»»»»*»««*««»«***««««*««*«»**»** 36 // 1. sekce ...36 // Geography « ... •«••••••••.• ••••«••••.»x»»«»»»x#»..x•«•••• x...•••.»•.x»..x«...»..x.x.x...x.x...»...».x.»...»..36 // Places of Interest...-..-...-...-...-...-...37 // History ...-...—-...- -...3’ // Gramatické okénko (Superlativ - třetí stupeň přídavných jmen)... // Klid. ---40 // // X..37 // ,...38 // // // 4. The Czech Republic and the European Union // 1. sekce // Gramatické okénko (Vyjádřeni názoru).. // 2. sekce...—...-...-... // Klid--- // // .••••X...X...X.Í..X...X...XX»».« // // ___—43 // ___.44 // ...x46 // // 5. The United States // 1. sekce —•»•••••*••••••••••••••••••« // Geography... // History... // Culture... // Places of Interest... // ... // • »•••»..»«.»x.»«... // • •«x>. // // // ... // ... // • •«•X... // // •••••»•*••••••»•••»•••••»••»»•».47 // ... 47 // ...-.48 // ...-.48 // 48 // IX*.a.»»..•••4. . // 6 // Gramatické okénko (Použití élcnů u zcmépisných po)mů). // 2. sekce.. // KW___ // // // «••••••••••••••«•••«•»••«••»•••••m** // ---51 // O // OJ // v» // » // // // 6. Canada
// 1. sekce... // Geography... // History... // Culture.. // Places of Interest... // Gramatické okénko (Číslovky) // 2. sekce... // Klíč___ // •••••••••••••••»••«»••«•••«•»••a // ••••••••••••••••••••••••• // •••••••••• // ••••••••••••••••••••••••••••*••••••••••• ••••••••• // // // ••••••••• // // ••••••«•••a••••••<••••<••«••••••••• // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.a.aaaa // aaa»a»*aaaaaaaaaaaaaaaaa // 1??«*??*???**?**?? // • ••••«*«• 32 53 53 ..54 // ...54 // ¦••???* 36 // •••••••••» // a aaaaataaaat ?•. // 7. Australia...57 // Geography ••••••••••••••••••• »?» ••••••••••••• •»*••**»»»*> ?»»» »»»»»» »t »§ »»»»? »»»»»»»»»» mi »§»•»»»»» §»»»•» »»»f »» f t »>? f » ? »»» / // HlStOry aa«a«a«aaaaa*a»a*a*a»aaa»aaaaaaaa«a«a«t«t*«««»aaa»aa«t«(«(«i«t»(*tt«t«t«l«l*t*l»«*(»«>«l«l»t*l»t»aaat»»»aaaaaaaaaaaaaaaa»aaaaaa«aaaaaaaaaaaa«a«aaaaaaaaaa«a«aaaaaa«t«a»«»aaaa«a« 5Ä CultUre «•«•••«••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aa»a*a«ataiaaaaa«»a«a«a«aia*»)attt«*iaialat»(aa»aaa(aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaata3$
// Places Interest aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaatataaaaattaaaa«i««aia(*«*«««(aiai*l*«a*»tt«tata«**aaaaaataaataaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa3$ // Gramatické okénko (Příslovečné určeni času)...59 // 2. sekce... 60 // Klíč___61 // 8. British Literature // 1.sekce ... // • ••••••••••••••••••teeeeeee ••••••••••••••••• ••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••¦• 62 // aaaaaaaaaa // •aaaaaaaaaaaaaaaaiaaaaaaaa // The Middle Ages... // William Shakespeare... // The Romantics... // Charles Dickens... // Oscar Wilde... // The Twentieth Century... // Gramatické okénko (Minulý čas)... // 2.sekce ... // Klíč___ // aaaaaaaaaataaa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa«aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.aa // aaaaaaa aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa••aaaaaaaaaaa // •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aa // •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*aaaaaaaaaaaaaaa // •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaa•••••••••••••••••»»< // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // •aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // •••aaaaaaaaaa»aaaaaaaaaaaaaa // a aa a a at a a • a aa« // 9. American Literature
// I a SOlCCO a aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // The Nineteenth Cľentury... // The Twentieth Cľentury... // Gramatické okénko (Vztažné vély I)... // 2. sekce... // Klíč___ // •••••••••••••••••••••••• // •••• • • ••• • • •l•m * ? 9 •l• • • • »l t • * » • • * » •e???**|?m?m?•?m?m??? ?m???m?m??m?m?m?? // ...« // ••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // •••••••••••••••a•••••••••••••aaaaaaaaaaa // ••••aaaaaaaaaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••• // •••••••••••••••a // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. // ••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa // 10. Drama and Theatre. // 1. sekce... // Important American and British Playwrights... // The Theatre... // Gramatické okénko (Přítomné přičestí a gerundium - slovesný tvar končící na -ing).. // 2. sekce... // Klíč___ // •••aaaaaaaaaaa••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«• // •••••••••••••• // •••••»• •••••••-• • •
»•*•••••••••••• ••»••#. // 11. The Education System... // 1. sekce--- // The School System Paying for Education.. // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••% // ••••••a•••••••••••••••••••«?••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa»aaaa // •aaaaaaaaaa // 7 // 2§§o 33 2 2* Ü 2 ü S S L 03 ZSZZZZZZZ // OBSAH // Higher Education... // Pros and ••<••••••••••••«••••••••»4 // Gramatické okénko (Rozdíl mezi every a each) // 2.sekce... // Ktíi // t •••«4 »Mt (»M t ••••••••••••« // 81 // 82 // 82 // 83 // 84 // 12. Holidays and Celebrations in English-speaking Countries...85 // 1 • soke©...-...85 // Halloween...* *...85 // Thanksgiving... ...86 // Easter •«»•••••••••••••«••*»•• «t ••••••• «taf •••« i •••••«*••••••»«•••»•»•••••••••••••• •••••i ••»•••••*•••• §
«•>••••••»•••••*« •••«>•86 // Christmas •••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••¦•••••••••••••¦•*•••••••••«•••••••••«•••••••••••••••«••• •••••¦•••••••••«••(•••••••••••••••••••••••••••••••••••• •••«86 // Ci raní atické oken ?? (Spojky) ...».87 // 13* Mess •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••»••••••••#••#•••••••••• 90 // i • s kc® •••••«••••••••••••••••••••••••••••••• // ??1?\ ision ...•••••••••...90 // Newspapers and Magazines...91 // The Internet.•.•*••••.•.•.••••.•.••••.•.•.•.••*•••.••••.•.••91 // Chatting on the Net...91 // Conclusion ...*...••...•.••••.••.••.••••••••••.91 // Gramatické okénko (N’epoc’itatelná podstatná jména 1)...„.92 // 2. sekce // 14. Information
and Communication Technology // Space Travel // •••••••••••••••••••• // .•.••••••••••••••••••••••••»••••••••••••••••••••••••••••• // ••••••••••«•••••••••••• // Medical Advances... // Computers and the Internet... // Gramatické okénko (Komparativ - druhý slupeh přídavných jmen). // 2. sekce. // •.•••»•«••••••••«•• // Klič. // ’••••.••••.••••.••••.••••.••••.••••. // 95 // .95 // „95 // ..96 // „96 // „97 // .98 // ..99 // 15. Environmental and Political Problems // 1 • sekce ••••*•••»«••••«••••«••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // Global Warming... // The Ozone Layer... // Other Problems... // .••••¦•.•.••••••¦••••••.•••••••••••••••¦••••.••••••••••••••••••< // // What can we do?... // Political Problems: the Middle East... // The War in Afghanistan... // Czech-Austrian Relations... // Terrorist Attacks and Islamic Fundamentalism ... Conclusion ... // // // ¦I..4.••••••.4.••.•.••••••¦
// Gramatické okénko (Trpný rod - pasivum)... // 2. sekce... // Klié.. // 103 // 105 // 16. Popular Culture // 1.sekce... // Pop Culture and Music. // TV, Film, Art... // Pop Art... // ..4*4.4.44.4.4»..*4.4*4 // 106 // . 106 // ...106 // ...107 // ...107 // 8 // Subcultures... // Online Chat and Virtual Entertainment Gramatické okénko (Vľtažné vély 2).. // 2.sekce // // .107 // ..107 // •••••••••••••••••••a // ••••••••••••••••••••••• // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // Klíč___ // ...108 // ...108 // ---no // ••••¦••¦••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 17. Health and Illness... // 1.sekce... // A Healthy Lifestyle.. // What to do if you get ill .More serious problems.. // •«•«»•»••«•«••»••«•«•••»•••••••••••••i» // // Gramatické okénko (Modálni slovesa)... // 2« sekce •••#••••••••••••••••••••••••••••••••• // Klíč___ // 111 // .111 // ...112 // ..112 // ..112 // 113 // // // // ...115 // 18* Food/ Drink dnd Eetincj Out •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••••••••••••••••
116 // 1 • sekce ... 116 // ••*•#•»•#•»•»•••1 •*••#*•••••••••••••••••••• #t ••••«••••••••••••*••••••«••••••••••••#••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 116 // V\ h3t I ??1 »?!»«»»»»»«
»•»••#••••••• #t#t16 // Edsl Food 17 // Intcrnational C.uisinc••••••«•«•••«»•»•••••??***••••••••t*ia(**»i*(>«*i**i**«««t***a(a(**¦•••••*(*• •••••••¦••*•(••• 11 f // DlíttrCnl  1131 S »¦»•»»»>»»»»«»»»«»«»»»•»•»>»<»«»«»»»«»i»«»???*»*?*???»1>«»«»>»•*«»a»a>»t> 1 17 // Gramatické okénko (Pŕipustkové vély a výrazy)...118 // 2. sekce...«...118 // Klič---120 // 19« Holidays and 121 // Different Kinds of Holiday...121 // 1 OU riStS I n I r«i  tie. 122 // Ihe Effects of ?1*??\ el 122 // Where to Stay?... 122 // Gramatické okénko (Frázová slovesa 1)...123 // 2 • se ??? ••••••••••••••••••••••¦•••••¦«••••••¦••••••««•••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?
123 // Klič--- 125 // 20. Shopping and Fashion... // 1. sekce // Introduction.. // Shopping for Food Fashions and Trends. // Ihc Future of Shopping. // Gramatické okénko (Ncpočitatclná podstatná jména 2).. // 2. sekce ... // Klíč___ // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ••••«•••••«•••••••••••••••a // i ••**••(•«•«•••••••••• // // // • ••••••••••••’ // ??? // ??? // // // •••••••••••••••••«•••••••••• // ...126 // ___126 // ...-..—126 // ...126 // ...127 // ... 127 // 128 // ---130 // 21. Youth Issues // 1. sekce ... // Relationships... // Parents... // Drugs... // School... // The Future // Gramatické okénko (Frázová slovesa 2)... // 2. sekce // Klíč // ••••••••••«•••••••••••••? // 9 // Hvsao // OBSAH // 22. An Outstanding Person in History... // 1. sekce...—...»...— // Early Years and Sludies... // jjomony 195 •• •••4 // Protests...—---»... // His Death and Legacy...-... // My Opinion... // Gramatické okénko (Předložky)... // 2. sekce —---...»...-..-...— // Klíč___ // ...135 // ...135 // ...-135 // ...-...136 // ...136 // ...-...„136 // ...136 // ... 137 // ...138 // ---139 // 23. Someone
I know really well... // Introduction - Basic Characteristics... // Personality... // Tom’s Interests... // ••••••••••••?? // // ...140 // 140 // 140 // ___141 // ...141 // loms Family... 1 *11 // F rKndship*«i4«t*ia<* ••••»«• ••»••••••••••••••••• ••••••••i» •••i«« ••it« •••••••••••••••¦»« •••»«••••••••••i 141 // Gramatické okénko (Podmínkové vély)... 142 // 2. sekce...-...-...-...142 // Klti 144 // 24. My Biography and Future Plans...145 // 1. sekce...145 // tofi ?  ? ??$ •••a«taia«aaiaiaaiaiaataia«taiattaia«(aiattaiaiiaia(aa«aiiaia«aaiaaiaiaaiaiaaia«aaiaoaiaatataaiaitaia<taiatla(aaiaiaaiattaia<aa«aa(aa»ataa»ataé»a«aetaoa*aa>aaaa«a*aa*14 // Future Plans...-...145 // Home or Abroadľ...146 // Conclusion...146 // Gramatické okénko (Přcdpřitomný čas). // 2. sekce. // Klíč _... // // ...146 // ...-..148 // »••••••••••••••e // —••——••—••••••••—•••••—>—•«••»••••••»•••—•—•••••••••••••••••• // 25. Free Time - Hobbies, Sport // 1. sekce // What I Do after School... // One of My 1 lobbies... // Going Out...-... // Sport and Exercise... // Gramatické okénko (Překlad českého zájmena .svůj") // 2. sekce ... // KIK ???4«??*??4*4<(??(???4??<?»4*«»??>?«???««???1*??««??«?1???<(???(*??«(<???*???«???«???<???«<???>?
// // // aoaaaaiaiaataaaaiai«. // • •••••••••••••••...••••••••••••••••••• I -J « // ...151 // • aaasaaataaaaaaaaaaaatataatataetaoaaaoaiaaiaiaaaatia 151 // ...152 // .152 ...152 ...153 // 153 // —155 // • •aaaft>iaa<a«taia«<aia(iaiaataoaiaita(aa(aia4iaitatat»ataat // ••«••••aiaaiattaiaitaaaaiataatataatataaia // «•??? // 26. My Home, Family and Friends. // 1. sekce. // My Fiat... // •aaaaaaaaaaa« // // ...156 // —156 // ...156 // My Family...-...-...157 // M) Friends...»aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa*.aaaaaaaaaaa*.aa.a.aa.a.aa.aaaaaaaaaaa«.aaaa.aaaaaaaa...1  / // Cí ?«??31 ICke n ko (InlimtlV )*aaaiaiaaaaia aiata «a ai a aiaaaaiaaa aaaaa4t»a.«aaaaai»aiaa»« lata ai»..« ••.••• aaiaiaaaaaa*iaa«aaaaaaaa«a a aa»aa«a*aa«a»aaaa»«a*a »«aaaaaaaaaaa 158 // 2. sekce ---—...—..——.—.—..—.——.—.—.158 // Klič___160 // Nepravidelná slovesa...161 // Slovníček...162 // 10
(OCoLC)829662824
cnb002440288

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC