Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 02.03.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Slovník
1. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2013
222 s. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-210-6298-6 (brož.)
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
Obsahuje bibliografii na s. 31-33
Anglické resumé
000246704
Úvod 7 // 0. Vstup 7 // 1. Dva způsoby třídění propriálně formálních názvotvorných prostředků 7 // 1.1. Přehledné skupiny 7 // 1.2. Retrográdní slovník 7 // 2. Etapy vzniku a zpracování slovníku 8 // 2.1. Slovník Místní jména na Moravě a ve Slezsku 8 // 2.2. Soupis a příprava Slovníku pomístních jmen Moravy a Slezska 9 // 2.3. Mezinárodní projekt Slovanského onomastického atlasu 10 // 2.3.1. Strukturní typologie slovanské oikonymie 10 // 2.3.2. Soupis lexikálních jednotek K // 2.3.3. Retrográdní slovníky (indexy) národních oikonymií 10 // 2.4. Teoretická východiska, onomastická retrográdní lexikografie 11 // 2.4.1. Zřetele obecné teorie onomastiky 11 // 2.4.2. K charakteristice retrográdních slovníků 12 // 2.4.2.1. Malá pozornost retrográdním slovníkům 12 // 2.4.2 2. Druhy onomastických retrográdních slovníků 13 // 2.4.2.3. Retrográdní slovníky podle tříd proprií 13 // a) Oikonyma. Dva hlavní typy 13 // b) Anoikonyma: pomístní jména, hydronyma, oronyma 14 // c) Antroponyma: historická, synchronní 15 // d) Jiné třídy proprií 16 // 2.4.2.4. Studie a monografie 16 // 2.4.3. K německým podobám místních jmen 17 // 2.4.4. Využití retrográdních slovníků v univerzitních výuce onomastiky 18 // 3. Cíl a rozsah retrográdního slovníku 19 // 3.1. Cíl 19 // 3.2. Rozsah 19 // A. Slovník zahrnuje 19 // 3.2.1. hesla ze slovníku HŠ 19 // 3.2.2. starší podoby místních jmen 20 // 3.2.3. proměny formantů v základní OJ 20 // 3.2.4. proměny toponymických formantů 20 // 3.2.5. podoby rekonstruované, přepokládané 20 // 3.2.6. jména jen s krátkým trváním 21 // 3.2.7. oikonymii německou (původní, paralelní s českou, z tzv. druhé kolonizace, nahrazení í německých jmen českými po r. 1945 aj.) 21 // 3.2.8. jména nových sídel vzniklých po r. 1945 23 //
K. Slovník nezahrnuje 23 // 3.2.10. varianty grafických podob jmen 23 // 3.2.11. mluvnické tvary jmen 24 // 3.2.12. všechny druhy přívlastků v českých i německých jménech 24 // 3.2.13. komunikační nářeční varianty jmen 25 // 3.2.14. jevy historického hláskoslovného vývoje češtiny 25 // 3.2.15. grafické varianty, úpravy, změny 25 // 3.2.16. administrativní poněmčování domácích jmen 25 // 4. Uspořádání (řazení) retrográdního slovníku 26 // 4.1. Tri typy hesel: a) hlavní heslo, b) vedlejší informační heslo, c) tzv. meziheslo 26 // 4.2. Razení do sloupců: a) levý sloupec, b) pravý sloupec 27 // 4.3. Řazení přívlastků před nebo za hlavní nebo vedlejší informační heslo. // Shoda sHŠ 27 // 4.4. Čísla (numerace) před hesly 28 // 5. Symboly, zkratky 28 // 6. Anglické resumé 28 // Literatura 31 // Retrográdní slovník místních jmen Moravy a Slezska 35

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC