Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.3) Půjčeno:19x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2013
67 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-7464-342-2 (brož.)
Projekt OP VK "Modernizace - diverzifikace - inovace"
Obsahuje bibliografii na s. [68]
000247051
OBSAH // 1 2 Ú V O D ...5 C Y T O L O G I E ... 6 2.1 2 .2 2 .3 2 .4 2 .5 B u ň k a ...6 CYTOPLASMATICKÁ MĽMBRÁNA (PLASMALEMMA)... 6 C y t o p l a s m a ...7 MlTOCHONDRlE...7 ENDOPLASMATICKÉ RETIKULUM... 7 2.5.1 D rsné endoplasm atické r e tik u /u m ... 7 2.5.2 Ribosom y, p o lyrib o so m y ... 8 2.5.5 H ladké endoplasm atické retikulum ... 8 2 .6 GOLGIHO KOMPLEX... 8 2 .7 LYZOSOMY... 9 2 .8 PEROXISOMY... 9 2 .9 C y t o s k e l e t ... 9 2 . 9.1 M ikrofilam enta ... 9 2.9.2 Interm ediálnífila m e n ta ... 9 2.9.3 M ikro tu b u ly ... 10 2.9.4 C en trio l ...10 2 .1 0 CYTOPLASMATICKÉ INKLUZE... 10 2.11 JÁDRO... 10 2.11.1 Ja d ern ý o b a l ... 11 2.11.2 C hrom atin ... 11 2.11.3 J a d é r k o ... 11 2.11.4 Jad ern á m a trix ... 12 2.12 B u n ě č n ý c y k l u s ...12 3 T K Á Ň E P H E L O V Á ... 13 3.1 3.2 O B E C N Á C H A R A K T E R IS T IK A E P I T E L Ů ... 13 P O L A R IT A B U N Ě K A S P E C IA L IZ A C E B U N Ě Č N É H O P O V R C H U ... 13 3.2.1 Specializace apikálniho p o v r c h u ... 14 3.2.2 Specializace laterálního p o vrch u ... 14 3.2.3 Specializace bazálního p o v r c h u ...15 3.3 K L A S IF IK A C E E P IT E L O V E T K Á N Ě ...16 3.3.1 E pitely krycí ... 16 3.3. LI Jednovrstcvné epitely ... 16 3.3.1.2 Víccvrstevné epitely... 16 3.3.2 E pitely žlá zo vé ... 19 3.3.2.1 Jednobuněčné žlázy...19 3.3.2.2 M nohobuněčné ž lá z y ...20 3.3.3 E pitel re so rp č n i ... 23 3.3.4 E pitel resp ira čn í ...23
3.3.5 E pitel sm y slo v ý ... 23 3.3.6 E pitel sva lo vý ...23 3.4 H L A V N Í T Y P Y E P IT E L O V Ý C H B U N Ě K ...23 T K Á N Ě P O J I V O V É ... 27 4.1 4.2 Ú V O D ...27 M E Z 1B U N Ě Č N Á H M O T A ... 27 4.2.1 A m o rfn í s lo ž k a ...2 7 4.2.2 F ibrilárni slo ž k a ... 28 4.2.2.1 Kolagenni v lá k n a ... 28 4.2.2.2 Rctikulární v lák n a... 29 4.2.2.3 Elastická v lák n a...29 4.3 B U Ň K Y P O JIV O V É T K Á N Ě ... 29 4 .4 T Y P Y P O JIV O V É T K Á N Ě ... 3 0 4.4.1 V azivo ... 30 4.4.1.1 Typy vazivové tk á n ě ...30 // // 4 // // \f4.4.2 // // C hrupavka ...32 // // Chrupavka hyalinní...32 Chrupavka elastická...33 Chrupavka v aziv o v á...34 4.4.3 K o s t ... 34 4.4.3.1 Buňky kostní tk á n ě ... 35 4.4.3.2 T ypy kostní tkáně... 36 4.4.3.3 O sifikace... 37 4.4.3.4 K osterní sp o je ... 39 5 T K Á Ň N E R V O V Á ... 41 5.1 5.2 ÚVOD... 41 NERVOVÉ BUŇKY...41 5 .2 .1 Tělo n euronu - perika ryo n ... 42 5.2.2 D e n d rity ... 42 5.2.3 A x o n ...42 5.2.4 S y n a p se ...43 5.2.5 A x o n á tn i tra n sp o rt ... 43 5.3 NEUROGLIE...4 4 5.3. / C entrálni neu ro g lie ... 44 5.3.1.1 A stro cy ty ... 44 5.3.1.2 O ligodendrocyty...44 5.3.1.3 M ik ro g lic... 44 5.3.1.4 E pendym ... 45 5.3.2 P eriferní neu ro g lie ... 45 5.3.2.1 Sclnvannovy buňky... 45 5.3.2.2 Satelitní b u ň k y ...45 5.4 N e r v o v á v l á k n a ... 45 5.4. / M yelinizovaná nervová v lá k n a ... 45 5.4.2 N em yelinizovaná nervová vlákna
... 46 // // 4.4.2.1 4.4.2.2 4.4.2.3 // // 6 // // T K Á Ň SV A L O V Á ...48 6.1 S V A L O V Á T K Á Ň K O S T E R N Í... 48 S tavba svalového vlá kn a ...49 Typy kosterních svalových vlá ken ... 50 M echanism us sva lo vé ko ntra kce ... 5 1 S V A L O V Á T K Á Ň S R D E Č N Í ...51 S V A L O V Á T K Á Ň H L A D K Á ...53 // // 6 .1.1 6.1.2 6.1.3 // 6 .2 6.3 7 // // K R E V A K R V E T V O R B A ...56 7.1 7.2 7.3 Ú V O D ...56 K R E V N Í P L A S M A ... 56 F O R M O V A N É K R E V N Í E L E M E N T Y ... 56 7.3.1 E rytrocyty (červené krvin ky) ... 57 7.3.2 L eukocyty (bílé krvinky’ ... 57 ) 7.3.2.1 G ranulocyty... 57 7.3.2.2 A g ranulocyty...59 7.3.3 T rom bocyty (krevní destičky) ... 60 7.4 H E M O P O É Z Á (K R V E T V O R B A )...61 7. 4 .1 K rvetvorné o rg á n y ...61 7.4.2 E rytropoéza (vývoj červených krvin e k) ... 61 7.4.3 G ranulopoéza (vývoj g ra n id o c y tů ) ... 62 7.4.4 L ym fopoéza (vývoj lym focytů) ... 62 7.4.5 M onopoéza (vývoj m o n o c y tů ) ... 62 7.4.6 Trom bopoéza (vývoj tro m b o c y tů ) ... 62 Ř E Š E N Í K O N T R O L N Í C H T E S T Ů ... 67 L I T E R A T U R A ... 68 // // 8 9 // // \f
cnb002499591

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC