Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
4., upr. vyd.
Praha : Matfyzpress, 2007
299 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7378-003-6 (brož.) ISBN !80-7378-003-8 (chyb.)
Obsahuje bibliografii na s. 281-290 a rejstříky
Vydavatel: Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy v Praze
000247237
Obsah // Předmluva ? 4. vydání 9 // 1 Popisná statistika 11 // 1.1 Úvod... 11 // 1.2 Míry polohy... 11 // 1.3 Míry rozptýlení... 18 // 1.4 Výběrové momenty... 21 // 1.5 Empirická distribuční funkce ... 22 // 1.6 Třídní rozdělení četností... 23 // 2 Náhodné veličiny 27 // 2.1 Úvod... 27 // 2.2 Momenty... 30 // 2.3 Kvantilová funkce ... 35 // 3 Náhodné vektory 37 // 3.1 Úvod... 37 // 3.2 Varianční matice... 38 // 3.3 Nezávislost... 40 // 3.4 Podmíněná hustota... 42 // 3.5 Aproximace náhodných veličin... 43 // 3.6 Korelační koeficient... 45 // 3.7 Koeficient mnohonásobné korelace... 46 // 3.8 Koeficient parciální korelace... 48 // 4 Transformace náhodných veličin a vektorů 51 // 4.1 Transformace náhodných veličin... 51 // 4.2 Transformace náhodných vektorů... 52 // 4.3 Rozdělení funkce náhodných veličin... 56 // 4.3.1 Metoda výpočtu... 56 // 4.3.2 Rozdělení součtu náhodných veličin... 56 // 4.3.3 Rozdělení podílu náhodných veličin... 60 // 4.4 Transformace stabilizující rozptyl... 62 // 5 Náhodný výběr 67 // 5.1 Prostý náhodný výběr... 67 // 5.2 Uspořádaný náhodný výběr... 68 // 5.3 Náhodný výběr z normálního rozdělení... 70 // 5 // Obsah // 6 Limitní věty 73 // 6.1 Konvergence náhodných veličin... 73 // 6.2 Zákon velkých čísel... 74 // 6.3 Centrální limitní věta... 76 // 7 Jednovýběrové testy 79 // 7.1 Princip testování statistických hypotéz... 79 // 7.2 Normální
rozdělení se známým rozptylem... 81 // 7.3 Testy o rozptylu normálního rozdělení ... 82 // 7.4 Jednovýběrový t test... 84 // 7.5 Jednovýběrový Wilcoxonův test... 86 // 7.6 Znaménkový test... 89 // 7.7 Testy v binomickém rozdělení... 90 // 7.8 Párové testy... 92 // 8 Dvouvýběrové testy 97 // 8.1 Dvouvýběrový t test... 97 // 8.2 Test shodnosti dvou rozptylů... 99 // 8.3 Dvouvýběrový Wilcoxonův test...100 // 8.4 Dvouvýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test...104 // 8.5 Test homogenity dvou binomických rozdělení...107 // 9 Porovnávání několika výběrů 111 // 9.1 Lineární model ...111 // 9.2 Analýza rozptylu jednoduchého třídění...116 // 9.3 Testy shody rozptylů...121 // 9.4 Kruskalův-Wallisův test...123 // 9.5 Dvojné třídění bez interakcí...129 // 9.6 Dvojné třídění s interakcemi...132 // 9.7 Tukeyův test aditivity...134 // 9.8 Friedmanův test...137 // 9.9 Profilová analýza...141 // 9.10 Test homogenity binomických rozdělení...146 // 10 Testy dobré shody 153 // 10.1 Multinomické rozdělení...153 // 10.2 Test x2 při známých parametrech...155 // 10.3 Testy x2 při neznámých parametrech...156 // 10.4 Testy normality...158 // 10.5 Testy Poissonova rozdělení ...161 // 10.6 Kolmogorovův-Smirnovův test...164 // 6 // Obsah // 11 Kontingenční tabulky 167 // 11.1 Test nezávislosti...167 // 11.2 Test homogenity multinomických rozdělení...171 // 11.3 Test x2 ve čtyřpolních tabulkách...172 // 11.4 Interakce
ve čtyřpolních tabulkách...174 // 11.5 Fisherův faktoriálový test...177 // 11.6 McNemarův test...180 // 11.7 Test symetrie...183 // 11.8 Test homogenity marginálních pravděpodobností...184 // 12 Regresní analýza 187 // 12.1 Metoda maximální věrohodnosti ...187 // 12.2 Základní regresní modely...189 // 12.2.1 Přímka procházející počátkem...190 // 12.2.2 Obecná přímka...191 // 12.2.3 Kvadratická regrese...193 // 12.2.4 Regrese se dvěma nezávisle proměnnými...196 // 12.3 Odhad stupně regresního polynomu...197 // 12.4 Metoda umělých proměnných ...200 // 12.5 Ověřování stability modelu...205 // 12.6 Ověřování nezávislosti...208 // 12.7 Nelineární regresní modely...211 // 12.8 Probitová a logitová analýza...218 // 12.9 Ortogonální regrese...221 // 13 Korelační analýza 229 // 13.1 Výběrový korelační koeficient ...229 // 13.2 Výběrový koeficient mnohonásobné korelace ...234 // 13.3 Výběrový koeficient parciální korelace...236 // 13.4 Spearmanův korelační koeficient ...238 // 13.5 Kendallův korelační koeficient...240 // 14 Výběrová šetření 243 // 14.1 Prostý náhodný výběr...243 // 14.2 Odhad průměru...244 // 14.3 Odhad rozptylu...246 // 14.4 Intervaly spolehlivosti pro průměr...247 // 14.5 Odhady poměrné četnosti...248 // 14.6 Poměrový odhad...249 // 14.7 Regresní odhad...251 // 14.8 Stratifikovaný náhodný výběr...252 // 7 // Obsah // 15 Statistické tabulky 257 // TI Kritické hodnoty
w(a) rozdělení N (0,1)...257 // T2 Kritické hodnoty ?? (?)...258 // T3 Kritické hodnoty t/(?) 259 // ?4 Kritické hodnoty wn(a) jednovýběrového Wilcoxonova testu . . 260 // T5 Kritické hodnoty k\\ a k2 pro znaménkový test ...261 // T6 Kritické hodnoty Fmin(a) ...262 // T7 Kritické hodnoty 1K(0,05) pro dvouvýběrový Wilcoxonův test . 266 // T8 Kritické hodnoty W(0,01) pro dvouvýběrový Wilcoxonův test . 267 // T9 Kritické hodnoty Dmin(0,05) dvouvýběrového Kohnogorovova-Smir- // novova testu...268 // T10 Kritické hodnoty Dmin(0,01 ) dvouvýběrového Kolmogorovova-Smir- // novova testu...269 // Til Kritické hodnoty gm)|y(0,05)... 270 // T12 Kritické hodnoty gm,i/(0,01)...271 // T13 Kritické hodnoty hiiU(a)...272 // T14 Kritické hodnoty c/ a)...273 // T15 Kritické hodnoty pro mnohonásobná porovnávání pomocí pořadí 274 // T16 Kritické hodnoty Friedmanova testu...275 // TI7 Kritické hodnoty pro mnohonásobná porovnávání u Friedmanova // testu...276 // T18 Kritické hodnoty Dn(a) pro jednovýběrový Kolmogorovův-Smirnovův test...277 // T19 Meze pro kritické hodnoty Durbinova-Watsonova testu; a = 0,05 278 // T20 Meze pro kritické hodnoty Durbinova-Watsonova testu; ? = 0,01 279 // T21 Kritické hodnoty rn(a) pro korelační koeficient r...280 // T22 Kritické hodnoty 7*5 (a) pro Spearmanův korelační koeficient 7-5 . 280 // Literatura 281 // Jmenný rejstřík 291 // Věcný rejstřík 295 // 8
(OCoLC)187296535
cnb001721155

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC