Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.05.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická, 2013
291 s. : il. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7395-511-3 (brož.)
Monographica ; 11
V prelimináriích: Ústav historických věd, Fakulta filozofická, Univerzita Pardubice
Obsahuje bibliografii na s. 217-247, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
000247247
OBSAH // 1. ÚVOD 9 // 1.1. Dosavadní stav bádání 12 // 1.2. Prameny - možnosti interpretace osobních písemných pramenů // a dobové normativní, didaktické a beletristické literatury 17 // 1.3. Metodický postup práce 21 // 1.4. Cíl práce 22 // 1.5. Časové v)’mezení 24 // 1.6. Vymezení pojmů 24 // 2. REFLEXE ROLE ŽENY A JEJÍHO VZDĚLÁNÍ 35 // 2.1. Představ)’ pedagogů, spisovatelů a duchovních 35 // 2.1.1. Kniha mravů křesťanských pro měšťana a sedláka - ideál křesťanské // manželky a hospodyně podle Jakoba Friedricha Feddersena 47 // 2.1.2. Mladá hospodyňka v domácnosti - prototyp biedermaierovské // manželky definovaný Magdalenou Dobromilou Rettigovou 54 // 2.1.3. Boženka, veselého Kubíčka manželka - Rulíkův model // didaktických spisů pro dívky 59 // 2.1.4. Náboženská výchova dívky základem morálních zásad ženy -společný názor pedagogů, duchovních i autorů beletristických dél 63 // 2.1.5. Vzdělaná matka, dobrá vychovatelka - požadavky všech odborníků 67 // 2.1.6. Pověrčivost jako důsledek špatné úrovně ženské vzdělanosti - // - obavy farářů .. 71 // 2.1.7. Vzdělaná žena ve službách národa? - touha obrozeneckých // spisovatelů a básníků 74 // 2.1.8. Marie Čacká - (nereálný) ideál české básnířky z venkovského // prostředí 82 // 2.1.9. Škola mé štěstí - despekt ke vzdělání v prostředí městské chudiny 86 // 2.2. Reflexe a sebereflexe v dobové korespondenci 91
// 2.2.1. Slohové učebnice a výuka slohu na elementárních školách pro dívky 92 // 2.2.2. „... jejich poslušná dcera“ - genderová role ženy ve světle // epistolárních příruček 99 // 2.2.3. Psaní korespondence jako odraz úrovně vzdělání žen // z řemeslnického prostředí v předmoderní době 105 // 2.2.4. Dopisy udělané jeptišky Josefy Pedálové 110 // 2.2.5. „Doufám, že povinnosti mé s vroucností plnili budu“ - sebereflexe // vzdělání a společenské role ženy z vyšších středních vrstev 112 // 2.2.6. Svět, názory a pocity žen zachycené v korespondenci a reflektované // v epistolárních příručkách 117 // 3. PROCES EDUKACE 121 // 3.1. Škola jako místo vzdělávání a výchovy širokých vrstev obyvatelstva 126 // 3.1.1. Elementární škola, její osnovy a náplň výuky 135 // 3.1.2. Gramotnost obyvatelstva a její vývoj 146 // 3.1.3. Učitel 149 // 3.1.4. Žákyně 157 // 3.1.5. Docházka 160 // 3.1.6. Prakticky zaméřené vzdělávání 165 // 3.2. Rodina jako výchovný a vzdělávací činitel 171 // 3.2.1. Matka ’ 179 // 3.2.2. Otec 184 // 3.3. Vzdělání, výchova a dovednostní formace získané mimo // vlastní rodinu 187 // 3.3.1. Regionální mobilita motivovaná rozšířením vzdělání // v řemeslnických kruzích 187 // 3.3.2. Rozvoj jazykových znalostí - „handl“ vs. škola 193 // 3.3.3. Pobyt ve vzdělávacím ústavu pro dívky z „lepších rodin“ 196 // 3.4. Další edukační činitelé * 199
// 3.4.1. Náboženství 200 // 3.4.2. Četba 203 // 4. ZÁVĚR 212 // 5. SEZNAM POUŽITÝCH PRAMENŮ A LITERATURY 217 // 5.1. Prameny 217 // 5.1.1. Archivní prameny 217 // 5.1.2. Editované prameny a antologie dobových literárních děl 219 // 5.1.3. Odborné publikace (normativní literatura, učebnice, // odborná pojednání) 220 // 5.1.4. Modlitební knihy, životopisy svátých 225 // 5.1.5. Zákoníky, úklady zákonů 225 // 5.1.6. Beletrie (didaktická, zábavná) 225 // 5.1.7. Noviny, časopisy 227 // 5.1.8. Odborné články 228 // 5.1.9. Zábavné a informativní časopisecké příspěvky // (básně, povídky, zprávy) 230 // 5.1.10. Soupisy kněží 231 // 5.2. Literatura 231 // 5.2.1. Monografie 231 // 5.2.2. Sborníky 237 // 5.2.3. Absolventské práce 239 // 5.2.4. Encyklopedie, naučné slovníky, bibliografické soupisy 240 // 5.2.5. Články 240 // 5.2.6. Nepublikované práce 247 // 5.3. Bibliografické databáze na internetu 247 // 6. SUMMARY 248 // 7. PŘÍLOHY 249 // 7.1. Grafy a tabulky 249 // 7.1.1. Seznam grafů v textu 249 // 7.1.2. Seznam tabulek v přílohách 250 // 7.1.3. Seznam grafů v přílohách 250 // 7.2. Ukázky korespondence 257 // 7.2.1. Ediční poznámka 257 // 7.2.2. Rosalie Dvořáková (* cca 1750-1760) 257 // 7.2.3. Anna Hulakovská (1765-1843) 258 // 7.2.4. Josefa Pedálová, pseud. Marie Antonie, Dobrovlastka (1781-1831) 259 // 7.2.5. Magdalena Dobromila Rettigová ( 1785-1759) 261 // 7.2.6. Františka Brychtová ( 1792-1859) 262
// 7.2.7. Barbora Štětková, provdaná Vocelová, pseud. Jaroslava // Litněnská (1818-1846) -.? 264 // 7.2.8. Sofie Podlipská (1833-1897) 268 // 7.3. Ukázky z dobové literatury 269 // 7.3.1. Ediční poznámka 269 // 7.3.2. Jakob Friedrich FEDDERSEN (Václav CHARDA), // Kniha mravů křesťanských pro měšťana a sedláka, // Praha 1786, s. 45-48 270 // 7.3.3. Magdalena Dobromila RETTIGOVÁ, Martha. // Ein belehrendes Unerhaltungsbuch für Mädchen, welche gute Frauen werden wollen, Znojmo 1840, s. 22-23, // 37-42, 51-55, 67-68, 105-122, 131-132 272 // 7.3.4. Vlastimila Růžičková, Pomněnka ze Závisti, 1844 282 // 7.3.5. Marie Čacká, Vesnické písně, 1838, Matčiny písně, 1844 283 // 8. JMENNÝ REJSTŘÍK 284
(OCoLC)852383073
cnb002458243

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC