Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 11.04.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Legislativa
Vyd. 1.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2011
xxxii, 1161 s. : formuláře ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-7357-659-2 (váz.)
Komentáře Wolters Kluwer
"Právní stav publikace je ke dni 14.7.2011"--Rub tit. s.
Obsahuje související zákony a jejich výňatky
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. slovenský text
000247376
OBSAH // Seznam použitých zkratek...XIII // Předmluva...XVII // O autorech...XXI // Úvod...XXIII // ZÁKON č. 20/1987 Sb. // § 1-8 ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení...1 // § 1 Účel zákona...1 // § 2 Kulturní památky...3 // § 3 Prohlašování věcí za kulturní památky...14 // § 4 Národní kulturní památky...25 // § 5 Památkové rezervace...28 // § 6 Památkové zóny...32 // § 6a Plány ochrany památkových rezervací ; // a památkových zón...34 // § 7 Evidence kulturních památek...39 // § 8 Zrušení prohlášení věci za kulturní památku...44 // § 9-20 ČÁST DRUHÁ Péče o kulturní památky...49 // § 9-10 Ochrana a užívání kulturních památek...49 // § 9 (Povinnosti vlastníka a dalších osob)...49 // § 10 (Rozhodnutí o opatřeních)...54 // § 11 Povinnosti správních úřadů, právnických // a fyzických osob...58 // § 12 Oznamovací povinnost vlastníka kulturní památky...66 // § 13 Právo státu na přednostní koupi kulturních památek...69 // § 14 Obnova kulturních památek...72 // § 14a Povolení ? restaurování kulturní památky...105 // § 14b-14c Uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti // uchazeče pro restaurování kulturních památek...116 // § 14b (Posuzování odborné kvalifikace a jiné způsobilosti // uchazeče pro restaurování kulturních památek)...116 // § 14c (Kompenzační opatření)...118 // § 15 Opatření ? zajištění péče o kulturní památky...121 // V
Obsah // § 16 Příspěvek na zachování a obnovu kulturní památky...126 // § 17 Ochranné pásmo...129 // § 18 Přemístění kulturní památky...134 // § 19 Užívání kulturních památek pro vědecký výzkum // nebo pro účely výstavní...141 // § 20 Kulturní památky ve vztahu ? zahraničí...143 // § 21-24 ČÁST TŘETÍ Archeologické výzkumy a nálezy...147 // § 21 Oprávnění ? archeologickým výzkumům...154 // § 21a-21c Uznávání odborné kvalifikace uchazeče // pro provádění archeologických výzkumů...159 // § 21 a (Posuzování kvalifikace uchazeče pro provádění // archeologických výzkumů)...159 // § 21 b (Kompenzační opatření pro archeology) ...163 // § 21 c (Povinnosti osoby oprávněné ? výzkumům)...165 // § 22 Provádění archeologických výzkumů...167 // § 23 Archeologické nálezy...176 // § 23a Vlastnictví movitých archeologických nálezů...185 // § 23b Plány území s archeologickými nálezy...188 // § 24 Náhrada za majetkovou újmu...190 // §25-34 ČÁST ČTVRTÁ Orgány a organizace státní památkové péče ... 193 // § 25 Organizační uspořádání státní památkové péče...193 // §26 Ministerstvo kultury...194 // §27 Památková inspekce...199 // § 27a (Celní úřady a jejich působnost)...201 // § 28 (Krajský úřad)...202 // § 28a (Samostatná působnost kraje)...206 // § 29 Obecní úřad obce s rozšířenou působností...207 // §30 Obec...213 // § 31 Komise státní
památkové péče, konzervátor státní // památkové péče, a zpravodajové státní památkové péče ... 214 // § 32 Odborná organizace státní památkové péče...216 // §33 zrušen...226 // § 34 Oprávnění orgánů a odborné organizace státní // památkové péče...226 // § 35-341 ČÁST PÁTÁ Opatření při porušení povinnosti...232 // § 35-38 Pokuty právnickým osobám a fyzickým osobám // při výkonu podnikání...232 // § 35 (Skutkové podstaty správních deliktů) ...232 // § 36 (Kritéria pro ukládání pokut)...248 // § 37 (Vymáhánípokut za správní delikty)...251 // §38 (Odpovědnostprávnické osoby)...252 // VI // Obsah // § 39-41 Přestupky... 252 // § 39 (Skutkové podstaty přestupků)...252 // § 40 (Vztah k obecným předpisům)...263 // § 41 (Vymáhání pokut za přestupky)...264 // § 42-47 ČÁST ŠESTÁ Ustanovení společná a závěrečná...265 // § 42-45 Ustanovení společná...265 // § 42 (Vztah ? dřívějším právním předpisům)...265 // § 42 a (Přenesená působnost)...284 // § 43 (Práva a povinnosti vlastníků kulturních památek)...285 // § 43a (Poskytování údajů z informačních systémů)...287 // § 44 (Vztah ? zákonu č 18/2004 Sb.)...290 // § 44a (Zvláštní ustanovení ke správním řízením)...291 // § 45 (Zmocněni ? vydání prováděcích právních předpisů)...304 // § 46-47 Ustanovení závěrečná...305 // §46 (Zrušovací ustanovení)...305 // § 47 (Účinnost
zákona)...305 // PŘÍLOHA 1 Třídník specializací restaurátorských prací...306 // PŘÍLOHA 2 Evidenční dotazník žadatele o povolení ? restaurování...307 // PŘÍLOHA 3 Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah // vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice // pro výkon činnosti restaurování...309 // PŘÍLOHA 4 Teoretické a praktické oblasti, které tvoří obsah . // vzdělávání a přípravy vyžadované v České republice pro provádění archeologických výzkumů...310 // VYBRANÁ USTANOVENÍ NOVEL...:...311 // Zákon č. 242/1992 Sb...311 // Zákon č. 361/1999 Sb...313 // Zákon č. 122/2000 Sb...320 // Zákon č. 132/2000 Sb...321 // Zákon č. 146/2001 Sb...327 // Zákon č. 320/2002 Sb...328 // Zákon č. 18/2004 Sb...336 // Zákon č. 186/2004 Sb...344 // Zákon č. 1/2005 Sb...345 // Zákon č. 3/2005 Sb...347 // Nález Ústavního soudu č. 240/2005 Sb...348 // Zákon č. 186/2006 Sb...349 // Zákon č. 203/2006 Sb...353 // Zákon č. 158/2007 Sb...354 // Zákon č. 124/2008 Sb...355 // Zákon č. 189/2008 Sb...356 // Vil // Obsah // Zákon č. 307/2008 Sb...363 // Zákon č. 223/2009 Sb...366 // Zákon č. 227/2009 Sb...367 // Zákon č. 124/2011 Sb...369 // KOMENTÁŘ K VYBRANÝM ČÁSTEM ZÁKONA č. 183/2006 Sb. // Obecně k pojmu „stavební činnosť1... // § 92 Územní rozhodnutí... // § 96 Územní souhlas... // § 105 (Náležitosti ohlášení)... // § 106 (Postup při ohlásení)... // § 107 (Zákaz
ohlásených prací)... // §115 Stavební povolení... // §119 (Užívání staveb)... // § 120 (Oznámení záměru užívat stavbu)... // § 122 Kolaudační souhlas... // § 128 Povolení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení... // § 129 Nařízení odstranění stavby, terénních úprav a zařízení... // § 133 (Podmínky a průběh kontrolní prohlídky stavby)... // § 134 (Opatření při kontrolní prohlídce a rozhodnutí stavebního úřadu) // §176 (Nepředvídané nálezy)... // 370 // 379 // 384 // 391 // 395 // 397 // 398 // 402 // 403 // 404 409 411 414 419 422 // ZÁKLADNÍ POJMY A JEJICH OBSAH // 430 // PŘÍLOHY...465 // Vládní nařízení Č. 55/1954 Sb., o chráněné oblasti // Pražského hradu...467 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 94/1958 Sb., // o Úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu // a Protokolu ? ní...468 // Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (výňatky)...482 // Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních // orgánů státní správy České republiky (výňatky)...489 // Vyhláška ministra zahraničních věcí č. 15/1980 Sb., o Úmluvě o opatřeních ? zákazu a zamezení nedovoleného dovozu, vývozu // a převodu vlastnictví kulturních statků...491 // Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (výňatky)...497 // Zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství // (horní zákon) (výňatky)...502 // Vyhláška
ministerstva kultury České socialistické republiky č. 66/1988 Sb., kterou se provádí zákon České národní rady // č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči...507 // Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích (výňatky)...516 // Vlil // Obsah // Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí č. 159/1991 Sb., // Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví...524 // Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání // (živnostenský zákon) (výňatky)...532 // Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník (výňatky)...536 // Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole...542 // Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (výňatky)...547 // Zákon č. 265/1992 Sb., o zápisech vlastnických a jiných // věcných práv ? nemovitostem (výňatky)...555 // Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského // půdního fondu (výňatky)...558 // Zákon č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky // (katastrální zákon) (výňatky)...561 // Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti // ústavního pořádku České republiky (výňatky)...570 // Zákon č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní // hodnoty...571 // Zákon č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy ? budovám a některé vlastnické vztahy ? bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé zákony
(zákon o vlastnictví bytů) // (výňatky)...594 // Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých // zákonů (lesní zákon) (výňatky)... 601 // Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (výňatky)...607 // Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních // komunikacích (výňatky)...617 // Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou // při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., // o notářích a jejich činnosti (notářský řád) (výňatky)...620 // Nařízení vlády č. 116/1998 Sb., kterým se provádí zákon // č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., o notářích // a jejich činnosti (notářský řád)...624 // Vyhláška č. 26/1999 Sb. hl. m. Prahy, o obecných technických // požadavcích na výstavbu v hlavním městě Praze (výňatky)...625 // Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu ? informacím // (výňatky)...638 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 73/2000 Sb. m. s., // Úmluva o ochraně architektonického dědictví Evropy...644 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2000 Sb. m. s., // Úmluva o ochraně archeologického dědictví Evropy...649 // IX // Obsah // Zákon č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) (výňatky)...654 // Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení) (výňatky)...661 // Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze (výňatky)...666 // Zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostredí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování // vlivů na životní prostředí) (výňatky)...674 // Zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených // kulturních statků...680 // Zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých // zákonů (výňatky)...687 // Zákon č. 49/2002 Z. z., o ochrane pamiatkového fondu...690 // Zákon č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů ? půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění // pozdějších předpisů (výňatky)...710 // Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (výňatky)...719 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 124/2004 Sb. m. s.. // Úmluva o přístupu ? informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu ? právní ochraně v záležitostech // životního prostředí...736 // Zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě // a o změně některých zákonů (výňatky)...751 // Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád...759 // Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích (výňatky)...810 // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č.
13/2005 Sb. m. s.. // Evropská úmluva o krajině...815 // Vyhláška č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, // a o výši paušální částky nákladů řízení (výňatky)...820 // Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu // (stavební zákon) (výňatky)...821 // Zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva // ? pozemku nebo ke stavbě (zákon o vyvlastnění) (výňatky)...857 // Vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb...863 // Vyhláška č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně // plánovací činnosti (výňatky)...887 // Vyhláška č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích // na využívání území (výňatky)...891 // Vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, // veřejnoprávní smlouvy a územního opatření...895 // Vyhláška č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení // stavebního zákona ve věcech stavebního řádu (výňatky)...943 // X // Obsah // Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 71/2007 Sb. m. s.,  // Druhý protokol k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků // za ozbrojeného konfliktu z roku 1954... • • ...947 // Vyhláška č. 187/2007 Sb., kterou se stanoví obsah a náležitosti // plánu území s archeologickými nálezy...957 // Vyhláška č. 420/2008
Sb., kterou se stanoví náležitosti // a obsah plánu ochrany památkových rezervací a památkových zón... 958 // Zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (výňatky)...959 // Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby // (výňatky)... // Vyhláška č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích // zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (výňatky)...973 // Zákon č. 141/1950 Sb., občanský zákoník (výňatky)...975 // Vládní nařízení č. 8/1956 Sb., o odevzdání a převzetí // dokončených staveb nebo jejich částí a i povolení ? jejich uvedení // do trvalého provozu (užívání) (výňatky)...978 // Zákon č. 22/1958 Sb., o kulturních památkách...982 // Zákon č. 84/1958 Sb., o územním plánování (výňatky)...988 // Zákon č. 87/1958 Sb., o stavebním řádu (výňatky)...990 // Zákon č. 65/1960 Sb., o národních výborech (výňatky)...992 // Vládní nařízení č. 91/1960 Sb., o správním řízení (výňatky)...994 // Zákon č. 69/1967 Sb., o národních výborech (výňatky)...997 // Zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) (výňatky)..1004 // Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu // (stavební zákon) (výňatky)...1013 // Vyhláška č. 5/1987 Sb., o dokumentaci staveb...1029 // Zákon č. 425/1990 Sb., o okresních úřadech, úpravě jejich // působnosti a o některých dalších opatřeních s tím souvisejících
(výňatky)... // Nařízení Rady (EHS) č. 3911/92, o vývozu kulturních statků...1133 // Vyhláška č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích // na výstavbu (výňatky)...1136 // Zákon č. 147/2000 Sb., o okresních úřadech (výňatky)...1141 // Přehled souvisejících podzákonných předpisů...1,43 // Statut Národního památkového ústavu...H46 // REJSTŘÍK...1157 // XI
(OCoLC)768556948
cnb002221775

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC