Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.05.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14) Půjčeno:14x 
BK
Referát, resumé
Publikace z konference
V Uherském Hradišti : Slovácké muzeum, c2010
296 s. : il., portréty, faksim. ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-86185-89-7 (brož.)
Studie Slováckého muzea ; 14/2010
chorvatština
Část. přeloženo z chorvatštiny?
200 výt.
Obsahuje bibliografie
Část. slovenský text, anglická a německá resumé
000247799
Tělo jako objekt rituálních úkonů -- Kornélia Jakubíková: Antropológia tela , -- Alexandra Navrátilová: K ritualizaci nahého těla v české obřadní kultuře -- Eva Večerková: Tělo v rituálech magie a věštění -- Josef Varchol: Manipulácia s telom ako objektom rituálneho úkonu v lúbostnej a škodlivé] magii -- ako aj v rituáloch spojených s narodením a svadbou Rusínov-Ukrajincov Slovenska -- Lucia Drahošová: Formovanie identity nevěsty v prípravnom období svadby -- Symbolika těla a jeho součástí -- Vanda Jiřikovská: Vlasy jako symbol osobnosti a předmět rituálních úkonů -- Věra Kovářů: Oči v lidovém umění -- Sylvia Dillnbergerová: Symbolika ruky v sociálnej komunikácii -- Ludmila Tarcalová Ruce k práci, hraní, požehnání -- Romana Habartová: Srdce nejen jako na dlani -- Milena Sečká: Vykročte pravou! aneb Co svazuje naše nohy -- Václav Michalička: Využití a role moči ve venkovském prostředí v minulosti -- Péče o tělo -- Magdalena Rychlíková: Dotyky těla a vody v lidové kultuře -- Marta Kondrová: Ludé povidajú, že su malovaná. Kosmetika a krášlení v minulosti -- Libuše Ruizová: Tělesná hygiena v kulturní historii -- Katarina Nádaská, Božena Adamicová: Prala, mazala, zvárala, chleba pekla, -- syna na vojnu vystrájala alebo Ludová hygiena v Moravskolieskovskej dolině a v okolí -- Anna Hrčková: Formy péče o zdraví těla v lokalitách okresu Nový Jičín -- Markéta Holubová:
Nemoc a léčení těla ve světle svatohorských knih zázraků -- Dana Motyčková: Léčitelé a jejich vnímání těla -- Tělo ve folkloru -- Naděžda Varcholová: Telo v slovesnom folklóre Rusínov Ukrajincov Slovenska -- Jana Tichá: Člověk Valach v písemných pramenech a legendách (konec 18. a % 19. století) Jolana Darulová: Humoristická postava Nácka zprostredia Banskej Štivanice -- Tělo a duše -- Michaela Moravčíková: Telo zo zeme a dych života. Mystický rituál stvorenia golema Slavomíra Očenášová: Duševně a tělesné v biblickom ponímaní a reálnom živote -- evanjelických farárok -- Vladimír Tethal: Tělem k duši -- Blanka Petrákova: Oživlé předměty vyprávějí příběhy aneb Já nejsem dřevo, jsem duch a tělo -- Tamara Tošnerová: Tělo pohledem lékaře duše aneb pohled na psychosomatiku -- Tělo ve výtvarném umění -- Olga Floriánová: Tělo jako symbol v sakrální ikonografii -- Jiřina Todorová: Dvojí pohled fotograf a a cestovatele Richarda Štorcha na ženské tělo Danuše Sedláková: Délky Ježíše Krista a Panny Marie ve sbírkách -- Národopisného oddělení Národního muzea -- Manda Svirac, Marija Ozretič: Lidový oděv v liturgickém roce -- SUMMARY -- Human body as an object of ritual pratices -- Kornélia Jakubíková: The Anthropology of Human Body -- Alexandra Navrátilová: About Ritualization of the Naked Human Body -- in Czech Ceremonial Culture -- Eva Večerková: Body In Magic Rituals and
Fortune Telling -- Josef Varchol: Manipulation With Human Body As an Object of Ritual Practice in Love and Harmful Sorcery And In Rituals Connected With Birth and Marriage In Russian-Ukrainian Communities in Slovakia -- Lucia Drahošová: Forming Bride ’s Identity During the Wedding Preparation Period -- Symbolism of human body and its parts -- Vanda Jiřikovská: Hair As the Symbol of Personality And the Object of Ritual Ceremonies -- Věra Kovářů: Eyes in Folk Art -- Sylvia Dillnbergerová: The Symbolism of Hand in Social Communication -- Ludmila Tarcalová: Hands for Work, Play and Blessing -- Romana Habartová: Heart Not Only on One’s Sleeve -- Milena Sečká: Put One’s Best Foot Forward! What Binds Our Legs Together -- Václav Michalička: The Role and Use of Urine in Rural Environment in the Past -- Body care -- Magdalena Rychlíková: The Contact of Body and Water in Folk Culture -- Marta Kondrová: Cosmetics and Decoration in the Past -- Libuše Ruizová: Body Hygiene in Cultural History -- Katarina Nádaská, Božena Adamicová: She Washed, Rubbed, Cooked, Baked Bread, Fitted Her Son out for the Army or Folk Hygiene in Moravskolieskovská Valley and its Surroundings -- Anna Hrčková: The Forms of Body Health Care in Localities of Nový Jičín Region -- Markéta Holubová; Ilness and Cure of the Body in the Light of The Wholy Mountain Books of Miracles -- Dana Motyčková: Healers and Their Perception of Human Body -- Human body in folklore -- Naděžda Varcholová:
Human Body in the Literary Folklore of -- Russian-Ukrainian Community in Slovakia -- Jana Tichá: Moravian Wallachian Man in Written Records and Legends -- Jolana Darulová: Humorous Character ofNackofrom the Surroundings of Banská Stiavnica -- Human body and soul -- Michaela Moravčíková: Body from the Ground and Breath of Life -- Slavomíra Očenášová: The Spiritual Sphere and Bodily Experience in Biblical -- Perpception and in the Real Life of Protestant Female Vicars -- Vladimir Tethal: By Body and Soul -- Blanka Petrákova: Animated Objects Tell Stories or I Am Not Wood, I am Spirit and Body -- Tamara Tošnerová: Human Body Through the Eyes of Soul Doctor -- or the Look at Psychosomatics -- Human body in fine arts -- Olga Floriánová: Human Body as the Symbol in Sacral Iconography -- Jiřina Todorová: Two Different Looks at Female Body by Photographer -- and Traveller Richard Storch -- Danuše Sedláková: The "Lengths" of Virgin Mary and Jesus Christ -- in the Ethnographic Department of the National Museum -- Manda Svirac, Marija Ozretič: National Costumes in the Liturgical Year -- INHALT -- Der menschliche Körper als Gegenstand der magischen Praktiken -- Kornélia Jakubíková: Anthropologie des Körpers -- Alexandra Navrátilová: Zur Ritualisierung des nackten Körpers in der tschechischen Ritualkultur -- Eva Večerková: Der menschliche Körper in magischen Ritualen und wahrsagerischen Praktiken -- Jozef Varchol: Manipulation am Körper als Gegenstand der
magischen Praktiken der Liebeszauberei, der schädlichen Magie sowie der Geburts und Hochzeitsrituale bei den Ruthenen/Ukrainern in der Slowakei -- Lucia Drahošová: Identitätsgestaltung der Braut vor der Hochzeit -- Symbolik des Körpers und seinen Bestandteile -- Vanda Jiříkovská: Das Haar als Symbol der Persönlichkeit und Objekt der rituellen Akte -- Věra Kovářů: Augen in der Volkskunst -- Sylvia Dillnbergerová: Symbolik der Hand in der sozialen Kommunikation -- Ludmila Tarcalová: Mit den Händen arbeiten, spielen, segnen -- Romana Habartová: Das Herz in der Hand tragen und nicht nur das -- Milena Sečká: Machen Sie den ersten Schritt mit dem rechten Fuß! -- Oder Was bindet unsere Füße? -- Václav Michalička: Nutzung von Urin im ländlichen Umfeld und seine Rolle in der Vergangenheit -- Formen der Körperpflege -- Magdalena Rychlíková: Berührungen zwischen Körper und Wasser in der Volkskultur -- Marta Kondrová: Kosmetik und Verherrlichung in der Vergangenheit -- Libuše Ruizová; Körperhygiene in der Kulturgeschichte -- Katarina Nádaská, Božena Adamicová: Sie wusch, kochte, buk Brot, rüstete für den Weg ihres -- Sohns zum Militär oder Volkshygiene im Tal Moravské Lieskové und Umgebung Anna Hrčková: Formen der Körperpflege zu Gesundheitszwecken im Bezirk Nový Jičín Markéta Holubová: Krankheit und Heilung im Licht der Wunderbücher -- vom Heiligen Berg bei Příbram -- Dana Motyčková: Heilpraktiker und ihre Wahrnehmung des Körpers --
Der menschliche Körper in der Folklore -- Nadá Varcholová: Der menschliche Körper in der Folklore der Ruthenen/Ukrainer in der Slowakei -- Jana Tichá: Walache und sein Charakter in schriftlichen Quellen und Legenden -- Jolana Darulová: Nácek eine humoristische Figur von Banská Stiavnica -- Der menschliche Körper und die Seele -- Michaela Moravčíková: Der Körper aus Erde, der Hauch des Lebens. Mystisches Ritual -- der Erschaffung des Golems -- Slavomíra Očenášová: Das körperlich-seelische Phänomen in der biblischen Auffassung -- und im realen Leben der evangelischen Pfarrerinnen -- Vladimír Teťhal: Mit Leib und Seele -- Blanka Petrákova: Zum Leben erwachte Gegenstände erzählen Geschichten oder -- Ich bin kein Holz, bin Körper und Geist -- Tamara Tošnerová: Der Körper aus Sicht des Seelenarztes oder die Betrachtungsweise -- der Psychosomatik
(OCoLC)681497687
cnb002126109

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC