Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
V Praze : Jos. R. Vilímek, 1892
122 s. ; 24 cm

objednat
Obsahuje bibliografie a bibliografické odkazy
000247841
OBSAH. // Předmluva . Literatura . // I. Vznik... // . § T- Kulturní historie vznikla z »filosofie dějin« ve 2. polovici minulého století. Vico, Montesquieu, Rousseau, Bolingbroke Voltaire, Herder, — § 2. Směr idealně-fibsofický. Kant Hegel — § 3 Směr sociálně-přírodovědecký. Turgot, Condorcet/— § 4-7 Vliv studia filosoficko-historického při pojímání úkolu dějepiscova. Gibbon. »Dějiny lidského rozumu«-, »dějiny lidského pokolení »dějiny člověčenstva«, »dějiny světové«. // II. Rozvoj ... // § 8. První psal »dějiny kulturní« Adelung roku 1782 Kul-íurně-b.storické spisy ze sklonku XVIII. věku. - § 9. Guizotovy »Dejmy vzdělanosti v Evrop«.. Roux-Ferrandův spis podobného obsahu. — § 10. Schlosser, Vehse, Dittmar. Weber. — § 12 Kul-turně-historické spisy Wachsmuthovy. Drumann. — § u Klem-mova všeobecná kult. historie. Spis Kolbův. — 812 Práce Hanu šovy. - § I4. Laurent, Dean. V g Theorie B ckleova a ľn význam  § »6. Heilwald. Materialismus v dějepisectví kulturním a jeho odpůrci. - § 17. Výtky, činěné historii politické, a velebení historie kulturní. — § 18. Nepravé pojmy o historii kulturní: Plané theo-retisovam. Sbírání kuriosit. Liebig, Du Bois-Reymond. - 8 io Protest politických historiků. Lorenz - Schäfer. — 8 20. Gotthein proti Schäferovi. — § 21. Výčitky, kulturní historii činěné: látka její prý nesčíslná, látka její prý není žádná, nemá
prý definice nepatři mez; vědy. Vyvrácení výtek těchto. — § 22. Bernheim hájí kult. historie, uznává její místo vedle polit, historie a vítá — L23* Ldobě moderní je kult. historie ve světě vědeckém uznávaná In vyučování dějepisu dbáno kult. historie. — § 24. Definice kult. historie a glossy ji vysvětlující a odůvodňující. — 82? Rozbor studia kulturně-historického: sbírání látky, její spracování methodou pnrovnavací. // 25 // III. // Stručný přehled literatury kulturně-historické. . . // Literatura theoretických spisů o kultuře, jejím pojmu a pod.’: 26 bt ruská — § 27. Lit. polská. — § 28. Lit. anglická. — // I f nT°llZíá- ~ § 3°- Lit  mecká. - § 31. Lit. italská. * ll\Ku]t\h!Tnk těZ1 Z vys]edkä Prehistorie, anthropologic. — § 33. Lmguistická palaeontologie. — § 34. Anthropogeograiie, socio-logicka mesologie. — § 35. Ethnografie, lidověda (folklore). — ö 30. Spisy o kultur, historii všeobecné. — § 37. Kult. historie // Strana // I // 5 // — 24 // 63 // 102 // Strana // starověká. § 38. Spisy o kultuře čínské, staroindické. — § 39. Spisy kultuře babylonsko-assyrské, židovské. — § 40. Spisy 0 kultuře egyptské. — § 41. Zárodky evropské kultury. — § 42. Kultura řecká a římská. Přechod ze starověku do středověku. —’ § 43. Literatura o významu křesťanství pro kulturu. — § 44. Za-cátky kultury středověké Byzancie. Arabská vzdělanost.
Výpravy krizové. Rytířství. — § 45. Renaissance, humanismus. Spisy o kultuře XVI XIX. věku. — § 46. Atlasy kulturně-historické. — § 47 Kalie, Španělsko. — § 48. Literatura o kulturní historii francouzské a anglické. — § 49. Německá literatura kulturně-histo-rická. § 50. Spisy o kultuře švédské a norské. — § 51. Spisy o dějinách vzdělanosti národů říše rakousko-uherské. — § 52 Literatura slovanská. — § 53. Lužičtí Srbové. Poláci. — § ka. ru1 sové. — § 55- Jihoslované. // Česká literatura... , // § 56. Idea kult. historie vniká do Čech. Šafaříkovy a Palackého výroky o dôležitosti kult. historie. — § 57. Krolmus, Tomíček, Lányi, Hübsch. § 58. ??? Překlad Guizotova spisu — § 59. Jak. Malý o významu kult. historie. — § 60. Výklad Štorchův o témž. — § 61. Časopis česk. Musea. Památky archaeologické Rybička, Zap. Gindely, Zoubek, Josef a Hermenegild Jireček, Erben, Mikovec, Hanuš. — § 62. Vocel a jeho stanovisko — § Ó3. Úvaha Lieftrunkova o kult. dějepisectví. — § 64. Svátek. Dvorský. Adámek. Winter. Sedláček. § 65. Pokusy kulturního dějepisu českého od E. A. Slavíka a Klim. Čermáka. — § 66. Historikové čeští všímají si momentu kulturního. — § 67. Brandi, Dudík, Bartoš, Prásek. — § 68. Názvosloví: Historie kulturní, dějiny osvěty a vzdělanosti. — Závěr. // 122 // o
cnb001007932

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC