Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Olomouc : Bioinstitut, 2010
440 s. : il. (převážně barev.), mapy, portréty ; 25 cm

objednat
ISBN 978-80-87371-10-7 (Bioinstitut ; váz.) ISBN !978-80-8731-10-7 (chyb.)
Obsahuje bibliografii a rejstřík
000247902
A Agroekologie vznik a rozvoj zemědělství -- 1 Rozvoj zemědělství vedoucí k zajištění produkce a udržitelnosti agroekosystémů -- 1.1 Rozvoj zemědělství -- 1.2 Rozvoj samozásobitelských zemědělských systémů ve světě -- 1.3 Rozvoj zemědělských systémů ve střední Evropě na příkladu ČR -- 1.4 Dlouhodobá udržitelnost zemědělských systémů -- 2 Produkce komodit v globalizovaném světě -- 2.1 Pěstování obilovin ve světě -- 2.2 Chov skotu ve světě a produkce hovězího masa -- 2.3 Systém chráněných zeměpisných označení a značení biopotravin -- 3 Environmentální problémy současného zemědělství a vývoj vztahů člověka k přírodě a krajině -- 3.1 Environmentální problémy intenzivního zemědělství a cesta k udržitelnému rozvoji -- 3.2 Krajina a environmentální etika -- B Agroekologie složky agroekosystémů a jejich vzájemné interakce -- 4 Agroekologie jako vědecká disciplína, přírodní ekosystém a agroekosystém -- 4.1 Agroekologický přístup cesta pro navrhování dlouhodobě udržitelných zemědělských systémů -- 4.2 Přírodní ekosystém a agroekosystém -- 4.2.1 Co je to ekosystém? -- 4.2.2 Fotosyntéza jako vstupní brána energie do ekosystému -- 4.2.3 Produktivita a produkce ekosystému -- 4.2.4 Potravní řetězce a trofická struktura ekosystému -- 4.2.5 Tok energie ekosystémem -- 4.2.6 Dekompozice organické hmoty -- 4.2.7 Koloběhy látek v ekosystému -- 4.2.8 Rozdíl ve
fungování přirozeného ekosystému a agroekosystémů shrnutí -- 5 Ekologické faktory, podmínky a zdroje v kontextu zemědělství -- 5.1 Faktory prostředí obecně -- 5.2 Světlo a fotosyntéza -- 5.3 C3,C4, CAM rostliny -- 5.4 Teplota -- 5.5 Voda -- 5.6 Minerální výživa -- 5.7 Půdní reakce (pH) -- 5.8 Pastva -- 5.9 Vzájemná provázanost -- 6 Energie v agroekosystémech -- 6.1 Sluneční energie -- 6.2 Distribuce slunečního záření na zemském povrchu -- 6.3 Distribuce sluneční energie na suchém povrchu a v porostu -- 6.4 Energetická účinnost tvorby biomasy -- 6.5 Evapotranspirace -- 6.6 Kritéria udržitelného hospodaření v krajině -- 7 Zemědělská produkce ve vztahu ke klimatickým podmínkám -- 7.1 Základní klimatická charakteristika ČR -- 7.2 Klima a pěstování rostlin -- 8 Půda jako oživený subsystém -- 8.1 Edafon a jeho význam při tvorbě půd -- 8.2 Dekompozice organické hmoty a tvorba humusu -- 8.3 Role edafonu v dekompozici organické hmoty -- 8.4 Koloběh dusíku -- 8.5 Koloběh fosforu -- 9 Interakce a dynamika populací v agrocenózách -- 9.1 Populace jako dynamický systém -- 9.2 Populační systém -- 9.3 Růst populace a jeho míry -- 9.4 Struktura populace -- 9.5 Růst populace závislý na hustotě -- 9.6 Instraspecifické interakce -- 9.7 Interspecifické interakce -- 9.8 Interspecifická kompetice -- 9.9 Predace a biologická kontrola škůdců -- 10 Biodiverzita agroekosystémů -- 10.1 Co je to biodiverzita a
jak ji měřit? -- 10.2 Zemědělství jako stěžejní hráč při formování biodiverzity -- 11 Genetické zdroje rostlin -- 11.1 Charakteristika a význam genetických zdrojů rostlin -- 11.2 Genetické zdroje rostlin ve světě, mezinárodní spolupráce -- 11.3 Genetické zdroje rostlin v České republice -- 11.4 Základní aktivity pro uchování a využívání genetických zdrojů rostlin -- 11.5 Využití genetických zdrojů rostlin -- 11.6 Genetické zdroje rostlin a klimatické změny -- 11.7 Agrobiodiverzita a její význam -- 12 Doprovodné rostliny -- 12.1 Vymezení pojmů -- 12.2 Fyziognomie a struktura porostů -- 12.3 Ekologie a dynamika -- 12.4 Variabilita -- 12.5 Ohrožení, management -- 13 Choroby a škůdci v agroekosystémech -- 13.1 Koncepce choroby -- 13.2 Příklady typů chorob rostlin a možnosti ochrany v dlouhodobě udržitelných systémech -- 13.3 Pojem škůdců v agroekosystémech -- 13.4 Příklady typů škůdců a možnosti biologické ochrany v dlouhodobě udržitelných systémech -- 14 Vývoj agroekosystémů, jejich rovnováha a stabilita -- 14.1 Ekologická sukcese -- 14.2 Teorie sukcese a její praktický význam -- 14.3 Rovnováha agroekosystémů -- 14.4 Stabilita agroekosystémů -- C Agroekologie plánování souladu produkce i rozmanitosti krajiny -- 15 Optimalizace agrosystémů na orné půdě s ohledem na dlouhodobou udržitelnost -- 15.1 Střídání plodin osevní postupy -- 15.2 Problematika zpracování půdy z pohledu
dlouhodobé udržitelnosti -- 15.3 Udržitelné hospodaření z pohledu protierozní ochrany -- 16 Bilance živin jako základ při plánování výživy rostlin -- 16.1 Základní živiny -- 16.2 Další makroelementy -- 16.3 Vybrané mikroelementy -- 16.4 Příklad bilance základních makroelementů v zemědělském podniku -- 17 Management ochrany rostlin v dlouhodobě udržitelných systémech produkce -- 17.1 Znalostní systémy ochrany rostlin na příkladu ekologického zemědělství -- 17.2 Zásady integrované ochrany rostlin -- 17.3 Zásady ochrany rostlin v ekologickém zemědělství -- 18 Společenstva luk a pastvin jako složitý a harmonicky fungující systém -- 18.1 Travinobylinné porosty mírného pásma -- 18.2 Struktura a druhové složení travinobylinných porostů -- 18.3 Vliv sečení na luční porost -- 18.4 Rozdíly mezi lučními a pastevními porosty -- 18.5 Produkčnía mimoprodukční funkce travinných porostů -- 18.6 Hospodaření na travních porostech z hlediska bezobratlých dva příklady za všechny -- 18.7 Možnosti ochrany ptactva na travních porostech -- 19 Holistický přístup k problematice plánování zemědělské krajiny -- 19.1 Ekologické atributy ekosystémů a krajiny střední Evropy -- 19.2 Holistický přístup v managementu území -- 19.3 Udržitelný rozvoj a významné dokumenty na ochranu krajiny -- 19.4 Nástroje pro optimalizaci využití území a plánování krajiny -- 19.5 Krajinné plánování v praxi --
20 Zemědělství v ochraně přírody a krajiny -- 20.1 Původ naší flóry a fauny, zemědělec jako pozitivní činitel -- 20.2 Zemědělství od středověku po současnost -- 20.3 Hospodaření podporující ochranu přírody -- 20.4 Struktura krajiny -- 20.5 Péče o chráněná území -- 20.6 Kroky k realizaci opatření ochrany přírody a krajiny v zemědělském podniku -- 20.7 Příklad opatření na podporu druhově bohatých polních společenstev -- 20.8 Ochrana přírody na orné půdě modelový příklad ptáci
(OCoLC)746836629
cnb002189962

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC