Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.04.2024. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(25) Půjčeno:25x 
BK
EB
Vyd. 2.
Praha : Portál, 2008
380 s. : il. ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   Plný text PDF 
   * Návod pro Bookport 
   * Návod pro vzdálený přístup 

objednat
ISBN 978-80-7367-502-8 (váz.)
ISBN 978-80-262-0232-5 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Určeno studentům sociální práce, sociální pedagogiky a příbuzných oborů, sociálním pracovníkům v praxi, pracovníkům v oblasti sociální politiky, státní správy a dalším
Popsáno podle tištěné verze
000248166
¦ // Obsah // 1 Úvod: Cíle a úrovně sociální práce... 11 // Literatura ... 17 // ČÁST I // Sociální práce jako profese... 19 // 2 Profesní etika... 21 // 2.1 Základní definice ... 21 // 2.2 Uplatnění etiky v sociální práci... 22 // 2.3 Sociální práce a sociální stát... 25 // 2.4 Etické teorie... 26 // 2.5 Hodnoty v sociální práci... 33 // 2.6 Charakteristika profese a etický kodex... 39 // 2.7 Etický kodex a byrokratická organizace... 43 // 2.8 Role sociálního pracovníka a způsoby přístupu ? praxi... 44 // 2.9 Závěr... 47 // Literatura... 48 // 3 Nároky sociální práce a syndrom vyhoření... 51 // 3.1 Obecné předpoklady a dovednosti pracovníka pomáhající // profese ... 52 // 3.2 Syndrom vyhoření ... 55 // 3.3 Syndrom pomáhajících... 59 // Literatura... 59 // 4 Dobrovolnická práce... 61 // Literatura... 63 // 5 // OBSAH // ČÁST II // Případová práce... 65 // 5 Případová práce... 67 // 5.1 Hodnota jedince... 68 // 5.2 Jedinečnost a sebeurčení... 69 // 5.3 Problémy řešené v sociální případové práci... 69 // 5.4 Komunikace s klientem... 75 // Literatura... 81 // 6 Poradenství... 83 // 6.1 Sociální poradenství... 84 // 6.2 Pomoc a poradenství ... 85 // 6.3 Poradce... 91 // 6.4 Vedení poradenského rozhovoru... 97 // 6.5 Shrnutí... 114 // Literatura... 116 // 7 Krizová intervence... 119 // 7.1 Pojem krize... 119 // 7.2 Příčiny krize... 121 // 7.3 Chování člověka v krizi... 123 // 7.4 Typy
krizí... 124 // 7.5 Průběh krize... 126 // 7.6 Řešení krize: svépomoc a vzájemná pomoc... 128 // 7.7 Krizová intervence ... 129 // Literatura... 134 // 8 Mediace ... 135 // 8.1 Principy konstruktivních řešení konfliktů... 135 // 8.2 Mediace - metoda vyjednávání založená na zájmech... 136 // 8.3 Metoda mediace a její cíle ... 138 // 8.4 Principy mediace a její výhody... 139 // 8.5 Role a dovednosti mediátora... 140 // 8.6 Proces mediace a jeho fáze... 143 // 8.7 Typy vhodných a nevhodných sporů pro mediaci... . 148 // 8.8 Mediace v ČR... 149 // 8.9 Závěrečné shrnutí... 150 // Literatura... 150 // 6 // OBSAH // část m // Práce se skupinou...151 // 9 Skupinová práce... 153 // 9.1 Skupinové aktivity ... 153 // 9.2 Skupinová psychoterapie... 158 // 9.3 Hnutí svépomocných a podpůrných skupin ... 166 // 9.4 Vliv technického rozvoje na skupiny... 167 // Literatura... 168 // 10 Streetwork... 169 // 10.1 Pojem Streetwork... 169 // 10.2 Historie streetworku... 170 // 10.3 Zavedení streetworku v České republice... 171 // 10.4 Cílové skupiny streetworku... 173 // 10.5 Formy práce a typy činnosti... 174 // 10.6 Prostorové zázemí... 177 // Literatura... 177 // ČÁST IV // Práce s dětmi a s rodinou...179 // 11 Práce s rodinou... 181 // 11.1 Rodina jako podpůrná instituce... 181 // 11.2 Klíčové koncepty soudobých teorií rodiny ... 184 // 11.3 Hodnocení rodiny... 189 // 11.4 Typy služeb poskytovaných rodinám... 195 // Literatura...
200 // 12 Posuzování potřeb ohroženého dítěte... 201 // 12.1 Komplexní, interdisciplinární a týmový přístup ? ohroženým // dětem a role sociálního pracovníka... 203 // 12.2 Potřeby a posuzování podmínek pro jejich uspokojování ... 205 // 12.3 Pomocné modely pro posuzování situace ohroženého dítěte . . 215 // 12.4 Posouzení vhodnosti řešení... 222 // 12.5 Rozhodování v oblasti náhradní rodinné péče... 224 // 12.6 Závěr... 227 // Literatura...•... 228 // 13 Videotrénink interakcí... 231 // 13.1 Vývoj VTI a obecné principy metody... 231 // 13.2 Východiska použití VTI v praxi... 233 // 13.3 Metodika... 234 // 7 // OBSAH // 13.4 Typologie problémů... 235 // 13.5 Průběh VTI... 236 // 13.6 Principy kontaktu... 243 // 13.7 Plán pomoci ... 246 // Literatura...•... 249 // ČÁST V // Komunitní práce... 251 // 14 Komunitní práce ... 253 // 14.1 Vyjasnění pojmů... 253 // 14.2 Historie komunitní práce u nás a v zahraničí... 255 // 14.3 Současná situace komunitní práce v CR... 257 // 14.4 Komunitní práce v zahraničí - trendy a výhledy... 261 // 14.5 Proces komunitní práce... 262 // 14.6 Komunitní pracovník... 266 // 14.7 Znaky dobrého komunitního projektu... 267 // Literatura... 269 // 15 Hromadná neštěstí a jejich zvládání... 271 // 15.1 Hromadné neštěstí, definice a jeho druhy... 271 // 15.2 Následky hromadných neštěstí... 272 // 15.3 Oběti hromadných neštěstí... 273 // 15.4 Nej častější
reakce obětí na setkání s hromadným neštěstím . 274 // 15.5 Zpracování zážitku hromadného neštěstí... 279 // 15.6 Poskytování pomoci obětem traumatizující události... 281 // 15.7 Záchranný systém... 282 // 15.8 Zvládání zátěže u pracovníků, // kteří pomáhali při hromadném neštěstí... 286 // Literatura... 287 // CAST VI // Makrometody...289 // 16 Analýza sociálních potřeb kraje, obce a regionu ... 291 // 16.1 Potřeba analýzy... 292 // 16.2 Vymezení pojmu „sociálně-demografická analýza“... 294 // 16.3 Technický projekt analýzy... 295 // 16.4 Shromažďování dat, informací a materiálů ? analýze ... 297 // 16.5 Zpracování sociálně-demografických dat... 302 // 16.6 Sjmtetizace poznatků a jejich prezentace... 304 // Literatura... 308 // 8 // OBSAH // 17 Systémové projekty ... 309 // 17.1 Systémové projekty jako součást makropraxe v sociálni práci . 309 // 17.2 Systémová stránka individuálních a skupinových problémů . 310 // 17.3 Postoj pracovníka k systému... 310 // 17.4 Aktéři systémové změny... 313 // 17.5 Definice problému, jeho rozsahu a naléhavosti... 315 // 17.6 Kontexty plánované změny... 317 // 17.7 Strategie řešení... 321 // Literatura... 323 // ČÁST Vil // Řízení sociální práce... 325 // 18 Management v sociální práci... 327 // 18.1 Management jako pojem a proces... 327 // 18.2 Management jako skupina lidí... 328 // 18.3 Management v sociální práci... 328
18.4 Manažer ... 329 // 18.5 Sociální sektor... 332 // 18.6 Organizace... 333 // 18.7 Finance... 335 // 18.8 Lidské zdroje... 338 // 18.9 Marketing ... 345 // 18.10 Závěr... 347 // Literatura... 347 // 19 Supervize ... 349 // 19.1 ?alintovské skupiny... 350 // 19.2 Supervize v ČR... 351 // 19.3 Formy a cíle supervize ... 352 // 19.4 Kompetence supervízora... 357 // 19.5 Pozice supervízora a supervidovaného... 359 // 19.6 Supervizní kontrakt (dohoda)... 361 // 19.7 Podmínky úspěšné supervize v organizaci... 363 // Literatura... 364 // ČÁST Vlil . // Příloha...367 // Etický kodex sociálních pracovníků ČR... 369 // Rejstřík... 373 // 9
(OCoLC)316298654
cnb001820147

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC