Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.10.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:62x 
BK
EB
3., upr. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 2013
497 s. : barev. il. ; 27 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-4788-0 (váz.)
ISBN 978-80-247-9210-1 (online ; pdf)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
Popsáno podle tištěné verze
000248199
OBSAH // PŘEDMLUVA ? 1. A 2. VYDÁNÍ // XIII // PŘEDMLUVA KE 3. VYDÁNÍ // XIV // SYSTEMA GASTROPULMONALE - SYSTÉM GASTROPULMONÁLNÍ ...1 // Genetické faktory a molekulární mechanismy vývoje trávicího systému (M. Grim).7 // SYSTEMA DIGESTORIUM - SYSTÉM TRÁVICÍ...14 // Obecná stavba trubice trávicí...14 // Žlázy trubice trávicí...16 // Cavitas oris - dutina ústní...16 // Vestibulum oris - předsíň dutiny ústní...16 // Labia oris - rty...17 // Stavba rtů...17 // Vývoj rtů...17 // Bucca - tvář...20 // Gingiva - dáseň...21 // Cavitas oris propria - vlastní dutina ústní...21 // Dentes - zuby...22 // Stavba zubu...24 // Upevnění zubu v alveolu...26 // Popis zubů...28 // Chrup jako celek; skus...31 // Prořezávání zubů - erupce...37 // Výměna zubů...38 // Opotřebení zubů...41 // Lingua-jazyk...42 // Sliznice jazyka...45 // Musculi linguae - svaly jazyka...47 // Palatum - patro ...51 // Palatum durum - tvrdé patro...51 // Palatum molle - měkké patro ...52 // Tonsilla palatina — mandle patrová ...56 // Glandulae oris - slinné žlázy úst...58 // Glandulae salivariae minores...58 // Glandulae salivariae majores...60 // Pharynx - hltan ...63 // Pars nasalis pharyngis - nosohltan...63 // Pars oralis pharyngis - ústní část hltanu...66 // Pars laryngea pharyngis - hrtanová část hltanu...67 // Stavba stěn hltanu...67 // Sliznice hltanu...67 // Podslizniční vazivo hltanu...67 // Svalovina hltanu...67 // Tunica adventitia...70
// Prostory kolem hltanu...71 // Oesophagus-jícen...74 // Stavba stěn jícnu ...78 // Sliznice jícnu...78 // Podslizniční vazivo jícnu ...78 // Svalovina jícnu...79 // Povrchová vrstva jícnu...79 // Rentgenový obraz jícnu...80 // Gaster - žaludek...81 // Tvar, poloha a velikost žaludku...83 // Tvar žaludku...83 // Poloha a projekce žaludku...83 // Vztahy žaludku ? okolí ...84 // Závěsy žaludku...85 // Velikost žaludku...86 // Stavba stěn žaludku...86 // Sliznice žaludku...86 // Podslizniční vazivo žaludku...89 // Svalovina žaludku...89 // Serosní povlak žaludku ...90 // Rentgenový obraz žaludku...90 // Intestinum tenue - tenké střevo...97 // Stěna tenkého střeva ...98 // Sliznice tenkého střeva...98 // Slizniční vazivo tenkého střeva ...101 // Lamina muscularis mucosae...101 // Podslizniční vazivo tenkého střeva ...101 // Svalovina tenkého střeva...101 // Tunica serosa...101 // Úseky tenkého střeva...103 // Duodenum - dvanáctník...103 // Projekce duodena...104 // Zvláštnosti duodena...104 // Rentgenový obraz duodena... 106 // Jejunum et ileum - lačník a kyčelník...107 // Orientace na střevní kličce...109 // Rentgenový obraz jejuna a ilea...109 // Intestinum crassum - tlusté střevo... 112 // Stěna tlustého střeva ... 113 // Sliznice tlustého střeva... 113 // Slizniční vazivo tlustého střeva ... 115 // Lamina muscularis mucosae... 115 // Podslizniční vazivo tlustého střeva... 115 // Svalovina tlustého
střeva... 115 // Serosa tlustého střeva... 115 // Úseky tlustého střeva a jejich vztahy ? okolí... 116 // Caecum - slepé střevo...116 // Appendix vermiformis - červovitý výběžek... 116 // Colon - tračník... 118 // Colon ascendens - tračník vzestupný... 118 // Colon transversum - tračník příčný...120 // Colon descendens - tračník sestupný ...121 // Colon sigmoideum - esovitá klička...121 // Rectum - konečník...122 // Rentgenový obraz tlustého střeva...128 // Pancreas - slinivka břišní...135 // Caput pancreatis - hlava pankreatu ...135 // Corpus pancreatis - tělo pankreatu...135 // Cauda pancreatis - ohon pankreatu ...135 // Stavba pankreatu...136 // Pars exocrina pancreatis - exokrinní složka pankreatu ...136 // Pars endocrina pancreatis - endokrinní složka pankreatu...137 // Poloha a vztahy pankreatu ...138 // Preparační přístupy ? pankreatu...139 // Hepar-játra...143 // Tvar a členění jater... 144 // Facies visceralis...145 // Otisky okolních orgánů na játrech...147 // Poloha, projekce a fixace jater ...147 // Poloha jater...147 // Proj ekce j ater...148 // Fixace jater...149 // Stavba jater...149 // Jatemí buňka - hepatocyt ...149 // Průtok krve j átry...151 // Segmenty jatemí tkáně...152 // Pars hepatis sinistra...152 // Pars hepatis dextra...152 // Funkční jednotky jatemí tkáně...154 // Žlučové cesty ...154 // Intrahepatické žlučové cesty...154 // Extrahepatické žlučové cesty...154 // Peritoneum
- pobřišnice...163 // Stavba a členění pobřišnice...163 // Cavitas peritonealis - dutina pobřišnicová ...164 // Pars supramesocolica (cavitatis peritonealis) ...165 // Pars inframesocolica (cavitatis peritonealis)...169 // Peritoneum v pánvi...174 // Nástěnné peritoneum na přední břišní stěně...174 // Závěsy orgánů...176 // Závěsy v pars supramesocolica ...176 // Závěsy v pars inframesocolica...178 // Vývoj situs viscemm a závěsů...178 // SYSTEMA RESPIRATORIUM - SYSTÉM DÝCHACÍ ...186 // Nasus externus - zevní nos...186 // Cavitas nasi - dutina nosní... 188 // Vestibulum nasi - předsíň dutiny nosní...188 // Cavitas nasi propria - vlastní dutina nosní...188 // Septum nasi - přepážka nosní...189 // Stěny nosní dutiny...189 // Prostory a průchody nosní dutiny...190 // Sliznice nosní dutiny...190 // Sinus paranasales - vedlejší nosní dutiny...192 // Sinus maxillaris - dutina horní čelisti...192 // Sinus frontalis - dutina (kosti) čelní...193 // Sinus ethmoidales - dutiny (sklípky) kosti čichové...194 // Sinus sphenoidalis - dutina kosti klínové...194 // Ústí jednotlivých útvarů do nosních průchodů ...194 // Aplikovaná anatomie oblasti nosní dutiny...195 // Larynx-hrtan...198 // Cartilagines laryngis - chrupavky hrtanu...198 // Cartilago thyroidea - chrupavka štítná...199 // Cartilago cricoidea - chrupavka prstencová...200 // Cartilago arytenoidea - chrupavka hlasivková...200 // Cartilago epiglottica - chrupavka
příklopky hrtanové...200 // Drobné chrupavky hrtanu ...200 // Spojení chrupavek hrtanu...201 // Klouby hrtanu ...201 // Syndesmosy hrtanu...202 // Svaly hrtanu...202 // Podslizniční vazivo hrtanu...205 // Dutina hrtanu...205 // Sliznice hrtanu...207 // Pohlavní rozdíly hrtanu...208 // Funkce hrtanu...208 // Anatomicko-klinické vztahy hrtanu...209 // Rentgenový obraz hrtanu...210 // Trachea - průdušnice...213 // Stavba stěn průdušnice...218 // Anatomicko-klinické poznámky...218 // Bronchi - průdušky...220 // Bronchus principalis dexter et sinister...220 // Bronchi lobares et segmentales - lalokové a segmentové bronchy...220 // Stěny bronchů...:...222 // Vztahy bronchů ? okolním útvarům...222 // Pulmones - plíce...223 // Laloky plic...228 // Vlastnosti plieni tkáně...228 // Členění plic a intrapulmonální větvení bronchů...229 // Další větvení bronchů...229 // Dýchací odstavce plic a jejich bronchy...231 // Výstelka v alveolech, v arbor alveolaris a v arbor bronchialis ...234 // Vazivo plic...236 // Arteria pulmonalis...236 // Rentgenový obraz plic ...237 // Variace a vrozené vady plic...240 // Vývoj plic a jeho molekulární mechanismy (M. Grim)...241 // Pleura - pohrudnice a poplicnice ...245 // Pleura visceralis...245 // Pleura parietalis ...245 // Hranice plic ...248 // Mechanika plic při dýchání...252 // Dýchací svaly...252 // Dýchání...253 // Mediastinum...254 // Rozdělení mediastina...255 // Mediastinum posterius
- zadní mediastinum...255 // Mediastinum anterius - přední mediastinum ...260 // Přední homi mediastinum...260 // Přední dolní mediastinum...260 // SYSTEMA UROGENITALE-SYSTÉM MOČOPOHLAVNÍ...263 // SYSTEMA URINARIUM-SYSTÉM MOČOVÝ...265 // Renes - ledviny...265 // Stavba ledviny...267 // Stavební složky nefronu a jejich funkce...272 // Regulační mechanismy v ledvině...274 // Cévy ledviny...276 // Arterie ledviny...276 // Větvení tepen uvnitř ledviny...276 // Žilní odtok z ledviny...280 // Poloha a fixace ledvin...281 // Poloha ledvin...281 // Fixace ledvin...284 // Rentgenový obraz ledvin...284 // Calices renales - kalichy ledvinové; pelvis renalis - pánvička ledvinová...291 // Stavba kalichů a pánvičky ...292 // Poloha a projekce pánvičky...293 // Rentgenový obraz kalichů a pánvičky ...293 // Ureter - močovod ...294 // Stavba ureteru...295 // Funkce ureteru ...296 // Rentgenové zobrazení ureterů...296 // Vesica urinaria - měchýř močový...297 // Tvar močového měchýře...297 // Stavba močového měchýře...298 // Funkce močového měchýře...303 // Syntopie a fixace močového měchýře...304 // Vyšetření a rentgenový obraz močového měchýře...306 // Urethra feminina - ženská trubice močová...307 // Poloha urethry...308 // Fixace urethry...309 // Stavba urethry...309 // Funkce močového měchýře a urethry u ženy...310 // Vývoj močového systému a jeho molekulární mechanismy (M. Grim)...312 // Vývoj močového
měchýře a močové trubice ...316 // SYSTEMA GENITALE - SYSTÉM POHLAVNÍ ...318 // Organa genitalia masculina - mužské pohlavní orgány...318 // Organa genitalia masculina interna - mužské vnitřní pohlavní orgány...319 // Testis-varle...319 // Stavba tubuli seminiferi contorti...322 // Vmezeřená tkáň varlete ...326 // Odvodné cesty varlete...326 // Epididymis - nadvarle...327 // Stavba epididymis...328 // Descensus testium - sestup varlat...332 // Scrotum - šourek...332 // Funkce skrota...333 // Ductus deferens - chámovod ...333 // Stavba ductus deferens...336 // Funiculus spermaticus - provazec semenný...337 // Glandulae vesiculosae - měchýřkové žlázy...338 // Stavba měchýřkových žláz...338 // Syntopie měchýřkových žláz...339 // Prostata - žláza předstojná...341 // Stavba tuboalveolámích žláz prostaty...344 // Vyústění žláz prostaty v pars prostatica urethrae...345 // Urethra masculina - mužská trubice močová...345 // Průběh urethry...348 // Stavba urethry...348 // Funkce močového měchýře a močové trubice u muže...349 // Organa genitalia masculina externa - mužské zevní pohlavní orgány...351 // Penis-pyj...351 // Stavba penisu...353 // Organa genitalia feminina - ženské pohlavní orgány...357 // Organa genitalia feminina interna - ženské vnitřní pohlavní orgány...358 // Ovarium - vaječník...358 // Poloha a zevní popis ovaria ...358 // Stavba ovaria...360 // Cortex ovarii...360 // Ovariální (ovulační)
cyklus ...363 // Medulla ovarii...365 // Tuba uterina - vejcovod...365 // Poloha a fixace vejcovodu...366 // Stavba vejcovodu...368 // Rentgenový obraz vejcovodu ...369 // Uterus - děloha ...369 // Velikost dělohy...372 // Stavba dělohy...373 // Poloha a fixace dělohy...377 // Útvary při děloze v ligamentum latum uteri...379 // Rentgenový obraz dělohy ...379 // Změny proporcí dělohy v průběhu života...379 // Vagina - pochva...388 // Stavba poševní stěny...389 // Poloha, vztahy a fixace vagíny...390 // Organa genitalia feminina extema, vulva - ženské zevní pohlavní orgány...392 // Stavba jednotlivých útvarů zevních rodidel...392 // Dno pánevní, hráz a malá pánev...396 // Diaphragma pelvis - dno pánevní...396 // Musculi perinei - svaly hráze...396 // Diaphragma urogenitale...396 // Svaly uložené povrchově od diaphragma urogenitale...397 // Fascie a prostory hráze, dna pánevního a malé pánve...402 // Vývoj pohlavního systému a jeho molekulární mechanismy (M. Grim)...409 // GLANDULAE ENDOCRINAE (GLANDULAE SINE DUCTIBUS) - ŽLÁZY // S VNITŘNÍ SEKRECÍ...425 // Glandula thyroidea - žláza štítná...428 // Fixace štítné žlázy...429 // Stavba štítné žlázy...430 // Glandulae parathyroideae - žlázy příštítné...432 // Stavba pří štítných žláz...433 // Pars endocrina pancreatis - endokrinní složka pankreatu...435 // Stavba Langerhansových ostrůvků...435 // Glandula pinealis, corpus pineale - epifysa, šišinka...436
// Glandula suprarenalis - nadledvina...439 // Cortex - kůra nadledviny...440 // Medulla - dřeň nadledviny...443 // Průběh cév v nadledvině ...443 // Poloha a syntopické vztahy nadledvin...444 // Rentgenový obraz nadledviny...444 // Hypophysis (glandula pituitaria) - hypofysa, podvěsek mozkový...445 // Cévní zásobení hypofýsy...447 // Stavba hypofysy...448 // Lobus anterior - přední lalok...448 // Řízení produkce a uvolňování hormonů předního laloku hypofýsy...451 // Lobus posterior - zadní lalok ...452 // Endokrinní funkce centrálního nervstva...454 // Paraganglia...454 // Chromafinní paraganglia...454 // Paraganglia bez chromafinní reakce...454 // Difusní endokrinní systém...455 // LITERATURA PRO PODROBNĚJŠÍ INFORMACE...458 // REJSTŘÍK ...459

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC