Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 10.12.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
3 (hodnocen1 x )
(28.1) Půjčeno:422x 
BK
5., aktualiz. a dopl. vyd.
Praha : Portál, 2013
483 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-262-0456-5 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 455-475, bibliografické odkazy a rejstřík
000248209
Obsah // // Seznam d e fin ic ... 9 Seznam explorativních b lo k ů ...11 Předmluva ...13 Předmluva k 5. v y d á n í... 17 // K A P IT O L A 1 // // Co je pedagogika... 19 // 1.1 1.2 1.3 Vymezení výrazu „pedagogika“ ...20 Pedagogika jako věda o e d u k a c i...32 Term inologie p e d a g o g ik y ... 54 // 2 // // K A P IT O L A // // Edukační realita: základní pojmy a v z ta h y ...61 // 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 Problém „pedagogická praxe“ ... 62 Edukační re a lita ...63 Edukační p r o c e s y ... 65 E d u k a c e ...66 Edukační k o n s tru k ty ... 67 Edukační p ro střed í ...68 // // K A P IT O L A 3 // // Edukační procesy v kontextu sp o le čn o sti ...73 // 3.1 3.2 Podstata edukačních p ro c e s ů ...75 S truktura a kontext edukačních procesů...81 // // \fObecný model edukačního p r o c e s u ... 84 3.3.1 Geografické a demografické p ro s tře d í... 85 3.3.2 Sociální prostředí... 87 3.3.3 Politické p ro stře d í...92 3.3.4 Ekonomické p ro s tře d í... 98 3.4 Vstupní determ inanty edukačních procesů... 102 KAPITOLA 4 // // 3.3 // // Žák: subjekt edukace ... 107 // 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Rozdílnost v inteligenci a nerovnost ve vzd ělávání...108 Sociální a jazyková determ inovanost vzdělávání...123 K ognitivní determ inanty (Bloomova te o r ie ) ...136 Sexové rozdíly jako edukační dete rm ina n ta ...146 Některé současné tr e n d y ...164 // // KAPITOLA 5 // // Učitel: charakteristiky profese ed
u káto ra ...171 // 5.1 5.2 Vymezení profese u č ite le ...174 Socioprofesní struktura u č ite lů ...177 5.2.1 Feminizace učitelské p ro fe s e ...180 5.2.2 Prestiž učitelské profese... 185 5.3 O sobnostní charakteristiky u č ite lů ...188 5.3.1 Učitelovo pedagogické m yšlení... 194 5.4 Vývoj profesní dráhy u č ite lů ... 201 5.4.1 Volba učitelské profese... 202 5.4.2 Profesní start: začínající u č ite l...207 5.4.3 Zkušený učitel (e x p e rt)... 216 5.4.4 Konzervativní („vyhasínající“ ) u č ite l? ...225 // // KAPITOLA 6 // // Kurikulum: obsah školní e d u k a c e ... 235 // 6.1 6.2 6.3 Teorie k u rik u la ... 236 Formy existence k u rik u la ... 244 Kurikulum projektované ve vzdělávacích p ro g ra m e c h ... 249 6.3.1 Národní k u rik u lu m a vzdělávací s ta n d a rd y ...251 6.4 Jak kurikula regulují školní edukaci... 257 // // \fK A P IT O L A // // 7 // // Učebnice: edukace zprostředkovaná m édiem ...269 // 7.1 S truktura a funkce u če b n ic...272 7.1.1 Učebnice ja ko k u rik u lá m í p ro je k t... 272 7.1.2 Učebnice ja ko didaktický p ro stře d e k...276 7.2 Učení z textu a vlastnosti u č e b n ic ...280 7.2.1 Obtížnost te xtu učebnic... 283 7.3 Jak využívají učebnice u č ite lé ... 293 7.4 Učebnice, stát a tržní e k o n o m ik a ...299 // K A P IT O L A 8 // // Profil edukace ve školní tříd ě ... 307 // 8.1 8.2 8.3 8.4 Jak se zkoumá v yu čo vá n í...309 Kom unikace ve v y u č
o v á n í...314 Č innosti ve vyu čo vá n í... 321 Klima ve v y u č o v á n í... 333 8.4.1 Psychosociální k lim a ve tř íd ě ... 333 8.4.2 Zdroje a důsledky k lim a tu ve tříd ě ...343 // // K A P IT O L A 9 // // Výsledky a efekty školní edukace ... 355 // 9.1 9.2 Produkty školní edukace... 357 Vzdělávací výsle d ky... 363 9.2.1 Realizované evaluace vzdělávacích výsledků českých škol. . . . 366 9.2.2 Úroveň vzdělávacích výsledků českých š k o l...373 9.3 Efekty ško ln í e d u ka ce ...376 9.3.1 Em pirické nálezy o efektech edukace...379 // K A P ITO L A 10 // // Škola: instituce pro řízenou edukaci ... 387 // 10.1 Škola jako součást s p o le č n o s ti... — 388 10.2 Jak moderní pedagogika zkoumá fenomén „š k o la “ ...391 10.3 Školy české a ško ly zahraniční...397 10.3.1 S tru k tu ra českého školství ve srovnání se zahraničním 397 10.4 Jak ško ly fun g ují (měření efektivnosti š k o l) ... 403 // // \f10.5 Škola a prostředí: vztahy s ro d iči a s veřejností... 410 10.6 Jsou ško ly konzervativní in stituce ? ... 417 // K A P ITO L A 11 // // Pedagogický výzkum: stav, struktura, fu n g o v á n í ...423 // 11.1 K čemu slouží pedagogický v ý z k u m ... 426 11.2 Profil pedagogického výzkum u v zahraničí...431 // 11.2.1 In fr a s tr u k tu r a pedagogického v ý z k u m u ...436 // // 11.3 Stav pedagogického výzkum u v České re p u b lic e ...442 Literatura... 455 Rejstřík
věcný a jm e n n ý ... 475 // // \f
(OCoLC)880868176
cnb002461860

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC