Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.10.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9.5) Půjčeno:19x 
BK
Příručka
2., přeprac. vyd.
Praha : Wolters Kluwer Česká republika, 2013
363 s. ; 27 cm

objednat
ISBN 978-80-7478-356-2 (brož.)
Tabulková část tištěna napříč
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000248267
OBSAH // Předmluva...9 // Předmluva ? druhému přepracovanému vydání publikace...11 // O autorech...12 // Seznam použitých zkratek ...14 // Soupis právních předpisů v platném znění...16 // // Legislativa...19 // Kapitola 1 Základní právní rámec poradenských služeb ve školství ... 19 // Kapitola 2 Poskytování poradenských služeb...25 // Kapitola 3 Speciální vzdělávání a vzdělávání žáků mimořádně // nadaných...31 // Kapitola 4 Školská legislativa...39 // Kapitola 5 Právní předpisy mimo oblast školské legislativy...45 // // Výchovné poradenství jako odborná oblast...54 // Kapitola 1 Historie poradenských služeb ve světě a u nás...54 // Kapitola 2 Kvalifikační předpoklady výchovného poradce // a dalších odborníků...57 // Kapitola 3 Standardy kurzů pro výchovné poradce, možnosti dalšího vzdělávání v souvislosti s aktivitami výchovného poradce...60 // Kapitola 4 Status výchovného poradce v systému školy...63 // Kapitola 5 Kontroverze rolí (učitel, výchovný poradce, kolega)..66 // Kapitola 6 Výchovný poradce jako facilitátor komunikace s dalšími // odborníky...69 // Kapitola 7 Konzultační model v poradenství ...73 // Kapitola 8 Etické zásady práce výchovného poradce...76 // 5 // OBSAH // Kapitola 9 Informovaný souhlas při poradenství u dětí...81 // Kapitola 10 Psychohygiena - burnout...83 // Kapitola 11 Psychohygiena učitele a výchovného poradce...86 // Kapitola 12 Problematika
profesní zátěže výchovného poradce...92 // Kapitola 13 Aktuální problémy pedagogicko-psyekologického // poradenství...99 // Kapitola 14 Pozitivní psychologie...103 // Kapitola 15 Literatura pro inspiraci...105 // Díl 3 // Výchovný poradce a jeho kolegové // (učitelé, vedení školy, metodici prevence)...107 // Kapitola 1 Kvalitní učitel...107 // Kapitola 2 Zapojení dalších učitelů při poradenství žákům // a studentům...112 // Kapitola 3 Informování o činnosti výchovného poradce ve škole..117 // Kapitola 4 Organizace dalšího vzdělávání učitelů školy...119 // Kapitola 5 Individuální a skupinové supervize učitelů...123 // Kapitola 6 Význam práce výchovného poradce pro duševní hygienu // kolegů ve škole...128 // Kapitola 7 Reálná i nereálná očekávání od výchovného poradce.130 // Kapitola 8 Literatura pro inspiraci...133 // // Výchovný poradce a žáci, resp. třídy ve škole...135 // Kapitola 1 Diagnostika v činnosti výchovného poradce...136 // Kapitola 2 Diagnostika školní třídy...142 // Kapitola 3 Diagnostika rodiny...148 // Kapitola 4 Organizování přípravných kurzů pro předškoláky...153 // Kapitola 5 Vstup dítěte do prvního ročníku základní školy - // školní zralost...157 // Kapitola 6 Vzdělávací problémy - specifické poruchy učení...161 // Kapitola 7 Lehká mentální retardace...165 // Kapitola 8 Výchovné problémy - specifické poruchy chování...171 // Kapitola 9 Nesocializovaná
a socializovaná porucha chování...181 // Kapitola 10 Povinná školní docházka u cizinců...183 // 6 // OBSAH // Kapitola 11 Poruchy autistického spektra...185 // Kapitola 12 Intervence v činnosti výchovného poradce...188 // Kapitola 13 Záškoláctví...191 // Kapitola 14 Kariérové poradenství...198 // Kapitola 15 Vytvoření a provádění individuálního // vzdělávacího plánu...202 // Kapitola 16 Individuální výchovný plán...205 // Kapitola 17 Vstup žáka do víceletého gymnázia...210 // Kapitola 18 Přestup žáka do střední školy...214 // Kapitola 19 Příprava na terciární vzdělávání...219 // Kapitola 20 Management třídy ...222 // Kapitola 21 Klima školy a třídy...227 // Kapitola 22 Práce s kolektivem třídy...231 // Kapitola 23 Seznamovací kurzy...235 // Kapitola 24 Učit se učit...239 // Kapitola 25 Relaxační techniky...245 // Kapitola 26 Řešení konfliktů...250 // Kapitola 27 Dlouhodobé onemocnění dítěte...255 // Kapitola 28 Deprese...258 // Kapitola 29 Vyrovnávání se smrtí...262 // Kapitola 30 Poruchy příjmu potravy...265 // Kapitola 31 Limity které není třeba překračovat...269 // Kapitola 32 Literatura pro inspiraci...272 // // Výchovný poradce a rodiče, rodiny žáků...277 // Kapitola 1 Vedení poradenského rozhovoru...277 // Kapitola 2 Komunikace výchovného poradce s rodiči...281 // Kapitola 3 Řešení výchovných problémů s rodiči žáků...284 // Kapitola 4 Poradenství rodičům v souvislosti
se vzděláváním // jejich dětí...288 // Kapitola 5 Spolupráce rodiny a školy...292 // Kapitola 6 Literatura pro inspiraci...297 // 7 // OBSAH // // Výchovný poradce a spolupracující organizace...298 // Kapitola 1 Pedagogicko-psychologické poradny ...298 // Kapitola 2 Střediska výchovné péče ...300 // Kapitola 3 Speciálně pedagogická centra...303 // Kapitola 4 Orgán sociálně-právní ochrany dítěte...304 // Kapitola 5 Policie ČR...306 // Kapitola 6 Nestátní neziskové organizace...307 // Kapitola 7 Literatura pro inspiraci...311 // // Dokumentace...312 // Kapitola 1 Plán činnosti výchovného poradce...312 // Kapitola 2 Evidence činnosti výchovného poradce...316 // Kapitola 3 Individuální vzdělávací plány...321 // // Individuální pohovor (se žákem, zákonným zástupcem, učitelem)..326 // Průběžná individuální práce...328 // Záznam o práci se třídou...330 // Autoevaluace práce výchovného poradce...332 // Etický kodex výchovných poradců...337 // Adresář středisek výchovné péče...339 // Adresář pedagogicko-psychologických poraden...341 // Adresář speciálně pedagogických center...349 // Různorodé kontakty a tipy...357 // 8
(OCoLC)867820490
cnb002508612

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC