Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(9) Půjčeno:9x 
BK
Eseje
2., rozš. vyd.
Brno : Masarykova univerzita, 2008
351 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 978-80-210-4593-4 (brož.)
Spisy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ; sv. č. 113
Nad názvem: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
300 výt.
Obsahuje bibliografické odkazy
000248537
VÝTVARNÁ VÝCHOVA JAKO SMYSLOVÝ A DUCHOVNÍ FENOMÉN -- Úvod. Kritický pohled na současnou výtvarnou výchovu ve světle jejích progresivních tradic a moderní metodologie -- První fáze reformního hnutí v české estetické výchově. Patočkovy Ideály umělecké výchovy a jejich konkretizace. Lichtwarkova analytická metoda vizuální výchovy -- Tvarosloví a kultura estetického vnímání jako filosofický problém -- Ruskinova estetická výchova „vidoucího oka" a její odezva u nás. Morrisova kritika kultury průmyslové revoluce a pokus o obnovu uměleckého řemesla. Předpoklady revoluční proměny designu -- Filosofické předpoklady nové vkusové výchovy Hledání rovnováhy mezi rozumem a smysly v duchovní sféře. Vnímaní a formální vztahy -- Význam osobnosti Otakara Hostinského pro novodobé pojetí estetické výchovy a výtvarné pedagogiky -- Proměny estetických kritérií a funkcionální design. Vkusová výchova jako „hygiena moderního životního stylu". Kampaň proti ornamentu a její kritika -- Předpoklady nového výtvarného vidění a duchovní význam nové formy Od akademické tradice klasického ideálu k dynamickému, pronikavému vnímání přírody a formy všemi smysly -- Setkání vesmíru fyzikálního a „vesmíru" lidské duše. Od vnějších určujících mechanických faktorů přírodovědné metody k vnitřním pohnutkám tvorby. Stechova teorie tvůrčího procesu a její odezva ve Švarcové psychologické
didaktice -- Plastická forma kubismu jako výraz hledání nového výtvarného prostoru a duchovního řádu. Kubistovo tvůrčí krédo a jeho estetickovýchovné hodnoty -- Duchovní řád nové plastické formy a její estetické vnímání. Teorie Theodora Lippse a Wilhelma Worringera. Elementární tvar dětské kresby výtvarná forma a výzkum Maxe Verworna -- První badatelé v oblasti dětského výtvarného projevu. Výzkumy Františka Čády Podstata a kritéria popisného empirického výzkumu -- Chlupová škola analytického výzkumu dětských kreseb, její kritéria a pozdější důsledky Kvantifikující a diagnostické tendence výzkumu dětského výtvarného projevu -- Dílo Gustava Britsche nový podnět v pojetí dětského výtvarného projevu. Výtvarná výchova jako jednotný duchovní fenomén sebeutvářející a jednotící mentální proces. Vizuální pochopení sjednocené struktury. Aplikace Britschovy teorie na dětskou kresbu v Kornmannově interpretaci -- Kupkovo Tvoření v umění výtvarném didaktika tvorby a moderního výtvarného myšlení. Princip vitální energie jako psychologická a estetická kategorie a tvůrčí impuls. Umělecký obraz pokračováním plodivého kosmického mýtu. Vznik svébytného obrazového prostoru -- Metodologie komplexního strukturálního pojetí výtvarné výchovy. Mytické a metaforické myšlení jako součást filosofie výtvarné výchovy a „vědy konkrétního". Nedorozumění mezi tvůrčí
didaktikou a akademickou vědou. Ladislav Švarc-Václav Příhoda; Franz Cizek-Thomas Monroe; Johannes Itten-Paul Klee -- Filosofická a psychologická východiska výtvarných pedagogů 20. let. Reforma výtvarné výchovy ve skeptickém a utilitárním pojetí Bohumila Markalouse -- Radikální reformní myšlenky Emila Edgara. Vztah života smyslového a duchovního. Tvůrčí proces z hlediska vědy o umění jako základ reformy výtvarné výchovy. Ohlasy nových reformních myšlenek v odborné výtvarněvýchovné literatuře. Nová škola jako dílna lidskosti -- Moderní syntetické koncepce estetické výchovy jako integrace smyslové a duchovní výchovy v pojetí Jiřího V Klímy Úloha aktivního estetického vnímání a typologie v tvůrčím procesu výtvarné výchovy. Zvnitřnění, pluralita a diferenciace výchovných metod v prostoru činné tvořivé školy -- Simultaneita metody rekonstrukce. Analogie duchovních hodnot umělecké a pedagogické avantgardy. Poetisté a dadaisté o výtvarném projevu dítěte. Estetický princip v Domě dětství a estetickovýchovná ideologie poetismu. Strukturalistický princip ozvláštnění a vývoj elementárního tvaru v dětské kresbě -- Odezva na podněty avantgardního umění ve školské praxi výtvarné výchovy. Matějčkova mechanická, dogmatická aplikace. Myšlenka tzv. tóticko-konstruktivní syntézy Projekt moderního pojetí výtvarné výchovy Josefa Vydry -- Vyústění meziválečného pokusného
školství; projekt jednotné, vnitřně diferencované tvořivé školy Václava Příhody a jeho filosofie. Reformní experimentální výtvarná výchova v rámci tohoto projektu -- KULTURA OBRAZU A SVĚDOMÍ VÝCHOVY -- Svědectví účastníka příběhu jako předmluva -- Od naivních forem zobrazování k uvědomělému výtvarnému projevu dětí -- Holešovského Ciele estetickej výchovy a ich konkretizácia -- Poselství Ladislava Švarce -- Devadesát let Václava Příhody -- Avantgarda ruského konstruktivismu a uměleckého školství -- A. V Bakušinskij. Dětský výtvarný projev -- Vědoucí oko a skrytý řád tvorby P. N. Filonov, malíř, myslitel, učitel -- Poslání teoretika výtvarné výchovy Jaromír Uzdil -- Konvergence metodologických kritérií německé didaktiky 60. let -- Toufarovy experimentální sondy a akce -- Opuštěný pahorek. Za Libuší Vraštilovou -- Komentář k pedagogickému skicáři Paula Klee -- Avantgarda výtvarné výchovy na Slovensku -- Rozhovor s architektem profesorem Zdeňkem Rossmannem -- Krajiny Josefa Davida, učitele a malíře Vysočiny -- Duše dřeva duše člověka. Dřevořezy Evy Kubínové -- Václav Spála malíř živlů -- Salcmanova škola dialektické malby -- Zahrady bdělých smyslů. Poetika nové duchovní senzibility v obrazech Zdeňka Sýkory -- Média elektronické éry, vnímání, výtvarná kultura a výchova. Teorie Marshalla McLuhana (Přednáška na sympóziu České sekce INSEA, Praha,
říjen 1995) -- Úvaha o ekofilosofii výtvarné výchovy -- Mýtus tvorby a malba duchovního zření. Marginální úvaha k sedmdesátým pátým narozeninám Václava Boštíka -- Mytologie tvorby Ladislava Nováka -- Setkání tvarové a hlubinné psychologie ve výtvarné výchově -- Arnheimova psychologie modernismu v době postmoderní -- Elementární tvar a moderní forma ve výtvarné výchově -- Spor o hemisféry ve výtvarné výchově -- Princip ztotožnění v životě, umění a estetické výchově. Příklad staré čínské didaktiky -- Jiří David Jiřímu Davidovi -- Posouzení eseje Mgr. Marcely Zemanové Feminité pro nakladatelství jako návrh na knižní vydání -- Hledání živé vody Vánoční úvaha v době proměn -- Poznámky k duchovnímu poselství Velikonoc v umění raného středověku -- Světlo zrození recenze vánoční výstavy -- Postmodernismus a prostor duchovních hodnot v zemi sametové revoluce -- Hra a její duchovní tvar -- Zpráva o druhém evropském kongresu INSEA 1992 -- Výtvarná výchova jako smyslový a duchovní fenomén (přednáška na 2. evropském kongresu INSEA v Helsinkách) -- Výchova duše v rozporných podmínkách postmodernismu a evropské integrace (referát ze 4. mezinárodního symposia INSEA/Indra v Košicích 25-28. října 2000) -- Ontologie výtvarné výchovy, ekologie a emocionalita -- Výtvarná výchova jako výchova k produševnělému smyslovému vnímání -- Kulturní vývoj, identita osobnosti
a výtvarná výchova. Příklad Andy Warhola -- Století dítěte a mizející paměť kultury (Rámcový vzdělávací program z hlediska vnitřní informace) -- Malba Miroslava Proška -- Zduchovnění tělové zkušenosti v obrazech Jiřího Bartůňka -- Téma hlavy v grafickém díle Miloše Michálka
(OCoLC)316297983
cnb001808150

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC