Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.09.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
2., dopl. a přeprac. vyd.
Praha : Galén, c2007
xx, 586 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm

objednat
ISBN 978-80-7262-496-6 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 559 a rejstřík
Určeno odborné veřejnosti
000248594
IX // OBSAH // 1. KARDIOLOGIE A ANGIOLOGIE...! // 1.1. Speciální vyšetřovací // a léčebné metody...1 // 1.1.1. Echokardiografie...1 // Jednorozměrná echokardiografie ...1 // Dvourozměrná echokardiografie...1 // Dopplerovská echokardiografie...1 // Transezofageální echokardiografie...2 // Kontrastní echokardiografie...2 // 1.1.2. Test na nakloněné rovině - HUT-test... 2 // 1.1.3. Levostranná srdeční katetrizace...2 // Selektivní koronarografie...3 // Levostranná ventrikulografie...3 // 1.1.4. Intervenční terapie ischemické // choroby srdce...4 // 1.1.5. Pravostranná srdeční katetrizace...6 // 1.1.6. Endomyokardiální biopsie...7 // 1.1.7. Elektrofyziologické vyšetření...7 // 1.1.8. Radiofrekvenční katétrová ablace...9 // 1.1.9. Zátěžové testy...10 // Zátěžová elektrokardiografie...10 // Spiroergometrie...11 // Zátěžová echokardiografie...11 // Perfúzní scintigrafie myokardu...11 // Pozitronová emisní tomografie ...11 // 1.1.10. Speciální vyšetřovací metody // v angiologii...11 // 1.2. Arteriální hypertenze...12 // I Hypertenzní krize...16 // 1.2.1. Sekundární hypertenze...17 // > Nefrogenní hypertenze...17 // I Endokrinní hypertenze ...17 // Primární hyperaldosteronismus...17 // Hyperkortizolismus - Cushingův // syndrom...18 // Feochromocytom...18 // 1.2.2. Hypertenze v těhotenství...19 // 1.3. Chronická arteriální hypotenze...20 // 1.4. Synkopa...20 // 1.5. Arytmie...21 // Buněčná elektrofyziologie
myokardu... // Převodní systém srdeční... // Arytmogenní mechanismy ... // Symptomy arytmií... // Diagnostika arytmií... // 1.5.1. S upraven tri kulámí tachykardické // arytmie... // > Sinusová tachykardie... // I Supraventrikulární extrasystoly. // I Fibrilace síní... // I Flutter síní... // > Supraventrikulární tachykardie // - S VT... // Sinové tachykardie... // Junkční tachykardie... // Dysfunkce sinusového uzlu - sick sinus syndrom... // 1.5.2. Komorové arytmie... // > Předčasné komorové stahy // - komorová extrasystolie... // I Náhlá srdeční smrt... // Implantabilní kardiovertery--defibrilátory - ICD... // 1.5.3. Bradykardie... // 1.5.4. Kardiostimulace... // 1.6. Plieni hypertenze... // I Hyperkinetický typ plieni // hypertenze... // b Postkapilámí typ plieni hypertenze // > Prekapilární typ plieni hypertenze . // I Primární plieni hypertenze... // 1.7. Srdeční selhání...:... // Definice... // Epidemiologie a etiologie... // Patofyziologie... // 1.7.1. Akutní srdeční selhání... // 1.7.2. Chronické srdeční selhání... // Anamnéza... // Fyzikální vyšetření... // 21 // 22 // 22 // 23 // 23 // 23 // 23 // 23 // 23 // 26 // 26 // 26 // 27 // 27 // 27 // 32 // 32 // 38 // 39 41 // 43 // 44 44 // 44 // 45 // 46 46 46 46 48 51 // 51 // 52 // x // Vnitřní lékařství // Pomocné vyšetřovací metody...53 // Vyvolávající faktory...54 // Refrakterní a terminálni stadium .. 54 // Terapie...54 // Prognóza...59
1.8. Akutní srdeční infarkt...59 // Definice...59 // Etiologie a patogeneze...60 // Rozdělení...60 // Diagnostika...60 // Diferenciální diagnostika...62 // Základní vyšetření...62 // Terapie...62 // Komplikace ...65 // Stratifikace nemocných podle rizika... 69 Péče po akutním infarktu myokardu... 70 Prognóza a posudkové hledisko.70 // 1.9. Nestabilní angina pectoris...70 // 1.10. Poruchy metabolismu lipidů // - dyslipoproteinémie...72 // Definice, epidemiologie...72 // Etiologie a patogeneze...72 // Klasifikace...73 // Nejčastější primární DEP...73 // Sekundární DEP...74 // Terapeutická klasifikace ...74 // Terapie...74 // Prognóza...75 // 1.11. Chronická ischemická choroba // srdeční ... 75 // Patofyziologie ischémie myokardu...75 // Etiologie a patogeneze...76 // Formy nemoci...76 // Diagnostika ...77 // Diferenciální diagnostika ...77 // Průběh a komplikace...77 // Terapie...77 // Prognóza...78 // Prevence...79 // 1.12. Zánětlivá postižení srdce...79 // 1.12.1. Infekční endokarditida...79 // > Principy antibiotické profylaxe...80 // 1.12.2. Myokarditidy...81 // 1.12.3. Perikarditidy...82 // > Akutní perikarditida...82 // b Srdeční tamponáda...83 // b Konstriktivní perikarditida...83 // 1.12.4. Lymeská karditida ...84 // 1.13. Vrozené srdeční vady v dospělosti..84 // > Jednotlivé srdeční vady...85 // b Problematika VSV v dospělosti...88 // 1.14. Chlopenní vady...88 // 1.14.1. Aortální stenóza...89 // 1.14.2. Aortální
regurgitace...90 // 1.14.3. Mitrální stenóza...90 // 1.14.4. Mitrální regurgitace...92 // 1.14.5. Trikuspidální stenóza...93 // 1.14.6. Trikuspidální regurgitace...93 // 1.14.7. Pulmonální stenóza...94 // 1.14.8. Pulmonální regurgitace...94 // 1.14.9. Kombinované chlopenní vady...94 // 1.14.10. Nemocní po náhradě srdeční // chlopně ...94 // 1.15. Kardiomyopatie...95 // 1.15.1. Dilatační kardiomyopatie...96 // 1.15.2. Hypertrofická kardiomyopatie ...97 // 1.15.3. Restriktivní kardiomyopatie...98 // 1.15.4. Arytmogenní kardiomyopatie // pravé komory...99 // 1.15.5. Neklasifikované kardiomyopatie..100 // 1.15.6. Specifické kardiomyopatie...100 // Ischemická kardiomyopatie ...100 // Chlopňová kardiomyopatie...100 // Hypertenzní kardiomyopatie...100 // Pozánětlivá KMP...100 // Metabolické kardiomyopatie...100 // Toxické kardiomyopatie...102 // Systémová onemocnění...103 // Svalové dystrofie a nervosvalové // poruchy...103 // Peripartuální kardiomyopatie...103 // 1.16. Plieni embolie...103 // 1.17. Cor pulmonale...106 // 1.18. Neurocirkulační astenie...107 // 1.19. Nádory srdce...108 // 1.20. Angiologie...109 // 1.20.1. Tromboembolická nemoc...109 // 1.20.2. Onemocnění aorty a velkých tepen... 111 // b Ateroskleróza...111 // b Aneuryzma aorty...111 // b Disekce aorty...112 // b Tromboembolická nemoc aorty...112 // b Záněty aorty a velkých tepen...112 // 1.20.3. Onemocnění periferních tepen...112 // 1.20.4. Choroby žil...
117 // > Fleboskleróza...117 // I Žilní varixy...117 // I Varikoflebitidy a flebitidy...117 // > Chronická žilní nedostatečnost..118 // > Další choroby žil...118 // 1.20.5. Onemocnění lymfatického systému.. 118 // I Lymfedém...118 // 1.20.6. Cévní mozkové příhody...119 // > Ischemická cévní mozková příhoda ...119 // 2. PNEUMOLOGIE...121 // 2.1. Speciální vyšetřovací metody...121 // 2.1.1. Bronchoskopie...121 // 2.1.2. Funkční vyšetření plic...122 // Ventilační poruchy...122 // Krevní plyny...123 // Obsah // XIX // I Syndrom bolestivého ramene...488 // I Syndrom karpálního tunelu...488 // I Úponové syndromy - entezopatie...489 // 12.8. Nesteroidní antirevmatika...489 // 12.8.1. Mechanismus účinku...489 // 12.8.2. Klasifikace...490 // 12.8.3. Nežádoucí účinky...490 // Poškození GIT...490 // Postižení ledvin ...491 // 12.8.4. Přehled léčiv...491 // 12.9. Metabolická kostní onemocnění...491 // 12.9.1. Osteoporóza...491 // 12.9.2. Osteomalacic...494 // 12.9.3. Pagetova choroba...495 // 13. PORUCHY VODNÍHO // A IONTOVÉHO HOSPODÁŘSTVÍ, PORUCHY ACIDOBAZICKÉ ROVNOVÁHY...497 // 13.1. Poruchy vodního hospodářství...497 // 13.1.1. Celková tělesná voda a poruchy // její distribuce...497 // Bilance tekutin...497 // 13.1.2. Osmolalita a její poruchy...498 // Hyperosmolalita...498 // Hypoosmolalita...499 // 13.2. Poruchy iontového hospodářství..499 // 13.2.1. Natrium a poruchy jeho // metabolismu...499 // Hypernatrémie...499
// Hyponatrémie...500 // 13.2.2. Kalium a poruchy jeho // metabolismu...500 // Hyperkalémie...500 // Hypokalémie...501 // 13.2.3. Chloridy a poruchy jejich // metabolismu...501 // Hypochlorémie...501 // Hyperchlorémie...501 // 13.2.4. Kalcium a poruchy jeho // metabolismu...502 // Hypokalcémie...502 // Hyperkalcémie...502 // 13.2.5. Magnesium a poruchy jeho // metabolismu...502 // Hypomagnezémie...502 // Hypermagnezémie...502 // 13.3. Poruchy acidobazické rovnováhy.503 // 13.3.1. Definice, fyziologické hodnoty..503 // 13.3.2. Reakce organismu na poruchy // acidobazické rovnováhy...503 // Kompenzace poruch ABR...503 // 13.3.3. Metabolická acidóza...504 // 13.3.4. Metabolická alkalóza...505 // 13.3.5. Respirační acidóza...506 // 13.3.6. Respirační alkalóza...506 // 13.3.7. Kombinované poruchy ABR...506 // 13.3.8. Vyšetřování ABR...507 // 14. GERIATRIE A GERONTOLOGIE 509 // 14.1. Gerontologie jako vědní disciplína... 509 // 14.2. Klinická gerontologie...510 // 14.3. Teorie stárnutí - aspekty buněčné // a molekulární...511 // 14.4. Stárnutí a stáří ...512 // 14.5. Demografie stárnutí...514 // 14.6. Stařecká multimorbidita...516 // 14.7. Některá specifika geriatrické // medicíny...517 // Zajištění zdravotní péče // o seniory v ČR...518 // 14.8. Farmakoterapie ve stáří...519 // 14.9. Compliance ve stáří...520 // 14.10. Preventivní strategie ve stáří...521 // 14.11. Jaká by měla být péče o seniory..521 // 15. INFEKTOLOGIE...523
// 15.1. Význam infekčních chorob...523 // 15.2. HI V/AIDS...523 // 15.3. Infekce centrálního nervového // systému...526 // 15.4. Lymeská borrelióza...527 // 16. TERAPIE BOLESTI...529 // 16.1. Definice a typy bolesti...529 // Definice bolesti...529 // Typy bolesti...529 // 16.2. Vyšetřování pacienta s bolestí...530 // Anamnéza a fyzikální vyšetření...530 // 16.3. Akutní bolest a její terapie...530 // Terapie akutní bolesti...530 // 16.4. Onkologická bolest a její léčba.532 // Terapie...532 // Organizace terapie onkologické bolesti...534 // 16.5. Chronická neonkologická bolest..534 // 17. AKUTNÍ INTOXIKACE...537 // Obecné zásady první pomoci a terapie...537 // 17.1. Organofosfáty...538 // 17.2. Herbicidy...538 // 17.3. Kyanidy...539 // 17.4. Methylalkohol...540 // 17.5. Ethylalkohol...540 // 17.6. Ethylenglykol...541 // 17.7. Organická rozpouštědla...542 // XX // Vnitřní lékařství // 17.8. Oxid uhelnatý...543 // 17.9. Tricyklická antidepresiva...543 // 17.10. Hypnotika...543 // 17.11. Benzodiazepiny...544 // 17.12. Theophyllin...544 // 17.13. Digitalis...544 // 17.14. Analgetika...544 // 17.15. Houby...545 // 17.16. Návykové látky...545 // 17.17. Kovy a metaloidy...546 // Otrava olovem...546 // ZKRATKY...547 // DOPORUČENÁ LITERATURA...559 // REJSTŘÍK...561 // Obsah // XI // 2.1.3. // 2.2. // 2.2.1. // 2.2.2. // 2.2.3. // 2.2.4. // 2.2.5. // 2.3. // 2.4. // 2.5. // 2.6. // 2.7. // 2.8. // I // I // 2.9. // 2.9.1. // I // I // I
// 2.9.2. // » // 2.10. // 2.10.1. // 2.10.2. // 2.10.3. // 2.10.4. // 2.10.5. 2.11. 2.12. 2.13. // 2.13.1. // 2.13.2. // 2.13.3. // 2.13.4. // 2.13.5. // 2.14. // 2.14.1. // 2.14.2. // Plieni difúze - transfer faktor...123 // Zobrazovací metody // v pneumologii...124 // Rentgenové vyšetření hrudníku...124 // Magnetická rezonance ...125 // Ultrasonografie hrudníku ...125 // Radionuklidové (izotopové) metody ...125 Zánětlivá onemocnění plic // a pohrudnice...126 // Akutní tracheobronchitida...126 // Akutní bronchiolitida...126 // Záněty plic - pneumonic...127 // Plieni absces...133 // Empyém...134 // Tuberkulóza...134 // Mykobakteriózy...136 // Chronická obštrukční plieni // nemoc...137 // Bronchiektázie...140 // Asthma bronchiale...140 // Přehled léků užívaných v léčbě // bronchiálni obstrukce...143 // Bronchodilatancia...143 // Protizánětlivé léky...143 // Intersticiální plieni procesy...143 // Intersticiální plieni procesy // neznámé etiologie...144 // Idiopatická intersticiální // pneumonic... 144 // Sarkoidóza...144 // Wegenerova granulomatóza...145 // Plieni postižení u systémových // onemocnění pojivá...145 // Intersticiální plieni procesy // známé etiologie ...145 // Hypersenzitivní pneumonitida...145 // Onemocnění pleurální dutiny...146 // Pneumothorax...146 // Fluidothorax ...147 // Hemothorax...147 // Chylothorax...148 // Fibrothorax...148 // Respirační insuficience...148 // Syndrom spánkové apnoe
...149 // Plieni nemoci z vlivů prostředí...149 // Silikóza...150 // Uhlokopská pneumokonióza...151 // Azbestóza...151 // Akutní inhalační poškození respiračního systému dráždivými // chemickými látkami...152 // Poškození plic léky a léčebnými // výkony...153 // Vrozená onemocnění plic...154 // Plieni sekvestrace...154 // Cystická fibróza...155 // 2.15. Urgentní stavy v pneumologii...156 // 2.15.1. Obstrukce velkých dýchacích cest... 156 // 2.15.2. Plieni otok...156 // 2.15.3. Hemoptýza...157 // 2.15.4. Poškození plic způsobené úrazy...158 // 2.16. Nádory plic, pleury a mediastina.158 // 2.16.1. Nádory plic...158 // I Bronchogenní karcinom...159 // 2.16.2. Nádory pleury...162 // 2.16.3. Nádory mediastina...163 // 3. HEMATOLOGIE...165 // 3.1. Anémie...165 // 3.1.1. Anémie z porušené tvorby // erytrocytů...166 // I Anémie z poruchy syntézy hernu...166 // Sideropenická anémie...166 // Dědičné sideroblastické anémie...167 // Získané sideroblastické anémie...168 // Anémie chronických onemocnění...168 // I Anémie z poruchy syntézy globinu... 168 // Thalasémie...168 // Hemoglobinopatie...169 // > Anémie z poruchy syntézy DNA // - megaloblastové...169 // Pemiciózní anémie // - m. Addison-Biermer...169 // Megaloblastové anémie z nedostatku listové kyseliny...171 // b Aplastické anémie...171 // Získané aplastické anémie // - dřeňový útlum...171 // I Dysplastické anémie...172 // Kongenitální dyserytropoetické
// anémie ...172 // Myelodysplastický syndrom ...173 // 3.1.2. Anémie ze zvýšené ztráty // erytrocytů...174 // 3.1.2.1. Korpuskulárni hemolytické anémie.175 // I Hemolytické stavy s poruchou // membrány erytrocytů...175 // Hereditární sférocytóza ...175 // Hereditární eliptocytóza...176 // Hereditární stomatocytóza...176 // Hereditární akantocytóza...176 // Paroxyzmální noční // hemoglobinurie...176 // í Hemolytické stavy s poruchou // metabolismu erytrocytů...177 // Defekt glukóza-6-fosfát- // dehydrogenázy...178 // Defekt pyruvátkinázy...179 // > Hemoglobinopatie...179 // Hemoglobinopatie S - srpkovitá //  anémie...179 //  V // fUKFŠ // XII // Vnitřní lékařství // Hemoglobinopatie C . 180 3.4. Poruchy krevních destiček ... 192 // Hemoglobinopatie E . 180 Poruchy primární hemostázy // Choroby z nestabilních - poruchy krevního srážení // hemoglobinů . 180 z destičkových příčin ... 192 // Hemoglobinopatie 3.4.1. Kvantitativní poruchy primární // s hemoglobiny M . 180 hemostázy .. 194 // Hemoglobinopatie s hemoglobiny 3.4.1.1. Trombocytopenie ... 194 // se zvýšenou afinitou ke kyslíku . 180 b Vrozené trombocytopenie ... 195 // 3.1.2.2. Extrakorpuskulární hemolytické > Získané trombocytopenie ... 195 // anémie . 181 Idiopatická trombocytopenická // > Imunitní hemolytické anémie . 181 purpura ... 195 // Alloimunitní hemolytické stavy . 181 Idiopatická trombocytopenická // Autoimunitní hemolytické
anémie... . 182 purpura v těhotenství ... 196 // > Neimunitní hemolytické anémie . 185 Izoimunitní novorozenecká // Neimunitní hemolytické anémie trombocytopenie ... 196 // z chemických příčin . 185 Potransfúzní purpura ... 196 // Neimunitní hemolytické anémie Polékové trombocytopenie ... 196 // z infekčních příčin . 185 Trombocytopenie indukovaná // Neimunitní hemolytické anémie heparinem ... 197 // z fyzikálních příčin . 185 Trombocytopenie asociovaná s HIV ...198 // Mikroangiopatické hemolytické Jiné imunitní trombocytopenie ... 198 // anémie . 185 Antifosfolipidový syndrom ... 198 // Hemolyticko-uremický syndrom ... . 186 Pseudotrombocytopenie ... 198 // 3.1.3. Akutní posthemoragická anémie . 187 Trombocytopenie z nedostatečné // 3.2. Zvýšený počet erytrocytů . 187 tvorby ... 198 // 1 Sekundární polyglobulie . 187 Trombotické mikroangiopatie ... 198 // 3.3. Poruchy leukocytárního systému . 188 Diseminovaná intravaskulární // 3.3.1. Kvantitativní poruchy koagulace ... 200 // leukocytárního systému . 188 Syndrom Kasabachův-Merrittové... ... 200 // b Neutropenic a agranulocytóza . 188 Onemocnění sleziny ...200 // > Neutrofilie . 189 Hypotermie ...201 // 1 Eozinopenie . 189 Diluční trombocytopenie ..201 // b Eozinofilie . 189 Akutní nebo chronická lýza // b Bazopenie . 189 destiček ..201 // > Bazofilie .189 Trombocytopenie z jiných příčin ... ..201 // b Lymfocytopenie . 189 3.4.1.2. Trombocytóza ..201
// I Lymfocytóza . 190 3.4.2. Kvalitativní poruchy primární // Chronická granulární hemostázy - trombocytopatie ... 202 // T-lymfocytóza . 190 3.4.2.1. Vrozené trombocytopatie ..202 // > Monocytopenie . 190 1 Porucha adhezivity ... 202 // b Monocytóza . 190 1 Porucha agregability - // b Choroby monocyto-makrofágového Glanzmannova-Naegeliho // systému . 190 trombastenie .. 203 // Granulomatóza z Langerhansových b Poruchy sekrece destiček .. 203 // buněk . 191 Porucha skladovacích granulí // Non-LCG granulomatózy . 191 a uvolňovací reakce ..203 // Střádavé choroby . 191 1 Porucha prokoagulační aktivity // 3.3.2. Kvalitativní poruchy destiček - Scottův syndrom ..203 // leukocytárního systému . 192 3.4.2.2. Získané trombocytopatie ..203 // 1 Morfologické změny leukocytů . 192 Trombocytopatie způsobené léky .. ..204 // Vrozené morfologické anomálie , 192 3.5. Poruchy krevního srážení ..204 // Získané morfologické anomálie 192 3.5.1. Vrozené krvácivé stavy ..204 // > Funkční změny leukocytů . 192 1 Hemofílie ..204 // Vrozené poruchy granulocytárních 1 Ostatní vrozené koagulopatie ..205 // funkcí 192 1 Von Willebrandova choroba ..206 // Získané poruchy funkce granulocytů .. .192 3.5.2. Trombofilie a trombotické stavy ..206 // Obsah // XIII // Nedostatek antitrombinu ...207 // Nedostatek proteinu C a S...207 // Mutace protrombinu...207 // Jiné rizikové faktory...207 // 3.5.3. Získané poruchy krevního srážení...
208 // > Získané poruchy bez přítomnosti // inhibitoru...208 // Nedostatek vitaminu ?...208 // Jaterní postižení...208 // Nádorová onemocnění...208 // Paraproteinémie...208 // Sepse...208 // Urémie...208 // I Syndrom diseminované intravaskulární koagulace...209 // > Získané inhibitory krevního srážení ...210 // Specifické protilátky ...210 // Antifosfolipidové protilátky...210 // 3.6. Hemokoagulační laboratorní // vyšetření...210 // 3.7. Antitrombotická terapie...211 // 3.7.1. Antikoagulační terapie...211 // 3.7.2. Antitrombotická terapie...212 // 3.7.3. Antitrombocytární terapie...213 // 3.7.4. Trombolytická terapie...213 // 3.7.5. Substituční terapie...214 // 3.7.6. Kombinovaná terapie...214 // 3.7.7. Reologická terapie...214 // 4.7. Maligní lymfomy ...229 // Histologická klasifikace // maligních lymfomů...229 // Obecné znaky maligních // lymfoproliferativních nemocí...229 // Nízce agresivní lymfomy ...230 // Agresivní lymfomy...231 // Vysoce agresivní lymfomy...231 // Diagnostický postup při zjištění periferní nebo centrální lymfadenopatie...231 // 4.7.1. Folikulární lymfom ...233 // 4.7.2. Chronická B-lymfatická leukémie... 234 // 4.7.3. Vlasatobuněčná leukémie...237 // 4.7.4. Mycosis fungoides ...238 // 4.7.5. Difúzni velkobuněčný B-lymfom ... 238 // 4.7.6. Vysoce agresivní lymfomy...239 // 4.7.7. Hodgkinův lymfom...239 // 4.8. Monoklonální gamapatie...241 // 4.8.1. Monoklonální gamapatie
neurčeného významu...241 // 4.8.2. Mnohočetný myelom ...242 // 4.8.3. Solitární kostní a extramedulární // plazmocytomy...244 // 4.9. Waldenströmova // makroglobulinémie ...244 // 4.10. Primární systémová // AL-amyloidóza a některé // další typy amyloidóz...245 // 4. MALIGNÍ KREVNÍ CHOROBY ...215 // 4.1. Obecné příznaky maligních // krevních chorob...215 // Příznaky maligních krevních chorob // způsobené deficitem krvinek...215 // Systémové příznaky krevních // chorob...215 // Příznaky z lokálního růstu // maligní krevní choroby...216 // 4.2. Základní diagnostická vyšetření..217 // 4.3. Myelodysplastický syndrom...217 // 4.4. Akutní myeloidní leukémie...218 // 4.5. Akutní lymfatická leukémie // dospělých...220 // 4.6. Myeloproliferativní nemoci ...221 // 4.6.1. Chronická myeloidní leukémie...222 // 4.6.2. Polycythaemia vera ...224 // 4.6.3. Esenciální trombocytémie...226 // 4.6.4. Chronická idiopatická // myelofibróza...227 // 4.6.5. Hypereozinofilní syndrom...227 // I T-lymfocytámí varianta // hypereozinofilního syndromu...228 // I Myeloidní varianta hypereozinofilního syndromu...228 // 4.6.6. Systémová mastocytóza...229 // 5. GASTROENTEROLOGIE...247 // 5.1. Speciální vyšetřovací metody...247 // 5.1.1. Zobrazovací metody...247 // 5.1.2. Endoskopické metody...248 // 5.1.3. Základní funkční vyšetření...248 // 5.1.4. Vyšetření enterální kapslí...248 // 5.2. Nemoci jícnu...249
Symptomatologie...249 // Diagnostika...249 // 5.2.1. Vrozené poruchy a anomálie...249 // 5.2.2. Hiátová hernie...250 // 5.2.3. Malloryho-Weissův syndrom...250 // 5.2.4. Cizí těleso v jícnu...250 // 5.2.5. Poruchy motility jícnu...250 // I Krikofaryngeální achalazie...250 // I Difúzni jícnové spazmy...250 // b Achalazie...251 // I Megaezofagus při Chagasově // nemoci...251 // > Dysfagie při systémových // chorobách pojivá...251 // I Dysfagie při neurologických chorobách...251 // > Dysfagie při vertebropatiích...252 // 5.2.6. Infekční nemoci jícnu...252 // XIV // Vnitřní lékařství // 5.2.7. Radiační zánět jícnu...252 // 5.2.8. Perforace a ruptura jícnu...252 // 5.2.9. Jícnové varixy...253 // 5.2.10. Refluxní choroba jícnu...253 // b Barrettův jícen...253 // 5.2.11. Striktura jícnu...254 // 5.2.12. Nádory jícnu...254 // 5.3. Nemoci žaludku...254 // 5.3.1. Solární syndrom...254 // 5.3.2. Peptický vřed žaludku a duodena...255 // 5.3.3. Stavy po operaci žaludku...259 // 5.3.4. Gastritída...259 // b Akutní gastritída...260 // b Chronická gastritída...260 // 5.3.5. Gastropatie...261 // > Hemoragická gastropatie...261 // b Gastropatie indukovaná // nesteroidními antirevmatiky...262 // > Kongestivní gastropatie...263 // I Ménétrierova nemoc...263 // 5.3.6. Nádory žaludku...263 // I Žaludeční polypy a benigní nádory // žaludku...263 // I Zhoubné nádory žaludku...264 // Karcinom žaludku...264 // Lymfom žaludku...266
// Mezenchymové nádory žaludku...266 // 5.3.7. Bezoáry a cizí tělesa...266 // b Bezoáry...266 // I Cizí tělesa...267 // 5.4. Funkční poruchy // gastrointestinálního traktu...267 // 5.4.1. Žaludeční dyspepsie...269 // 5.4.2. Střevní dyspeptický syndrom...272 // 5.4.3. Solární syndrom...272 // 5.4.4. Funkční poruchy rektální...272 // 5.5. Nemoci tenkého střeva...273 // 5.5.1. Malabsorpční syndrom...274 // I Celiakální sprue...275 // b Tropická sprue...276 // > Selektivní deficity enzymů // střevní sliznice...276 // b Syndrom slepé kličky...276 // I Syndrom krátkého střeva...276 // I Whippleova choroba...277 // b Exsudativní gastropatie a enteropatie...277 // 5.5.2. Divertikly tenkého střeva...277 // 5.5.3. Nádory tenkého střeva...278 // 5.6. Nemoci tlustého střeva...278 // 5.6.1. Idiopatické střevní záněty ...279 // b Ulcerózní kolitida...279 // > Crohnova nemoc...282 // 5.6.2. Ischemické poruchy tlustého střeva.283 // I Akutní uzávěr velké cévy...284 // í Chronická střevní ischémie...284 // > Ischemická kolitida...284 // > Vaskulitidy...284 // 5.6.3. Benigní nádory tlustého střeva...284 // 5.6.4. Maligní nádory tračníku // - kolorektální karcinom...285 // 5.6.5. Divertikulární nemoc...287 // 5.7. Prekancerózy a rizikové stavy // pro vznik nádorů GIT...288 // Nádory jícnu...289 // Nádory žaludku...290 // Nádory pankreatu...290 // Nádory jater...290 // Nádory žlučníku a žlučových cest...
290 // Nádory tenkého střeva...290 // Nádory tlustého střeva // a konečníku ...290 // Nádory anu...291 // 5.8. Onemocnění konečníku...291 // 5.8.1. Anální fisura...291 // 5.8.2. Hemoroidální nemoc...291 // 5.8.3. Pruritus ani...292 // 5.8.4. Proctitis sphincterica ...293 // 5.8.5. Proktitidy...293 // 5.8.6. Anorektální manifestace AIDS...293 // 5.8.7. Abscesy a píštěle...294 // b Abscesy...294 // » Píštěle...294 // 5.8.8. Incontinentia alvi ...294 // 5.9. Nemoci žlučníku a žlučových cest... 295 // 5.9.1. Cholelitiáza...295 // b Cholecystolitiáza...295 // > Choledocholitiáza a akutní // cholangitida...296 // 5.9.2. Akalkulózní cholecystitida...297 // 5.9.3. Dyskineze žlučových cest...297 // 5.9.4. Postcholecystektomický syndrom...298 // 5.9.5. Onemocnění Vaterovy papily...298 // I Benigní stenóza Vaterovy papily...298 // > Jiná onemocnění Vaterovy papily...298 // 5.9.6. Nádory žlučníku a žlučových cest... 299 // I Nádory žlučníku...299 // > Nádory žlučových cest...299 // I Nádory Vaterovy papily...300 // 5.10. Nemoci slinivky břišní...300 // 5.10.1. Akutní pankreatitida...301 // 5.10.2. Chronická pankreatitida...305 // 5.10.3. Karcinom pankreatu...307 // 5.11. Některé infekce trávicího ústrojí..308 // 5.11.1. Bakteriální infekce...308 // 5.11.2. Virové infekce...310 // 5.11.3. Parazitární infekce...310 // > Protozoózy...310 // I Helmintózy...310 // 5.11.4. My kozy...310 // Obsah // XV // 6. HEPATOLOGIE...311
// 6.1. Speciální vyšetřovací metody...311 // 6.1.1. Laboratorní vyšetření...311 // 6.1.2. Morfologické vyšetření...312 // 6.2. Ikterus...312 // 6.2.1. Familiární nekonjugované // hyperbilirubinémie...312 // I Gilbertův syndrom...312 // I Criglerův-Najjarův syndrom...312 // 6.2.2. Familiární konjugované // hyperbilirubinémie...313 // 6.3. Cholestáza...313 // 6.4. Portální hypertenze...313 // 6.5. Akutní selhání jater...314 // 6.6. Chronické hepatitídy...315 // 6.6.1. Autoimunitní hepatitidy...316 // 6.6.2. Chronické virové hepatitidy...316 // b Virová hepatitida ?...316 // b Virová hepatitida C...317 // b Virová hepatitida D...317 // I Virová hepatitida G...317 // 6.7. Poškození jater alkoholem...318 // 6.7.1. Jaterní steatóza...318 // 6.7.2. Alkoholická hepatitida...318 // 6.8. Cirhóza jaterní...318 // 6.8.1. Alkoholická cirhóza...319 // 6.8.2. Postvirová cirhóza...319 // 6.8.3. Biliární cirhózy...319 // I Primární biliární cirhóza...319 // > Sekundární biliární cirhóza ...320 // I Primární sklerozující cholangitida... 320 // 6.8.4. Vaskulární choroby vyvolávající // postižení jater...321 // 6.9. Důsledky portální hypertenze...321 // 6.9.1. Krvácení z jícnových varixů...321 // 6.9.2. Ascites...322 // 6.9.3. Spontánní bakteriální peritonitida.322 // 6.9.4. Jaterní encefalopatie...323 // 6.9.5. Flepatorenální syndrom...324 // 6.10. Bakteriální jaterní onemocnění...324 // b Pyogenní abscesy...324
// 6.11. Granulomatózní onemocnění ...325 // 6.12. Metabolické nemoci jater...325 // 6.12.1. Wilsonova choroba...325 // 6.12.2. Hemochromatóza...326 // 6.12.3. Jaterní porfyrie...326 // 6.13. Toxická a poléková postižení jater... 327 b Nejčastější léky způsobující // dlouhodobé jaterní poškození...327 // 6.14. Tumory jater...328 // 6.14.1. Benigní tumory...328 // 6.14.2. Maligní tumory...328 // b Hepatocelulární karcinom...328 // > Cholangiokarcinom...329 // 6.14.3. Metastatické tumory...329 // 6.15. Transplantace jater...329 // 6.16. Játra a těhotenství...329 // 6.16.1. Játra při normální graviditě...329 // 6.16.2. Jaterní poruchy vyvolané // těhotenstvím...329 // I Hyperemesis gravidarum...329 // I Syndrom HELLP ...330 // > Rekurentní cholestáza těhotných ...330 // > Akutní těhotenská steatóza jater..330 // 6.16.3. Jaterní nemoci, při nichž dojde // ? těhotenství...331 // 7. NEFROLOGIE...333 // 7.1. Speciální vyšetřovací metody ...333 // 7.1.1. Anamnéza...333 // 7.1.2. Fyzikální vyšetření...333 // 7.1.3. Laboratorní vyšetření...333 // Funkční vyšetření ledvin...333 // Vyšetření močového sedimentu...334 // Vyšetření proteinurií...335 // Vyšetření renálních enzymů // v moči...335 // 7.1.4. Morfologické vyšetřovací postupy... 335 // 7.2. Akutní nefritický syndrom...335 // 7.3. Chronický nefritický syndrom - // chronická glomerulonefritida...336 // 7.3.1. Idiopatický nefrotický syndrom...337
// b Minimální změny - lipoidní nefróza...337 // I Fokálně-segmentální glomeruloskleróza...338 // 7.3.2. Membranózní glomerulonefritida...338 // 7.3.3. Membranoproliferativní // glomerulonefritida...338 // 7.3.4. Mezangioproliferativní // glomerulonefritida...339 // 7.3.5. IgA nefropatie - Bergerova // choroba...339 // 7.4. Nefrotický syndrom...339 // Otoky...340 // Komplikace ...340 // Zásady terapie ...341 // Prognóza...341 // 7.5. Rychle progredující // glomerulonefritidy...342 // 7.5.1. Antirenální glomerulonefritida...342 // 7.5.2. ANCA-pozitivní vaskulitidy...342 // I Wegenerova granulomatóza...342 // b Mikroskopická polyangiitida...344 // > Syndrom Churgův-Straussové...344 // 7.5.3. Imunokomplexové // glomerulonefritidy...344 // 7.6. Akutní tubulointersticiální nefritida.344 // 7.7. Diabetická nefropatie...346 // 7.8. Nefrotoxicita léků...349 // 7.9. Urolitiáza, nefrolitiáza...350 // XVI // Vnitřní lékařství // 7.10. Onemocnění ledvin spojená // s metabolickými syndromy...351 // 7.10.1. Metabolický podmíněné nefropatie.351 // b Diabetická nefropatie...351 // ? Monoklonální gamapatie // s postižením ledvin...351 // b Amyloidóza ledvin...351 // 7.10.2. Metabolické tubulopatie...352 // 7.10.3. Poruchy transportních pochodů...352 // I Fanconiho syndrom...352 // I Renální tubulární acidóza...352 // b Renální glykosurie...353 // I Nefrogenní diabetes insipidus...353 // I Bartterův syndrom ...353 // I Liddleův
syndrom...353 // 7.11. Hereditární nefropatie...353 // 7.11.1. Autosomálně dominantní // polycystická choroba ledvin...353 // 7.11.2. Autosomálně recesivní // polycystická choroba ledvin...354 // 7.11.3. Juvenilní nefroftiza...354 // 7.11.4. Dřeňová cystická choroba...354 // 7.11.5. Alportův syndrom...354 // 7.12. Akutní selhání ledvin...355 // 7.13. Chronické selhání ledvin...357 // 8. ALERGOLOGIE A KLINICKÁ // IMUNOLOGIE...363 // 8.1. Speciální vyšetřovací metody...363 // 8.1.1. Vyšetření při podezření na // imunodeficienci...363 // 8.1.2. Vyšetření při podezření // na autoimunitní choroby...364 // 8.1.3. Vyšetření při podezření // na alergické choroby...364 // 8.1.4. Vyšetření u maligních chorob // imunitního systému...364 // 8.2. Imunodeficitní stavy u dospělých.364 // 8.2.1. Primární imunodeficience...364 // I Běžná variabilní imunodeficience ... 365 // I Selektivní deficit IgA...365 // I Deficit podtříd IgG...365 // I X-vázaná agamaglobulinémie...365 // I T-lymfocytámí a kombinované // imunodeficience...:...366 //  > Poruchy fagocytózy...366 // i Defekty komplementového * systému...366 // 8.2.2. Sekundární imunodeficience...366 // Imunodeficience při urémii...367 // Imunodeficience při diabetů...367 // Imunodeficience při chronickém // jaterním selhání...367 // Imunodeficience při nádorových chorobách...367 // Imunodeficience při traumatech, // sepsi, po opercích...367 // Imunodeficience
způsobené // virovými infekcemi...367 // Imunodeficience při stresu...367 // Imunodeficience po splenektomii...367 // Imunodeficience způsobené léky...368 // Imunodeficience po transplantaci // krvetvorných buněk...368 // Imunodeficience při malnutrici...368 // Sekundární hypogamaglobulinémie ...368 Sekundární granulocytopenic..368 // 8.3. Chronický únavový syndrom...368 // 8.4. Terapeutické ovlivňování // imunitního systému...369 // 8.4.1. Imunostimulační terapie...369 // 8.4.2. Substituční imunoglobulinová // terapie...369 // 8.4.3. Imunosupresivní terapie...369 // Imunosupresiva zasahující do // metabolismu DNA...370 // Glukokortikoidy...370 // Imunosupresiva působící // selektivně na lymfocyty T...370 // Polyklonální a monoklonální // protilátky...370 // Intravenózni imunoglobuliny...370 // 8.4.4. Specifická imunoterapie...370 // 8.5. Alergická onemocnění...371 // 8.5.1. Diagnostika alergie // zprostředkované IgE...371 // Anamnéza...371 // Fyzikální vyšetření...371 // Kožní testy ...372 // Testy in vitro...372 // Provokační testy ...372 // 8.5.2. Mechanismus vzniku // alergické reakce...372 // 8.5.3. Výskyt alergických onemocnění...373 // 8.5.4. Alergeny... 374 // 8.5.5. Genetika alergických onemocnění... 374 // 8.5.6. IgE a jeho receptory...374 // 8.5.7. Alergický zánět...375 // I Časná/okamžitá hyperreaktivita...375 // b Reakce pozdní fáze...375 // 8.5.8. Terapie alergických onemocnění...375
I Eliminace alergenu...375 // b Farmakoterapie...375 // b Specifická alergenová // imunoterapie...376 // 8.5.9. Jednotlivé alergické choroby...376 // I Anafylaktický šok...376 // I Alergická rinitida...378 // I Bronchiálni astma ...380 // I Exogénni alergická alveolitida...383 // b Plieni eozinofilie...384 // Obsah // XVII // ) Alergická bronchopulmonální // aspergilóza... // b Lékové alergie... // I Potravinová alergie... // b Urtikaria a angioedém... // > Atopická a kontaktní dermatitída // Atopická dermatitída... // Kontaktní dermatitída... // > Alergie na hmyzí jed... // 385 // 385 // 387 // 389 // 390 // 390 // 391 391 // 9. PORUCHY VÝŽIVY... // 9.1. Energetická potreba... // 9.2. Parenterální výživa... // 9.2.1. Indikace a kontraindikace... // 9.2.2. Komplikace... // 9.2.3. Roztoky pro parenterální výživu // a doporučené dávky... // Sacharidy... // Lipidy... // Aminokyseliny... // Elektrolyty... // Mikronutrienty ... // 9.2.4. Imunomodulační parenterální // výživa... // 9.3. Enterální výživa... // Funkce střeva a střevní bariéra. // 9.3.1. Indikace ... // 9.3.2. Kontraindikace... // 9.3.3. Komplikace ... // 9.3.4. Aplikace enterální výživy... // 9.3.5. Druhy enterálních výživ... // Tekuté výživy připravené // kuchyňskou technologií... // Enterální výživy farmaceutického charakteru... // 9.4. Léčebná výživa u vybraných // chorob... // 393 // .393 // .393 // .393 // .394 // .395 // .395 // .395
// .396 // .396 // .397 // .398 // .398 // .398 // .399 // .399 // .399 // .400 // .401 // .401 // .401 // .401 // 9.4.1. Výživa onkologických nemocných ... 401 // Patogeneze nádorové malnutrice...402 // Nutriční podpora onkologických // nemocných...402 // Vyšetření nutričního stavu, // diagnostika malnutrice...403 // Dietní rady...403 // Umělá klinická výživa...404 // Imunomodulační výživa...405 // Farmakologická terapie nádorové kachexie...405 // Kombinovaný nutriční a farmakologický přístup...405 // 9.4.2. Onemocnění ledvin...406 // Akutní selhání ledvin...406 // Chronické selhání ledvin...406 // 9.4.3. Onemocnění jater...407 // 9.4.4. Akutní pankreatitida...408 // % // Léčebná výživa...409 // 9.4.5. Chronická pankreatitida...411 // Vznik malnutrice...411 // Nedostatek vitaminů a minerálů...411 // Léčebná výživa...412 // 9.4.6. Syndrom krátkého střeva...413 // Důsledky resekce střeva podle // anatomické lokalizace...413 // Metabolické následky resekce // tenkého střeva...414 // Klinický obraz...414 // Léčebná výživa...414 // 10. ENDOKRINOLOGIE...417 // 10.1. Speciální vyšetřovací metody...417 // 10.1.1. Symptomy a klinická diagnostika...417 // 10.1.2. Laboratorní diagnostika // a funkční testy...417 // 10.1.3. Zobrazovací metody...417 // 10.2. Choroby hypofýzy...418 // 10.2.1. Hormonálně neaktivní expanze // v oblasti tureckého sedla...418 // 10.2.2. Hypopituitarismus...419 // 10.2.3. Diabetes
insipidus centralis...421 // 10.2.4. Syndrom nepřiměřené sekrece // antidiuretického hormonu...421 // 10.2.5. Akromegalie a gigantismus...422 // 10.2.6. Hyperprolaktinémie...423 // 10.2.7. Cushingova choroba...423 // 10.2.8. Centrální hyperthyreóza...425 // 10.3. Choroby štítné žlázy...425 // 10.3.1. Eufunkční struma...425 // 10.3.2. Hyperthyreóza...426 // I Thyreotoxická krize...427 // 10.3.3. Hypothyreóza...428 // 10.3.4. Záněty štítné žlázy...428 // I Akutní thyreoiditida...428 // > Subakutní thyreoiditida // de Quervainova ...429 // I Chronická autoimunitní // thyreoiditida ...429 // I Fibrózní thyreoiditida...429 // 10.3.5. Nádory štítné žlázy...429 // > Diferencovaný karcinom // štítné žlázy...430 // I Anaplastický karcinom štítné žlázy.430 // > Medulární karcinom štítné žlázy...430 // 10.4. Choroby příštítných tělísek...430 // 10.4.1. Primární hyperparathyreóza...430 // 10.4.2. Sekundární hyperparathyreóza...431 // 10.4.3. Terciární hyperparathyreóza...432 // 10.4.4. Hypoparathyreóza...432 // 10.4.5. Pseudohypoparathyreóza...433 // 10.5. Choroby nadledvin...433 // 10.5.1. Choroby kůry nadledvin...433 // XVIII // Vnitřní lékařství // I Primární adrenokortikální nedostatečnost // - Addisonova nemoc...433 // Akutní adrenokortikální krize...434 // > Primární hyperkortizolismus // - Cushingův syndrom...434 // I Primární hyperaldosteronismus // - Connův syndrom...435 // I Syndrom adrenální
virilizace...436 // 10.5.2. Choroby dřeně nadledvin - // feochromocytom...436 // 10.5.3. Afunkční nádory nadledvin - // incidentalomy...437 // 10.6. Gonády...437 // 10.6.1. Mužský hypogonadismus...437 // 10.6.2. Gynekomastie...439 // 10.6.3. Ženský hypogonadismus...439 // 10.6.4. Syndrom polycystických ovarií...440 // 10.7. Neuroendokrinní nádory...441 // 10.7.1. Karcinoid...442 // 10.7.2. Gastrinom...443 // 10.7.3. Inzulínom...444 // 10.7.4. Některé další hormonálně // aktivní nádory GIT...444 // I Glukagonom...444 // I VlPom...445 // I Somatostatinom...445 // 10.8. Mnohočetná endokrinní neoplazie... 445 // 10.9. Autoimunitní polyglandulární // syndrom...446 // 11. DIABETOLOGIE...447 // Inzulín, kontrainzulární hormony.447 // Klasifikace diabetů...448 // 11.1. Diabetes mellitus 1. typu...448 // Definice, epidemiologie...448 // Etiologie a patogeneze ...449 // Klinický obraz...449 // Diagnostika...449 // Diferenciální diagnostika...450 // Terapie...450 // Kritéria kompenzace diabetů...451 // Prognóza...452 // Posudkové hledisko...453 // 11.2. Diabetes mellitus 2. typu...453 // Diagnostika...454 // Terapie...454 // 11.3. Sekundární diabetes mellitus...455 // 11.4. Gestační diabetes mellitus...455 // 11.5. Hraniční poruchy glukózové // homeostázy...456 // 11.6. Akutní komplikace diabetů...456 // 11.6.1. Ketoacidotické hyperglykemické // kóma...456 // 11.6.2. Neketoacidotické hyperosmolární // hyperglykemické kóma...457
11.6.3. Laktacidotické kóma...457 // 11.6.4. Hypoglykémie a hypoglykemické // kóma...458 // 11.7. Chronické komplikace diabetů...458 // 11.7.1. Specifické komplikace ...458 // b Diabetická nefropatie...459 // > Diabetická retinopatie...459 // b Diabetická neuropatie...460 // 11.7.2. Nespecifické komplikace ...460 // I Makrovaskulární komplikace...460 // b Ostatní nespecifické komplikace...461 // 11.7.3. Diabetická noha...461 // 12. REVMATOLOGIE...463 // 12.1. Speciální vyšetřovací metody...463 // 12.2. Difúzni nemoci pojivá...464 // 12.2.1. Revmatoidní artritida...464 // 12.2.2. Systémový lupus erythematodes...468 // 12.2.3. Antifosfolipidový syndrom...470 // 12.2.4. Systémová sklerodermie ...470 // 12.2.5. Sjógrenův syndrom...472 // 12.2.6. Idiopatické zánětlivé myopatie..473 // 12.2.7. Systémové vaskulitidy...474 // > Obrovskobuněčná arteriitida...474 // I Takayasuova arteriitida...474 // b Polyarteriitis nodosa...474 // I Kawasakiho nemoc...475 // b Mikroskopická polyangiitida...475 // b Wegenerova granulomatóza...475 // b Syndrom Churgův-Straussové ...475 // b Henochova-Schónleinova purpura... 475 I Esenciální kryoglobulinémie // a kožní leukocytoklastická // vaskulitida...476 // 12.3. Artritidy se vztahem ? infekci...476 // 12.3.1. Infekční artritida...476 // 12.3.2. Reaktivní artritidy...477 // 12.3.3. Revmatická horečka...478 // 12.4. Séronegativní spondylartritidy...478 // 12.4.1. Ankylozující spondylitida...479
// 12.4.2. Psoriatická (spondyl)artritida...481 // 12.4.3. Enteropatické spondylartritidy...481 // 12.5. Osteoartróza...482 // 12.6. Artritidy indukované krystaly ...485 // 12.6.1. Dna - arthritis urica...485 // 12.6.2. Chondrokalcinóza ...487 // 12.6.3. Ostatní artritidy indukované // krystaly...487 // 12.7. Mimokloubní revmatismus...487 // 12.7.1. Fibromyalgie...487 // 12.7.2. Lokalizované formy // mimokloubního revmatismu...488
(OCoLC)228602369
cnb001783936

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC