Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.7) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Karolinum, 2009
233 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-246-1381-9 (brož.)
Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Monographia, ISSN 0567-8277 ; 152
400 výt.
Obsahuje bibliografii na s. 216-221, bibliografické odkazy a rejstřík
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova v Praze
000248656
1. Úvodem -- 1.1 Kontext -- 1.2 Cíle práce -- 1.3 Raná čeština střední doby -- 1.4 Cizojazyčné vlivy: klasický evropský stylistický úzus -- 2. Teoretické východisko -- 2.1 Vztah funkcí a forem pří sudku -- 2.1.1 Funkce pří sudku -- 2.1.1.1 Specifické funkce pří sudku -- 2.1.1.1.1 Aktualizační kategorie -- 2.1.1.1.2 Shoda s podmětem -- 2.1.1.1.3 Valenční rámec věty -- 2.1.1.1.4 Větná afirmativnost / negativnost -- 2.1.1.2 Nespecifické funkce přísudku -- 2.1.1.2.1 Lexikální význam -- 2.1.1.2.2 Výpovědní dynamičnost -- 2.1.1.2.3 Lokální oddělení dvou členů projektivnost -- 2.1.1.2.4 Rytmická a eufonická organizace textu -- 2.1.2 Distribuce funkcí přísudku podle formy tvary syntetické a analytické -- 2.2 Slovosled a aktuální členění -- 2.2.1 Slovosledné pozice -- 2.2.1.1 Svobodův systém slovosledných pozic -- 2.2.1.2 Modifikace Svobodova systému slovosledných pozic -- pro výzkum starší češtiny -- 2.2.2 Aktuální členění věty -- 2.2.2.1 Základní pojmy -- 2.2.2.1.1 Funkční generativní popis jazyka -- 2.2.2.1.2 Kontextová zapojenost -- 2.2.2.1.3 Výpovědní dynamičnost -- 2.2.2.1.4 Hloubkový slovosled -- 2.2.2.1.5 Vztah hloubkového slovosledu ke slovosledu povrchovému -- 2.2.2.2 Výchozí teorie AČ V ve vztahu ke slovesu -- 2.2.2.3 Modifikace teorie AČ V pro výzkum postavení slovesa -- ve starší češtině -- 2.2.2.3.1 Temporálně-modální elementy a lexikální složka slovesa -- 2.2.2.3.2
Přechod a réma -- 2.2.2.3.3 Shrnutí: postavení přísudkového slovesa -- v hloubkovém slovosledu -- 2.2.2.4 Metody rozboru AČV a jejich aplikace na materiál starší češtiny 2.22 A A Podle morfologických a syntaktických vlastností -- uzlu ve stromě -- 2.2.2.4.2 Podle kontextu -- 2.2.2.4.3 Podle povrchového slovosledu -- 2.2.2.4.4 Podle intonace -- 2.2.2.4.5 Hlavní nová informace zestručnění -- 2.2.2.4.6 Kontrastová parafráze -- 2.2.2.4.7 Otázkový test -- 2.2.2.4.8 Test s negací -- 2.2.2.4.9 Test s pokračováním věty -- 2.2.2.4.10 Lexikální hodnota kontextové zapojenosti -- 2.2.2.5 Dvojí výklad funkce v AČV u sloves na konci -- ve starší češtině: rematické vs. přechodové sloveso -- 3. Jazykový materiál -- 3.1 Databáze textů -- 3.1.1 Prameny -- 3.1.1.1 Spolehlivý původ textu -- 3.1.1.2 Editorské úpravy textu -- 3.1.1.3 Transkripce v databázi textů -- 3.1.2 Struktura databáze -- 3.1.2.1 Žánrová skladba -- 3.1.2.2 Časové úseky -- 3.1.2.3 Texty původně české a překladové -- 3.1.3 Rozsah materiálu -- 3.2 Databáze dokladů -- 3.2.1 Excerpce vymezení zkoumaných struktur -- 3.2.1.1 Syntetické formy přísudku -- 3.2.1.1.1 Reflexivní slovesa -- 3.2.1.1.2 Systémová a aktuální elipsa -- 3.2.1.1.3 Příklonky -- 3.2.1.2 Věta hlavní -- 3.2.1.2.1 Věty připojené dvěma spojkami současně, -- podřadicí a souřadicí -- 3.2.1.2.2 Relativa. , -- 3.2.1.3 Další omezení zkoumaných vět -- 3.2.1.3.1 Infinitivy --
3.2.1.3.2 Sloveso být a sponová slovesa -- 3.2.1.3.3 Omezení podle postoje mluvčího -- 3.2.2 Klasifikace dokladů -- 3.2.2.1 Jádro dokladu -- 3.2.2.2 Původ dokladu -- 3.2.2.3 Syntaktická stavba -- 3.2.2.4 Další charakteristiky -- 3.2.2.5 Aktuální členění -- 3.2.2.6 Umístění slovesa -- 3.2.3 Rozsah databáze dokladů: základní databáze a její struktura, -- Hájkova Kronika a Bible kralická -- 4. Metoda zpracování dat -- 4.1 Čtyřpolní tabulky -- 4.2 Hypotéza homogenity výběrů -- 5. Analýza umístění syntetického přísudku ve starší češtině -- 5.1 Základní distribuce umístění syntetického přísudku ve starší češtině -- 5.2 Distribuce umístění syntetického přísudku ve starší češtině podle žánru -- 5.3 Konstrukce se zvláštními tendencemi v umisťování přísudkového slovesa -- 5.3.1 Konstrukce se slovesem na konci -- 5.3.1.1 Přechodové sloveso na konci -- 5.3.1.1.1 Věty s paralelní výstavbou -- 5.3.1.1.2 Věty s několikanásobnými pří sudky -- 5.3.1.1.3 Ustálené formule v administrativních a soukromých listech -- 5.3.1.1.4 Koncové umístění přechodového slovesa -- jako výsledek relativního slovosledu -- 5.3.1.1.5 Výskyt přechodového slovesa v koncové pozici -- ve starší češtině -- 5.3.1.2 Tematické sloveso na konci -- 5.3.1.3 Rematické sloveso na konci -- 5.3.1.3.1 Negace -- 5.3.2 Konstrukce se slovesem před postponovanými členy -- 5.3.2.1 Vztah hloubkového a povrchového slovosledu
-- u vět se slovesem před postponovanými členy -- 5.3.2.2 Přechodové sloveso před postponovanými členy -- 5.3.2.2.1 Souvětí s vedlejší větou obsahovou -- 5.3.2.2.2 Přísudkové sloveso způsobuje neprojektivnost -- 5.3.2.3 Tematické sloveso před postponovanými členy -- 5.3.2.4 Rematické sloveso před postponovanými členy -- 5.3.3 Konstrukce se slovesem na počátku a uprostřed věty -- 5.3.3.1 Vztah hloubkového a povrchového slovosledu -- u vět se slovesem na počátku a uprostřed věty -- 5.3.3.2 Přechodové sloveso na počátku a uprostřed věty -- 5.3.3.2.1 Kontextově zapojené zájmenné výrazy -- následují za přísudkovým slovesem -- 5.3.3.2.2 Kontextově zapojený podmět -- následuje za přísudkovým slovesem -- 5.3.3.3 Tematické sloveso na počátku a uprostřed věty -- 5.3.3.4 Rematické sloveso na počátku a uprostřed věty -- 5.3.3.5 Konstrukce s navazovací částicí / -- 5.3.3.6 Relativní slovosled specifických konstrukcí: -- uspořádání přísudkového slovesa a podmětu -- 5.3.3.6.1 Uvozovací věty -- 5.3.3.6.2 Uvedení na scénu -- 5.3.3.7 Má vyjádřenost/nevyjádřenost podmětu vliv na polohu slovesa? (Ke Sgallově diskusi s A. Svobodou) -- 5.3.4 Dvě obecnější otázky ke konstrukcím se zvláštními tendencemi -- v umisťování přísudkového slovesa -- 5.3.4.1 Je umístění přísudkového slovesa ve zkoumaných konstrukcích gramatikalizované? -- 5.3.4.2 Budou se všechny zkoumané konstrukce -- ve
srovnatelném výzkumu vždy jevit jako specifické? -- 6. Ukázka srovnání slovosledu konkrétních děl s obecnými hodnotami -- zjištěnými pro starší češtinu -- 6.1 Hájkova Kronika -- 6.1.1 Srovnání Hájkovy Kroniky s historiografickými texty základní databáze -- 6.1.2 Srovnání Hájkovy Kroniky se všemi texty základní databáze -- 6.1.3 Slovosled specifických konstrukcí v Hájkově Kronice -- 6.1.4 Shrnutí -- 6.2 Lukášovo evangelium v Bibli kralické -- 6.2.1 Srovnání Lukášova evangelia s náboženskými texty základní databáze -- 6.2.2 Srovnání Lukášova evangelia se všemi texty základní databáze -- 6.2.3 Zvláštní slovosledné rysy Lukášova evangelia -- 6.2.3.1 Rematické sloveso na počátku a uprostřed věty -- analogický slovosled -- 6.2.3.2 Častý výskyt konstrukcí s navazovací částicí i -- 6.2.3.3 Podmět následuje za přísudkovým slovesem -- 6.2.4 Shrnutí -- 7. Závěrem -- 7.1 Další otázky a výhledy -- 8. Poděkování -- 9. Summary -- 9.1 Context -- 9.2 Aims of the work -- 9.3 Linguistic materiál -- 9.4 Theoretical background -- 9.5 Statistical data processing -- 9.6 Results of the anály sis -- 9.6.1 Placement of verb in Older Czech in generál and in particular genres -- 9.6.2 Transition verbs in finál position in different genres, -- time periods and texts -- 9.6.3 Placement of verb in specific constructions -- 9.6.4 Was the position of verb in Older Czech grammaticalized? -- 9.6.5 The placement of
verb in Hájek’s Kronika and in St. Luke’s Gospel (Bible kralická) compared to generál placement -- of verb in Older Czech -- 9.7 Interpretation of the results -- 10. Seznam zkratek -- 11. Rejstřík -- 12. Seznam pramenů -- 13. Literatura -- 14. Příloha: Distribuce umístění syntetického predikátu ve starší češtině -- podle žánru -- 14.1 Administrativní texty a oficiální listy -- 14.2 Soukromé listy -- 14.3 Historiografie -- 14.4 Odborná literatura -- 14.5 Prakticky odborná a výchovná literatura -- 14.6 Náboženská literatura -- 14.7 Zábavná literatura -- 14.8 Politická literatura, polemiky a komentáře vztahující se k aktuálnímu dění -- 14.9 Předmluvy a dedikace
(OCoLC)655132437
cnb001718255

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC