Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.10.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.4) Půjčeno:27x 
BK
EB
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
539 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm
Externí odkaz    Plný text PDF (Bookport) 
   * Návod pro Bookport 

objednat
ISBN 978-80-247-3568-9 (brož.)
ISBN 978-80-247-9641-3 (online ; pdf)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 495-522, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000248794
Úvod ...9 // 1. Na poli vědy ...17 // 1.1 Základní pojmy obecne metodologie ...18 // 1.2 Specifika výzkumu v sociálních védách ...36 // Složitost sociální reality ...39 // 2. Jak zkoumat sociální realitu ...47 // 2.1 Kvantitativní versus kvalitativní přístup ...47 // Validita a reliabilita výzkumných šetření ...53 // 2.2 Struktura vědeckovýzkumného procesu ...56 // 3. Jak začít aneb Štěstí přeje připraveným ...65 // 3.1 Příprava empirického výzkumu ...65 // Volba výzkumného tématu ...66 // j Specifikace předmětu výzkumu ...68 // i Návrh výzkumné strategie ...74 // Projekt empirického výzkumu ...77 // 3.2 Výzkum v knihovně ...82 // 4. Výzkumné jednotky: Koho/co budeme zkoumat? ...85 // 4.1 Cílová populace, výzkumné jednotky a vzorek ...86 // 4.2 Jak vybrat vzorek? ...91 // Náhodné a záměrné výběry ...93 // Rizika výběru zkoumaných jednotek ...103 // 5. K čemu potřebujeme hypotézy? ...111 // 5.1 Hypotéza a její role ve výzkumném procesu ...112 // Formulování hypotéz ...116 // Typy hypotéz: teoretické versus pracovní ...118 // 5.2 Indikátor, ukazatel, znak, proměnná ...122 // Proměnné a jejich typy: nominální, ordinální a kardinální // ú roveň měřen í ...129 // 5.3 Hledání měřitelných indikátorů - operacionalizace ...131 // Postup operacionalizace ...134 // Vliv operacionalizace na validitu a rcliabilitu výzkumu ...140 // Operacionalizace v kvalitativním výzkumu ...142 // 6. Základní techniky sběru dat ...151 // 6.1. Dotazováni - standardizovaný rozhovor ...155 // Survey (dotazníkové šetření) ...157 // Typy dotazníkového šetření a jejich specifika ...159 // Etika surveye: anonymita dotazníkových šetření // a zabezpečení osobních dat ...174 // Dramaturgie dotazníku ...176 // - Typy otázek v dotazníku ...180 // - Umění klást otázky ...183 //
- Formulace variant odpovědí ...193 // Finalizace výzkumného nástroje a předvýzkum ...205 // 6.2 Kvalitativní formy dotazování ...207 // 6.2.1 Hloubkový rozhovor ...213 // Zásady pro úspěšné vedeni rozhovoru ...217 // Narativní rozhovor a orální historie ...227 // Evidence rozhovoru a příprava pro analýzu dat ...232 // 6.2.2 Technika skupinových rozhovorů - focus group ...236 // Slabiny a silné stránky skupinových rozhovorů ...240 // Praktická realizace focus group ...242 // 7. Pozorování a etnografické postupy sběru dat ...249 // 7.1 Vědecké pozorování ...250 // Typy pozorování ...251 // 7.2 Etnografický přístup v mediálních a kulturálních studiích.258 // Etnografie on-line identity a virtuálních komunit ...265 // 7.3 Etnografické pozorováni ...269 // Výhody a omezení ...269 // Pobyt v terénu: schopnost vidět a umění naslouchat ...274 // 8. Analýza dokumentů ...287 // 8.1 Obsahová analýza - nástroj pro zpracování velkého // množství textů ...291 // Vymezení metody a pohled do minulosti ...291 // Limity obsahové analýzy ...296 // Nesnáze s měřením objektivity ...303 // Jak postupovat ...309 // - Formulace zadání a výběr vzorku ...310 // - Příprava pro kódování dat ...313 // - Měření kodérské reliability ...319 // Příklady realizace obsahové analýzy ...322 // 8.2 Kvalitativní techniky analýzy dokumentů ...328 // 8.2.1 Sémioticko-strukturálni analýza ...329 // Výchozí sémiotické koncepty ...331 // Základní postupy sémioticko-strukturálni analýzy ...341 // - Identifikace textu ...343 // VÝZKUM MÉDIÍ // - Analýza prvního stupně označování ...346 // - Analýza druhého stupně označování ...357 // - Technika analýzy vyprávění ...369 // - Analýza třetího stupně označování ...376 // Další nástroje pro analýzu audiovizuálních sdělení ...381 //
Ještě trochu teorie ...383 // 8.2.2 Alternativní postupy analýzy dokumentů ...386 // Historicko-srovnávací metoda ...386 // Interpretativní čtení ...390 // 9. Kvalitativní analýza dat ...395 // Odlišná pojetí výstupů z kvalitativní analýzy dat ...398 // 9.1 Zakotvená teorie ...400 // Postup vytváření zakotvené teorie ...405 // - Úskalí realizace zakotvené teorie - nikdy nic nepovažuj // za samozřejmé ...408 // Kódování - základní nástroj zakotvené teorie ...412 // - Jak si poradit s kódováním ...414 // 9.2 Analýza diskurzu - víc než jen analýza textu ...426 // Vymezení diskurzu a jeho vliv na podobu analýzy ...431 // Analýza diskurzu - možnosti, jak postupovat ...438 // - Inspirace podle J. P. Gee: zaměřeno na jazyk ...439 // - Inspirace podle N. Fairclougha: analýza intertextuality // a interdiskurzivity ...442 // - Inspirace T. A. van Dijkem: analýza ideologie mediálního // diskurzu rasismu ...446 // - Inspirace G. Roseovou: diskurzivní analýza obrazu // a prostoru ...455 // Odlišná pojetí diskurzivní analýzy ...461 // - Konverzační analýza ...461 // - Členská kategorizační analýza ...466 // 10. Před cílovou páskou: publikování závěrů výzkumu ...469 // Media studies methodology and research ...483 // Seznam vyobrazení ...489 // Seznam tabulek ...491 // Seznam příkladů ...493 // Seznam citované literatury ...495 // Použité materiály ...522 // Věcný rejstřík ...523 // Jmenný rejstřík ...535
(OCoLC)904579494
cnb002650103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC