Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:25x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 2014
539 s., [4] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm

objednat
ISBN 978-80-247-3568-9 (brož.)
Žurnalistika a komunikace
Obsahuje bibliografii na s. 495-522, bibliografické odkazy a rejstříky
Anglické resumé
000248794
Obsah // Úvod...9 // 1. Na poli vědy...17 // 1.1 Základní pojmy obecne metodologie...18 // 1.2 Specifika výzkumu v sociálních védách ...36 // Složitost sociální reality...39 // 2. Jak zkoumat sociální realitu...47 // 2.1 Kvantitativní versus kvalitativní přístup...47 // Validita a reliabilita výzkumných šetření...53 // 2.2 Struktura vědeckovýzkumného procesu...56 // 3. Jak začít aneb Štěstí přeje připraveným...65 // 3.1 Příprava empirického výzkumu...65 // Volba výzkumného tématu...66 // j Specifikace předmětu výzkumu...68 // i Návrh výzkumné strategie...74 // Projekt empirického výzkumu...77 // 3.2 Výzkum v knihovně...82 // 4. Výzkumné jednotky: Koho/co budeme zkoumat?...85 // 4.1 Cílová populace, výzkumné jednotky a vzorek...86 // 4.2 Jak vybrat vzorek?...91 // Náhodné a záměrné výběry...93 // Rizika výběru zkoumaných jednotek...103 // 5. ? čemu potřebujeme hypotézy? ...111 // 5.1 Hypotéza a její role ve výzkumném procesu...112 // Formulování hypotéz...116 // Typy hypotéz: teoretické versus pracovní...118 // 5.2 Indikátor, ukazatel, znak, proměnná...122 // Proměnné a jejich typy: nominální, ordinální a kardinální // ú roveň měřen í...129 // 5.3 Hledání měřitelných indikátorů - operacionalizace...131 // Postup operacionalizace...134 // * // : // : // 5 // I // Vliv operacionalizace na validitu a rcliabilitu výzkumu...140 // Operacionalizace v kvalitativním výzkumu...142
6. Základní techniky sběru dat...151 // 6.1. Dotazováni - standardizovaný rozhovor...155 // Survey (dotazníkové šetření)...157 // Typy dotazníkového šetření a jejich specifika...159 // Etika surveye: anonymita dotazníkových šetření // a zabezpečení osobních dat...174 // Dramaturgie dotazníku...176 // - Typy otázek v dotazníku...180 // - Umění klást otázky...183 // - Formulace variant odpovědí...193 // Finalizace výzkumného nástroje a předvýzkum...205 // 6.2 Kvalitativní formy dotazování...207 // 6.2.1 Hloubkový rozhovor...213 // Zásady pro úspěšné vedeni rozhovoru...217 // Narativní rozhovor a orální historie...227 // Evidence rozhovoru a příprava pro analýzu dat...232 // 6.2.2 Technika skupinových rozhovorů - focus group...236 // Slabiny a silné stránky skupinových rozhovorů...240 // Praktická realizace focus group...242 // 7. Pozorování a etnografické postupy sběru dat...249 // 7.1 Vědecké pozorování...250 // Typy pozorování...251 // 7.2 Etnografický přístup v mediálních a kulturálních studiích.258 // Etnografie on-line identity a virtuálních komunit...265 // 7.3 Etnografické pozorováni...269 // Výhody a omezení...269 // Pobyt v terénu: schopnost vidět a umění naslouchat...274 // 8. Analýza dokumentů ...287 // 8.1 Obsahová analýza - nástroj pro zpracování velkého // množství textů...291 // Vymezení metody a pohled do minulosti...291 // Limity obsahové analýzy...296 // - Nesnáze
s měřením objektivity...303 // Jak postupovat...309 // - Formulace zadání a výběr vzorku...310 // - Příprava pro kódování dat...313 // - Měření kodérské reliability...319 // Příklady realizace obsahové analýzy...322 // 8.2 Kvalitativní techniky analýzy dokumentů...328 // 8.2.1 Sémioticko-strukturálni analýza...329 // Výchozí sémiotické koncepty... 331 // Základní postupy sémioticko-strukturálni analýzy...341 // - Identifikace textu...343 // VÝZKUM MÉDIÍ // : // - Analýza prvního stupně označování...346 // - Analýza druhého stupně označování...357 // - Technika analýzy vyprávění...369 // - Analýza třetího stupně označování...376 // Další nástroje pro analýzu audiovizuálních sděleni...381 // Ještě trochu teorie...383 // 8.2.2 Alternativní postupy analýzy dokumentů...386 // Historicko-srovnávací metoda...386 // Interpretativní čtení...390 // 9. Kvalitativní analýza dat...395 // Odlišná pojetí výstupů z kvalitativní analýzy dat...398 // 9.1 Zakotvená teorie...400 // Postup vytváření zakotvené teorie...405 // - Úskalí realizace zakotvené teorie - nikdy nic nepovažuj // za samozřejmé...408 // Kódování - základní nástroj zakotvené teorie...412 // - Jak si poradit s kódováním...414 // 9.2 Analýza diskurzu - víc než jen analýza textu...426 // Vymezení diskurzu a jeho vliv na podobu analýzy...431 // Analýza diskurzu - možnosti, jak postupovat...438 // - Inspirace podle J.
P. Gee: zaměřeno na jazyk...439 // - Inspirace podle N. Fairclougha: analýza intertextuality // a interdiskurzivity...442 // - Inspirace T. A. van Dijkem: analýza ideologie mediálního // diskurzu rasismu...446 // - Inspirace G. Roseovou: diskurzivní analýza obrazu // a prostoru...455 // Odlišná pojetí diskurzivní analýzy...461 // - Konverzační analýza...461 // - Členská kategorizační analýza...466 // 10. Před cílovou páskou: publikování závěrů výzkumu...469 // Media studies methodology and research...483 // Seznam vyobrazeni...489 // Seznam tabulek...491 // Seznam příkladů...493 // Seznam citované literatury...495 // Použité materiály...522 // Věcný rejstřík...523 // Jmenný rejstřík...535 // 7 i Obsah
(OCoLC)904579494
cnb002650103

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC