Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.08.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2011
382 s. : il. ; 23 cm

objednat
ISBN 978-80-251-3195-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
000248847
Cast I -- Začínáme s jazykem AppleScript -- Kapitola 1 -- Základy jazyka AppleScript -- Důležité vědomosti a koncepce -- Co to je AppleScript a k čemu jej můžete použít -- K čemu skripty jsou -- Proč se můžete AppleScript snadno naučit -- Koncepce skriptů -- Co to je skript -- Kam se skripty ukládají -- Jak se skripty vytváří -- Jak se skripty spouští -- Koncepce objektů, klíčových slov, příkazů a atributů -- Co jsou objekty -- Co jsou klíčová slova -- Co jsou příkazy -- Co jsou atributy a hodnoty -- Kapitola 2 -- Seznámení s aplikací AppleScript Editor -- Důležité vědomosti a koncepce -- Spuštění aplikace AppleScript Editor -- Seznámení s oknem aplikace AppleScript Editor -- Nastavení předvoleb aplikace AppleScript Editor pro pohodlnou práci -- Obecné předvolby -- Předvolby úprav -- Předvolby formátování -- Předvolby historie -- Předvolby zásuvných modulů -- Vložení nabídky Script na lištu nabídek systému Leopard -- Spuštění skriptu z nabídky Script -- Kapitola 3 -- Vytvoření vašeho prvního skriptu -- Důležité vědomosti a koncepce -- Otevření aplikace AppleScript Editor -- Příkazy tell -- Uložení skriptu -- Bloky příkazu tell -- Manuální vytvoření bloku příkazu tell -- Používání rozbalovací nabídky Tell Application -- Přidávání komentářů -- Komentáře na konci řádku -- Blokové komentáře -- Záznam prováděných akcí do skriptu -- Kontrola zaznamenaného zdrojového
kódu -- Aktivace aplikace -- Výběr okna aplikace -- Nastavení polohy okna -- Změna rozměrů okna -- Změna režimu zobrazení -- Ošetření chyb -- Zalomení řádku zdrojového kódu -- Otevření souboru slovníku -- Hledání potřebných výrazů -- Vytvoření aplikace ze skriptu -- Cast II -- Základní techniky programování v jazyce AppleScript -- Kapitola 4 -- Proměnné, třídy, operátory a změna datového typu -- Klíčové vědomosti a koncepce -- Práce s proměnnými -- Sedm datových typů -- Vytvoření proměnné -- Rozsahy platnosti a životnost proměnných -- Trvalé ukládání dat v atributech skriptu -- Provádění operací prostřednictvím operátorů -- Třídy -- Typová konverze -- Kapitula 5 -- Práce s textem, čísly a kalendářními daty -- Důležité vědomosti a koncepce -- Práce s textem -- Vložení běžného textu do objektu třídy text -- Spojení dvou a více textových řetězců -- Přidávání mezer, tabulátorů, znaků pro posun na další řádek a znaků pro posun na začátek řádku -- Používání zpětných lomítek a dvojitých uvozovek -- Návrat částí objektu třídy text -- Oříznutí řetězce -- Nalezení řetězce v jiném řetězci -- Nalezení jednoho objektu třídy text v jiném objektu třídy text -- Specifikace atributů, které se mají při vyhledávání ignorovat -- Přenesení textu z jedné aplikace do druhé -- Práce s čísly -- Aritmetické operace s čísly -- Přetypování čísla
na jiný datový typ -- Přetypování jiného datového typu na číslo -- Práce s kalendářními daty -- Způsob manipulace s kalendářními daty v jazyce AppleScript -- Práce s atributem month -- Práce s atributem weekday -- Přetypování objektu třídy date na řetězec -- Změna data -- Výpočet hodin, minut, dnů a týdnů -- Zjištění časového pásma, ve kterém se váš Mac nachází -- Porovnávání časových údajů a kalendářních dat -- Kapitola 6 -- Práce s aplikací Finder, soubory a složkami 1 -- Důležité vědomosti a koncepce -- Práce s okny aplikace Finder -- Odkazování se na objekty -- Otevření okna aplikace Finder -- Změna režimu zobrazení v okně aplikace Finder -- Změna polohy okna aplikace Finder -- Změna rozměrů okna aplikace Finder -- Minimalizace a obnova okna aplikace Finder -- Změna šířky postranní lišty okna aplikace Finder -- Zobrazení a skrytí lišty nástrojů -- Skrytí všech oken aplikace Finder -- Zavření okna aplikace Finder -- Práce se složkami -- Vytvoření složky -- Zkopírování složky -- Duplikace složky -- Přejmenování složky -- Přesunutí složky -- Smazání složky -- Práce se soubory -- Vytváření souborů v aplikaci Finder -- Zkopírování souboru -- Duplikace souboru -- Smazání souboru -- Přejmenování souboru -- Přesunutí souboru -- Připojování a odebírání logických oddílů (disků) -- Připojení síťového logického oddílu -- Odebrání síťového logického
oddílu ze systému souborů -- Kapitola 7 -- Rozhodnutí o dalším postupu ve skriptu ’ -- Důležité vědomosti a koncepce -- Prověření platnosti jediné podmínky prostřednictvím příkazu if then -- Výběr ze dvou větví zdrojového kódu prostřednictvím příkazu if then else -- Výběr z několika různých větví zdrojového kódu prostřednictvím příkazu if then else if else -- Kapitola 8 -- Získávání vstupu od uživatele prostřednictvím dialogů 1 -- Důležité vědomosti a koncepce -- Používání dialogů -- Zobrazení více odstavců textu dialogu -- Přidání popisku dialogového okna -- Výběr tlačítek dialogu -- Nastavení výchozího tlačítka dialogu -- Vytvoření tlačítka pro zrušení akce s jiným popiskem -- Identifikace stisknutého tlačítka -- Přidání ikony -- Vytvoření dialogu, který se sám zavře -- Textový vstup -- Varovné panely -- Čím se liší varovný panel od dialogu -- Výběr ikony varování -- Výběr názvu ukládaného souboru -- Přidání vlastního textu dialogu pro výběr souboru -- Nastavení výchozího umístění a názvu souboru -- Výběr ze seznamu položek -- Vytvoření seznamu položek -- Identifikace vybrané položky -- Přidání popisku a vlastního textu dialogu pro výběr ze seznamu položek -- Změna tlačítek dialogu pro výběr ze seznamu položek -- Výběr jedné nebo více výchozích položek -- Výběr více různých položek a nebo žádné položky -- Výběr souborů,
složek, aplikací a URL -- Výběr souboru -- Výběr složky -- Výběr aplikace -- Výběr URL -- Kapitola 9 -- Opakování akcí ve skriptech -- Důležité vědomosti a koncepce -- Přehled cyklů jazyka AppleScript -- Koncepce a vhodná aplikace přímého zápisu -- Opakování akcí do splnění ukončující podmínky -- Určitý počet opakování akcí -- Opakování akcí v cyklu s řídící proměnnou -- Opakování akcí pro každou položku na seznamu -- Opakování akcí po dobu platnosti nějaké podmínky -- Opakování akcí po dobu neplatnosti nějaké podmínky -- Kapitola 10 -- Hledání a ošetřování chyb -- Důležité vědomosti a koncepce -- Co se stane, když dojde k nějaké chybě -- Potlačení chyby prostřednictvím bloku příkazu try -- Naprogramování obslužné rutiny -- Základy koncepce obslužných rutin -- Návrat čísla a textu chyby -- Ošetření chyby -- Identifikace důležitých chyb -- Obsluha tlačítka Cancel v dialogu -- Identifikace chyb spuštěním skriptu -- Vyhledávání chyb v dokumentaci aplikace -- Definování vašich vlastních chyb -- Psaní skriptů odolných vůči chybám -- Ověření existence objektu před jeho použitím -- Odkazování se na aplikaci prostřednictvím jejího formálního názvu -- Rozložení zdrojového kódu skriptu do podprogramů -- Kapitola 11 -- Automatické spouštění skriptů -- Důležité vědomosti a koncepce -- Automatické spuštění skriptu jako droplet aplikace -- Konverze
skriptu na droplet aplikaci -- Uložení droplet skriptu jako aplikace -- Automatické spuštění skriptu při provedení nějaké akce složky -- Zapnutí akcí složek -- Naprogramování skriptu akce složky -- Přiřazení skriptu akce složky nějaké složce -- Automatické spuštění skriptu při přihlášení do systému -- Spouštění skriptu v pravidelných časových intervalech -- Automatické spuštění skriptu v určitém čase -- Cast lil -- Skriptování nejpoužívanějších aplikací -- Kapitola 12 -- Skriptování aplikací iTunes a iPhoto -- Důležité vědomosti a koncepce -- Práce s aplikací iTunes -- Práce s nahrávkami -- Práce se seznamy nahrávek -- Práce s aplikací iPhoto -- Práce s alby a fotografiemi -- Práce s fotografiemi -- Práce s klíčovými slovy -- Kapitola 13 -- Skriptování aplikace Apple Mail -- Důležité vědomosti a koncepce -- Práce s účty elektronické pošty -- Čtyři typy účtů -- Zjištění a změna nastavení účtu elektronické pošty Práce s poštovními schránkami -- Vytvoření nové schránky -- Přejmenování schránky -- Smazání schránky -- Vytváření a odesílání zpráv -- Vytvoření odchozí zprávy -- Přiložení souboru k odchozí zprávě -- Odeslání zprávy -- Obsluha příchozích zpráv -- Otevření zprávy v odděleném okně -- Smazání zprávy -- Přesunutí zprávy do jiné složky -- Obsluha příchozích příloh -- Práce s úkoly -- Kapitola 14 -- Skriptování aplikace
Microsoft Word -- Důležité vědomosti a koncepce -- Spuštění a ukončení aplikace Word -- Klíčové objekty aplikace Word -- Práce s dokumenty -- Vytvoření nového dokumentu -- Práce se šablonou dokumentu -- Otevření existujícího dokumentu -- Uložení dokumentu -- Aktivace dokumentu -- Zavření dokumentu -- Identifikace dokumentu, se kterým chcete pracovat -- Tisk dokumentu -- Práce s okny a režimy zobrazení -- Práce s okny -- Práce s režimy zobrazení -- Práce s textem -- Vrácení textového objektu a přístup k jeho obsahu -- Práce s objektem třídy selection -- Vytvoření textového úseku -- Rozšíření, zkrácení a přesunutí úseku -- Vložení textu do dokumentu -- Formátování textu -- Sekce, nastavení stránky, hlavičky a patičky -- Rozdělení dokumentu do sekcí -- Nastavení stránky -- Přidávání hlaviček, patiček a číslování stránek -- Zobrazování zabudovaných dialogů aplikace Word Spouštění skriptů z aplikace Word -- Přidání skriptu do nabídky Script aplikace Word -- Spouštění skriptů prostřednictvím klávesových zratek -- Kapitola 15 -- Skriptování aplikace Microsoft Excel -- Důležité vědomosti a koncepce -- Základní objekty aplikace Excel -- Spouštění a ukončování aplikace -- Práce se sešity -- Vytvoření prázdného sešitu -- Vytvoření sešitu založeného na nějaké šabloně -- Uložení sešitu -- Otevření existujícího sešitu -- Zavření sešitu -- Sdílení sešitu
-- Zabezpečení sešitu proti úpravám -- Používání třídy active workbook -- Práce s pracovními a dalšími listy -- Vložení pracovního listu do sešitu -- Přejmenování pracovního listu -- Smazání pracovního listu -- Přesunutí nebo zkopírování pracovního listu -- Identifikace typu listu -- Zabezpečení pracovního listu -- Používání třídy active worksheet -- Tisk pracovního listu -- Vytváření a používání rozsahů buněk -- Práce s aktivní buňkou nebo výběrem -- Rozsah buněk -- Pojmenovaný rozsah buněk -- Rozsah použitých buněk -- Specifické buňky -- Vložení vzorce do buňky -- Grafy -- Jak vytvořit graf prostřednictvím jazyka AppleScript -- Přidání listu grafu do sešitu -- Přidání objektu grafu do pracovního listu -- Specifikace typu grafu -- Přidávání datových řad -- Přidání popisku osy grafu -- Přidání popisku grafu -- Přidání legendy grafu -- Práce s okny a režimy zobrazení -- Otevření nového okna -- Aktivace okna -- Zavření okna -- Změna polohy a rozměrů okna -- Reorganizace oken -- Změna režimu zobrazení -- Zvětšení obsahu okna -- Používání příkazů find a replace -- Hledání dat prostřednictvím příkazu find -- Pokračování ve vyhledávání -- Nahrazování dat prostřednictvím příkazu replace -- Kapitola 16 -- Skriptování aplikace Microsoft Entourage -- Důležité vědomosti a koncepce -- Vytváření uživatelských účtů -- Založení Exchange účtu
-- Založení IMAP účtu -- Založení POP účtu -- Založení Hotmail účtu -- Vytváření a odesílání zpráv elektronické pošty -- Koncepce objektů třídy message -- Vytvoření a odeslání zprávy elektronické pošty -- Vytvoření zprávy, se kterou může uživatel dále pracovat -- Podpisy -- Přiložení souboru ke zprávě -- Obsluha příchozích zpráv elektronické pošty -- Přeposlání zprávy -- Přesunutí zprávy do nějaké složky -- Smazání zprávy -- Přijmutí přílohy -- Práce s kontakty -- Vytvoření nového kontaktu -- Virtuální vizitka kontaktu -- Smazání kontaktu -- Práce s událostmi -- Práce s úkoly -- Práce s poznámkami
(OCoLC)724298935
cnb002173818

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC