Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
Vyd. 1.
Praha ; Litomyšl : Paseka, 2013
523 s., [32] s. obr. příl. : il. (některé barev.), portréty, noty, faksim. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7432-348-5 (váz.)
ISBN 80-7185-264-3 (soubor)
Obsahuje bibliografii na s. 497-505, bibliografické odkazy a rejstřík
000249030
OBSAH // Hlava prvni // BAROKNÍ VELMOC ŘÍMSKÝCH CÍSAŘŮ A ČESKÝCH KRÁLŮ // I. Odvrácení osmanské ofenzívy (1683—1699) ... 11 // 1/1 Vítězství křesťanských vojsk před hradbami Vídně a jejich tažení do Uher ...11 // Vysvobození hlavního města monarchie ...11 // Boje v Uhrách v letech 1683-1685 ...17 // 1/2 Porážka Thökölyho povstání a změny ve státoprávním postavení Uher ...21 // Dobytí Budína a druhá bitva k Moháče ...21 // Potrestání uherských rebelii a jeho státoprávní důsledky ...27 // 1/3 Od dobytí Bělehradu ke karlovické mírové smlouvě ...29 // Boje o Bělehrad a tažení v Sedmihradsku ...29 // K vítěznému konci ...34 // II. Boj za evropskou rovnováhu sil ...38 // 1 Zápas císaře Leopolda L s francouzským králem Ludvíkem XIV ...38 // Válka o falcké dědictví ...38 // Francouzští verbífi a paliči v českých zemích ...44 // II/2 První fáze války o španělské dědictví ...46 // Spor o dědictví španělských Habsburků ...46 // První válečné operace ...50 // „ Velká krize" let 1703-1704 ...54 // II/3 Vláda císaře Josefa La naděje na reformu ...57 // Josefova panovnická dráha ...57 // Josef 1. a země Koruny české ...61 // II/4 Druhá fáze války o španělské dědictví a obrat ve „velké“ severské válce ...65 // „Annus mirabilis" ...65 // Severská válka a altranstädtská smlouva ...68 // Zmařené naděje na mír ...71 // II/5 Počátek vlády císaře Karla VI. a konec války o španělské dědictví ... 75 // Poslední Habsburk // Konec Velké aliance a utreditský mír // Rastatt. Baden a konec války // O dědictví Karla VI ... ...84 // III/1 Pragmatická sankce a počátek zápasu o její uznání // III/2 Třetí válka s osmanskou říší (1716-1718) a vytváření zájmové sféry na Balkáně ...96 // III/3 Karolínská fáze rekatolizace a nekatolický exil ...104 //
Stav náboženství na konci 17. století // Podpora nekatolíků ze zahraničí // Rekatolizační legislativa a praxe za Karla VI ...115 // „Opočenská rebelie" a její důsledky ...119 // Exil // III/4 Sporné výsledky konvenienční (kabinetní) politiky z let 1713-1733 ... 130 // Aliance tří, Aliance čtyř a „malá válka" ve Středomoří ...130 // „Studená válka" evropských kabinetů ...I33 // Tajná diplomacie ...138 // HI/5 Zápas o polské dědictví (1733-1735) a čtvrtá válka s osmanskou říší (1737-1739) ...142 // Válka o polský trůn ...142 // S Ruskem proti Turkům ...146 // III/6 Reflexe zahraniční politiky a společnost českých zemí v letech 1683-1740 ...152 // Počátky moderní žurnalistiky ...152 // Státoprávní zdroje barokního patriotismu v českých zemích ...154 // Kulturně jazykové souvislosti barokního patriotismu v českých zemích ... 158 // Zvrat ve „východní otázce" a jeho reflexe ...161 // „Hochadcl" a pražský prolog lotrinského nástupnictví ...165 // Hlava druhá // DUCHOVNÍ A HMOTNÝ POTENCIÁL ČESKÝCH ZEMI V DOBĚ VRCHOLNÉHO BAROKA // I. Víra, náboženství,církev // 1/1 Vzájemný vztah církve a státu ...171 // Konflikty arcibiskupa Valdilejna ... 175 // Postavení církve v pokusu o revizi Obnoveného zřízení zemského ...177 // Střet o soudní kompetence ...179 // 1/2 Vývoj církevní organizace (duchovní správy) a rozvoj řeholních řádů ...182 // Diecézni správa a farní síť ...182 // Rozvoj řeholních institucí ...183 // 1/3 Náboženský život a zbožnost laiků ...191 // Kulty Panny Marie a svátých // Projevy barokní zbožnosti ...195 // Náboženská bratrstva ...212 // II. Demografické a hospodářské poměry ...207 // II/l Populační vývoj ...207 // II/2 Poddanský venkov, pozemkové vrchnosci a stát ...213 // Positivem’ poddaných po roce 1680 ... 215 //
Státní zásahy do vrchnostensko-poddanského vztahu v letech 1680-1740 ... 218 // Chodové ...225 // II/3 Počátky národohospodářského myšlení v českých zemích ...228 // Absolutismus a merkantilismus ...228 // Kameralismus barokní epochy ...231 // Reflexe merkantilismu v českých zemích ...233 // Počátky ekonomického naturalismu ...237 // II/4 Intervence státu ve sféře daní. obchodu a řemeslné výroby ...240 // Berní systém ...240 // Zavádéní akcízň a počátky moderního bankovnictví ...242 // Inkameracc panovnických výsad na příkladé počtovnictví a celnictví ...245 // Habsburská monarchie a světový obchod ...249 // Státní intcrvencionisinus v „národohospodářské" praxi ...251 // II/5 Úroveň řemeslné výroby a obchodu v českých zemích ...255 // Počátky manufakturního podnikání ...255 // Hornictví a hutnictví ...260 // Výroba textilu a skla ...262 // Obchod českých zemí ...265 // III. Prostředek a produkt sociální disciplinace ...268 // III/l Prvopočátky moderní civilní správy ...268 // Kořeny moderního pojetí společenské kázně ...268 // Dvojí hierarchie civilní správy ...269 // Zemská správa ...272 // Krajská (regionální), patrimoniáhu a městská správa ...275 // Otázka hmotného zajiStění ...278 // Otázka odborné a morální kvalifikace ...283 // III/2 Formování stálé armády ...286 // IV. Pozdní léto stavovské společnosti ...299 // IV/1 Šlechta, dynastie a panovnický dvůr ...299 // Šlechta nebo aristokracie? ...299 // Struktura šlechtického stavu v době baroka a změny v titulature ...302 // Aristokracie z českých zemí na kolbišti habsburského dvora a evropské politiky ...307 // Úřední kariéra v zemské správě ...312 // Příjmy a výdaje šlechtických rodů ...317 // IV/2 Katolický klérus ...325 // Světský klérus ...326 // Řeholníci ...333 //
V/3 Města a jejich obyvatelé ...340 // Městský stav v českých zemích doby pobělohorské ...340 // Dňsledky třicetileté války, poválečná revitalizace a její meze ...344 // Vztah měst a jejich vrchností ...349 // Zdroje ekonomické regenerace ...356 // Obyvatelé mést a katolická církev ...359 // Cechovní systém a mentalita méstskélw obyvatelstva ...363 // Méšťanská inteligence doby pobéloltorské ...366 // V. Za hranicemi stavovské společnosti ...372 // V/l Židovská diaspora ...372 // V/2 Poddaní obyvatelé venkova ...380 // V/3 Lidé na dně společnosti - tuláci a Cikáni ...388 // Hlava třetí // „V ZÁfU TEMNA- - KULTURA A UMÉNÍ VRCHOLNÉHO BAROKA // I. Principy a podoba barokního výtvarného světa ...397 // 1/1 Ideová východiska ...397 // 1/2 Ikonografické priority vrcholného baroka ...405 // 1/3 Dekor a ornament vrcholného a pozdního období slohu ...418 // 1/4 Svět barev ve službách výtvarné kultury baroka ...428 // 1/5 Barokní umělecká dílna, její provoz a tvůrčí postupy ...441 // 1/6 Fenomén „barokní“ krajina ...448 // II. Kulturní a duchovní obzory zámožných vrstev ...457 // II/1 Soumrak kavalírských cest ...457 // II/2 Proměny aristokratických uměleckých sbírek ...463 // Zrcadla rodové paměti ...463 // Věk velkých sběratcid ...467 // Mikrosvět barokních obrazáren ...473 // II/3 Barokní umělci mezi uměním a řemeslem ...482 // III. Výtvarná kultura českých zemí v letech 1683-1740 ... 488 // III/1 Konsolidace barokního slohu v posledním dvacetiletí 17. století ... 488 // III/2 Vývoj profánní a církevní architektury v letech 1683-1740 ... 493 // Praha a Čechy ...493 // Architektonické dílo na Moravě ...506 // Barokní gotika ...511 // III/3 Nové úkoly figurálního a architektonického sochařství ...517 // První protagonisté ...518 // Brokof a Braun ...522 //
Další osobnosti vrcholné barokního sochařství v Čechách ...528 // Sochařství vrcholného baroka na Moravě ...530 // III/4 Od žánru k apoteóze: úkoly malířství vrcholného baroka ...537 // Pražské středisko barokní malby ...538 // Podíl Slezska a dalších zemí monarchie ...542 // Brandi a Kern ...544 // Nástěnná malba ...548 // Úsvit vrcholného období malířství na Moravě ...556 // Doznívání barokního malířství ...559 // III/5 Grafické dílo a jeho role v barokním světě ...560 // III/6 Pamětní medaile — umělecký dokument a zdroj informací ...573 // III/7 Umělecké řemeslo ve službách všedního i svátečního dne ...582 // IV. Písemnictví ...594 // IV/1 Knižní kultura vrcholného a pozdního baroka ...594 // IV/2 Knihy, knihovny a č-tenáři ...607 // IV/3 Náboženská literatura ...620 // Náboženská vzdělávací liiemtnm ...620 // Postily, modlitební knihy a kancionály ...627 // Nekatolická náboženská literatura tištěná v exilu ...632 // IV/4 Barokní historiografie let 1683-1740 ... 634 // IV/5 „Zlatý věk" německé literatury ve Slezsku ...644 // V. Hudba a divadlo ...650 // V/l Principy hudebního baroka ...650 // Polyfonie a Homofonie — starý a nový styl v hudbě evropského baroka ... 650 // Hudba a slovo — hudebně rétorické figury ...651 // Barokní instrumentář ...652 // Hudební formy a komposiční techniky ...654 // V/2 Hudební kultura českých zemí v letech 1683-1740 ... 658 // 07K větší cti a slávě Boží ...658 // Fundace pro chrámové hudebníky a hudba v klášterních kostelích ...662 // Hudba v diecézních kostelích ...666 // Lidový duchovní zpěv ...667 // Hudba k císařského dvora ve Vídni v 17. a 18. století ...669 // Hudba ve službách aristokracie ...674 // Hudba na pražských kárech ...683 // Pražská hudební akademie a „musicae navales" ...687 //
Olomouc - hudba v moravském metropolitním chrámu ...690 // Brno — moravská výspa vídenské hudební kultury ...691 // Hudební peregrinare aneb putování hudebníka za živobytím ...692 // Hudební lexikografie v českých zemích doby baroka ...704 // V/3 Opera a činohra v českých zemích v letech 1683-1740 ...705 // Opera k císařského dvora ...706 // Opera u dvorů hraběte J.A. z Questenberka, kardinála W H. Schrattenbacha a hraběte FA. z Rottala ...709 // Opera ve veřejně přístupných divadlech v Praze, Brně a Vratislavi ...714 // Oratorium ...719 // Školské lny jezuitů a piaristů a divadelní produkce v klášterech ...720 // Profesionální činohra a lidové divadlo ...723 // Poznámky ...729 // Seznam zkratek ...802 // Výběr z pramenů a literatury ...803 // Poznámka k obrazovému doprovodu ...810 // Jmenný rejstřík ...813

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC