Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.03.2021. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2009
551 s. ; 22 cm

objednat
ISBN 978-80-7412-025-1 (váz.)
Na protitit. s. verš ze žalmu (Ž 51:20) v hebrejštině a řečtině
Obsahuje bibliografii na s. 455-490, bibliografické odkazy a rejstřík
Část. hebrejský text, anglické a německé resumé
000249052
1 Vymezení oblasti zkoumání v této práci -- 1.1 Rozvržení postupu práce -- 1.1.1 Specifický charakter výzkumu biblické toponymie -- 1.1.2 Rekapitulace dosavadního výzkumu vybraných českých překladů SZ -- 1.1.3 Exkurz do hebrejské starozákonní toponymie -- 1.1.4 Vztah předlohy a znění -- 2.7.5 Variantnost ve starozákonní toponymii -- 1.1.6Proprializace a apelativizace v biblické toponymii -- 1.1.7 Popis kontur procesu hláskové adaptace ve sledovaných překladech -- 1.1.8 Popis kontur procesu morfologické adaptace ve sledovaných -- překladech -- 1.1.g Nástin konkurence syntaktické -- 1.1.10 Případové studie -- 1.2 K vymezení sledovaných překladů SZ -- 1.2.1 Použité zkratky -- 1.2.2 Prameny a literatura -- 2 Specifický charakter výzkumu biblické toponymie -- 2.1 Systémové hledisko při zkoumání biblické toponymie -- 2.2 Dynamický charakter toponymického subsystému -- 2.3 K některým zvláštním aspektům biblické toponymie. 2.3.1 Jazyk předlohy a stav dochování -- 2-3-2 Jazykové zvláštnosti původních jazyka Starého zákona -- s přihlédnutím k toponymii -- 5.5.5 Prolínání toponymické a antroponymické sféry -- 2.4 Manifestace ohledu na vnímatele v první redakci -- staročeského překladu bible -- 2.4.1 Klasifikace sledovaných překladů SZ -- vzhledem k předpokládanému vnímateli -- 3 Rekapitulace dosavadního lingvistického studia starozákonní toponymie -- 3.1 Translatologická kritika české starozákonní toponymie -- 3.2 Translatologická a lingvistická kritika zkoumaných českých biblických překladů -- 3.2.1 Práce souborné, přehledové a komparační -- 3.2.2 Práce speciální -- 3.3 Obecná biblická toponomastika -- 3.4 Obecná toponomastika -- 3.5 Lexikografické zpracování biblické toponymie --
3.6 Nejdůležitější dokumenty římskokatolické církve týkající se SZ a význam toponymie pro biblistiku -- 4 Exkurz do starozákonní toponymie hebrejské -- 4.1 Potencialita starozákonních toponym v dynamickém procesu tradování -- 4.2 Klasifikace proměn toponym v dynamickém procesu tradování -- 4.2.1 Změna formy bez posunu sémantiky toponyma -- 4.2.2 Změna formy a posun sémantiky -- 4.2.3 Změna sémantiky při zachování formy -- 4.3 Výsledky -- 5 Vztah předlohy a znění -- 5.7 Předloha -- 5.7.7 Předloha hlavní a vedlejší -- 5.1.2 Předlohy hlavní a vedlejší u sledovaných překladů SZ -- 5.1.3 Závěr -- 5.2 Konkurence ovlivňující znění -- 5.2.1 Ukázkové příklady -- 6 Variantnost ve starozákonní toponymii -- 6.1 Varianty předlohové -- 6.1.1 Varianty intralexémové -- 6.1.2 Varianty lexémové -- 6.2 Varianty překladové -- 6.2.1 Varianty intralexémové -- 6.2.2 Varianty lexémové -- 6.3 Disperze převodů a adaptační variabilita -- 6.4 Matematické vyjádření variantnosti -- 7 Konkurence propriální a apelativní sféry v biblické toponymii -- 7.1 Proprializace a deproprializace: Eden -- 7.2.7 Komentář a interpretace -- 7.3. Proprializace a deproprializace: (nahar) -- 7.5.7 Komentář a interpretace -- 7.4 Doklady dalších přesahů mezi apelativní a propriální sférou a převodů s apelativní sémantikou v českých překladech -- 7.4.1 Spojení s lexémem moře v ČEP -- 7.4.2 Spojení s lexémem údolí v ČEP -- 7.4.3 Spojení s lexémem dolina v ČEP -- 7.4.4 Spojení s lexémem brána v ČEP (výběr) -- 7.4.5 Spojení s lexémem město v ČEP -- 7.5 K překladu tzv. symbolických jmen -- 7.6 Apelativizace -- 7.6.1 Deproprializace intertestamentární -- 7.6.2 Deproprializace extrabiblické vycházející ze SZ — -- 7.6.3 Deproprializace nebiblické -- 7.7 Reprodukce -- 7.8 Výsledky --
8 Hláskosloví starozákonních toponym -- 8.1 Responze předlohových hlásek -- 8.1.1 Vokalismus -- 8.1.2 Konsonantismus -- 8.2 Vývoj a změny hlásek toponym v češtině -- 8.2.1 Vokalismus -- 8.2.2 Konsonantismus -- 8.2.3 Změny slabičných poměrů -- 8.2.4 Změna hlásek v proudu řeči a její odraz v grafice -- 9 Morfologie starozákonních toponym -- 9.1 Morfonologie starozákonních toponym -- 9.1.1 Progresivnost tvrdých paradigmat -- 9.1.2 Latinská toponyma zakončená v Nsg ia -- 9.1.3 Tendence k unifikaci -- deklinačního kmene (Lsg., Vsg.) -- 9.2 Vliv vulgátních podob -- 9.3 Morfologická a slovotvorná konkurence -- toponymických znění -- 9.3.1 Případová studie: $g UV\\K/(Edóm) -- 9.3.2 Komentář a interpretace -- 9.3.3 Případová studie: I292 (Jordán) -- 9.4 Konkurence Gsg a //-u -- 9.4.1 Případová studie: Jordán -- 9.5 Transpozice kategorie čísla -- 9.6 Paradigmatické transpozice a transpozice kategorie rodu // 9.7 Konkurence slovotvorných prostředků u odvozenin -- 10 Syntax starozákonních toponym -- 10.1 Typ pohoří Chermónské hora Hermon -- 10.2 Nominativ jmenovací skloňovaná podoba -- 10.3 Slovosled (do Jeruzaléma města do města Jeruzaléma) -- 10.4 Konkurence typu Ar Moabské Ar Moabský -- Ar Moabských Ar Moab -- 11 Dva pokusy o případové studie -- 11.1 Případová studie: (rahab) -- 11.1.1 Vymezení: Starozákonní výskyty substantiva -- 11.1.2 Diachronní analýza -- 11.1.3 Synchronní analýza -- 11.1.4 Transfer analyzované lexikální jednotky ve sledovaných českých překladech SZ -- 11.1.5 Dokladový materiál -- 11.2 Případová studie: (ariel) -- 11.2.1 Vymezení: starozákonní výskyty propria -- 11.2.2 Diachronní analýza -- 11.2.3 Synchronní analýza -- 11.2.4 Transfer analyzované lexikální jednotky ve sledovaných českých překladech SZ -- 11.2.5 Dokladový materiál -
11.3 Shrnutí případových studií -- Závěr -- Rejstřík propriálních jednotek, jejich substitucí -- a jejich derivátů v českých překladech SZ 491 -- Summary 541 -- Pláce Names in Czech Old Testament Translations 541 -- Zusammenfassung 546 -- Ortsnamen in tschechischen Übersetzungen des Alten Testaments 546
(OCoLC)480982035
cnb001997571

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC