Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.06.2022. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton , c2002
359 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7254-281-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000249405
7 // Obsah // Úvod (Petr Niederlc)... // Představení autorů... // Seznam nejpouživanéjšich zkratek. // // OBECNÁ ČÁST // 1 Historie echokardiografie ve svété (Petr Niederle)... // 2 Historie echokardiografie v Československu (Petr Niederle)... // 3 Fyzikálni principy diagnostického ultrazvuku (Petr Novák, Petr Niederle) // 3.1 Úvod... // 3.2 Fyzikálni principy... // 3.2.1 Útlum... // 3.2.2 Odraz a lom... // 3.2.3 Ohyb a rozptyl... // 3.2.4 Dopplerův jev... // 3.3 Generováni ultrazvuku, ultrazvukové méniče... // 3.4 Ultrazvuk jako zobrazovací metoda // 3.4.1 A způsob... // 3.4.2 ? způsob... // 3.4.2.1 Sektorové zobrazeni... // 3.4.2.2 Lineární zobrazeni... // 3.4.2.3 Konvexní zobrazeni... // 3.4.2.4 Trapezoidni zobrazeni.. // 3.4.2.5 Fokusace a vychylování. // 3.4.2.6 Harmonické zobrazeni... // 3.4.3 M zobrazeni (M mód)... // 3.4.4 Dopplerovská zobrazeni... // 3.4.4.1 CW Doppler... // 3.4.4.2 PW Doppler... // 3.4.4.3 Spektrální analýza dopplerovských signálů... // 3.4.4.4 Barevné dopplerovskč mapováni... // 3.5 Přístrojová technika... // 4 Metodika jícnové echokardiografie (Petr Niederle, Eva Mandysová)... // 4.1 Personál, vybaveni laboratoře a úvod do vyšetřeni... // 4.2 Indikace TEE... // 4.3 Kontraindikace a komplikace TEE... // 4.4 Postup vyšetřeni a hlavni projekce... // 4.4.1 Transgastrické vyšetřeni... // 4.4.2 Transezofageální vyšetřeni... // 4.4.3 Vyšetřeni hrudní aorty... // 4.5 Úskalí jícnové echokardiografie...
// Literatura... // 5 Kontrastní echokardiografie (Eva Mandysová)... // 5.1 Úvod... // 5.2 Echokontrastni látky... // 5.3 Hodnoceni levé srdeční komory s pomoci kontrastní echokardiografie... // 5.4 Pravostranné srdeční oddíly... // 5.4.1 Zvýrazněni dopplerovských signálů sloužících ? výpočtu tlakových gradientů // 17 // 19 // 21 // .25 // .27 // .29 // .29 // .29 // .32 // .32 // .32 // .32 // .33 // .35 // .35 // .38 // .39 // .39 // .40 // .40 // .40 // .42 // .43 // .43 // .44 // .45 // .47 // .48 // .49 // .50 // .50 // .51 // .52 // .52 // .52 // .53 // .56 // .56 // .57 // .59 // .59 // .59 // .60 // .62 // .62 // 8 // 5.4.2 Zkratové prouděni v oblasti sini... // 5.4.3 Zvýraznění hranic endokardu... // 5.5 Echokontrast u chlopennich vad... // 5.5.1 Echokontrastcm zvýrazněný barevný Doppler při posuzováni stupně mitrálni regurgitace // 5.5.2 Echokontrast v hodnoceni aortálni stenózy... // 5.6 Kontrastní echokardiografie při TEE... // 5.6.1 Pravostranné srdeční struktury... // 5.6.2 Siňové zkraty... // 5.6.3 Žilni anomálie... // 5.7 Kontrastní echokardiografie myokardu... // 5.8 Echokontrast při invazivnich výkonech... // 5.9 Dalši praktická užiti echokontrastu... // Literatura... // 6 Ultrazvuková tkáňová charakteristika (Rudolf Feuereisl)... // Literatura... // 7 Klinické aplikace tkáňového dopplerovského zobrazeni (Jaroslav Meluzín)... // 7.1 Regionálni systolická a diastolická funkce myokardu... // 7.2
Globálni funkce levé a pravé komory... // 7.3 Odhad plnícího tlaku levé komory... // 7.4 Časový údaj o nástupu kontrakce a relaxace různých oblastí myokardu... // 7.5 Časové intervaly mezi jednotlivými fázemi srdečního cyklu... // Literatura... // 8 Technika echokardiografického vyšetření a používané projekce (Petr Niederle)... // 8.1 Výběr méniče... // 8.2 Základní nastaveni kontrolních prvků přístroje... // 8.3 Průběh vyšetřeni... // 8.3.1 Ultrazvuková okénka... // 8.3.2 Vyšetřovací projekce... // 8.3.3 Echokardiografická měřeni... // Literatura... // 62 // 62 // 64 // 64 // 64 // 64 // 64 // 65 65 65 // 65 // 66 // 67 // 68 // 69 // 70 70 70 // 70 // 71 71 // 71 // 72 // 72 // 73 73 73 75 // 83 // 84 // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9 Získané aortálni vady (Petr Niederle)... // 9.1 Aortálni stenóza... // 9.1.1 Dvourozměrná a jednorozměrná echokardiografie... // 9.1.2 Jícnová echokardiografie... // 9.1.3 Kvantifikace aortálni stenózy a dopplerovská echokardiografie... // 9.1.4 Dobutaminový echokardiografický test u těžké aortálni stenózy s nízkým gradientem // 9.1.5 Hodnoceni sekundárních změn... // 9.2 Aortálni insuficience... // 9.2.1 Ultrazvuková diagnostika aortálni regurgitace... // 9.2.2 Kvantifikace aortálni regurgitace... // 9.2.3 Funkce levé komory u chronické aortálni regurgitace... // 9.2.4 Fyziologická aortálni regurgitace... // Literatura... // 10 Získané mitrálni vady (Rudolf Feuereisl)...
// 10.1 Mitrálni stenóza... // 10.1.1 Porevmatická mitrálni stenóza... // 10.1.2 Degenerativni mitrálni stenóza... // 10.1.3 Mitrálni pseudostenóza... // 10.1.4 Spontánní kontrast v levé síni... // 10.1.5 Kvantifikace mitrálni stenózy... // 10.1.6 Systolická a diastolická funkce LK u mitrálni stenózy... // 10.2 Mitrálni regurgitace... // 10.2.1 Metody semikvantifikace a kvantifikace mitrálni regurgitace... // 10.2.2 Velikost a funkce levé komory srdeční u mitrálni regurgitace... // Literatura... // 11 Echokardiografie u mitrálni balónkové valvuloplastiky (PTMV)(Rudolf Feuereisl)... // 11.1 Indikace ? PTMV... // 11.2 Kontraindikace ? PTMV... // 11.3 Echokardiografická specifika indikace ? PTMV... // ...87 // ...87 // ...87 // ...89 // ...90 // ...94 // ...94 // ...95 // ...95 // ...96 // ...99 // ...99 // ...100 // ...102 // ...102 // ...103 // ...105 // ...105 // ...105 // ...105 // ...106 // ...106 // ...109 // ...111 // ...111 // ...112 // ...112 // ...112 // ...112 // 11.3.1 Velikost mitrálniho prstence... // 11.3.2 Echo skóre index před PTMV... // 11.3.3 PTMV ? mitrálni stenózy s přidruženou aortálni vadou... // 11.4 Kontrola PTMV v průběhu intervenfiniho výkonu... // 11.5 Dlouhodobé sledováni pacientů po PTMV... // 11.5.1 PTMV a vývoj mitrálni regurgitace... // 11.5.2 Vývoj plieni hypertenze po PTMV... // 11.5.3 PTMV a siňový zkrat po transseptálni katetrizaci... // Literatura... // 12 Trikuspidálni a pulmonálni vady (Eva
Mandysová)... // 12.1 Trikuspidálni vady... // 12.1.1 Faktory ovlivňující transvalvulárni gradient... // 12.1.2 Revmatická trikuspidálni stenóza... // 12.1.3 Trikuspidálni regurgitace... // 12.2 Pulmonálni vady... // 12.2.1 Valvulárni stenóza pulmonálni chlopně... // 12.2.2 Pulmonálni regurgitace... // Literatura... // 13 Chlopenni protézy a bioprotézy (Eva Koudelková)... // 13.1 Normálni funkce náhrad... // 13.1.1 2DE a M způsob zobrazeni... // 13.1.2 Dopplerovské hodnoceni... // 13.1.3 Barevná dopplerovská echokardiografie... // 13.2 Dysfunkce chlopennich náhrad... // 13.2.1 Obstrukce mechanické náhrady... // 13.2.2 Patologická regurgitace para- a mtravalvulárni... // 13.2.3 Infekční endokarditida u chlopennich náhrad... // Literatura... // 14 Prolaps mitrálni chlopně (PMCH) (Jaromír Hradec)... // 14.1 Úvod... // 14.2 Diagnostická kritéria... // 14.2.1 Auskultace... // 14.2.2 Echokardiografie... // 14.2.2.1 Zobrazeni M způsobem... // 14.2.2.2 Dvourozměrná echokardiografie // 14.2.2.3 Dopplerovské vyšetřeni... // 14.2.2.4 Jícnová echokardiografie... // 14.3 Klasifikace PMCH... // Literatura // 15 Plieni a systémové žily (Josef Veselka)... // 15.1 Plieni žily... // 15.1.1 Fyziologie průtoku v plicnich žilách... // 15.1.2 Měřeni průtoku v plicnich žilách... // 15.1.3 Klinické aplikace měřeni průtoku v plicnich žilách... // 15.1.3.1 Diferenciální diagnostika mezi konstriktivni perikarditidou a restriktivni kardiomyopatii
// 15.1.3.2 Kvantifikace mitrálni regurgitace... // 15.1.3.3 Odhad tlaku v levé sini... // 15.2 Systémové žily... // 15.2.1 Vyšetřeni systémových žil... // 15.2.2 Klinické aplikace vyšetřeni systémových žil... // tm it&rStUfá // 16 Hodnocení struktury a globální systolické funkce LK (Aleš Linhart)... // 16.1 Hodnoceni morfologie LK způsobem M... // 16.1.1 Stanoveni tloušťky stěn a rozměru LK... // 16.1.2 Výpočet objemů z měřeni způsobem M... // 16.1.3 Hodnoceni globální systolické funkce ze záznamu způsobem M... // 16.1.4 Stanoveni hmotnosti LK z měřeni ve způsobu M... // 16.1.5 Stanoveni geometrie LK ... // 16.2 Hodnoceni levé komory ve dvourozměrném zobrazeni (2DE)... // 16.2.1 Výpočet objemů levé komory... // 16.2.2 Hodnoceni globálni systolické funkce ve 2DE zobrazeni... // ...112 // ...113 // ...114 // ...114 // ...114 // ...114 // ...115 // ...115 // ...115 // ...117 // ...117 // ...117 // ...117 // ...119 // ...121 // ...122 // ...123 // ...125 // ...126 // ...126 // ...126 // ...127 // ...128 // ...129 // ...129 // ...131 // ...131 // ...132 // ...134 // ...134 // ...134 // ...134 // ...135 // ...135 // ...135 // ...137 // ...137 // ...138 // ...141 // ...142 // ...142 // ...142 // ...142 // ...143 // ...143 // ...143 // ...143 // ...144 // ...144 // ...144 // 145 // ••••••••••••• // ...146 // ...146 // ...147 // ...148 // ...148 // ...150 // ...151 // ...152 // ...152 // ...154 // 10 // 16.2.3
Stanoveni hmotnosti LK z dvourozměrného zobrazeni... // 16.3 Nové techniky hodnoceni objemů a globálni systolické funkce LK... // Literatura... // 17 Diastolická funkce levé komory (Jaroslav Meluzin)... // 17.1 Úvod... // 17.2 Echokardiografické hodnoceni diastolické funkce levé komory... // 17.2.1 Jednorozměrná echokardiografie (M způsob)... // 17.2.2 Dopplerovská echokardiografie... // 17.2.3 Akustická kvantifikace (Acoustic quantification)... // 17.2.4 Barevné zobrazeni kinetiky (Color kinesis - CK)... // Literatura ...i... // 18 Regionálni funkce levé komory (Rudolf Feuereisl)... // 18.1 Úvod... // 18.2 Kvalitativní popis lokálních poruch kontraktility... // 18.3 Lokalizace poruch kontraktility... // 18.4 Kvantitativní’ analýza lokálních poruch kontraktility... // 18.4.1 Metoda superpozice siluet levé komory do osového systému... // 18.4.2 Kvantifikace systolického ztlušfováni myokardu... // 18.5 Semi kvantitatívni hodnoceni lokálních poruch kontraktility- index kontraktility (wall motion score index) // Literatura... // 19 Diagnostika ischemické choroby srdeční (Jiří Král)... // 19.1 Úvod... // 19.2 Funkční důsledky ischémie... // 19.3 Diagnostické echokardiografické přístupy u ischemické choroby srdeční... // 19.3.1 Primó zobrazeni věnčitých tepen... // 19.3.2 Dvourozměrná echokardiografie... // 19.3.3 Zátěžová echokardiografie... // 19.3.4 Intrakoronárni dopplerovská echokardiografie... // 19.3.5 Intravaskulárni
ultrazvuk... // 19.3.6 Kontrastní echokardiografie... // 19.4 Echokardiografická diagnostika jednotlivých klinických forem ischemické choroby srdeční... // 19.4.1 Angina pectoris... // 19.4.2 Akutní infarkt myokardu... // 19.4.3 Chronické formy ischemické choroby srdeční... // Literatura... // 20 Komplikace ischemické choroby srdeční (Jiří Král)... // 20.1 Akutní infarkt myokardu... // 20.1.1 Mechanické komplikace vzniklé následkem nekrózy myokardu. // 20.1.2 Srdeční selháni... // 20.1.3 Nitrokomorová trombóza... // 20.1.4 Perikarditida... // 20.1.5 Další komplikace infarktu myokardu... // Literatura... // 21 Zátěžová echokardiografie (Václav Chaloupka, Lubomír Elbl)... // 21.1 Fyziologie a patofyziologie zátěže... // 21.2 Metody echokardiografického zobrazeni... // 21.3 Způsoby zátěže... // 21.3.1 Dynamická zátěž... // 21.3.2 Izometrická zátěž... // 21.3.3 Farmakologické testy. 21.3.3.1 Dipyridamol... // // // ••••••••••••• // •... // // 21.3.3.2 Adenosin... // 21.3.3.3 Dobutamin... // 21.3.3.4 Arbutamin... // 21.3.4 Stimulace... // 21.4 Zátěžové protokoly... // 21.4.1 Dynamická zátěžová echokardiografie... // 21.4.2 Dobutaminová zátěžová echokardiografie. // 21.4.3 Dipyridamolová zátěžová echokardiografie // 21.4.4 Ergonovinový test... // 21.4.5 Adenosinový test... // ...154 // ...155 // ...155 // ...156 // ...156 // ...156 // ...156 // ...156 // ...159 // ...159 // ...160
...161 // ...161 // ...161 // ...162 // ...162 // ...162 // ...164 // ...164 // ...164 // ...166 // ...166 // ...166 // ...167 // ...167 // ...167 // ...168 // ...168 // ...168 // ...168 // ...169 // ...169 // ...169 // ...170 // ...170 // ...172 // ...172 // ...172 // ...174 // ...174 // ...175 // ...175 // ...176 // ...177 // ...177 // ...178 // ...178 // ...178 // ...178 // ...178 // ...178 // ...179 // ...179 // ...179 // ...179 // ...180 // ...180 // ...180 // ...181 // ...181 // ...181 // 11 // 21.5 Bezpečnost zátěžové echokardiografie... // 21.6 Indikace zátěžové echokardiografie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční // 21.6.1 Diagnóza ischemické choroby srdeční... // 21.6.2 Akutní formy ischemické choroby srdeční... // 21.6.3 Chronická ischemická choroba srdeční... // 21.6.4 Význam zátěžové echokardiografie u nemocných před revaskularizaci a po ni... // 21.6.5 Zátěžové testy ? žen... // 21.6.6 Senzitivita a specificita zátěžové echokardiografie... // 21.7 Zátěžová echokardiografie u ostatních srdečních onemocněni... // 21.7.1 Chlopenni vady... // 21.7.2 Srdeční selháni... // 21.7.3 Zátěžové testy u onkologických pacientů... // 21.7.4 Význam zátěžové echokardiografie u nemocných s hypertenzi... // 21.8 Zlepšeni identifikace endokardu při zátěžové echokardiografii... // Literatura... // 22 Echokardiografie při jícnové stimulaci (Roman Štípal)... // 22.1 Technické vybavení při jícnové stimulaci...
// 22.2 Příprava nemocného, bezpečnost a tolerance JSS ... // 22.3 JSS jako alternativa zátěže u ICHS... // 22.4 Závěry... // Literatura... // 23 Viabilita myokardu (Jaroslav Meluzin)... // 23.1 Úvod... // 23.2 Principy a metody hodnoceni viability myokardu... // 23.3 Úloha echokardiografie v hodnoceni viability myokardu... // 23.3.1 Dobutaminová echokardiografie (DE)... // 23.3.2 Kontrastní echokardiografie... // 23.4 Význam hodnoceni viability... // 23.5 Indikace ? provedeni DE... // 23.6 Závěr... // Literatura... // 24 Vyšetřeni koronárních tepen a bypassú (Ladislava Harrerová)... // 24.1 Ultrazvukové (UZ) vyšetřováni koronárních tepen... // 24.1.1 Ischemická choroba srdeční (ICHS)... // 24.1.2 Anomálie koronárních tepen ... // 24.1.3 Koronární pištěl... // 24.1.4 Kawasakiho choroba... // 24.2 Ultrazvukové vyšetřováni koronárních bypassů... // Literatura... // 25 Kardiomyopatie (Pavel Gregor)... // 25.1 Dilatační kardiomyopatie (DKMP)... // 25.2 Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP)... // 25.3 Restriktivni kardiomyopatie (RKMP)... // 25.4 Arylmogenni kardiomyopatie pravé komory... // Literatura... // 26. Specifické kardiomyopatie (Pavel Gregor)... // 27. Myokarditidy (Pavel Gregor)... // 28. Toxické poškozeni myokardu (Lubomír Elbl)... // 28.1 Poškozeni myokardu alkoholem... // 28.2 Poškození myokardu u endokrinních poruch... // 28.2.1 Tyreotoxikóza... // 28.2.2 Hypotyreóza... // 28.2.3 Cushingův syndrom... // 28.2.4
Feochromocytom... // 28.2.5 Akromegalie... // 28.2.6 Diabetes mellitus... // 28.2.7 Poškozeni srdce karcinoidem... // 28.2.8 Poškozeni srdce ? hyperparatyreózy... // 28.3 Poškozeni srdce onkologickou léčbou... // 28.3.1 Radioterapie... // 28.3.2 Cytostatika... // ...182 // ...182 // ...182 // ...182 // ...182 // ...183 // ...183 // ...183 // ...184 // ...184 // ...184 // ...184 // ...185 // ...185 // ...186 // ...188 // ...188 // ...189 // ...189 // ...190 // ...191 // ...192 // ...192 // ...192 // ...192 // ...192 // ...194 // ...194 // ...194 // ...194 // ...195 // ...196 // ...196 // ...197 // ...198 // ...198 // ...199 // ...199 // ...202 // ...204 // ...204 // ...206 // ...213 // ...214 // ...215 // ...216 // ...218 // ...219 // ...219 // ...219 // ...219 // ...220 // ...220 // ...220 // ...220 // ...221 // ...221 // ...221 // ...222 // ...222 // ...223 // 12 // 28.4 Poškozeni srdce farmaky... // 28.4.1 Anorektika... // 28.5 Poškozeni srdce při poruchách výživy... // 28.5.1 Poškozeni srdce ? obezity... // 28.5.2 Poškozeni srdce u mentální anorexie... // 28.6 Poškozeni srdce u renálniho selháni... // Literatura... // 29 Echokardiografie u ortotopické transplantace srdce (OTS) // (Josel Nečas, Helena Bedáňová, Sylva Kovalová, Marie Ošmerová. Petr Pokorný, Pavel Útrata, Renata Šreflová)... // 29.1 Poznámky ? vyšetřeni dárce a při|emce...- // 29.1.1 Vyšetřeni dárce bezprostředné před odbčrem srdce... // 29.1.2 Vyšetření příjemce
bezprostředné před transplantací... // 29.1.3 Vyšetřeni příjemce v průbéhu transplantace... // 29.1.4 Vyšetřováni příjemce bezprostředné po transplantaci... // 29.2 Změny dárcovského srdce po transplantaci... // 29.2.1 Morfologické změny... // 29.2.2 Funkční změny... // 29.3 Specifické situace po OTS... // 29.3.1 Primárni afunkce... // 29.3.2 Rejekce... // 29.3.3 Infekce cytomegalovirová (CMV)... // 29.3.4 Trikuspidálni regurgitace... // 29.3.5 Plieni hypertenze... // 29.3.6 Perikardiálni výpotek a tamponáda... // 29.3.7 Vaskulopatie štépu... // 29.3.8 Echokardiografie po transplantaci srdce ? děti... // Literatura... // 30 Infekční endokarditida (Václav Chaloupka, Svatopluk Nehyba)... // 30.1 Diagnostika infekční endokarditidy... // 30.2 Echokardiografické projevy infekční endokarditidy... // 30.2.1 Vegetace... // 30.2.2 Poškození chlopně... // 30.2.3 Perivalvulárni absces... // 30.2.4 Mykotické aneuryzma... // 30.2.5 Aneuryzma mitrálni chlopně... // 30.2.6 Ostatní komplikace... // 30.3 Protézová endokarditida... // 30.4 Senzitivita a specificita echokardiografických nálezů v diagnostice infekční endokarditidy... // 30.4.1 Jednorozměrná echokardiografie (M zobrazeni)... // 30.4.2 Dvourozměrná echokardiografie (2DE)... // 30.4.2.1 Transtorakálni echokardiografie (TTE)... // 30.4.2.2 Transezofageální echokardiografie (TEE)... // 30.5 Nebakteriálni trombotická endokarditida (NTE)... // 30.6 Závěr... // Literatura...
// 31 Onemocněni perikardu (Pavel Henyš)... // 31.1 Anatomie a funkce perikardu... // 31.2 Echokardiografické vyšetřováni perikardu... // 31.3 Normální echokardiografický obraz perikardu... // 31.4 Perikardiálni výpotek... // 31.5 Srdeční tamponáda... // 31.6 Perikardiálni nádory... // 31.6.1 Primárni nádory... // 31.6.2 Metastatické nádory... // 31.7 Ztlušténi perikardu a konstriktivni perikarditida... // 31.8 Punkce perikardu... // 31.9 Ostatni onemocněni perikardu... // Literatura... // 32 Plieni hypertenze (Rudolf Feuereisl)... // 32.1 Trváni izovolumické relaxace... // „224 // „224 // „224 // „224 // „224 // „225 // „226 // „227 // „227 // „227 // „227 // „227 // „227 // „228 // „228 // „229 // „230 // „230 // „231 // „231 // „233 // „233 // „233 // „233 // „234 // „234 // „236 // „236 // „237 // „237 // „239 // „239 // „240 // „240 // „240 // „240 // ...241 // ...241 // ...241 // ...241 // „242 // „243 // „243 // „243 // „245 // „245 // „245 // „246 // „246 // „249 // „250 // „250 // „250 // „250 // „251 // ...251 // „252 // „253 // „253 // 32.2 Akcelerační čas, akcelerační index a kvalitativní hodnoceni průtoku výtokovým traktem pravé komory a plicnici„„253 // 13 // 32.2.1 Akcelerační čas (ACT)... // 32.2.2 Akcelerační index (ACTI)... // 32.2.3 Kvalitatívni hodnoceni tvaru obalové křivky dopplerovské spektrálni analýzy
(rýchlostní krivky) // 32.3 Odhad systolického tlaku v pravé komore a plicnici hodnocením trikuspidálni regurgitace... // 32.4 Odhad plieni hypertenze pomoci tlakového spádu pulmonálni regurgitace... // Literatura... // 33 Nitrosrdečni útvary a zdroje embólií (Jifi Toman)... // 33.1 Embolizace do systémového obéhu ... // 33.1.1 Intrakardiálni hmoty... // 33.1.2 Cesty umožňující paradoxní embolizaci... // 33.1.3 Nálezy a stavy, u nichž byla zjištěna spojitost s tvorbou trombo... // 33.1.4 Vzduchová embolizace... // ...253 // ...254 // ...254 // ...255 // ...255 // ...255 // ...257 // ...257 // ...257 // ...259 // ...260 // ...263 // 33.1.5 Úloha jicnovó echokardiografie... // 33.2 Embolizace do plicnice... // 33.2.1 Diagnostika... // 33.2.2 Diferenciální diagnostika... // 33.2.3 Rozděleni trombo... // 33.2.4 Význam echokardiografie pro léčbu embolizace do plicnice... // Literatura... // 34 Primární a sekundární nádory srdce (Jiří Toman)... // 34.1 Primárni benigni nádory srdce... // 34.2 Primárni maligní nádory srdce... // 34.3 Maligní nádory metastazujici do srdce... // Literatura... // 35 Onemocněni aorty (Petr Niederle)... // 35.1 Dilatace aorty a aneuryzma... // 35.2 Aneuryzmata Valsalvova sinu... // 35.3 Disekujicí aneuryzma aorty... // 35.4 Aortálni ateromatóza... // 35.5 Traumatické poškozeni aorty... // Literatura... // 36 Echokardiografie při poruchách srdečního rytmu (Eva Mandysová, Petr Neužil)... // 36.1 Diagnostika
arytmii... // 36.2 Diagnóza základni srdeční choroby... // 36.3 Posouzeni funkčních důsledku arytmii... // 36.4 Volba léčebného postupu... // Literatura... // 37 Vrozené srdeční vady v dospělosti (Jana Popelová)... // 37.1 Defekt síňovóho septa (DSS) typu secundum... // 37.2 Defekty atrioventrikulárniho septa... // 37.3 Defekt komorového septa (DKS)... // 37.4 Bikuspidálni chlopeň aorty (BAO), vrozená aortálni stenóza a regurgitace... // 37.5 Koarktace aorty... // 37.6 Fallotova tetralogie... // 37.7 Pulmonálni stenóza... // 37.8 Otevřená tepenná dučej... // 37.9 Parciální anomálni návrat plicnich žil... // 37.10 Perzistujici levostranná horní dutá žila... // 37.11 Nekorigovaná transpozice velkých tepen... // 37.12 Korigovaná transpozice velkých tepen (CTGA)... // 37.13 Komplexní cyanotické VSV a Fontanova korekce... // 37.14 Ebsteinova anomálie trikuspidálni chlopnč... // 37.15 Aneuryzma Valsalvova sinu... // Literatura... // 38 Artefakty a limitace echokardiografie (Jiří Krupička, Pavel Gregor)... // 38.1 Technické problémy při vyšetřeni... // 38.2 Omezeni vyplývající z rozlišovací schopnosti... // 38.3 Artefakty... // 38.3.1 Artefakty ménici velikost, prostorovou orientaci, pozici či výraznost struktur. // 38.3.2 Akustické stíny... // 38.3.3 Artefakty vytvářejici neexistující struktury... // .263 // .264 // .264 // .264 // .264 // .266 // .266 // .268 // .268 // .271 // .272 // .273 // .274 // .274 // .275
// .276 // .278 // .279 // .279 // .281 // .281 // .283 // .284 // .285 // .287 // .288 // .288 // .291 // .293 // .295 // .296 // .297 // .298 // 298 .298 .298 // 299 .299 .300 // 300 .301 .301 .302 // 302 // 303 .304 305 305 305 // 14 // 38.3.3.1 Artefakty z mnohočetného odrazu - reverberace...305 // 38.3.3.2 Postranní laloky...306 // 38.3.3.3 Limitace dané úhlem dopadu paprsků...306 // 38.3.3.4 Fenomén blízkého pole...307 // 38.3.4 Artefakty vyplývající z nezkušenosti vyšetřujícího...307 // 38.4 Dopplerovské vyšetření...309 // 38.4.1 Incidenční úhel a úhlová korekce...309 // 38.4.2 Opakovači frekvence, měření rychlosti a aliasing...309 // 38.4.3 Artefakty stény...311 // 38.4.4 Umístěni vzorkovacího objemu...311 // 38.4.5 Interakce trysek...311 // 38.5 Barevné mapováni proudu (color flow mapping. CFM)...311 // 38.6 Jícnová echokardiografie (TTE)...311 // 38.7 Závěr...312 // Literatura...312 // 39 Intravaskulárni ultrazvuk (Michael Aschermann. Aleš Linhart, Tomáš Kovárnik, Kateřina Nováčkové)...313 // 39.1 Úvod...313 // 39.2 Technické údaje o sondách pro intravaskulárni ultrazvuk...313 // 39.2.1 Obecný princip ultrazvukového vyšetřeni...313 // 39.2.2 Poznámky ? historii vzniku intravaskulárniho ultrazvuku...313 // 39.2.3 Technické charakteristiky intravaskulárnich ultrazvukových katétru...314 // 39.2.3.1 Typy ultrazvukových katétrů...314 // 39.2.3.2 Vyšetřeni intravaskulárnim ultrazvukem...314 // 39.3 Interpretace
nálezů intravaskulárniho ultrazvuku...314 // 39.3.1 Kvalitatívni hodnoceni...315 // 39.3.2 Kvantitativní hodnoceni ultrazvukového nálezu...317 // 39.3.3 Trojrozměrná rekonstrukce intrakoronárniho ultrazvuku (tzv 3D rekonstrukce)...318 // 39.3.4 Artefakty, které mohou vznikat při vyšetřeni intravaskulárnim ultrazvukem...318 // 39.3.4.1 Ringdown artifact (prstencový artefakt)...318 // 39.3.4.2 Guide wire artifact (artefakt vodiče)...318 // 39.3.4.3 Position-related artifacts (artefakty vznikající pozici ultrazvukového katétru)...318 // 39.3.4.4 Rotation angle artifact (artefakty vznikající nepravidelnou rotaci ultrazvukového katétru // v cévé pro třeni s cévni stěnou)...318 // 39.3.4.5 Movement artifact (artefakt zapříčiněný pohybem srdce)...318 // 39.3.5 Limitace intravaskulárniho ultrazvuku...318 // 39.3.6 Bezpečnost vyšetřeni...318 // 39.4 Atcrosklerotické změny v intravaskulárnim ultrazvukovém nálezu...319 // 39.4.1 Složeni aterosklerotického plátu...319 // 39.4.1.1 Stabilní plát...319 // 39.4.1.2 Nestabilní plát v ultrazvukovém nálezu...319 // 39.4.2 Intrakoronárni trombus...319 // 39.4.3 Remodelace stěny tepny...319 // 39.4.4 Diagnostické využiti intrakoronárniho ultrazvuku...320 // 39.4.4.1 Věnčité tepny s normálním angiografickým nálezem...320 // 39.4.4.2 Věnčité tepny s hraničními a obtížné hodnolitelnými angiografickými změnami...320 // 39.4.4.3 Detekce kalcifikaci ve věnčitých tepnách...320
// 39.5 Využiti intrakoronárniho ultrazvuku při intervencích...321 // 39.5.1 Vyšetřeni před plánovanou intervenci...321 // 39.5.2 Intravaskulárni ultrazvuk v průbéhu koronárni intervence...321 // 39.5.3 Intravaskulárni ultrazvuk při hodnoceni výsledků koronárni angioplastiky...322 // 39.5.4 Intrakoronárni ultrazvuk a implantace stentů...322 // 39.5.5 Intrakoronárni ultrazvuk a rotablace...323 // 39.5.6 Intrakoronárni ultrazvuk a koronární aterektomie...324 // 39.6 Intravaskulárni ultrazvuk u nemocných po transplantaci srdce...324 // 39.7 Dalši možnosti využiti intravaskulárniho ultrazvuku...325 // 39.7.1 Intravaskulárni ultrazvuk ? aortálni disekce...325 // 39.7.2 Využiti intravaskulárniho ultrazvuku v oblasti plieni cirkulace...325 // 39.8 Předpokládaný vývoj využití intrakoronárniho ultrazvuku...325 // Příloha...326 // Literatura...327 // 15 // 40 Trojrozmérná echokardiografie (3D) (Jana Hrudová)...330 // 40.1 Úvod...330 // 40.2 Techniky 3D rekonstrukce...330 // 40.2.1 Zobrazení ve skutečném čase (real-time 3DE)...331 // 40.2.2 Následná (off-line) trojrozměrná rekonstrukce...331 // 40.2.2.1 Získání dat...331 // 40.2.2.2 Zpracování údajů...331 // 40.2.2.3 Trojrozměrná rekonstrukce a zobrazeni...333 // 40.2.3 Omezení...334 // 40.3 Možnosti využiti 3DE v klinické práci...334 // 40.3.1 Kvantifikace objemů a funkce levé komory (LK)...334 // 40.3.2 Hodnocení myokardu, hmotnosti, perfuze a regionální funkce levé
komory...335 // 40.3.3 Zobrazeni jednotlivých komplexních srdečních struktur...336 // 40.4 Závěr...341 // Literatura...341 // 41 Echokardiografie v kardiochirurgii (Jan Pirk, František Straka)...343 // 41.1 ICHS, pooperační ischémie myokardu...343 // 41.2 Chlopenni chirurgie...344 // 41.3 Kongenitálni srdeční vady v dospělosti... 346 // 41.4 Kardiomyopatie...346 // 41.5 Onemocněni hrudní aorty...346 // 41.6 Infekční endokarditida...347 // 41.7 Srdeční tumory...348 // 41.8 Diagnostika cizích těles v srdečních oddílech...348 // 41.9 Vzduchová embolie...348 // 41.10 Intrakardiálni tromby...348 // 41.11 Plieni embolizace...348 // 41.12 Perikarditidy, pooperační perikardiálni a pleurálni výpotky...348 // 41.13 Arytmie...349 // 41.14 Transplantace srdce...349 // 41.15 TEE u nemocných s mechanickými srdečními podporami...349 // 41.16 Perspektivy... 350 // Literatura...*...350 // Tabulka nejdůležitějších normálních hodnot... // Rejstřík... // // ...353 // ...355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC