Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 21.01.2023. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton , c2002
359 s. : il. ; 30 cm

objednat
ISBN 80-7254-281-8 (váz.)
Obsahuje bibliografie a rejstřík
000249405
Úvod (Petr Niederle) // Představení autorů // Seznam nejpouživanéjšich zkratek. // // OBECNÁ ČÁST // 1 Historie echokardiografie ve svété (Petr Niederle) // 2 Historie echokardiografie v Československu (Petr Niederle) // 3 Fyzikální principy diagnostického ultrazvuku (Petr Novák, Petr Niederle) // 3.1 Úvod // 3.2 Fyzikální principy // 3.2.1 Útlum // 3.2.2 Odraz a lom // 3.2.3 Ohyb a rozptyl // 3.2.4 Dopplerův jev // 3.3 Generování ultrazvuku, ultrazvukové méniče // 3.4 Ultrazvuk jako zobrazovací metoda // 3.4.1 A způsob // 3.4.2 B způsob // 3.4.2.1 Sektorové zobrazení // 3.4.2.2 Lineární zobrazení // 3.4.2.3 Konvexní zobrazení // 3.4.2.4 Trapezoidní zobrazeni.. // 3.4.2.5 Fokusace a vychylování. // 3.4.2.6 Harmonické zobrazení // 3.4.3 M zobrazení (M mód) // 3.4.4 Dopplerovská zobrazení // 3.4.4.1 CW Doppler // 3.4.4.2 PW Doppler // 3.4.4.3 Spektrální analýza dopplerovských signálů // 3.4.4.4 Barevné dopplerovskč mapování // 3.5 Přístrojová technika // 4 Metodika jícnové echokardiografie (Petr Niederle, Eva Mandysová) // 4.1 Personál, vybavení laboratoře a úvod do vyšetření // 4.2 Indikace TEE // 4.3 Kontraindikace a komplikace TEE // 4.4 Postup vyšetření a hlavní projekce // 4.4.1 Transgastrické vyšetření // 4.4.2 Transezofageální vyšetření // 4.4.3 Vyšetření hrudní aorty // 4.5 Úskalí jícnové echokardiografie // Literatura // 5 Kontrastní echokardiografie (Eva Mandysová) // 5.1 Úvod // 5.2 Echokontrastní látky // 5.3 Hodnocení levé srdeční komory s pomocí kontrastní echokardiografie // 5.4 Pravostranné srdeční oddíly // 5.4.1 Zvýraznění dopplerovských signálů sloužících k výpočtu tlakových gradientů // 5.4.2 Zkratové proudění v oblastí síní // 5.4.3 Zvýraznění hranic endokardu // 5.5 Echokontrast u chlopennich vad //
5.5.1 Echokontrastem zvýrazněný barevný Doppler při posuzování stupně mitrální regurgitace // 5.5.2 Echokontrast v hodnocení aortální stenózy // 5.6 Kontrastní echokardiografie při TEE // 5.6.1 Pravostranné srdeční struktury // 5.6.2 Síňové zkraty // 5.6.3 Žilní anomálie // 5.7 Kontrastní echokardiografie myokardu // 5.8 Echokontrast při invazivnich výkonech // 5.9 Další praktická užití echokontrastu // Literatura // 6 Ultrazvuková tkáňová charakteristika (Rudolf Feuereisl) // Literatura // 7 Klinické aplikace tkáňového dopplerovského zobrazení (Jaroslav Meluzín) // 7.1 Regionální systolická a diastolická funkce myokardu // 7.2 Globální funkce levé a pravé komory // 7.3 Odhad plnícího tlaku levé komory // 7.4 Časový údaj o nástupu kontrakce a relaxace různých oblastí myokardu // 7.5 Časové intervaly mezi jednotlivými fázemi srdečního cyklu // Literatura // 8 Technika echokardiografického vyšetření a používané projekce (Petr Niederle) // 8.1 Výběr méniče // 8.2 Základní nastavení kontrolních prvků přístroje // 8.3 Průběh vyšetření // 8.3.1 Ultrazvuková okénka // 8.3.2 Vyšetřovací projekce // 8.3.3 Echokardiografická měření // Literatura // SPECIÁLNÍ ČÁST // 9 Získané aortální vady (Petr Niederle) // 9.1 Aortální stenóza // 9.1.1 Dvourozměrná a jednorozměrná echokardiografie // 9.1.2 Jícnová echokardiografie // 9.1.3 Kvantifikace aortální stenózy a dopplerovská echokardiografie // 9.1.4 Dobutaminový echokardiografický test u těžké aortální stenózy s nízkým gradientem // 9.1.5 Hodnocení sekundárních změn // 9.2 Aortální insuficience // 9.2.1 Ultrazvuková diagnostika aortální regurgitace // 9.2.2 Kvantifikace aortální regurgitace // 9.2.3 Funkce levé komory u chronické aortální regurgitace // 9.2.4 Fyziologická aortální regurgitace // Literatura //
10 Získané mitrální vady (Rudolf Feuereisl) // 10.1 Mitrální stenóza // 10.1.1 Porevmatická mitrální stenóza // 10.1.2 Degenerativní mitrální stenóza // 10.1.3 Mitrální pseudostenóza // 10.1.4 Spontánní kontrast v levé síni // 10.1.5 Kvantifikace mitrální stenózy // 10.1.6 Systolická a diastolická funkce LK u mitrální stenózy // 10.2 Mitrální regurgitace // 10.2.1 Metody semikvantifikace a kvantifikace mitrální regurgitace // 10.2.2 Velikost a funkce levé komory srdeční u mitrální regurgitace // Literatura // 11 Echokardiografie u mitrální balónkové valvuloplastiky (PTMV)(Rudolf Feuereisl) // 11.1 Indikace k PTMV // 11.2 Kontraindikace k PTMV // 11.3 Echokardiografická specifika indikace k PTMV // 11.3.1 Velikost mitrálniho prstence // 11.3.2 Echo skóre index před PTMV // 11.3.3 PTMVu mitrální stenózy s přidruženou aortální vadou // 11.4 Kontrola PTMV v průběhu intervenfiniho výkonu // 11.5 Dlouhodobé sledování pacientů po PTMV // 11.5.1 PTMV a vývoj mitrální regurgitace // 11.5.2 Vývoj plicní hypertenze po PTMV // 11.5.3 PTMV a siňový zkrat po transseptální katetrizaci // Literatura // 12 Trikuspidální a pulmonální vady (Eva Mandysová) // 12.1 Trikuspidální vady // 12.1.1 Faktory ovlivňující transvalvulární gradient // 12.1.2 Revmatická trikuspidální stenóza // 12.1.3 Trikuspidální regurgitace // 12.2 Pulmonální vady // 12.2.1 Valvulární stenóza pulmonální chlopně // 12.2.2 Pulmonální regurgitace // Literatura // 13 Chlopenní protézy a bioprotézy (Eva Koudelková) // 13.1 Normální funkce náhrad // 13.1.1 2DE a M způsob zobrazení // 13.1.2 Dopplerovské hodnocení // 13.1.3 Barevná dopplerovská echokardiografie // 13.2 Dysfunkce chlopennich náhrad // 13.2.1 Obstrukce mechanické náhrady // 13.2.2 Patologická regurgitace para- a ultravalvulární //
13.2.3 Infekční endokarditida u chlopennich náhrad // Literatura // 14 Prolaps mitrální chlopně (PMCH) (Jaromír Hradec) // 14.1 Úvod // 14.2 Diagnostická kritéria // 14.2.1 Auskultace // 14.2.2 Echokardiografie // 14.2.2.1 Zobrazení M způsobem // 14.2.2.2 Dvourozměrná echokardiografie // 14.2.2.3 Dopplerovské vyšetření // 14.2.2.4 Jícnová echokardiografie // 14.3 Klasifikace PMCH // Literatura // 15 Plicní a systémové žily (Josef Veselka) // 15.1 Plicní žily // 15.1.1 Fyziologie průtoku v plicnich žilách // 15.1.2 Měření průtoku v plicnich žilách // 15.1.3 Klinické aplikace měření průtoku v plicnich žilách // 15.1.3.1 Diferenciální diagnostika mezi konstriktivní perikarditidou a restriktivní kardiomyopatii // 15.1.3.2 Kvantifikace mitrální regurgitace // 15.1.3.3 Odhad tlaku v levé síní // 15.2 Systémové žily // 15.2.1 Vyšetření systémových žil // 15.2.2 Klinické aplikace vyšetření systémových žil // tm it&rStUfá // 16 Hodnocení struktury a globální systolické funkce LK (Aleš Linhart) // 16.1 Hodnocení morfologie LK způsobem M // 16.1.1 Stanovení tloušťky stěn a rozměru LK // 16.1.2 Výpočet objemů z měření způsobem M // 16.1.3 Hodnocení globální systolické funkce ze záznamu způsobem M // 16.1.4 Stanovení hmotnosti LK z měření ve způsobu M // 16.1.5 Stanovení geometrie LK // 16.2 Hodnocení levé komory ve dvourozměrném zobrazení (2DE) // 16.2.1 Výpočet objemů levé komory // 16.2.2 Hodnocení globální systolické funkce ve 2DE zobrazení // 16.2.3 Stanovení hmotností LK z dvourozměrného zobrazení // 16.3 Nové techniky hodnocení objemů a globální systolické funkce LK // Literatura // 17 Diastolická funkce levé komory (Jaroslav Meluzin) // 17.1 Úvod // 17.2 Echokardiografické hodnocení diastolické funkce levé komory //
17.2.1 Jednorozměrná echokardiografie (M způsob) // 17.2.2 Dopplerovská echokardiografie // 17.2.3 Akustická kvantifikace (Acoustic quantification) // 17.2.4 Barevné zobrazení kinetiky (Color kinesis - CK) // Literatura // 18 Regionální funkce levé komory (Rudolf Feuereisl) // 18.1 Úvod // 18.2 Kvalitativní popis lokálních poruch kontraktility // 18.3 Lokalizace poruch kontraktility // 18.4 Kvantitativní’ analýza lokálních poruch kontraktility // 18.4.1 Metoda superpozice siluet levé komory do osového systému // 18.4.2 Kvantifikace systolického ztlušťování myokardu // 18.5 Semikvantitatívní hodnocení lokálních poruch kontraktility- index kontraktility (wall motion score index) // Literatura // 19 Diagnostika ischemické choroby srdeční (Jiří Král) // 19.1 Úvod // 19.2 Funkční důsledky ischémie // 19.3 Diagnostické echokardiografické přístupy u ischemické choroby srdeční // 19.3.1 Přímé zobrazení věnčitých tepen // 19.3.2 Dvourozměrná echokardiografie // 19.3.3 Zátěžová echokardiografie // 19.3.4 Intrakoronární dopplerovská echokardiografie // 19.3.5 Intravaskulární ultrazvuk // 19.3.6 Kontrastní echokardiografie // 19.4 Echokardiografická diagnostika jednotlivých klinických forem ischemické choroby srdeční // 19.4.1 Angina pectoris // 19.4.2 Akutní infarkt myokardu // 19.4.3 Chronické formy ischemické choroby srdeční // Literatura // 20 Komplikace ischemické choroby srdeční (Jiří Král) // 20.1 Akutní infarkt myokardu // 20.1.1 Mechanické komplikace vzniklé následkem nekrózy myokardu. // 20.1.2 Srdeční selhání // 20.1.3 Nitrokomorová trombóza // 20.1.4 Perikarditida // 20.1.5 Další komplikace infarktu myokardu // Literatura // 21 Zátěžová echokardiografie (Václav Chaloupka, Lubomír Elbl) // 21.1 Fyziologie a patofyziologie zátěže //
21.2 Metody echokardiografického zobrazení // 21.3 Způsoby zátěže // 21.3.1 Dynamická zátěž // 21.3.2 Izometrická zátěž // 21.3.3 Farmakologické testy. 21.3.3.1 Dipyridamol // 21.3.3.2 Adenosin // 21.3.3.3 Dobutamin // 21.3.3.4 Arbutamin // 21.3.4 Stimulace // 21.4 Zátěžové protokoly // 21.4.1 Dynamická zátěžová echokardiografie // 21.4.2 Dobutaminová zátěžová echokardiografie. // 21.4.3 Dipyridamolová zátěžová echokardiografie // 21.4.4 Ergonovinový test // 21.4.5 Adenosinový test // 21.5 Bezpečnost zátěžové echokardiografie // 21.6 Indikace zátěžové echokardiografie u nemocných s ischemickou chorobou srdeční // 21.6.1 Diagnóza ischemické choroby srdeční // 21.6.2 Akutní formy ischemické choroby srdeční // 21.6.3 Chronická ischemická choroba srdeční // 21.6.4 Význam zátěžové echokardiografie u nemocných před revaskularizaci a po ní // 21.6.5 Zátěžové testy u žen // 21.6.6 Senzitivita a specificita zátěžové echokardiografie // 21.7 Zátěžová echokardiografie u ostatních srdečních onemocnění // 21.7.1 Chlopenní vady // 21.7.2 Srdeční selhání // 21.7.3 Zátěžové testy u onkologických pacientů // 21.7.4 Význam zátěžové echokardiografie u nemocných s hypertenzi // 21.8 Zlepšení identifikace endokardu při zátěžové echokardiografii // Literatura // 22 Echokardiografie při jícnové stimulaci (Roman Štípal) // 22.1 Technické vybavení při jícnové stimulaci // 22.2 Příprava nemocného, bezpečnost a tolerance JSS // 22.3 JSS jako alternativa zátěže u ICHS // 22.4 Závěry // Literatura // 23 Viabilita myokardu (Jaroslav Meluzin) // 23.1 Úvod // 23.2 Principy a metody hodnocení viability myokardu // 23.3 Úloha echokardiografie v hodnocení viability myokardu // 23.3.1 Dobutaminová echokardiografie (DE) // 23.3.2 Kontrastní echokardiografie //
23.4 Význam hodnocení viability // 23.5 Indikace k provedení DE // 23.6 Závěr // Literatura // 24 Vyšetření koronárních tepen a bypassú (Ladislava Harrerová) // 24.1 Ultrazvukové (UZ) vyšetřování koronárních tepen // 24.1.1 Ischemická choroba srdeční (ICHS) // 24.1.2 Anomálie koronárních tepen // 24.1.3 Koronární pištěl // 24.1.4 Kawasakiho choroba // 24.2 Ultrazvukové vyšetřování koronárních bypassů // Literatura // 25 Kardiomyopatie (Pavel Gregor) // 25.1 Dilatační kardiomyopatie (DKMP) // 25.2 Hypertrofická kardiomyopatie (HKMP) // 25.3 Restriktivní kardiomyopatie (RKMP) // 25.4 Arylmogenní kardiomyopatie pravé komory // Literatura // 26. Specifické kardiomyopatie (Pavel Gregor) // 27. Myokarditidy (Pavel Gregor) // 28. Toxické poškození myokardu (Lubomír Elbl) // 28.1 Poškození myokardu alkoholem // 28.2 Poškození myokardu u endokrinních poruch // 28.2.1 Tyreotoxikóza // 28.2.2 Hypotyreóza // 28.2.3 Cushingův syndrom // 28.2.4 Feochromocytom // 28.2.5 Akromegalie // 28.2.6 Diabetes mellitus // 28.2.7 Poškození srdce karcinoidem // 28.2.8 Poškození srdce u hyperparatyreózy // 28.3 Poškození srdce onkologickou léčbou // 28.3.1 Radioterapie // 28.3.2 Cytostatika // 28.4 Poškození srdce farmaky // 28.4.1 Anorektika // 28.5 Poškození srdce při poruchách výživy // 28.5.1 Poškození srdce u obezity // 28.5.2 Poškození srdce u mentální anorexie // 28.6 Poškození srdce u renálniho selhání // Literatura // 29 Echokardiografie u ortotopické transplantace srdce (OTS) (Josel Nečas, Helena Bedáňová, Sylva Kovalová, Marie Ošmerová. Petr Pokorný, Pavel Útrata, Renata Šreflová) // 29.1 Poznámky k vyšetření dárce a příjemce // 29.1.1 Vyšetření dárce bezprostředné před odbčrem srdce // 29.1.2 Vyšetření příjemce bezprostředné před transplantací //
29.1.3 Vyšetření příjemce v průběhu transplantace // 29.1.4 Vyšetřování příjemce bezprostředné po transplantaci // 29.2 Změny dárcovského srdce po transplantaci // 29.2.1 Morfologické změny // 29.2.2 Funkční změny // 29.3 Specifické situace po OTS // 29.3.1 Primární afunkce // 29.3.2 Rejekce // 29.3.3 Infekce cytomegalovirová (CMV) // 29.3.4 Trikuspidální regurgitace // 29.3.5 Plicní hypertenze // 29.3.6 Perikardiální výpotek a tamponáda // 29.3.7 Vaskulopatie štépu // 29.3.8 Echokardiografie po transplantaci srdce u dětí // Literatura // 30 Infekční endokarditida (Václav Chaloupka, Svatopluk Nehyba) // 30.1 Diagnostika infekční endokarditidy // 30.2 Echokardiografické projevy infekční endokarditidy // 30.2.1 Vegetace // 30.2.2 Poškození chlopně // 30.2.3 Perivalvulární absces // 30.2.4 Mykotické aneuryzma // 30.2.5 Aneuryzma mitrální chlopně // 30.2.6 Ostatní komplikace // 30.3 Protézová endokarditida // 30.4 Senzitivita a specificita echokardiografických nálezů v diagnostice infekční endokarditidy // 30.4.1 Jednorozměrná echokardiografie (M zobrazeni) // 30.4.2 Dvourozměrná echokardiografie (2DE) // 30.4.2.1 Transtorakální echokardiografie (TTE) // 30.4.2.2 Transezofageální echokardiografie (TEE) // 30.5 Nebakteriální trombotická endokarditida (NTE) // 30.6 Závěr // Literatura // 31 Onemocnění perikardu (Pavel Henyš) // 31.1 Anatomie a funkce perikardu // 31.2 Echokardiografické vyšetřování perikardu // 31.3 Normální echokardiografický obraz perikardu // 31.4 Perikardiální výpotek // 31.5 Srdeční tamponáda // 31.6 Perikardiální nádory // 31.6.1 Primární nádory // 31.6.2 Metastatické nádory // 31.7 Ztluště4ní perikardu a konstriktivní perikarditida // 31.8 Punkce perikardu // 31.9 Ostatní onemocnění perikardu // Literatura //
32 Plicní hypertenze (Rudolf Feuereisl) // 32.1 Trvání izovolumické relaxace // 32.2 Akcelerační čas, akcelerační index a kvalitativní hodnocení průtoku výtokovým traktem pravé komory a plicnici 253 // 32.2.1 Akcelerační čas (ACT) // 32.2.2 Akcelerační index (ACTI) // 32.2.3 Kvalitatívní hodnocení tvaru obalové křivky dopplerovské spektrální analýzy (rychlostní křivky) // 32.3 Odhad systolického tlaku v pravé komore a plicnicí hodnocením trikuspidální regurgitace // 32.4 Odhad plicní hypertenze pomocí tlakového spádu pulmonální regurgitace // Literatura // 33 Nitrosrdeční útvary a zdroje embólií (Jiří Toman) // 33.1 Embolizace do systémového obéhu // 33.1.1 Intrakardiální hmoty // 33.1.2 Cesty umožňující paradoxní embolizaci // 33.1.3 Nálezy a stavy, u nichž byla zjištěna spojitost s tvorbou trombo // 33.1.4 Vzduchová embolizace // 33.1.5 Úloha jicnovó echokardiografie // 33.2 Embolizace do plicnice // 33.2.1 Diagnostika // 33.2.2 Diferenciální diagnostika // 33.2.3 Rozdělení trombo // 33.2.4 Význam echokardiografie pro léčbu embolizace do plicnice // Literatura // 34 Primární a sekundární nádory srdce (Jiří Toman) // 34.1 Primární benigní nádory srdce // 34.2 Primární maligní nádory srdce // 34.3 Maligní nádory metastazujicí do srdce // Literatura // 35 Onemocnění aorty (Petr Niederle) // 35.1 Dilatace aorty a aneuryzma // 35.2 Aneuryzmata Valsalvova sinu // 35.3 Disekujicí aneuryzma aorty // 35.4 Aortální ateromatóza // 35.5 Traumatické poškození aorty // Literatura // 36 Echokardiografie při poruchách srdečního rytmu (Eva Mandysová, Petr Neužil) // 36.1 Diagnostika arytmií // 36.2 Diagnóza základní srdeční choroby // 36.3 Posouzení funkčních důsledku arytmií // 36.4 Volba léčebného postupu // Literatura //
37 Vrozené srdeční vady v dospělosti (Jana Popelová) // 37.1 Defekt síňovóho septa (DSS) typu secundum // 37.2 Defekty atrioventrikulárniho septa // 37.3 Defekt komorového septa (DKS) // 37.4 Bikuspidální chlopeň aorty (BAO), vrozená aortální stenóza a regurgitace // 37.5 Koarktace aorty // 37.6 Fallotova tetralogie // 37.7 Pulmonální stenóza // 37.8 Otevřená tepenná dučej // 37.9 Parciální anomální návrat plicnich žil // 37.10 Perzistujicí levostranná horní dutá žila // 37.11 Nekorigovaná transpozice velkých tepen // 37.12 Korigovaná transpozice velkých tepen (CTGA) // 37.13 Komplexní cyanotické VSV a Fontanova korekce // 37.14 Ebsteinova anomálie trikuspidální chlopně // 37.15 Aneuryzma Valsalvova sinu // Literatura // 38 Artefakty a limitace echokardiografie (Jiří Krupička, Pavel Gregor) // 38.1 Technické problémy při vyšetření // 38.2 Omezení vyplývající z rozlišovací schopnosti // 38.3 Artefakty // 38.3.1 Artefakty měnící velikost, prostorovou orientaci, pozici či výraznost struktur // 38.3.2 Akustické stíny // 38.3.3 Artefakty vytvářeíicí neexistující struktury // 38.3.3.1 Artefakty z mnohočetného odrazu - reverberace 305 // 38.3.3.2 Postranní laloky 306 // 38.3.3.3 Limitace dané úhlem dopadu paprsků 306 // 38.3.3.4 Fenomén blízkého pole 307 // 38.3.4 Artefakty vyplývající z nezkušenosti vyšetřujícího 307 // 38.4 Dopplerovské vyšetření 309 // 38.4.1 Incidenční úhel a úhlová korekce 309 // 38.4.2 Opakovací frekvence, měření rychlosti a aliasing 309 // 38.4.3 Artefakty stény 311 // 38.4.4 Umístění vzorkovacího objemu 311 // 38.4.5 Interakce trysek 311 // 38.5 Barevné mapování proudu (color flow mapping. CFM) 311 // 38.6 Jícnová echokardiografie (TTE) 311 // 38.7 Závěr 312 // Literatura 312 //
39 Intravaskulární ultrazvuk (Michael Aschermann, Aleš Linhart, Tomáš Kovárnik, Kateřina Nováčková) 313 // 39.1 Úvod 313 // 39.2 Technické údaje o sondách pro intravaskulární ultrazvuk 313 // 39.2.1 Obecný princip ultrazvukového vyšetření 313 // 39.2.2 Poznámky k historii vzniku intravaskulárniho ultrazvuku 313 // 39.2.3 Technické charakteristiky intravaskulárnich ultrazvukových katétru 314 // 39.2.3.1 Typy ultrazvukových katétrů 314 // 39.2.3.2 Vyšetření intravaskulárnim ultrazvukem 314 // 39.3 Interpretace nálezů intravaskulárniho ultrazvuku 314 // 39.3.1 Kvalitatívní hodnocení 315 // 39.3.2 Kvantitativní hodnocení ultrazvukového nálezu 317 // 39.3.3 Trojrozměrná rekonstrukce intrakoronárniho ultrazvuku (tzv 3D rekonstrukce) 318 // 39.3.4 Artefakty, které mohou vznikat při vyšetření intravaskulárnim ultrazvukem 318 // 39.3.4.1 Ringdown artifact (prstencový artefakt) 318 // 39.3.4.2 Guide wire artifact (artefakt vodiče) 318 // 39.3.4.3 Position-related artifacts (artefakty vznikající pozici ultrazvukového katétru) 318 // 39.3.4.4 Rotation angle artifact (artefakty vznikající nepravidelnou rotaci ultrazvukového katétru v cévě pro tření s cévní stěnou) 318 // 39.3.4.5 Movement artifact (artefakt zapříčiněný pohybem srdce) 318 // 39.3.5 Limitace intravaskulárniho ultrazvuku 318 // 39.3.6 Bezpečnost vyšetření 318 // 39.4 Aterosklerotické změny v intravaskulárnim ultrazvukovém nálezu 319 // 39.4.1 Složení aterosklerotického plátu 319 // 39.4.1.1 Stabilní plát 319 // 39.4.1.2 Nestabilní plát v ultrazvukovém nálezu 319 // 39.4.2 Intrakoronární trombus 319 // 39.4.3 Remodelace stěny tepny 319 // 39.4.4 Diagnostické využití intrakoronárniho ultrazvuku 320 // 39.4.4.1 Věnčité tepny s normálním angiografickým nálezem 320 //
39.4.4.2 Věnčité tepny s hraničními a obtížné hodnolitelnými angiografickými změnami 320 // 39.4.4.3 Detekce kalcifikací ve věnčitých tepnách 320 // 39.5 Využití intrakoronárniho ultrazvuku při intervencích 321 // 39.5.1 Vyšetření před plánovanou intervenci 321 // 39.5.2 Intravaskulární ultrazvuk v průběhu koronární intervence 321 // 39.5.3 Intravaskulární ultrazvuk při hodnocení výsledků koronární angioplastiky 322 // 39.5.4 Intrakoronární ultrazvuk a implantace stentů 322 // 39.5.5 Intrakoronární ultrazvuk a rotablace 323 // 39.5.6 Intrakoronární ultrazvuk a koronární aterektomie 324 // 39.6 Intravaskulární ultrazvuk u nemocných po transplantaci srdce 324 // 39.7 Další možnosti využití intravaskulárniho ultrazvuku 325 // 39.7.1 Intravaskulární ultrazvuk u aortální disekce 325 // 39.7.2 Využití intravaskulárniho ultrazvuku v oblasti plicní cirkulace 325 // 39.8 Předpokládaný vývoj využití intrakoronárniho ultrazvuku 325 // Příloha 326 // Literatura 327 // 15 // 40 Trojrozmérná echokardiografie (3D) (Jana Hrudová) 330 // 40.1 Úvod 330 // 40.2 Techniky 3D rekonstrukce 330 // 40.2.1 Zobrazení ve skutečném čase (real-time 3DE) 331 // 40.2.2 Následná (off-line) trojrozměrná rekonstrukce 331 // 40.2.2.1 Získání dat 331 // 40.2.2.2 Zpracování údajů 331 // 40.2.2.3 Trojrozměrná rekonstrukce a zobrazení 333 // 40.2.3 Omezení 334 // 40.3 Možnosti využití 3DE v klinické práci 334 // 40.3.1 Kvantifikace objemů a funkce levé komory (LK) 334 // 40.3.2 Hodnocení myokardu, hmotnosti, perfuze a regionální funkce levé komory 335 // 40.3.3 Zobrazení jednotlivých komplexních srdečních struktur 336 // 40.4 Závěr 341 // Literatura 341 // 41 Echokardiografie v kardiochirurgii (Jan Pirk, František Straka) 343 // 41.1 ICHS, pooperační ischémie myokardu 343 //
41.2 Chlopenní chirurgie 344 // 41.3 Kongenitální srdeční vady v dospělosti 346 // 41.4 Kardiomyopatie 346 // 41.5 Onemocnění hrudní aorty 346 // 41.6 Infekční endokarditida 347 // 41.7 Srdeční tumory 348 // 41.8 Diagnostika cizích těles v srdečních oddílech 348 // 41.9 Vzduchová embolie 348 // 41.10 Intrakardiální tromby 348 // 41.11 Plicní embolizace 348 // 41.12 Perikarditidy, pooperační perikardiální a pleurální výpotky 348 // 41.13 Arytmie 349 // 41.14 Transplantace srdce 349 // 41.15 TEE u nemocných s mechanickými srdečními podporami 349 // 41.16 Perspektivy 350 // Literatura * 350 // Tabulka nejdůležitějších normálních hodnot 353 // Rejstřík 355

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC