Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 13.06.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : ÚJČ AV ČR, 2011
271 s. : mapy, faksim. ; 25 cm + faksim. (1 l. ; 21 cm)

objednat
ISBN 978-80-86496-53-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. 224-239 a bibliografické odkazy
Anglické resumé
000249748
OBSAH // 0. SLOVO ÚVODEM...8 // 1. ÚVOD...9 // 2. ROZBOR PRAMENŮ A LITERATÚRY...12 // 2.1 ARCHIVNÍ PRAMENY...12 // 2.2 TIŠTĚNÉ PRAMENY...15 // 2.3 LITERATURA...15 // 2.3.1 Historiografická literatura // 15 // 2.3.2 Odborná literatura...16 // 2.4 ÚSTNÍ SVĚDECTVÍ...16 // 3. INSTITUCIONÁLNÍ MIMOUNIVERZITNÍ BÁZE VĚDY V ČESKÝCH ZEMÍCH.19 // 4. KANCELÁŘ SLOVNÍKU JAZYKA ČESKÉHO...26 // 4.1 SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO...26 // 4.2 KANCELÁŘ V HLÁVKOVÉ PALÁCI...27 // 4.3 DIALEKTOLOGICKÁ A PRAVOPISNÁ KOMISE...29 // 4.4 SBĚR SLOVNÍKOVÉHO MATERIÁLU...29 // 4.5 EXCERPCE ODBORNÉ TERMINOLOGIE...33 // 4.6 PRVNÍ SVÉTOVÁ VÁLKA A OBDOBÍ PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÉ REPUBLIKY 33 // 4.7 STÁTNÍ JAZYKOVÝ ÚSTAV...38 // 4.8 PERSONÁLNÍ SITUACE KANCELÁŘE...39 // 4.9 STĚHOVÁNÍ KANCELÁŘE...41 // 4.10 DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA...43 // 4.11 CESTA KE VZNIKU ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ...44 // 5. ÚSTAV PRO JAZYK ČESKÝ ČAVU (1946 1952)...46 // 5.1 VZNIK A ORGANIZACE UJČ...46 // 5.2 ODDĚLENÍ LEXIKOGRAFICKÉ...48 // 5.3 ODDĚLENÍ DIALEKTOLOGICKÉ...50 // 5.4 ODDĚLENÍ PRO STUDIUM NOVÉ SPISOVNÉ ČEŠTINY...52 // 5.5 ODDĚLENÍ PRO ZKOUMÁNÍ VÝVOJE ČESKÉHO JAZYKA...54 // 5.6 ODDĚLENÍ TERMINOLOGICKÉ...55 // 5.7 ODDĚLENÍ BIBLIOGRAFICKÉ...56 // 5.8 ČASOPISY...57 // 5.9 SPOLUPRÁCE SE SLOVENSKEM...58 // 6. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA ÚSTAVU PRO JAZYK ČESKÝ ČSAV...59 // 6.1 UMÍSTĚNÍ PRACOVIŠTĚ...59 // 6.2 VIII. SEKCE FILOLOGICKO-LITERÁRNÍ ČSAV...60
// 6.3 VĚDECKÉ KOLEGIUM JAZYKOVĚDY ČSAV...61 // 6.4 ODDĚLENÍ PRO VĚDY SPOLEČENSKÉ ČSAV...64 // 6.5 ORGÁNY ÚJČ ČSAV...65 // 6.6 VĚDECKÁ ODDĚLENÍ ÚJČ ČSAV 1953 1982...71 // 6.7 REORGANIZAČNÍ ZMĚNY V SOUSTAVĚ ODDĚLENÍ ÚJČ V OSMDESÁTÝCH // LETECH...79 // 6.8 ORGANIZAČNÍ ZMĚNY V LETECH 1990 1992...82 // 6.9 JAZYKOVĚDNÉ SDRUŽENÍ (JS)...84 // 6.10 VLIV POLITICKÝCH UDÁLOSTÍ NA PERSONÁLNÍ SLOŽENÍ ÚJČ.85 // 3 // 7. NÁSTIN TEORETICKOMETODOLOGICKHHC) RÁMCE LINGVISTICKÉ PRÁCE // V POVÁLEČNÉM ČESKOSLOVENSKU...89 // 8. GRAMATIKA V ÚJČ ČSAV...94 // 8.1 FONOLOGIE...94 // 8.2 MORFOLOGIE A SYNTAX...95 // 8.3 TEXTOVÁ GRAMATIKA...98 // 8.4 VALENČNÍ SLOVNÍK...98 // 8.5 PŘEKLADY...99 // 8.6 KVANTITATIVNÍ POPIS GRAMATIKY...99 // 8.7 SEMINÁŘE...99 // 8.8 AKADEMICKÁ MLUVNICE ČEŠTINY...99 // 8.9 SLOVOTVORBA...101 // 9. STYLISTIKA A TEXTOVÁ LINGVISTIKA V ÚJČ ČSAV...104 // 9.1 STYLISTIKA...104 // 9.2 TEXTOVÁ LINGVISTIKA...108 // 10. JAZYKOVÁ KULTURA V ÚJČ ČSAV...112 // 10.1 POPULARIZAČNÍ ČINNOST...113 // 10.2 SLUŽBY VEŘEJNOSTI...116 // 10.3 SPOLUPRÁCE S VYSOKÝMI ŠKOLAMI...120 // 10.4 PRAVIDLA ČESKÉHO PRAVOPISU (PČP)...120 // 11. LEXIKOLOGIE A LEXIKOGRAFIE V ÚJČ ČSAV...123 // 11.1 LÍSTKOVÝ LEXIKÁLNÍ ARCHIV...123 // 11.2 PŘÍRUČNÍ SLOVNÍK JAZYKA ČESKÉHO...125 // 11.3 SLOVNÍK SPISOVNÉHO JAZYKA ČESKÉHO...126 // 11.4 SLOVNÍK LEXIKÁLNÍHO STANDARDU...127 // 11.5 SLOVNÍK SPISOVNÉ ČEŠTINY PRO ŠKOLU A VEŘEJNOST...128
// 11.6 AKADEMICKÝ SLOVNÍK CIZÍCH SLOV...129 // 11.7 K.DALŠÍM ČINNOSTEM ODDĚLENÍ...130 // 11.7.1 Publikace teoretických lexikologických a lexikografických poznatků.130 // 11.7.2 Spolupráce na dalších ústavních i mimoústavních slovnících.131 // 11.7.3 Spolupráce s nelingvistickou veřejností...133 // 11.7.4 Popularizační činnost...133 // 12. TERMINOLOGIE V ÚJČ ČSAV...135 // 12.1 TERMINOLOGICKÉ KOMISE...135 // 12.2 ODBORNÉ NÁZVOSLOVÍ...136 // 12.3 HORNICKÝ SLOVNÍK...137 // 12.4 ARCHIV ODBORNÉHO NÁZVOSLOVÍ...138 // 12.5 TERMINOLOGICKÉ PŘÍRUČKY...139 // 12.6 SLOVNÍK SLOVANSKÉ LINGVISTICKÉ TERMINOLOGIE...139 // 12.7 SPOLUPRÁCE S NELINGV1STICKÝMI PRACOVIŠTI...140 // 13. FONETIKA V ÚJČ ČSA V...142 // 13.1 ORTOEPIE...143 // 13.2 VÝZKUM FYZIOLOGICKÉ ČINNOSTI MLUVIDEL PŘI FONACI Z HLEDISKA // FONETICKÉHO...144 // 13.3 ANALÝZA A SYNTÉZA ŘEČI...146 // 13.4 Z DALŠÍCH PRACÍ...147 // 13.4.1 Spolupráce s domácími pracovišti...147 // 13.4.2 Spolupráce se zahraničními pracovišti...149 // 14. DIALEKTOLOGIE V ÚJČ ČSAV...151 // 14.1 ČESKÝ JAZYKOVÝ ATLAS...152 // 4 // 14.2 ARCHIV LIDOVÉHO JAZYKA...154 // 14.3 MĚSTSKÁ MLUVA...155 // 14.4 ZAHRANIČNÍ VÝZKUM...155 // 14.5 SLOVANSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS (OLA)...155 // 14.6 KARPATSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS (OKDA)...156 // 14.7 EVROPSKÝ JAZYKOVÝ ATLAS (ALE)...157 // 14.8 VÝZKUM MLUVY ROMŮ...158 // 14.9 POPULARIZAČNÍ ČINNOST. SLUŽBY VEŘEJNOSTI...159 // 15. STUDIUM VÝVOJE JAZYKA
V ÚJČ ČSAV...160 // 15.1 STAROČESKÝ SLOVNÍK...160 // 15.2 KNIŽNÍ PUBLIKACE...165 // 15.3 EDICE...166 // 15.4 SPOLUPRÁCE S JINÝMI PRACOVIŠTI...167 // 16. MATEMATICKÁ (KVANTITATIVNÍ) LINGVISTIKA V ÚJČ ČSAV...169 // 16.1 ..PŘÍPRAVNÉ“ OBDOBÍ...169 // 16.2 ČESKÝ AKADEMICKÝ KORPUS...171 // 16.3 PUBLIKOVÁNÍ VÝSLEDKŮ PRÁCE ODDĚLENÍ...172 // 16.4 FREKVENČNÍ A RHTROGRÁDNÍ SLOVNÍKY, KVANTITATIVNÍ // CHARAKTERISTIKY FUNKČNÍCH STYLŮ...174 // 16.5 PERIODICKÉ SBORNÍKY...176 // 16.6 SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PRACOVIŠTI...176 // 16.7 KONTAKT SE ZAHRANIČÍM...177 // 17. ONOMASTIKA V ÚJČ ČSAV...179 // 17.1 TOPONOMASTIKA...180 // 17.1.1 Soupis pomístních jmen (PJ)...182 // 17.2 ANTROPONOMASTIKA...185 // 17.3 ONOMASTICKÁ TERMINOLOGIE...186 // 17.4 ONOMASTIKA VE SLUŽBÁCH VEŘEJNOSTI...187 // 17.5 SLOVANSKÝ ONOMASTICKÝ ATLAS...189 // 18. MECHANOGRAFICKÁ LABORATOŘ ÚJČ ČSAV...190 // 19. SEKRETARIÁT REDAKČNÍ RADY PRO VYDÁVÁNÍ SPISŮ J. A. KOMENSKÉHO (KABINET PRO VYDÁNÍ DÍLA // J. A. KOMENSKÉHO) PŘI ÚJČ ČSAV...193 // 20. ÚTVAR VĚDECKÝCH INFORMACÍ ÚJČ ČSAV...195 // 20.1 BIBLIOGRAF1CKO-DOKUMENTAČNÍ ÚSEK...195 // 20.2 KNIHOVNA...198 // 21. ÚSTAVNÍ ČASOPISY A VĚDECKÉ SBORNÍKY ÚJČ ČSAV...199 // 21.1 NAŠE ŘEČ...199 // 21.2 SLOVO A SLOVESNOSŤ...200 // 21.3 PERIODICKY VYDÁVANÉ SBORNÍKY...202 // 21.3.1 Travaux linguistiques do Prague a Prague Studies in Mathematical Linguistics 202 // 21.3.2 Série Linguistica...202
// 22. ČLENSTVÍ PRACOVNÍKŮ ÚJČ ČSAV V MEZINÁRODNÍCH ORGANIZACÍCH. .205 // 23. ZÁVĚR...210 // 24. PRAMENY A LITERATURA...224 // 24.1 PRAMENY...224 // 24.2 LITERATURA...224 // 25. ABSTRACT...240 // 26. SEZNAM PŘÍLOH...241 // 27. PŘÍLOHY...245 // 5
(OCoLC)791309788
cnb002258315

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC