Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 22.08.2020. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Izd. 2.
Nižnij Novgorod : Dekom, 2008
258 s., [8] s. obr. příl. : il., portréty ; 21 cm + 1 CD

objednat
ISBN 978-5-89533-182-8 (váz.)
Imena
Obsahuje bibliografii na s. 258 a rejstřík
000249917
ŃÎÄĹĐĆŔÍČĹ // Ďđĺäčńëîâčĺ... // Öĺíçóđŕ öŕđńęŕ˙ č ďđîëĺňŕđńęŕ˙... ... // Ăëŕâŕ I. ĘÎËŰÁĹËÜ ĐÓŃŃĘÎĂÎ ŔÍÄĹĂĐŔÓÍÄŔ // «Áđŕňü˙ Ćĺě÷óćíűĺ» (Íčęîëŕé Đĺçŕíîâ, Ŕëĺęńĺé Äóëüęĺâč÷) ...II // Ďîđâŕííŕ˙ ńňđóíŕ (Âčňŕëčé Ęđĺńňîâńęčé)... ... // Ńîëíĺ÷íűé áŕđä (Ŕëĺęńŕíäđ Ëîáŕíîâńęčé) ...,5 // Ďđčřĺëüöű (Âŕëĺđčé Ŕăŕôîíîâ, Ţđčé Áîđčńîâ)...ll // Íŕđîäíűé ŕđňčńň Đîńńčč (Ŕëĺęńŕíäđ Đîçĺíáŕóě).. ... // Ăëŕâŕ Č. ČŃŇÎĐČß Č ĂĹÎĂĐŔÔČß «ÇŔĎĐĹŮĹÍÍÎÉ ĎĹŃÍČ* // «Ďđîďŕâřŕ˙ ýęńďĺäčöč˙» (Ŕëĺęńŕíäđ Řĺâŕëîâńęčé, Čăîđü Ńîęîëîâ ...113 // Âëŕäčěčđ Ůĺăëîâ, Ţđčé Áđčëëčŕíňîâ, Ĺâăĺíčé ×óěŕ÷ĺíęî) . ďň // Ďîäďîëüíűĺ ÂČŔ, čëč «Âîđęóňčíöű» čç Îäĺńńű («Áîđîäŕ÷č» «Ěŕăŕäŕíöű»... 7 // «ÁŕŇäŇçŇĂí ŃĘĂŕ™îĂ0ĂŔÜČ> Č Ę ňńęčé’Ţ- 3—, ŔŐĺęŕëî... .120 // ...ř // ... // «Ŕâňîđŕ! ! ! » (Čńňîđčč čçâĺńňíűő ďĺńĺí). ...j // Ăëŕâŕ III. ÂËŔŃŇÜ ĎĐÎŇČ ĎĹŃÍČ... // Ńîëćĺíčöűí â ďĺńíĺ (Ŕëĺęńŕíäđ Ăŕëč÷) ...*95 // Ńóäüáŕ đîńńčéńęîăî ďîýňŕ (Ŕëĺęńŕíäđ
Íîâčęîâ). ... // Áóíňŕđü (Íčęčňŕ Äćčăóđäŕ)... ...217 // «×ĺđíűé ďčŕđ» (Âëŕäčńëŕâ Ěĺä˙íčę) ... // Ęîäŕ (çŕęëţ÷ĺíčĺ) ’ ... // Ńîőđŕíčëîńü ëč ńĺăîäí˙ ďîí˙ňčĺ «çŕďđĺůĺííîé ďĺńíč»? // (Äčŕëîă ń ŕâňîđîě-čńďîëíčňĺëĺě Âčęňîđîě Ňţěĺíńęčě)... 245 // Ďîńëóřŕĺě ńňŕđĺíüęîĺ? Ďđĺäčńëîâčĺ ę ęîěďŕęň-äčńęó „,„ // 1ĺě, ęňî ěíĺ ďîěîăŕë.. ... // Ŕëôŕâčňíűé óęŕçŕňĺëü čěĺí... ... // Čńďîëüçîâŕííŕ˙ ëčňĺđŕňóđŕ... ...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC